EnglishKontakt

Afholdte kurser

Her finder du oplæg fra de kurser, som Byplanlaboratoriet har afholdt.

Har du specifikke ønsker til et oplæg, som ikke fremgår på hjemmesiden, så send en mail til os.

2018

Værktøjsmesse i EnergyHub, Sundkaj 7, 2150 Nordhavn, København den 29. august

Data og analyser er vigtige input til den fysiske planlægning. Og digitale værktøjer giver helt nye muligheder for, at vi kan under støtte politikere og andre beslutningstagere, når de udvikler visioner og prioriterer i udviklingen af vores byer.

 • Hvordan kan vi bruge data og analyser, så det kvalificerer vores arbejde med planstrategier, kommuneplan og borgerinddragelse?
 • Hvilke digitale værktøjer er relevante?
 • Hvordan støtter vi den politiske debat med tal, fakta og analyser?

På værktøjsmessen får du præsenteret forskellige digitale værktøjer og eksempler på, hvordan de bruges i planlægningen. Kom og bliv klogere på emnet til arrangementet, der udbydes i samarbejde mellem Geoforum og Dansk Byplanlaboratorium.

   

Se udstillingsplan

PROGRAM

  9.30 Registrering, kaffe & morgenboller samt netværk i udstillingen

10.00 Velkomst 

10.15 Bevægelser i den inkluderende by Cyklisters, fodgængeres og socialt udsatte borgeres bevægelser og ophold i byen. Dataindsamling, adfærdsanalyse og etik – i relation til kommuneplanlægning.    
*Seniorforsker Hans Skov-Petersen, Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, KU

11.00 Er der marked for ejerboliger Ishøj? Med et øget markeds-kendskab kan kommunen træffe mere kvalificerede beslutninger om boligudvikling. 
*Byplanlægger Louise Ochmann, Ishøj Kommune

11.30 Verdenshjørne 1 Kort elevatortale fra hver virksomhed, hvorefter deltagerne roterer mellem tre-fire konferencepartnerne, tre runder á 15 minutter. Du kan høre om:

*Kuben Management · Exometric kan afdække og anbefale, hvilke boligtyper kommunen skal planlægge for, hvor mange, i hvilke størrelser og hvorhenne?
Læs mere om virksomheden og oplægget.

*NIRAS A/S kombinerer solide planfaglige kompetencer med digitale analyse- og visualiseringsværktøjer, som en integreret del af arbejdet med planstrategier, kommune- og lokalplanlægning, sektorplaner og borgerinddragelse.
 Læs mere om virksomheden og oplægget.

*SWECO har analyseværktøjer, som binder planlæggernes viden sammen med kommunens data i velgennemtænkte workflows. Værktøjerne giver parterne i planlægningsprocessen let adgang til ny indsigt, til at se mønstre og tendenser og herigennem understøtte planlægningsprocessen.
 Læs mere om virksomheden og oplægget.

* Anvendelse af 3D-data i planlægningen giver stor visuel beslutningsstøtte, derfor fokuserer GEOINFO på at udnytte disse data, til at understøtte beslutninger i planprocessen. 
Læs mere om virksomheden og oplægget.

 

12.30 Frokost

13.30 Strategi for byggemodning Baseret på nye analyser kan kommunen målrette sin byg­gemodning, så den foretages, hvor der er efterspørgsel – og understøt­ter bosætningsstrategien. 
*Planchef Marianne Galsgaard, Thisted Kommune

14.00 Verdenshjørne 2 Kort elevatortale fra hver virksomhed, hvorefter deltagerne roterer mellem tre-fire konferencepartnerne, tre runder á 15 minutter. Du kan høre om:

*LIFA A/S skaber konkrete mål og handlingsplaner for bosætning og erhvervsudvikling ved strategisk brug og analyse af data – til at udvikle plan-, bosætnings- og andre strategier. 
 Læs mere om virksomheden og oplægget.


*COWI har digitale værktøjer der giver overblik over status og udvikling for bl.a. befolkning, boliger, beskæftigelse, detailhandel, trafik, klima og miljø. Data analyseres og udstilles ud fra brugernes behov uanset om det er planlæggere, borgere eller politikere der vil vide, hvad der sker i kommunen.
 Læs mere om virksomheden og oplægget

*KMD A/S har én samlet platform for data, analyse og afrapportering, der kan ske i standardværktøjer eller skræddersys til brugernes behov, og derved understøtte den politiske planproces.
 Læs mere om virksomheden og oplægget

*ORBICON har netop udviklet et nyt digitalt værktøj til screening og udpegning af ”lavbundsarealer og potentielle vådområder”.
 Læs mere om virksomheden og oplægget

 

15.00 Netværkspause

15.30 Set fra min stol. Hvad får deltagerne ud af det?

16.00 Hvor går grænserne? De teknologiske muligheder for at bruge data er ubegrænsede, men hvordan ligger det med etikken? Det må organisationer, politikere, embedsmænd spørge sig selv om – hver gang! 
*Adm. direktør Rikke Hvilshøj, Dansk IT

16.45 Snacks og snakke & Tak for nu

 

Hvis du har spørgsmål til messen så kontakt projektleder Christian Broen

Sted:
København

Konference om privat-offentlige bysamarbejder i Gladsaxe Erhvervsby

Hvorfor går stadigt flere private aktører sammen med kommunerne om at sikre byområders attraktivitet og forbedre virksomhedernes rammebetingelser?

Hør buddet fra blandt andre investoren, den forretningsdrivende og formanden for cityforeningen, der alle giver deres personlige blik på, hvordan samarbejder om konkrete byområder kan skabe værditilvækst og udvikling lokalt. 

På konferencen får du inspirerende eksempler fra ind- og udland på private og offentlige bysamarbejder, der har til formål at skabe vækst og udvikling i f.eks. innovationsdistrikter, bymidter og turistdestinationer ved at løfte og puste liv i eksisterende by- og erhvervsområder. Konferencen er målrettet private og offentlige aktører med interesse for udviklingen af privat-offentlige bysamarbejder – f.eks. bymidte-samarbejder, BIDs (Business Improvement Districts), turismesamarbejder, innovationsdistrikter og lign.

Se program

Bemærk: der er begrænsede pladser hvorfor tilmelding sker efter ’først-til-mølle-princippet’.

Konferencen arrangeres i regi af netværk for privat-offentlige bysamarbejder, der består af private og offentlige repræsentanter fra bysamarbejder i Fredericia, Frederiksberg, Gladsaxe, Hillerød, Hjørring, Odense, Slagelse, Varde, Vejle, Aalborg og Aarhus samt Realdania By og Byg, KL og Trafik- og Bygge- og Boligstyrelsen.

Desuden deltager repræsentanter fra DI, DE, AAU, Erhvervsstyrelsen, Erhvervsministeriet og Realdania.

Adresse: Gladsaxe Erhvervsby, Fokus Asset Management, Sydmarken 44, 2860 Søborg

 

Læs mere om netværket og se oplæg fra konferencen

 

Hvis du har spørgsmål til konferencen så kontakt projektleder Marianne Bendixen

Sted:
Gladsaxe

Et kursustilbud til kommuneplanlæggere og deres samarbejdspartnere

Netværkskursus over 3 dage: 12. juni, 12. september og 7. november 2018

Dette kursus har til formål:
•    At skabe overblik over kommuneplanlægningens vilkår og muligheder.
•    At erfaringsudveksle på tværs, at skabe nye netværk og få bragt egne cases i spil
•    At skabe et refleksionsrum for kommuneplanlæggere og deres samarbejdspartnere
•    At få drøftet de nyeste planlovsændringer

Alle kursusgange indeholder faglige oplæg og inspirerende cases krydret med øvelser og refleksion over egen kommuneplan og planproces. Det vil være muligt at tilpasse programmet efter deltagernes behov og ønsker.

De vigtigste fokusområder vil være: 
•    Kommuneplanen som strategisk værktøj, 
•    Hvad siger loven?  
•    Det gode håndværk – administration og kommunikation.

Se programmet for alle kursusgange

Første kursusgang afholdes d. 12. juni
Adresse: Restaurant Nordatlanten, Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense
Se program

Anden kursusgang afholdes d. 12. september
Adresse: Vartov. Farvergade 27, 1463 København
Se program

Se oplæggene fra 2. kursusgang

Se oplæggene fra 3. kursusgang

Hvis du har spørgsmål til kurset, kan du kontakte kursusleder Ellen Højgaard Jensen

Sted:
Odense, København og Vejle

Fyraftensmøde med Søren Smidt-Jensen, chef for By og landskab, Frederikssund Kommune
Hvad skete der egentlig, da Frederikssund Kommune i efteråret 2017 pludselig måtte trække nødbremsen til Vinge C, et af Danmarks største byudviklingsprojekter? Hvad ledte frem til kollapset og hvordan var det for kommunen, pludselig at være Talk of Town i hele Danmark? Hvordan håndterer man de politiske, økonomiske og administrative efterspil, der kommer i kølvandet af sådan en nødlanding? Og ikke mindst, hvordan bliver man klogere, ser fremad og vælger nye veje for at sikre projektet en sund og mere stabil fremtid?

Mødet afholdes i Store Kannikestræde 19, København  (KFUK og KFUM’s lokaler)
torsdag den 7. juni kl. 16:30-19:00

Program:
16:30 Velkomstkaffe og mulighed for at netværke
17:00 Søren Smidt-Jensen fortæller om Vinge,
          efterfulgt af bredere debat og mulighed for at stille spørgsmål        
19:00 (Senest) Tak for i aften

 

På grund af overvældende interesse for mødet, er vi nødt til at lukke for tilmeldingerne før fristen udløber. Vi beklager ulejligheden. 

Synes du at fyraftensmødet her er interessant? Så tag med på Byplanmødet 2018, hvor emnet også er på programmet. Læs nærmere her.

 

Sted:
København

Strategisk byudvikling for projektledere

- Nyt kursusforløb for projektledere, der arbejder med byudvikling! (Hold II)

Byerne forandrer sig med stor hast og det samme gør kommunernes rolle som den aktør, der driver byudviklingen. Det er baggrunden for Byplanlaboratoriets nye kursusforløb om strategisk byudvikling for projektledere.

Forløbet understøtter de projektledere og planlæggere, som arbejder med byudvikling og styrker dem i projektlederrollen. Med udgangspunkt i de konkrete projekter, som deltagerne arbejder med i deres egen praksis, får de skærpet deres fokus på, hvordan man driver processer i byudviklingen og får tingene til at ske, ved at navigere i det kompleks af interesser, dagsordener og beslutningsgange, der altid omgiver et byudviklingsprojekt.

Forløbet er på samme tid et kompetenceudviklingsforløb og et projektudviklingsforløb, der består af 5 seminarer fordelt over et år. Undervisningsformen veksler mellem inspiration og ny viden, arbejde med egen case og fælles refleksion.

Igennem forløbet kommer deltagerne i dybden med temaer som

 • Netværksledelse
 • Innovationsprocesser og byudvikling
 • Politik og faglighed
 • Økonomi og partnerskabsmodeller
 • Magt og relationer
 • Kommunikation og mobilisering

Underviserne på forløbet vil være en blanding af forskere, rådgivere, politikere, kommunale topembedsfolk og andre projektledere, som arbejder med byudvikling. Kurset tilpasses deltagernes profiler. 

Målgruppen for kursusforløbet er kommunalt ansatte projektledere, som arbejder med byudvikling. Det kan være i form af fx bymidteprojekter, byomdannelse, landsbyudvikling, områdefornyelse eller Business Improvement Districts.

Se program for hold I 

Datoer for Hold II
31. maj 2018
5.-6. september 2018
6. december 2018
20.-21. marts 2019
23. maj 2019

Hold I og hold II er fyldt op
Ønsker du at blive skrevet op til hold III, så send en mail til db@byplanlab.dk. Vi forventer at starte hold III op i december 2018.

Kursusforløbet strækker sig over et år. 

 

Sted:

Intromøde om temaet og det nye netværk

Mobilitet er en væsentlig faktor for byernes konkurrencekraft og evne til at tiltrække og fastholde virksomheder og indbyggere. Og urbanisering, en hastig teknologisk udvikling og klimaforandringer kan ændre vores transportvaner og dermed forudsætningerne for byudviklingen.

Så hvordan håndterer vi planlægning og udvikling af gode byer og byliv i dette krydsfelt, mindsker trængsel og finder fx smarte parkeringsløsninger, som kan give en fællesforståelse af, hvad det er for en fremtid, vi ser ind i?

Program

Kl. 14:45: Velkommen

 • Kaffe og kage

Kl. 15:15 – Introduktion til netværket

 • Kort præsentation af deltagerne
 • Hvorfor dette netværk?
 • Hvad får du ud af netværket?

Kl. 15:30 – Oplæg med mulige temaer

Følgende temaer vil blive fremlagt på introduktionsmødet:

 • Byens flow og dagligstue
 • Smarte mobilitetsløsninger til at understøtte en nem og moderne hverdag
 • Mobilitet som katalysator for byudvikling og livskvalitet
 • Fremtidens transportknudepunkter/mobilitets Hub og deres strategiske rolle i planlægningen
 • Parkering og byudvikling – byrum med muligheder
 • Hvilke andre strategiske og faglige emner er interessante?
 • Hvilken skala skal der planlægges for: Det regionale, kommunale eller det lokale?
 • Hvem vil vi bruge som oplægsholdere til inspiration for alle?

Kl. 16:00 - Diskussion og forventningsafstemning

 • Hvad forventer du at få ud af netværket?
 • Hvilke konkrete udfordringer kan du have brug for at diskutere i netværket?
 • Hvor mangler du mere viden og inspiration til dit arbejde?

Kl. 16:45 - Det praktiske

 • Hvor mange møder afholdes?
 • Hvad sker der på møderne?
 • Hvor skal vi være?
 • Hvad koster det?

Kl. 16:50 – Opsamling

Kl. 17:00 - Tak for i dag

 

Læs mere og find tilmelding til netværket.

Sted:
København

- et fyraftensmøde på baggrund af ny bog, der beskriver og diskuterer de første 7 år af Køge Kysts udvikling, forhåbningerne og visionerne, planerne og vanskelighederne

5. marts kl. 16.00 – 18.00 

Det er gratis at deltage. 

*Tilmeld dig ventelisten ved at skrive til db@byplanlab.dk 

OBS: På grund af stor interesse flyttes mødet til Vartov
Adresse:
Farvergade 27
1463 København K

Program
16.00                  Velkomst
16.10                  Jørgen Nue Møller: Historien om Køge Kyst. Hvad har jeg lært ?
17.00                  Replikker og overvejelser om fremtidige byudviklingsprojekter
17.20                  Bredere debat og mulighed for at købe bogen til nedsat pris.

Sted:
København

Byplanhistorisk seminar 2018 

Byplanhistorisk Udvalg, som siden 1986 har afholdt et årligt Byplanhistorisk Seminar, sætter fokus på de store linjer i de sidste 50 års byudvikling og den underliggende planlægning og dennes kvalitet.                     

Der fokuseres på de to overordnede former for byvækst med hver deres planlægningsopgaver:

For det første er alle landets større byer blevet udvidet gennem et løbende nybyggeri i byernes opland gennem barmarksbyggeri.

For det andet er der hhv. sket en bygningsmæssig opgradering af eksisterende byområder samt en konvertering af hidtidige erhvervs-, havne- og militærarealer til andre formål.

Det er Byplanhistorisk Udvalgs håb, at dette års brede og overordnede tema vil bidrage til at kvalificere debatten om de kommende års planlægning.

Se program

*Tilmeld dig ventelisten ved at skrive en mail til db@byplanlab.dk  

Se oplæg fra seminaret
Hvor er vi i dag - og byernes forvandling siden 1960´erne
v. Journalist, cand. mag. Jonas Møller

Planlovgivningen i dag – med kommentarer og tilbageblik til tidligere lovgivning
v. Arkitekt Holger Bisgaard

Hvad har vi lært af de seneste 50 års barmarksbyggeri?
v. Arkitekt Helle Juul, arkitektfirmaet Juul/Frost

Hvad har vi lært af de seneste 50 års omdannelse af byers industri- og havnearealer m.m.
v. Arkitekt Dan Borgen Hasløv, Hasløv & Kjærsgaard

Infrastrukturens rolle i byudviklingen
v. Lektor, civ. ing. Per Homann Jespersen, RUC

Aktuelle udfordringer for kommunerne?
v. Arkitekt Lise Pedersen, enhedschef i Center for Byplanlægning, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

 

Sted:
København

Konference i Aarhus, 1. marts 2018

Byen er fuld af mennesker som kommer og går: Turister, pendlere, immigranter og folk, som flytter til og fra. Byens borgere er en flygtig størrelse, men alligevel planlægger vi ofte for en bosætning, som er permanent. Konferencen sætter fokus på, hvordan vi kan forstå og planlægge for ’Cities of Coming and Going’.

Konferencen arrangeres i samarbejde med Center for Strategisk Byforskning ved Aalborg Universitet, Arkitektskolen Aarhus og Københavns Universitet.

Se program

 

Se oplæg fra konferencen
Divercities: Forskellighed som urban ressource
v. Hans Thor Andersen, Aalborg Universitet

Hvem bruger byen?
v. Christian Fertner, Københavns Universitet

Flygtninge i mindre byer
v. Lise Herslund, Københavns Universitet

Flytbare studieboliger
v. Frederik Busck, CPH Village

Gellerups forandring – betragtet og diskuteret med udgangspunkt i dagens tema.
v. Tom Nielsen, Arkitektskolen Aarhus og Per Frølund, Aarhus Kommune

Gellerup og Toveshøj

Introduktion til 'Byforskning uden grænser'

Sted:
Aarhus

Konference i Nyborg den 8. februar 2018

Danmarks bebyggede areal vokser og vores byområder bliver mere og mere befæstet. Det skyldes dels konkrete behov for mere befæstet areal, dels andre beslutninger i samfundet – og gamle vaner. Konferencen Byens Gulv konkretiserer tendenserne, giver indsigt og lægger op til at nytænke byens gulv som en central del af fremtidens by.

I 2018 sætter vi blandt andet fokus på, hvordan man indtænker sikkerhed og tryghed, når man planlægger og anlægger byens gulv.

Formålet med konferencen er at samle alle med interesse for byens liv, funktion og materialer: Staten, kommuner, forsyningsselskaber, byplanlæggere, landskabsarkitekter, ingeniører, anlægsgartnere og leverandører. Deltag i konferencen - i fællesskab kan vi bryde rutinen og åbne mulighed for innovative løsninger. 

Find program

Igen i år er der på konferencen et åbent spor, hvor aktører på feltet kan byde ind med relevante oplæg og projekter. Har du et spændende projekt, der omhandler Byens gulv, så hører vi gerne fra dig. Send en mail til nwo@byplanlab.dk

Læs interview med landskabsarkitekt Torben Møbjerg, direktør i GHB landskabsarkitekter

Læs mere om konferencen

 

Se oplæg fra konferencen

Byliv og sikkerhed i København
v. Torben Gleesborg

Stationspladsen - samlingspunktet i Hedehusene
v. Helle Juul, MAA Ph.D, CEO, JUUL I FROST

Omdannelse og sammenkobling af by og havnefront 
v. Anne Juel Andersen, Arkitekt, PhD, Plan og Udvikling, Aalborg Kommune

Velkommen til Aalborg!
v. Anne Tollestrup, Landskabsarkitekt MAA. MDL

Kvalitet i vejkantsbyens gulv - Løkkensvejsprojektet
v. Bettina Hedeby, Plan- og udviklingschef

Nye steder og sammenhænge i Hjørring bymidte
v. Helle Lassen, chefkonsulent

The city floor
v. Marti Franch, Estudi Marti Franch

 

Sted:
Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg