EnglishKontakt

Byplanhistorisk Udvalg. Baggrund og virksomhed

Formål
Dansk Byplanlaboratoriums Byplanhistoriske udvalg skal belyse den nyere byplanhistorie i Danmark gennem indsamling og beskrivelse af væsentligt kildemateriale om byplanlægningens ideologiske og teoretiske udvikling, lovgivningen bag denne og planlægningens praktiske gennemførelse. Tidsrammen er fortrinsvis fra tiden efter 1. verdenskrig og frem.
Udvalgets arbejde sigter mod at bidrage til en egentlig byplanhistorisk beskrivelse for perioden, herunder til fremme af eventuelle relevante forskningsprojekter m.v.

Historie
Byplanhistorisk Udvalg blev nedsat i 1982 af Dansk Byplanlaboratorium og fejrede derfor i 2007 sit 25-års jubilæum. Udvalget består af ca. 15 medlemmer inkl. laboratoriets direktør. Udvalget udpeger selv sine nye medlemmer. Gennem årene har der været afholdt mere end 20 årlige seminarer, og der er udkommet mere end 60 “Byplanhistoriske Noter”, jvf. vedlagte publikationsliste.

Aktiviteter
Blandt de vigtigste aktiviteter har hidtil været det årlige “Byplanhistoriske Seminar” med emner, som det er vigtigt at belyse byplanhistorisk, og som ofte kan have stor relevans for dagens byplandebat.
Fra hvert seminar udarbejdes et fyldigt referat i form af en note. Ud over dette arbejder udvalget med udgivelse af noter, der kan indeholde eventuelle byplanfaglige emner, erindringer og oplevelser eller erfaringer fra det praktiske byplanarbejde o. lign. For det meste kildemateriale og samtidshistorisk stof, som det ellers ville være vanskeligt at få fat i senere hen.
Blandt andre aktiviteter kan nævnes, at udvalget ved flere lejligheder har interviewet nøglepersoner i byplanlægningen.
I økonomisk henseende søger udvalget at finansiere sin virksomhed gennem bidrag fra fonde, myndigheder, institutioner o. lign., gerne hvor et emne lægger op til en fælles interesse i et seminar eller udarbejdelse af en note. Hos udvalgets medlemmer, der arbejder ulønnet, er det interessen og engagementet i byplanlægningens udvikling og historie som er drivkraften.

Målgruppe
Udvalgets arbejde henvender sig til studerende og nuværende og tidligere udøvere af byplanfaget i alle aspekter. Udvalget er interesseret i at etablere samarbejde med kultur- og lokalhistorikere og andre, der beskæftiger sig med samfundsudviklingen i den nævnte periode. Udvalget tager også gerne kontakt med personer, der har en byplanrelevant historie at fortælle f.eks. om egne oplevelser eller om deltagelse i en planlægningsproces.
I de senere år har udvalget forstærket sit samarbejde med historikere, som arbejder med den komparative danske byhistorie herunder i moderne tid. Samarbejdspartnerne er “Dansk Center for Byhistorie” og “Dansk Komité for Byhistorie”, begge hjemmehørende i “Den gamle By” i Århus. Resultatet heraf har hidtil været flere fælles seminarer og publikationer.
En interessant fælles problemstilling for byhistorikerne og byplanlæggerne er: ”Hvordan skriver vi byhistorie for den moderne by med byplanhistorien som en væsentlig kilde til forståelse af byens udvikling?”

Byplanhistorisk Udvalgs medlemmer, august 2016
Arkitekt Inge Alstrup
Arkitekt Michaela Brüel. Formand
Arkitekt Jens Clemmensen
Arkitekt Karsten Jørgensen
Arkitekt Grethe Silding
Mag.scient.soc. Niels Helberg
Geograf Ole Christiansen. Næstformand
Professor em. mag.art. Sven Illeris
Professor em. arkitekt maa Peder Boas Jensen
Direktør Ellen Højgaard Jensen
Redaktør, landskabsarkitekt Annemarie Lund
Museumsleder mag. art. Poul Sverrild
Centerleder mag.scient.soc. Hans Kristensen
Arkitekt, Ph.d. Helle Juul
Journalist Jonas Møller