EnglishKontakt

Byplanhistoriske Skrifter

Byplanhistoriske noter udgives og redigeres af Byplanhistorisk Udvalg.

Skrift 77. Har forstaden erobret byen?
33. Byplanhistoriske seminar, November 2016 på Søetatens Pigeskole – Bygningskultur Danmark, København Red. Hans Kristensen (ansv.), Ole Christiansen Hent pdf
Skrift 76. Er grønt blot til lyst? Grønne områder i store danske byer og perspektiverne for den fremtidige udvikling
32. Byplanhistoriske seminar, November 2015 på Frederiksberg Campus, København Red. Michaela Brüel og Inge Alstrup Hent pdf
Skrift 75. På fri fod - Gamle byplanlæggere ser tilbage på barndomslivet
Hvordan oplevede 12 gamle byplanlæggere, hvoraf de fleste var medansvarlige for byernes udvikling i anden halvdel af 1900-tallet, deres egen barndoms bykvarter i krigstiden og efterkrigstiden? Det handler dette jubilæumsskrift nr. 75 om. Red. Hans Kristensen og Niels Helberg. PRIS: 150 kr. incl. moms. Bestil Hent pdf
Skrift 74. Forenkling eller bureaukrati - Kommune- og lokalplanlægningens udfordringer.
31. seminar, november 2014, Café Elefanten på Carlsberg, København V. Fysisk planlægning er ændret markant gennem de seneste 40-50 år med hensyn til indhold, udformning og udarbejdelse samt procedure for planernes tilvejebringelse. Måske også med hensyn til planernes kvalitet? Seminarets formål er at belyse de ændringer, der er sket og støtte en faglig debat herom. Re.: Karsten Jørgensen, Niels Helberg, Ole Christiansen og Grethe Silding. Hent pdf
Forside_Note_73-1.jpg Skrift 73. Centraladministration og byplanlægning 1938- ca. 1975
Formålet med dette skrift er at skildre hvordan der i den danske centraladministration blev arbejdet med byplanlægning og andre former for fysisk planlægning i undersøgelsesperioden 1938 - ca. 1975. Hvilke opgaver blev taget op, og hvordan blev de løst? Hvilke bevæggrunde havde embedsmændene til at gøre som de gjorde? Af Sven Illeris PRIS: 200 Kr. Bestil Hent pdf
Skrift 72. Menneske og by – ideologi og planlægning
30. seminar, november 2013. Ørestad Skole, København. Hvad forstår vi ved gode byer, og hvilke planlægningsideologier har præget – og præger – planlægningen af byerne? Hvordan sætter vi mennesket i centrum i planlægningen? Skriftet indeholder en række artikler baseret på konferencens syv oplæg fra arkitekter, byplanlæggere og sociologer. Red. Niels Helberg, Peder Boas Jensen, Hans Kristensen og Jens Clemmensen. Kan kun hentes som pdf
Skrift 71. Forarbejder til Fingerplanen 1947
Byplanhistorisk udvalg præsenterer fire notater, som udgjorde en vigtig del af forarbejdet til den oprindelig Fingerplan. Notaterne, som fornyligt er dukket op, blev udarbejdet af Poul Lyager i årene 1944 - 1949, mens han var ansat i Københavns Kommune. Notaterne omhandler trafikforholdene i hovedstadsområdet i krigens sidste år og overvejelser om, hvordan den fremtidige byplanlægning skulle udformes. Red. Vibeke Dalgas. PRIS: 250 Kr. BESTIL
Skrift 70. Hvad gjorde vi ved Danmark?
29. seminar, november 2012. By & Havn, Ndr. Toldbod, København. Fagfolk, som har arbejdet med landsplanlægning, diskuterer, hvilken rolle dette "øverste" planniveau har spillet. Har det styret de underliggende niveauer - region-, kommune- og lokalplanlægningen? Eller har sektorplanlægningen med politiske beslutninger om trafikanlæg, detailhandel og sygehuse reelt defineret landsplanlægningen? Et resumé af landsplanredegørelser 1975-2012 er inkluderet som Bilag A. RETTELSE: Kortene på side 63-70 er rettet i september måned 2013. Hvis du har printet ud før denne dato, så vil vi anbefale dig at udskifte netop de sider. Red. Sven Illeris og Michaela Brüel Kan kun hentes som pdf
Skrift 68. Ib Møller: På vej - som arkitekt, planlægger og landskabsarkitekt.
Ib Møller begyndte som mange andre arkitektstuderende og unge arkitekter med at tegne huse. Som studerende og senere undervisningsassistent hos Steen Eiler Rasmussen og efter et års studielegat i USA var interessen for planlægning af byer og landskaber vakt. Det førte senere til æstetisk rådgivning ved større tekniske anlæg i landskabet som veje, baner, naturgas og vindmøller. Planlægning for Christiania var en helt speciel opgave. Skrift 68 handler således også om bredden i arkitektens fagområde, når rette vedkommende kommer til. Red. Ib Møller, Vibeke Dalgas og Peder Boas jensen. 2013. 128 s. PRIS: 200 Kr. BESTIL
Note 67. Arkitektonisk planlægning i by og land
28. seminar, november 2011. Kulturværftet i Helsingør Noten drøfter forandringerne i de fysiske strukturer for at forstå, hvilke konsekvenser denne udvikling i fremtiden kan have for landskabets og byernes arkitektur. Hvordan forstår og forvalter vi den arkitektoniske arv i vore omgivelser? Hvilken betydning tillægger vi i dag arkitekturen i den moderne planlægning af landskab og by? Red. Inge Alstrup, Gregers Algreen-Ussing, Poul Sverrild og Ib Asger Olsen. 76 s. PRIS: 150 kr. BESTIL Hent pdf.
note_66_forside.png Note 66. Fra Grænseløs Optimisme til Kritisk Eftertanke 27. seminar, november 2010. Statens Byggeforskningsinstitut. Denne note er nøje semmenknytttet med Note 65, idet begge udgivelsen af begge publikationer er det afsluttende led i i forskningsprojektet "Byplankonsulenttegnestuerne i 1960´erne og 70´erne". Seminaret - og hermed Note 66 - indgår som et supplement til de interview, der er bearbejdet i Note 65. Red. Vibeke Dalgas og Hans Kristensen. 2011. 96 s. PRIS: 150 kr. BESTIL Hent pdf.
note_65_forside.png Note 65 Byplankonsulenttegnestuerne i 1960'erne og 70'erne I noten gennemgår Byplanistorisk Udvalg forskningsprojektet "Byplankonsulenttegnestuerne i 1960'erne og 70'erne", som udvalget, med støtte fra Realdania, har arbejdet på siden begyndelsen af 2010. Undersøgelsen bygger på interviews af en række udvalgte tegnestuer og giver et billede af tiden i 1960'erne og 70'erne og af de vilkår, under hvilket dansk byplanlægning for alvor udviklede sig kvantitativt og kvalitativt. Red. Vibeke Dalgas, Peder Boas Jensen , Sven Illeris, Jens Clemmensen og Hans Andersson. 2011. 210 s. PRIS: 200 kr. BESTIL Hent pdf.
note_64_forside.png Note 64. Bygenbrug 26. seminar, november 2009. Kunstakademiets Arkitektskole. På seminaret By-genbrug blev det diskuteret, hvordan og hvorvidt fremtidens byplanlægning kan bidrage til bæredygtighed gennem genanvendelse af fysiske strukturer, der mister deres funktionelle betydning. I den nye seminarnote er de 6 kritiske oplæg fra seminariet om konkrete udviklinger i Danmark samlet. Red. Peder Boas Jensen. 2010. 66 s. PRIS: 150 kr. BESTIL Hent pdf.
note_63_forside.png Note 63. Bilen og byen 25. seminar, november 2008. Trekanten - Københavns Miljøforum. Emnerne er bilanvendelsens og vejplanlægningens historie og forhold til den øvrige samfundsudvikling. Særlige indlæg behandler overdækningen og senere frilæggelsen af Århus Å samt trafikplanlægningen i København. Red. Sven Illeris og Jens Clemmensen. 2009. 94 s. PRIS: 150 kr. BESTIL Hent pdf.
note_62_forside.png Note 62. Et usædvanligt særtryk  Særtrykket, som er hentet fra "Hillerødboggen" fra 1948, har vist sig at have en speciel byplanhistorisk interesse, da det både udgør et programskrift for den unge byplanlægning og en fortælling om Hillerøds fremtidsmuligheder, set med datidens øjne. Og øjnene, der så, tilhørte en af byplanlægningens pionerer, arkitekten og den senere professor Peter Bredsdorff. Af Peter Bredsdorff og Arne Mygind Sørensen. Red. Vibeke Dalgas. PRIS 100 kr. BESTIL
note_60_forside.png Note 60. Byen og den byhistoriske kartografi. 24. seminar, november 2007. RUC. Red. Vibeke Dalgas, Søren Bitsch, DCfB. 2008. 101 s. PRIS: 100 kr. BESTIL Hent pdf.
note_59_forside.png Note 59. Industri- og erhvervsvirksomheder i byplanlægningen 1938-2007. 23. seminar, september 2007. Den Kongl. Veterinær- og Landbohøjskole. Red. Ib Asger Olsen. 2008. 90 s. PRIS: 100 kr. BESTIL Hent pdf.
Note 58. Byplanhistorie og byudvikling i Hillerød 1945-2006 Udvidet særtryk af "Hillerød 1945-2006" Af Vibeke Dalgas. 2007. 92 s. PRIS: 150 kr. BESTIL Hent pdf.
Note 57. Dansk planlægning - hvor kom ideerne fra - hvordan blev planerne? 22. seminar sept. 2006, Køge Red. Jens Clemmesen. 2008. 64 s. PRIS: 100 kr. BESTIL Hent pdf.
Note 56. Lokaliseringen inden for byerne i den offentlige service. En undersøgelse i Herning, Hillerød, Køge og Randers. Af Sven Illeris. 2006. 64 s. PRIS: 100 kr.BESTIL Hent pdf
Note 55. Hvordan skriver vi historie for den moderne by 1945-2000 21. Seminar sept. 2005, Calrsberg Akademi. 98 s. PRIS: 75 kr. BESTIL Hent pdf
Note 54. Egnsudvikling - egnsudviklingens historie i Danmark Af Sven Illeris. 2005. 42 s. PRIS: 50 kr. BESTIL Hent pdf
Note 52. Regionplanlægning - bidrag til regionplanlægningens historie Af Vilhelm Brage Michelsen, Karsten Bay Christensen og Ib Ferdinandsen. 2004. 62 s. PRIS: 50 kr. BESTIL Hent pdf
Note 51. Centerplanlægning - Udvalgte byplanopgaver Udført i konsulentfirmaet Institut for Center-planlægning i 1960´erne Af Jesper Harvest. 2004. 46 s. PRIS: 100 kr. BESTIL Hent pdf
Note 50. Københavns skitse til en generalplan 1954 - holder planlægningen 50 år efter ? 20. seminar, sept. 2004, Københavns Rådhus. Red. Søren B. Jensen, Michaela Brüel og Jessper Harvest. 2006. 60 s. PRIS: 75 kr. BESTIL Hent pdf
Note 49. Byen og Banen. Byplan og kollektiv trafik i Københavnsegnen 19. seminar, maj 2003. Ørestadsselskabets informationsbygning. Red. Michaela Brüel og Jessper Harvest. 2005. 55 s. PRIS: 50 kr. BESTIL Hent pdf
Note 48. Mit Arkitektliv Af Kirsten Andersen. 2003. 64 s. PRIS: 50 kr. BESTIL Hent pdf
Note 47. Da Danmark blev lavet om – Kommunalreform og nye planlove Byplanhistorisk udvalgs 18. seminar, maj 2002. Red. Elith Juul Møller. 48 s. PRIS: 300 kr. BESTIL Hent pdf
Note 46. Om byplan i Grønland - mellem præstestyre og hjemmestyre Af Poul Lyager. 2002. 82 s. PRIS: 90 kr. BESTIL Hent pdf
Note 45. Lem Præstegård i Vestsalling Betragtninger over børnenes legevirksomhed, udarbejdet i den regnfulde sommer 1987 af Max Sigumfeldt. Red. Edmund Hansen og Vibeke Dalgas. 2001. 22 s. PRIS: 50 kr. BESTIL Hent pdf
Note 44. Danske Stationsbyer i byplanlægningens århundrede 17. seminar maj 2001, Gammel Dok. Red. Poul Sverrild, Jens Johansen, Vibeke Dalgas og Elith Juul Møller. 87 s. Hent pdf
Note 43. ÆBÆ: Ældre byplanlæggere 1954-2000 Red. Kirsten Andersen. 2001. 131 s. PRIS: 90 kr. BESTIL Hent pdf
Note 42. Byplanhistorisk status ved årtusindskiftet Danske byers planlægning fra 1945-2000. Red. Inge Alstrup, Lisa la Cour, Sven Allan Jensen og Kristian Larsen. 2002. 102 s. PRIS: 50 kr. BESTIL Hent pdf
Note 41. Fyn - regionen i midten Regionplanlægningen fra Kommunalreformen til "Lov om planlægning". 15. seminar, 28.maj 1999. Red. Lisbet Wolters og Ole Winding. 2001. 66 s. PRIS: 50 kr. BESTIL Hent pdf
Note 40. Danmark under forvandling De store planer og deres skæbne. 14. seminar, maj 1998. Red. Kirsten Andersen og Elith Juul Møller. 1999. 43 s. PRIS: 50 kr. BESTIL Hent pdf
Note 39. Fra gamle dage til nutidens begyndelse  Overfredningsnævnets arbejde i årene 1962-1976. Af Johan Garde. 1998. 53 s. PRIS: 90 kr. BESTIL Hent pdf
Note 38. Byplanuddannelsen i Danmark 1930 til 1997 13. seminar, 30. maj 1997, Charlottenborg. Red. Inge Alstrup og Lisa la Cour. 1998. 86 s. PRIS: 50 kr. BESTIL Hent pdf
Note 37. Arkitektskolernes byplanuddannelse 1930-1997 13. seminar, 30. maj 1997, Charlottenborg. Red. Ole Winding. 1997. 70 s. PRIS: 50 kr. BESTIL Hent pdf
Note 36. Strandhaven - et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde Af Kirsten Andersen. 1997. 47 s. PRIS: 50 kr. BESTIL Hent pdf
Note 35. Hovedstadsregionen i historisk tilbageblik 12. seminar, juni 1996. Red. Elith Juul Møller. 1997. 24 s. PRIS: 50 kr. BESTIL Hent pdf
Note 34. Købstædernes byfornyelse 11. seminar, 8. december 1995, Arkitektskolen i Aarhus. Red. Lisbet Wolters og Ole Winding. 1999. 63 s. PRIS: 50 kr. BESTIL Hent pdf
Note 33. Ti år med en generalplanskitse 1958-1968 Af Poul Lyager. 1996. 60 s. PRIS: 90 kr. BESTIL Hent pdf
Note 32. Hovedstadsrådet 1. april 1974 - 31. december 1989 - erindringer 6 år efter Af Hugo Marcussen. 1996. 27 s. PRIS: 50 kr. BESTIL Hent pdf
Note 31. Byfornyelse - fra gadegennembrud til integreret byfornyelse 10. seminar, juni 1995. Red. Kirsten Andersen, Sven Allan Jensen og Lisa la Cour. 1996. 71 s. PRIS: 90 kr. BESTIL Hent pdf
Note 30. Det åbne land 9. seminar 1994. Red. Kirsten Andersen og Elith Juul Møller. 1995. 61 s. PRIS: 90 kr. BESTIL Hent pdf
Note 29.Lidt om fredningsplanlægning og om nogle af de mennesker jeg mødte hen ad vejen Af H.H. Holden Jensen. 1994. 64 s. PRIS: 90 kr. BESTIL Hent pdf
Note 28. Forstæderne - bydannelse og byplaner 8. seminar, juni 1993. Red. Sven Allan Jensen og Poul Strømstad. 1994. 66 s. PRIS: 90 kr. BESTIL Hent pdf
Note 27. Byens offentlige rum 7. seminar, juni 1992. Red. Vibeke Dalgas og Poul Strømstad. 1994. 84 s. PRIS: 80 kr. BESTIL Hent pdf
Note 26. Københavnske generalplantilløb 1932-1958 Af Poul Lyager. 1992. 63 s. PRIS: 90 kr. BESTIL Hent pdf
Note 25. Sommerhuset - fødsel og opvækst 6. seminar, juni 1991. Red. Elith Juul Møller og Poul Strømstad. 1992. 60 s. PRIS: 70 kr. BESTIL Hent pdf
Note 24. Da miljøet kom til byen Af Bent Flyvbjerg. 1991. 63 s. PRIS: 90 kr. BESTIL Hent pdf
Note 23. Fra sommervilla til feriehytte Om århundredets og mellemkrigstidens fritidsbebyggelser Af Nan Dahlkild. 1991. 62 s. PRIS: 120 kr. UDSOLGT Hent pdf
Note 22. Trafikken og byerne - udvikling og planlægning 5. seminar, juni 1990. Af Edmund Hansen m.fl. 1991. 103 s. PRIS: 70 kr. BESTIL Hent pdf
Note 21. Fingerplanen - tilblivelsen oplevet fra gulvet 1945-50. Af Sven Allan Jensen. 1990. 38 s. PRIS: 50 kr. BESTIL Hent pdf
Note 20. Københavns Kommune - humanitær byplanlægning 1940-70 Af Max Siegumfeldt. 1990.38 s. PRIS: 60 kr. BESTIL Hent pdf
Note 19. Boligbyggeriet og boligområderne i by- og regionplanlægningen i vort århundrede 4. seminar, juni 1989. Af Tim Knudsen m.fl. 1990. 86 s. PRIS: 70 kr. BESTIL Hent pdf
Note 18. Rødovre - træk af kommunens byplanhistorie Af Niels Fosdal. 1989. 23 s. PRIS: 40 kr. BESTIL Hent pdf
Note 17. De første landsplanår 1959-64 Af Kirsten Andersen og Erik Kaufmann. 1988. 25 s. PRIS: 40 kr. BESTIL Hent pdf
Note 16. De store vækstår Fra ca. 1960 og videre frem. Seminar, juni 1988. Af Sven Allan Jensen m.fl. 1989. 62 s. PRIS: 50 kr. BESTIL Hent pdf
Note 15. Industrikvarteret i Gladsaxe Af Vagn Isaksen, Edmund Hansen og Ella Bredsdorff. 1988. 114 s. PRIS: 60 kr. BESTIL Hent pdf
Note 14. Storkøbenhavns planlægning, 30. maj 1960 Udsendt af Boligministerits 2. kontor den 30. maj 1960 Genoptryk 1988. 38 s. PRIS: 50 kr. BESTIL Hent pdf
Note 13. Med de venligste hilsner fra Steen Eiler Rasmussen Red. Vibeke Dalgas. 1988. 28 s. UDSOLGT Hent pdf
Note 12. 40’ernes og 50’ernes byplanhistorie Indlæg mv. fra seminar, juni 1987. Af Edmund Hansen m.fl. 1987. 77 s. PRIS: 50 kr. BESTIL Hent pdf
Note 11. Værløse - en kommunes byplanhistorie 1944-74 Af Max Siegumfeldt. 1987. 69 s. PRIS: 50 kr. BESTIL Hent pdf
Note 10. 20’ernes og 30’ernes byplanhistorie Indlæg fra seminar, juni 1986. Af Edmund Hansen, Lisbeth Balslev og Ole Thomassen. 1987. 41 s. PRIS: 35 kr. BESTIL Hent pdf
Note 9. Læreanstalternes Fælles Byplankursus 1955-69 Af Kirsten Andersen. 1986. 45 s. PRIS: 40 kr. BESTIL Hent pdf
Note 8. Bag kulisserne Køge Bugt lovens politiske og administrative forspil. Af Frank Bundgaard. 1986. 55 s. PRIS: 45 kr. BESTIL Hent pdf
Note 7. Planlægningens græsrødder Af Carl Evald Hansen. 1986. 20 s. UDSOLGT Hent pdf
Note 6. Byplanhistoriske erindringer fra midten af 40’erne til begyndelsen af 50’erne. Af Jesper Termansen. 1986. 47 s. PRIS: 40 kr. BESTIL Hent pdf
Note 5. Tilbageblik Af Edmund Hansen. 1985. 43 s. PRIS: 25 kr. BESTIL Hent pdf
Note 4. Bidrag til naturfredningens historie Af C. Blixencrone-Møller. 1985. 74 s. UDSOLGT Hent pdf
Note 3. Athen-erklæringen Oversat og kommenteret af Ernst Kristoffersen. 1985. 20 s. UDSOLGT Hent pdf
Note 2. Havneby på Rømø Af Jesper Termansen. 1985. 37 s. PRIS: 30 kr. BESTIL Hent pdf
Note 1. Udokumenterede optegnelser om et halvt århundredes levnedsløb Af Flemming Teisen. 1985. 89 s. (genoptryk). PRIS: 40 kr. BESTIL Hent pdf

Bestil en eller flere af ovenstående skrifter ved at udfylde nedenstående formular. Bogens pris tillægges porto og eksp.gebyr. Skrifterne kan også afhentes hos Dansk Byplanlaboratorium mandag - fredag fra 9-15 ved kontant afregning.