EnglishKontakt

Afholdte kurser

Her finder du oplæg fra de kurser, som Byplanlaboratoriet har afholdt.

Har du specifikke ønsker til et oplæg, som ikke fremgår på hjemmesiden, så send en mail til os.

2017

- faglig diskussion om modernisering af planloven.

Denne gang i Horsens 

Arkitektforeningen vil i samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium lægge op til en faglig diskussion af planlovsændringerne, og hvilken betydning de vil have fremadrettet for den fysiske planlægning i Danmark. Kom og vær med, og mød Holger Bisgaard, chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen, Ellen Højgaard Jensen, direktør i Dansk Byplanlaboratorium og Jesper Pagh, direktør i Arkitektforeningen.

Debatarrangementet indledes med en præsentation af planlovsændringerne ved Holger Bisgaard, hvorefter Ellen Højgaard Jensen og Jesper Pagh – som oplæg til en faglig debat med højt til loftet – hver vil holde et kort indlæg med udgangspunkt i Byplanlaboratoriet og Arkitektforeningens høringssvar.

Se flyer

Tid og sted: 23. maj 2017, kl. 15-17 i

Fængslet, Inspektørens mødelokale
Fussingsvej 8
8700 Horsens

Se program og find tilmelding

 

Oplæg fra arrangementet
Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance
v. Holger Bisgaard

Sted:
Horsens

– sociale aspekter ved kondemnering, nedrivning og genhusning

Med dette seminaret ønsker Trafik-, Bygge-og Boligstyrelsen og Byplanlaboratoiet at sætte fokus på de vanskelige sager om usunde boliger, der ofte indebærer sociale indsatser og hensyn. Dagen byder på oplæg med eksempler fra forskellige kommuner og tid til drøftelse af udfordringer og løsninger deltagerne imellem.

Mange kommuner arbejder seriøst med at fjerne tomme, nedslidte boliger på landet, men har også et ansvar overfor borgere, der bor i sundhedsfarlige boliger. Dette kan indebære en opsøgende social indsats, hvor kommunen holder øje med usunde boliger og måske tager på hjemmebesøg hos borgere. Samtidig kræver det samarbejde og enighed på tværs af forvaltninger, og er en indsats, der kan fungere som fødekæde til teknisk forvaltnings nedrivningsindsats.

Se program

SEMINARET ER OVERTEGNET - Tilmeld dig ventelisten

 

Se oplæg fra seminaret

Boligsocial indsats på landet v. Holger Schou Rasmussen

Den boligsociale indsats i Lemvig

Søren Garde Rådgivning A/S

Organiseringen af indsatsen i Mariagerfjord Kommune 

Ny Stenderup boligforening v. Bjarne Brøndsgaard 

Sted:
Ringe

*VENTELISTE*

- faglig diskussion om modernisering af planloven.

Arkitektforeningen vil i samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium lægge op til en faglig diskussion af planlovsændringerne, og hvilken betydning de vil have fremadrettet for den fysiske planlægning i Danmark.

Kom og vær med, og mød Holger Bisgaard, chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen, Ellen Højgaard Jensen, direktør i Dansk Byplanlaboratorium og Jesper Pagh, direktør i Arkitektforeningen.

Debatarrangementet indledes med en præsentation af planlovsændringerne ved Holger Bisgaard, hvorefter Ellen Højgaard Jensen og Jesper Pagh – som oplæg til en faglig debat med højt til loftet – hver vil holde et kort indlæg med udgangspunkt i Byplanlaboratoriet og Arkitektforeningens høringssvar.

OBS Tidspunktet er flyttet en time frem, så mødet starter kl. 16

Tid og sted: 22. marts 2017, kl. 16-18 i Arkitektforeningen, Åbenrå 31, 1124 København K

Tilmelding: Skriv dig på ventelisten ved at sende en mail til Martin Yhlen på myh@arkitektforeningen.dk

Se flyer

Sted:
København

Fyraftensmøde i København d. 9. marts

Med den nye planlov får kommunerne mulighed for at udpege såkaldte omdannelseslandsbyer. Til dato har flere kommuner erfaringer med at omdanne mindre byer: Langs strækningen mellem Hjørring og Løkken vil man trække det omgivende landskab ind til vejen og skabe mere natur og nye oplevelser i de små vejkantsbyer.

På Mors er der skabt en ny arbejdsdeling mellem syv landsbyer. Begge dele er et svar på, hvordan man udvikler de små byer i landdistrikter, som oplever faldende befolkningstal og slås med tomme huse og forfald. For at skabe liv og nye muligheder blev der i 2014 afsat en ny pulje af byfornyelsesmidlerne til en forsøg med bl.a. i nytænkende byfornyelsesforsøg i de udfordrede, mindre byer.

Hjørring og Morsø kommuner opnåede støtte til deres projekter, der på hver sin måde afprøver redskaber og løsninger til over en årrække at skrumpe mindre byer. Fyraftensmødet gør status – og kaster kærligt-kritiske blikke på indsatserne.

Fyraftensmødet afholdes i regi af projekt Mindre byer, der skrumper -  projektet er støttet af Trafik, - Bygge- og Boligstyrelsen.

Fyraftensmødet er overtegnet.
Hvis du vil på ventelisten så send en mail til db@byplanlab.dk

Se programmet

Se oplæg fra fyraftensmødet

Lov om byfornyelse og Pulje til landsbyfornyelse 
v. Trafik-, bygge- og boligstyrelsen 

Løkkensvej lev godt, lad det gro
v. Planlægger Bente Mouritsen, Hjørring Kommune

Strategisk tilpasning af De Syv Sogne
v. Planlægger HelleT. Berthelsen Morsø Kommune

Vardø
v. Lektor Peter Hemmersam, Arkitektur og Designhøjskolen i Oslo

SWOT i de to projekter 
v. Direktør Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium

 

Sted:
København

Byforskning uden grænser

Turisme bliver ofte nævnt som redningen for de kystnære områder og ændringerne af planloven skal blandt andet give turisterhvervet bedre udviklingsmuligheder. Men hvordan håndteres og udvikles landskab og bebyggelse i krydsfeltet mellem nye oplevelseslandskaber og bevarelse af kulturlandskabernes karakteristika. Konferencen vil sætte fokus på hvorledes arkitektur, design og planlægning kan spille en rolle i udviklingen af fremtidens turisme og hvordan turisme kan indgå som en del af udviklingsstrategien for et lokalområde.

Se program

Se oplæg fra kurset:

Turisme som udviklingsstrategi
v. Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium

Stedbunden turismeudvikling
v. Lea Holst Laursen, 

Kan friluftsliv og turisme inddrages i den maritime fysiske planlægning?
v.Seniorforsker Berit C. Kaae, Anton Stahl Olafsson & Hélène Draux, Københavns Universitet

Innovation i kystturismen
v. Anne-Mette Hjalager, Syddansk Universitet

Nye fortællinger fra kystlandskabet - hvordan gentænker vi turismen i de danske byer? 
v. Mathias Meldgaard, Tom Nielsen og Jens Christian Pasgaard, AAA

 

Sted:
Aalborg

udvikling_af_byernes_randområder_2017.png

Gå-hjem-møde d. 9. februar i København

I Europa er der i de sidste 20 år sket en radikal forandring af byernes rolle. Forandringen har visse steder ført til en forøget bolig- og erhvervsmæssig attraktivitet. En central drivkraft i denne attraktivitet er byernes randområder. Udviklingen af disse tidligere industriområder og forældede forstadsbydele kan bruges som strategisk løftestang for dels at styrke byernes overordnede erhvervsmæssige konkurrencesituation, dels at øge det boligbaserede skattegrundlag.

Hvilke særlige strategiske udfordringer giver dette for kommunale planlæggere? Og hvordan kan samspillet mellem offentlige planmyndigheder og private aktører forbedres i netop denne type af områder? For at skabe et overblik over fænomenet har Statens Byggeforskningsinstitut, AAU CPH, deltaget i et europæisk forskningsprojekt, hvilket har resulteret i en bog, Planning Projects in Transition, der sammendrager europæiske planerfaringer fra Finland, Danmark, Holland og Tyrkiet. På denne baggrund inviterer vi danske planlæggere, forskere og private aktører til en konference.

Første del vil fokusere på randområderne som et særligt planlægningsfænomen: Danske erfaringer fra København og Aalborg vil blive fremdraget og bredere europæiske planerfaringer med randområderne vil blive udfoldet af en international oplægsholder. I anden del vil der via oplæg fra private aktører (developere og institutionelle investorer) blive lagt op til debat i grupper: Hvordan kan der skabes rammebetingelser for mere markedsstabile udviklingsprocesser? Hvordan kan private aktører bidrage til mere kreative og helhedsorienterede løsninger?

Læs mere om strategisk udvikling af byernes randområder.

Arrangementet er gratis og med forplejning. De første 30 antal deltagere får et gratis eksemplar af bogen. Ligeledes vil der efter arrangementet være mulighed for at netværke over en forfriskning.

Læs mere og find tilmelding

Sted:
København

Gå-hjem-møde på Vartov, Farvergade 27 i København d. 7. februar 2017

Oplæg fra mødet
Ny planlov og sommerhuse
v. Michael Nørgaard, Dansk Byplanlaboratorium

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance 
v. Kontorchef Sara Paarup, Erhvervstyrelsen

Odsherred -Det naturlige fællesskab
v. Borgmester Thomas Adelskov, Odsherred Kommune

Hvordan ligger landet?
Sommerhusområder og sommerhuse har i de sidste årtier ændret karakter og anvendelse. Med ændringer i planloven, så må vi forvente, at denne tendens fortsætter og styrkes. Hvilken betydning får det for kommunerne, bosætningen, turismen og naturen i sommerhusområderne?

Overblik og debat
Med planlovsændringerne lempes reglerne for benyttelse af sommerhuse. Pensionister kan efter et års ejerskab benytte sommerhuset til helårsbeboelse og sommerhuse i sommerhusområder kan generelt benyttes ubegrænset til overnatning i 34 uger mod tidligere 26 uger. Dette forbedrer bl.a. muligheden for udlejning. Ligeledes åbnes der for plads til 6.000 nye sommerhuse under forudsætning af, at kommunerne lader mindst 5.000 ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen tilbageføre. De nye sommerhusgrunde udlægges ved landsplandirektiv efter en ansøgningsrunde i 2017. Endvidere åbnes der for, at sommerhusområder i kystnærhedszonen efter ansøgning kan overføres til byzone.
Regeringen har annonceret, at man vil lempe den regel, der forhindrer udlændinge i at købe sommerhuse i Danmark.

Fakta

Danmark har ca. 220.000 sommerhuse og de største koncentrationer er i Vestsjælland, Nordsjælland og Nordjylland. 
I dag benyttes ca. 10 % af landets sommerhuse til helårsbeboelse. Sommerhusene er blevet større og udstyret med mange af de faciliteter og bekvemmeligheder som vi kender fra helårsboligen.

Målsætningerne med de hidtil gældende regler på sommerhusområdet har bl.a. været at fastholde sommerhusområderne som rekreative områder, beskytte sårbare landskabstyper mod slid og forhindrer, at sommerhusområder udvikler sig til parcelhuskvarterer.

Vi gør status og lægger op til debat om betydningen af de planlagte regelændringer på sommerhusområdet. Målgruppen er planlæggere, landskabsarkitekter og andre interessenter 

Oplæg fra
•    Borgmester Thomas Adelskov, Odsherred Kommune.
•    Kontorchef Sara Paarup, Erhvervs- og vækstministeriet

Mødet er tilrettelagt af Dansk Byplanlaboratorium i samarbejde med Danske Landskabsarkitekter samt Park- og Naturforvalterne

OBS Mødet finder sted på 
Vartov
Farvergade 27
1463 København K

 

Sted:
København

Konference i Nyborg d. 1. februar 2017

Danmarks bebyggede areal vokser og vores byområder bliver mere og mere befæstet. Det skyldes dels konkrete behov for mere befæstet areal, dels andre beslutninger i samfundet – og gamle vaner. Konferencen Byens Gulv konkretiserer tendenserne, giver indsigt og lægger op til at nytænke byens gulv som en central del af fremtidens by. Formålet med konferencen er at samle alle med interesse for byens liv, funktion og materialer: Staten, kommuner, forsyningsselskaber, byplanlæggere, landskabsarkitekter, ingeniører, anlægsgartnere og leverandører. Deltag i konferencen - i fællesskab kan vi bryde rutinen og åbne mulighed for innovative løsninger. Læs mere og find program

Som noget nyt lancerer vi i 2017 et åbent spor, hvor aktører på feltet kan byde ind med relevante oplæg og projekter. Har du et spændende projekt, der omhandler Byens gulv, så hører vi gerne fra dig. Læs mere her.

Læs interview med landskabsarkitekt og bydesigner Robin Winogrond og Lucas Schweingruber fra den schweiziske tegnestue Studio Vulkan.

Læs interview med projektchef i Brabrand Boligforening Ole Bech Jensen

Læs artikel med keynote-taler Søren Gabriel fra Orbicon A/S

Sted:
Nyborg

Arkitekturpolitik2016.png

2-dages kursus i København den 24. og 25. januar 2017
Kommunerne spiller en vigtig rolle i indsatsen for at sikre kvalitet i udvikling af bygninger, byrum og landskaber. Det gør i høj grad arkitekturpolitikken til en tværfaglig opgave, der kræver involvering og strategisk fokus.

På dette års kursus vil vi blandt andet fokusere på hvad en arkitekturpolitisk indsats kan betyde for byens rum og vejarealer. Og vi vil se hvordan byrumseksperimenter kan medvirke til at transformere brugen og opfattelsen af vores byer.

Målgruppen er byplanlæggere, trafikplanlæggere, landskabsarkitekter mv.

Kurset arrangeres i et samarbejde mellem Arkitektforeningen og Dansk Byplanlaboratorium. Kursusleder er arkitekt Dorthe Brogaard fra Planværkstedet.

Kontaktperson i Dansk Byplanlaboratorium: Marianne Bendixen mb@byplanlab.dk

Læs mere om kurset og find tilmelding via Arkitektforeningen

Dato: 24. og 25. januar 2017

Sted:
København

På den danske landsbyscene har vi de seneste 4 – 5 år været vidne til en række meget forskellige udgaver af fænomenet ”Landsbyklynger”, som grundlæggende er et netværkssamarbejde mellem en række nært beliggende landsbyer. Formålet vil oftest være at udnytte klyngens samlede potentialer, for at skabe vækst, stoppe en afviklingsproces eller skabe kvalitet i det, der bliver tilbage.

For at skabe et overblik over fænomenet og udveksle erfaringer blandt de forskere, konsulenter, landsbyer og kommuner, som har arbejdet med fænomenet i længere tid inviteres alle interesserede til et seminar, hvor en række påtrængende spørgsmål og temaer vil blive adresseret i løbet af dagen gennem oplæg og debat

Se programmet.

Se oplæg fra kurset:

 

Se videoer fra konferencen.

 

Sted:
Horsens