EnglishKontakt

Byplanhistoriske Skrifter

Byplanhistoriske noter udgives og redigeres af Byplanhistorisk Udvalg.

Skrift 76. Er grønt blot til lyst? Grønne områder i store danske byer og perspektiverne for den fremtidige udvikling
32. Byplanhistoriske seminar, November 2015 på Frederiksberg Campus, København
Red. Michaela Brüel og Inge Alstrup
Hent pdf

Skrift 75. På fri fod - Gamle byplanlæggere ser tilbage på barndomslivet
Hvordan oplevede 12 gamle byplanlæggere, hvoraf de fleste var medansvarlige for byernes udvikling i anden halvdel af 1900-tallet, deres egen barndoms bykvarter i krigstiden og efterkrigstiden? Det handler dette jubilæumsskrift nr. 75 om.
Red. Hans Kristensen og Niels Helberg.
PRIS: 150 kr. incl. moms. Bestil
Hent pdf

Skrift 74. Forenkling eller bureaukrati - Kommune- og lokalplanlægningens udfordringer.
31. seminar, november 2014, Café Elefanten på Carlsberg, København V. Fysisk planlægning er ændret markant gennem de seneste 40-50 år med hensyn til indhold, udformning og udarbejdelse samt procedure for planernes tilvejebringelse. Måske også med hensyn til planernes kvalitet? Seminarets formål er at belyse de ændringer, der er sket og støtte en faglig debat herom.
Re.: Karsten Jørgensen, Niels Helberg, Ole Christiansen og Grethe Silding.
Hent pdf

Forside_Note_73-1.jpg

Skrift 73. Centraladministration og byplanlægning 1938- ca. 1975
Formålet med dette skrift er at skildre hvordan der i den danske centraladministration blev arbejdet med byplanlægning og andre former for fysisk planlægning i undersøgelsesperioden 1938 - ca. 1975. Hvilke opgaver blev taget op, og hvordan blev de løst? Hvilke bevæggrunde havde embedsmændene til at gøre som de gjorde?
Af Sven Illeris
PRIS: 200 Kr. Bestil
Hent pdf

Skrift 72. Menneske og by – ideologi og planlægning
30. seminar, november 2013. Ørestad Skole, København.
Hvad forstår vi ved gode byer, og hvilke planlægningsideologier har præget – og præger – planlægningen af byerne? Hvordan sætter vi mennesket i centrum i planlægningen? Skriftet indeholder en række artikler baseret på konferencens syv oplæg fra arkitekter, byplanlæggere og sociologer.
Red. Niels Helberg, Peder Boas Jensen, Hans Kristensen og Jens Clemmensen.
Kan kun hentes som pdf

Skrift 71. Forarbejder til Fingerplanen 1947
Byplanhistorisk udvalg præsenterer fire notater, som udgjorde en vigtig del af forarbejdet til den oprindelig Fingerplan. Notaterne, som fornyligt er dukket op, blev udarbejdet af Poul Lyager i årene 1944 - 1949, mens han var ansat i Københavns Kommune. Notaterne omhandler trafikforholdene i hovedstadsområdet i krigens sidste år og overvejelser om, hvordan den fremtidige byplanlægning skulle udformes.
Red. Vibeke Dalgas.
PRIS: 250 Kr. BESTIL

Skrift 70. Hvad gjorde vi ved Danmark?
29. seminar, november 2012. By & Havn, Ndr. Toldbod, København.
Fagfolk, som har arbejdet med landsplanlægning, diskuterer, hvilken rolle dette "øverste" planniveau har spillet. Har det styret de underliggende niveauer - region-, kommune- og lokalplanlægningen? Eller har sektorplanlægningen med politiske beslutninger om trafikanlæg, detailhandel og sygehuse reelt defineret landsplanlægningen? Et resumé af landsplanredegørelser 1975-2012 er inkluderet som Bilag A.
RETTELSE: Kortene på side 63-70 er rettet i september måned 2013. Hvis du har printet ud før denne dato, så vil vi anbefale dig at udskifte netop de sider.
Red. Sven Illeris og Michaela Brüel
Kan kun hentes som pdf

Skrift 68. Ib Møller: På vej - som arkitekt, planlægger og landskabsarkitekt.
Ib Møller begyndte som mange andre arkitektstuderende og unge arkitekter med at tegne huse. Som studerende og senere undervisningsassistent hos Steen Eiler Rasmussen og efter et års studielegat i USA var interessen for planlægning af byer og landskaber vakt. Det førte senere til æstetisk rådgivning ved større tekniske anlæg i landskabet som veje, baner, naturgas og vindmøller. Planlægning for Christiania var en helt speciel opgave. Skrift 68 handler således også om bredden i arkitektens fagområde, når rette vedkommende kommer til.
Red. Ib Møller, Vibeke Dalgas og Peder Boas jensen. 2013. 128 s.
PRIS: 200 Kr. BESTIL

Note 67. Arkitektonisk planlægning i by og land
28. seminar, november 2011. Kulturværftet i Helsingør
Noten drøfter forandringerne i de fysiske strukturer for at forstå, hvilke konsekvenser denne udvikling i fremtiden kan have for landskabets og byernes arkitektur. Hvordan forstår og forvalter vi den arkitektoniske arv i vore omgivelser? Hvilken betydning tillægger vi i dag arkitekturen i den moderne planlægning af landskab og by?
Red. Inge Alstrup, Gregers Algreen-Ussing, Poul Sverrild og Ib Asger Olsen. 76 s.
PRIS: 150 kr. BESTIL
Hent pdf.

note_66_forside.png

Note 66. Fra Grænseløs Optimisme til Kritisk Eftertanke
27. seminar, november 2010. Statens Byggeforskningsinstitut.
Denne note er nøje semmenknytttet med Note 65, idet begge udgivelsen af begge publikationer er det afsluttende led i i forskningsprojektet "Byplankonsulenttegnestuerne i 1960´erne og 70´erne". Seminaret - og hermed Note 66 - indgår som et supplement til de interview, der er bearbejdet i Note 65.
Red. Vibeke Dalgas og Hans Kristensen. 2011. 96 s.
PRIS: 150 kr. BESTIL
Hent pdf.

note_65_forside.png

Note 65 Byplankonsulenttegnestuerne i 1960'erne og 70'erne
I noten gennemgår Byplanistorisk Udvalg forskningsprojektet "Byplankonsulenttegnestuerne i 1960'erne og 70'erne", som udvalget, med støtte fra Realdania, har arbejdet på siden begyndelsen af 2010. Undersøgelsen bygger på interviews af en række udvalgte tegnestuer og giver et billede af tiden i 1960'erne og 70'erne og af de vilkår, under hvilket dansk byplanlægning for alvor udviklede sig kvantitativt og kvalitativt. Red. Vibeke Dalgas, Peder Boas Jensen , Sven Illeris, Jens Clemmensen og Hans Andersson. 2011. 210 s.
PRIS: 200 kr. BESTIL
Hent pdf.

note_64_forside.png

Note 64. Bygenbrug
26. seminar, november 2009. Kunstakademiets Arkitektskole.
På seminaret By-genbrug blev det diskuteret, hvordan og hvorvidt fremtidens byplanlægning kan bidrage til bæredygtighed gennem genanvendelse af fysiske strukturer, der mister deres funktionelle betydning. I den nye seminarnote er de 6 kritiske oplæg fra seminariet om konkrete udviklinger i Danmark samlet.
Red. Peder Boas Jensen. 2010. 66 s.
PRIS: 150 kr. BESTIL
Hent pdf.

note_63_forside.png

Note 63. Bilen og byen
25. seminar, november 2008. Trekanten - Københavns Miljøforum.
Emnerne er bilanvendelsens og vejplanlægningens historie og forhold til den øvrige samfundsudvikling. Særlige indlæg behandler overdækningen og senere frilæggelsen af Århus Å samt trafikplanlægningen i København.
Red. Sven Illeris og Jens Clemmensen. 2009. 94 s.
PRIS: 150 kr. BESTIL
Hent pdf.

note_62_forside.png

Note 62. Et usædvanligt særtryk
Særtrykket, som er hentet fra "Hillerødboggen" fra 1948, har vist sig at have en speciel byplanhistorisk interesse, da det både udgør et programskrift for den unge byplanlægning og en fortælling om Hillerøds fremtidsmuligheder, set med datidens øjne. Og øjnene, der så, tilhørte en af byplanlægningens pionerer, arkitekten og den senere professor Peter Bredsdorff.
Af Peter Bredsdorff og Arne Mygind Sørensen.
Red. Vibeke Dalgas.
PRIS 100 kr. BESTIL

note_60_forside.png

Note 60. Byen og den byhistoriske kartografi.
24. seminar, november 2007. RUC.
Red. Vibeke Dalgas, Søren Bitsch, DCfB. 2008. 101 s.
PRIS: 100 kr. BESTIL
Hent pdf.

 

note_59_forside.png

Note 59. Industri- og erhvervsvirksomheder i byplanlægningen 1938-2007.
23. seminar, september 2007. Den Kongl. Veterinær- og Landbohøjskole.
Red. Ib Asger Olsen. 2008. 90 s.
PRIS: 100 kr. BESTIL
Hent pdf.

 

Note 58. Byplanhistorie og byudvikling i Hillerød 1945-2006
Udvidet særtryk af "Hillerød 1945-2006"
Af Vibeke Dalgas. 2007. 92 s.
PRIS: 150 kr. BESTIL
Hent pdf.

 

Note 57. Dansk planlægning - hvor kom ideerne fra - hvordan blev planerne?
22. seminar sept. 2006, Køge
Red. Jens Clemmesen. 2008. 64 s.
PRIS: 100 kr. BESTIL
Hent pdf.

 

Note 56. Lokaliseringen inden for byerne i den offentlige service.
En undersøgelse i Herning, Hillerød, Køge og Randers.
Af Sven Illeris. 2006. 64 s.
PRIS: 100 kr.BESTIL
Hent pdf

 

Note 55. Hvordan skriver vi historie for den moderne by 1945-2000
21. Seminar sept. 2005, Calrsberg Akademi. 98 s.
PRIS: 75 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 54. Egnsudvikling - egnsudviklingens historie i Danmark
Af Sven Illeris. 2005. 42 s.
PRIS: 50 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 52. Regionplanlægning - bidrag til regionplanlægningens historie
Af Vilhelm Brage Michelsen, Karsten Bay Christensen og Ib Ferdinandsen. 2004. 62 s.
PRIS: 50 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 51. Centerplanlægning - Udvalgte byplanopgaver
Udført i konsulentfirmaet Institut for Center-planlægning i 1960´erne
Af Jesper Harvest. 2004. 46 s.
PRIS: 100 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 50. Københavns skitse til en generalplan 1954
-holder planlæægningen 50 år efter ?

20. seminar, sept. 2004, Københavns Rådhus.
Red. Søren B. Jensen, Michaela Brüel og Jessper Harvest. 2006. 60 s.
PRIS: 75 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 49. Byen og Banen. Byplan og kollektiv trafik i Københavnsegnen
19. seminar, maj 2003. Ørestadsselskabets informationsbygning.
Red. Michaela Brüel og Jessper Harvest. 2005. 55 s.
PRIS: 50 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 48. Mit Arkitektliv
Af Kirsten Andersen. 2003. 64 s.
PRIS: 50 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 47. Da Danmark blev lavet om – Kommunalreform og nye planlove
Byplanhistorisk udvalgs 18. seminar, maj 2002.
Red. Elith Juul Møller. 48 s.
PRIS: 300 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 46. Om byplan i Grønland - mellem præstestyre og hjemmestyre
Af Poul Lyager. 2002. 82 s.
PRIS: 90 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 45. Lem Præstegård i Vestsalling
Betragtninger over børnenes legevirksomhed, udarbejdet i den regnfulde sommer 1987 af Max Sigumfeldt.
Red. Edmund Hansen og Vibeke Dalgas. 2001. 22 s.
PRIS: 50 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 44. Danske Stationsbyer i byplanlægningens århundrede
17. seminar maj 2001, Gammel Dok.
Red. Poul Sverrild, Jens Johansen, Vibeke Dalgas og Elith Juul Møller. 87 s.
Hent pdf

 

Note 43. ÆBÆ: Ældre byplanlæggere 1954-2000
Red. Kirsten Andersen. 2001. 131 s.
PRIS: 90 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 42. Byplanhistorisk status ved årtusindskiftet
Danske byers planlægning fra 1945-2000.
Red. Inge Alstrup, Lisa la Cour, Sven Allan Jensen og Kristian Larsen. 2002. 102 s.
PRIS: 50 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 41. Fyn - regionen i midten Regionplanlægningen fra Kommunalreformen til "Lov om planlægning". 15. seminar, 28.maj 1999.
Red. Lisbet Wolters og Ole Winding. 2001. 66 s.
PRIS: 50 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 40. Danmark under forvandling
De store planer og deres skæbne. 14. seminar, maj 1998.
Red. Kirsten Andersen og Elith Juul Møller. 1999. 43 s.
PRIS: 50 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 39. Fra gamle dage til nutidens begyndelse
Overfredningsnævnets arbejde i årene 1962-1976.
Af Johan Garde. 1998. 53 s.
PRIS: 90 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 38. Byplanuddannelsen i Danmark 1930 til 1997
13. seminar, 30. maj 1997, Charlottenborg.
Red. Inge Alstrup og Lisa la Cour. 1998. 86 s.
PRIS: 50 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 37. Arkitektskolernes byplanuddannelse 1930-1997
13. seminar, 30. maj 1997, Charlottenborg.
Red. Ole Winding. 1997. 70 s.
PRIS: 50 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 36. Strandhaven - et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde
Af Kirsten Andersen. 1997. 47 s.
PRIS: 50 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 35. Hovedstadsregionen i historisk tilbageblik
12. seminar, juni 1996.
Red. Elith Juul Møller. 1997. 24 s.
PRIS: 50 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 34. Købstædernes byfornyelse
11. seminar, 8. december 1995, Arkitektskolen i Aarhus.
Red. Lisbet Wolters og Ole Winding. 1999. 63 s.
PRIS: 50 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 33. Ti år med en generalplanskitse 1958-1968
Af Poul Lyager. 1996. 60 s.
PRIS: 90 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 32. Hovedstadsrådet 1. april 1974 - 31. december 1989 - erindringer 6 år efter
Af Hugo Marcussen. 1996. 27 s.
PRIS: 50 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 31. Byfornyelse - fra gadegennembrud til integreret byfornyelse
10. seminar, juni 1995.
Red. Kirsten Andersen, Sven Allan Jensen og Lisa la Cour. 1996. 71 s.
PRIS: 90 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 30. Det åbne land
9. seminar 1994.
Red. Kirsten Andersen og Elith Juul Møller. 1995. 61 s.
PRIS: 90 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 29.Lidt om fredningsplanlægning og om nogle af de mennesker jeg mødte hen ad vejen
Af H.H. Holden Jensen. 1994. 64 s.
PRIS: 90 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 28. Forstæderne - bydannelse og byplaner
8. seminar, juni 1993.
Red. Sven Allan Jensen og Poul Strømstad. 1994. 66 s.
PRIS: 90 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 27. Byens offentlige rum
7. seminar, juni 1992. Red. Vibeke Dalgas og Poul Strømstad. 1994. 84 s.
PRIS: 80 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 26. Københavnske generalplantilløb 1932-1958
Af Poul Lyager. 1992. 63 s.
PRIS: 90 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 25. Sommerhuset - fødsel og opvækst
6. seminar, juni 1991. Red. Elith Juul Møller og Poul Strømstad. 1992. 60 s.
PRIS: 70 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 24. Da miljøet kom til byen
Af Bent Flyvbjerg. 1991. 63 s.
PRIS: 90 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 23. Fra sommervilla til feriehytte
Om århundredets og mellemkrigstidens fritidsbebyggelser
Af Nan Dahlkild. 1991. 62 s.
PRIS: 120 kr. UDSOLGT
Hent pdf

 

Note 22. Trafikken og byerne - udvikling og planlægning
5. seminar, juni 1990.
Af Edmund Hansen m.fl. 1991. 103 s.
PRIS: 70 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 21. Fingerplanen - tilblivelsen
oplevet fra gulvet 1945-50.
Af Sven Allan Jensen. 1990. 38 s.
PRIS: 50 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 20. Københavns Kommune - humanitær byplanlægning 1940-70
Af Max Siegumfeldt. 1990.38 s.
PRIS: 60 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 19. Boligbyggeriet og boligområderne i by- og regionplanlægningen i vort århundrede
4. seminar, juni 1989.
Af Tim Knudsen m.fl. 1990. 86 s.
PRIS: 70 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 18. Rødovre - træk af kommunens byplanhistorie
Af Niels Fosdal. 1989. 23 s.
PRIS: 40 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 17. De første landsplanår 1959-64
Af Kirsten Andersen og Erik Kaufmann. 1988. 25 s.
PRIS: 40 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 16. De store vækstår
Fra ca. 1960 og videre frem.
Seminar, juni 1988.
Af Sven Allan Jensen m.fl. 1989. 62 s.
PRIS: 50 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 15. Industrikvarteret i Gladsaxe
Af Vagn Isaksen, Edmund Hansen og Ella Bredsdorff. 1988. 114 s.
PRIS: 60 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 14. Storkøbenhavns planlægning, 30. maj 1960
Udsendt af Boligministerits 2. kontor den 30. maj 1960
Genoptryk 1988. 38 s.
PRIS: 50 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 13. Med de venligste hilsner fra Steen Eiler Rasmussen
Red. Vibeke Dalgas. 1988. 28 s.
UDSOLGT
Hent pdf

 

Note 12. 40’ernes og 50’ernes byplanhistorie
Indlæg mv. fra seminar, juni 1987.
Af Edmund Hansen m.fl. 1987. 77 s.
PRIS: 50 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 11. Værløse - en kommunes byplanhistorie 1944-74
Af Max Siegumfeldt. 1987. 69 s.
PRIS: 50 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 10. 20’ernes og 30’ernes byplanhistorie
Indlæg fra seminar, juni 1986.
Af Edmund Hansen, Lisbeth Balslev og Ole Thomassen. 1987. 41 s.
PRIS: 35 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 9. Læreanstalternes Fælles Byplankursus 1955-69
Af Kirsten Andersen. 1986. 45 s.
PRIS: 40 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 8. Bag kulisserne
Køge Bugt lovens politiske og administrative forspil.
Af Frank Bundgaard. 1986. 55 s.
PRIS: 45 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 7. Planlægningens græsrødder
Af Carl Evald Hansen. 1986. 20 s.
UDSOLGT
Hent pdf

 

Note 6. Byplanhistoriske erindringer
fra midten af 40’erne til begyndelsen af 50’erne.
Af Jesper Termansen. 1986. 47 s.
PRIS: 40 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 5. Tilbageblik
Af Edmund Hansen. 1985. 43 s.
PRIS: 25 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 4. Bidrag til naturfredningens historie
Af C. Blixencrone-Møller. 1985. 74 s.
UDSOLGT
Hent pdf

 

Note 3. Athen-erklæringen
Oversat og kommenteret af Ernst Kristoffersen. 1985. 20 s.
UDSOLGT
Hent pdf

 

Note 2. Havneby på Rømø
Af Jesper Termansen. 1985. 37 s.
PRIS: 30 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Note 1. Udokumenterede optegnelser om et halvt århundredes levnedsløb
Af Flemming Teisen. 1985. 89 s. (genoptryk).
PRIS: 40 kr. BESTIL
Hent pdf

 

Bestil en eller flere af ovenstående skrifter ved at udfylde nedenstående formular. Bogens pris tillægges porto og eksp.gebyr.

Skrifterne kan også afhentes hos Dansk Byplanlaboratorium mandag - fredag fra 9-15 ved kontant afregning.