EnglishKontakt

Kursusarkiv 2009

planlovenipraksis2009_0.jpg

1. januar 2007 fik kommunerne ansvaret for den sammenfattende planlægning. Kurset giver overblik over planlovens indhold og dens praktiske anvendelse. Kursisterne får mulighed får at rejse egne problemstillinger til fælles debat og refleksion. Målgruppen er praktikere – både dem, der er helt nye i feltet og dem, der har brug for et hurtigt overblik over kendt stof.

Hent programmet her

Se oplæg fra kurset nedenfor:

Planloven i praksis, Landinspektør Helle Witt, by og Landskabsstyelsen

Roskilde (t)rykker!, Planleder Esben Haarder Paludan, Roskilde Kommune.

Spektret af kommuneplaner, Niels Østergaard, Formand for Plan09.

Mellemformsplaner, Arkitekt Dennis Lund, Redaktør af Byplan.

Grøn Vækst, Afdelingsleder Mai-Britt Helle Jensen, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Plankultur og lokalplantyper, Konsulent Henrik Lysgaard, COWI.

Lokalplankataloget, Planlægger Helle Weile, Køge Kommune.

Regionens rolle, Afdelingschef Rune Stig Mortensen, Region Syddanmark

Sted:
7. og 8. december 2009 i Roskilde

bienale2009.jpg

Byplanbiennalen afholdes i Frankrig i år, nærmere bestemt i Nancy den 3. & 4. december 2009. Årets biennale er integreret i det årlige franske Byplanmøde, og vil med over 1000 deltagere give et godt billede af storladen og visionær planlægning i Europa. Byplanbiennalen finder sted hvert andet år forskellige steder i Europa. I 2005 blev den således afholdt i København.

Byplanlaboratoriets tidligere formand Torben Nøhr er med til at arrangere årets Byplanbiennale, desuden medvirker administrerende direktør Hjalte Aaberg fra Københavns Kommune i workshoppen om Urban Mobility.
Byplanbiennalen foregår i Nancy d. 3. & 4. december - halvanden times TGV-kørsel fra Paris.

Hjemmeside

Sted:
3. - 4. december 2009, Nancy, Frankrig

miljoevurderingerafplaner2009.jpg
Kursus om miljøvurdering 1. og 2. december 2009 i Korsør
Loven om miljøvurdering af planer og programmer er blevet ændret. Har I styr på, hvad det betyder for planlægningen i jeres kommune? Kurset vil belyse, hvad lovændringen betyder for kommuner og andre planmyndigheder. Der vil være introduktion til og opsamling af udvikling på området. Nye i feltet kan sagtens være med.

Se programmet her

Se oplæg fra kurset:

Miljøvurdering af planer og programmer, Gert Johansen, By- & Landskabsstyrelsen

Miljøvurdering af et kommuneplantillæg med VVM?, Gert Johansen, By & Landskabsstyrelsen

Klimaændringer, planlægning og miljøvurdering af Prof. Lone Kørnøv, Aalborg Universitet

Miljøvurdering af kommuneplan, Marie Jul Ougaard & Mette Lund Jensen, Ishøj Kommune

Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune, Lone Pedersen, Aalborg Kommune

Nyt fra Naturklagenævnet, Nanna Hauch, Naturklagenævnet

Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020, Carsten Stoth Møller, Slagelse Kommune

Sted:
1.-2. december 2009, Korsør

byensvandteasersimple.jpg
Stadig oftere regner det så kraftigt, at hverken kloakker eller åer kan klare vandmængderne. Resultatet er, at vandet står højt i gader og kældre. Mange gange kan man dog løse kapacitetsproblemerne samtidigt med, at man øger de rekreative kvaliteter i byrummet. Men det kræver, at man arbejder langt mere integreret med planlægningen af byen og dens vand- og spildevandsforsyning end det sker i dag.

Kurset har til formål at inspirere til nye løsninger samt at udvikle redskaber og samarbejder, der kan være med til at sikre en bæredygtig håndtering af byens vand. Det kræver viden og engagement på tværs af fagligheder og sektorer. Derfor er det en bærende idé i kurset, at hver kommune tilmelder en gruppe af medarbejdere.

Kurset bygger videre på erfaringerne fra forskningsprojektet 2BG, hvor der blev afholdt et pilot-kursus for de 4 deltagende kommuner i 2008.

Arrangeres i samarbejde med DANVA.

Se program her

Se oplæg fra kurset her

Sted:
Kurset blev afholdt over tre dage: 25. november 2009 i Malmø, 16. december 2009 i Skanderborg og 14. januar 2010 i Odense.

byhistoriskseminar09.jpgByplanhistorisk seminar 2009

Seminaret stiller spørgsmål til, hvorvidt og hvordan fremtidens byplanlægning kan bidrage til begrebet bæredygtighed gennem genanvendelse af fysiske strukturer, der mister deres funktionelle betydning.
Seminarets tema vil blive belyst gennem 6 kritiske oplæg om konkrete udviklinger i Danmark.
Arrangør: Byplanhistorisk Udvalg, Dansk Byplanlaboratorium, og Dansk Center for Byhistorie.

Uddybende beskrivelse

Program

Sted:
Fredag 6. november 2009 på Kunstakademiets Arkitektskole i København

groenvaekst.jpg

Konsekvenser for planlægningen - og landskabet.
Regeringens aftale om Grøn vækst kommer til at få stor betydning for den måde vi planlægger og betragter det åbne land. Hvad det er for en udvikling den åbner op for? Hvilke konkrete, fysiske ændringer vil vi kunne se ude i landskabet? Og ikke mindst - hvordan kommer det til at påvirke planlægningen?
Seminaret arrangeres i samarbejde med Videnscenter for planlægning i det åbne land.

Se program her

Se oplæg fra kurset nedenfor:

Into om Landskabet: Ole Hjorth Caspersen, Skov & Landskab, KU.

Regeringens plan for Grøn vækst: Mai-Britt Helle Jensen, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Biogasanlæg - Nye anlæg i det åbne land?: Lisbet Mærsk-Møller, Esbjerg Kommune.

Scenarier for strukturudviklingen i Danmark: Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, KU

Sted:
26. oktober kl. 14.00 – 16.45 i Middelfart

byensvandteasersimple.jpg

Hvis byerne kan forandre klimaet, kan klimaforandringerne så også forandre byerne?

Vi har brug for alle de ideer og erfaringer, vi kan få fat i. Vi skal benytte byplanlægningsprocesser, der er åbne overfor fremtiden og involverer så mange brugere, interessenter og eksperter som muligt. Konkret i form af jord og beplantning, som kan optage drivhusgasser og overskydende regnvand.
Abstrakt i den måde, vi tænker byen på som en sofistikeret økologi, der tilpasser sig et konstant skiftende miljø.

Debat om forskellige bud på nutidens udfordringer og fremtidens løsninger

Program

Sted:
25. September 2009 Kunstakademiets arkitektskole

BYER I BEVÆGELSE
Hvordan kan bypolitik og planlægning være med til at fremme det sunde liv?
1.-2. oktober i Slagelse

Det 59. byplanmøde have fokus på, hvordan indretningen af byerne, trafiknettet og de omgivende landskaber kan bidrage til et sundere liv. Hvor skal der sættes ind i bypolitik, planlægning og med konkrete indsatser i de fysiske omgivelser?

Se programmet

Se hvem der vandt Byplanprisen

Hovedforedrag:

Vi er skabt til bevægelse; af Professor overlæge, Bente Klarlund Pedersen, Rigshospitalet, Københavns Universitet.

... Men har også behov for ro og pauser. af Afdelingsleder Thomas Barfoed Randrup, Niras Konsulenterne.

Trafikken, ven og fjende - Direktør Anette Enemark, Tetraplan

Kampen om planlægningen – Rådgiver Claus Bøje, Lokale- og anlægsfonden

Vestsjælland, brikker til en mosaik - Museumsdirektør Ea stevns Matzon, Sydvestsjællands Museum

Delmøderne:

Delmøde A:
Hvor bevægelsesvenlig er din by? Jens Troelsen, Lektor, ph.d. Syddansk Universitet.
Hvor bevægelsesvenlig er din by? Mads Mathias Kyed

Delmøde B:
Byer i bevægelse - Ivan Hyllested Pedersen, Roskilde Kommune
Introduktion til analyser for oplevelser i grønne områder - Thomas B. Randrup, NIRAS
Ivan Hyllested Pedersen, Park og Vej, Roskilde Kommune

Delmøde C:
Sundhed og Bypolitik, Borgmester Lis Tribler, Slagelse Kommue

Delmøde D:
Sjællandsprojektet - pendling på tværs af kommunegrænser, Dorthe Winter Selmer
Ny rolle for Regionen, Torben Nøhr
Sjællandsprojektet, pendling på tværs af kommunegrænser Renë Lønnee
Sjællandsprojektet, Teknik-og miljødirektør Torben Nøhr, Vordingborg Kommune

Delmøde E:
Motionsslangen – Bynær skov og natur, Frederik Cordes
Mortionsslangen Lars Hvidtfeldt
Idrættens rum og rammer, Anders Walter Hansen

Delmøde F:
Mere bevægelse i byens rum, morderne legegader, Benny Schytte
Byfornyelse og aktiverende byrum, Sara Mühlenberg Sjøholm
Sund byplanlægning - Lene Krogh, Horsens Kommune

Delmøde G:
Replik, Andreas Røhl
Replik, Elsebeth Gedde
Cities for people, Jan Gehl
Cykelfremme - Næstved, Anders Gedde Petersen

Delmøde I:
Græsrødder i bevægelse, Dorte Ringgaard, Christian Achermann, Kirstine Iversen
Gruppe 1 Bike'n'run
Gruppe 2 Sanseruten
Gruppe 3 Unge hjerter
Gruppe 5 Our place
Gruppe 6 Motionsland
Gruppe 7 Adgang for alle

Delmøde J:
Planlægning for idrætsfaciliteter, Christian Tønnesen
Planlægning for idrætsfaciliteter, Bjarne Ibsen

Sted:
1.-2. oktober 2009 i Slagelse

etheltboligmarket_webprogram.gif

ET HELT BOLIGMARKED -SAMARBEJDE MELLEM KOMMUNER OG
BOLIGORGANISATIONER

Hvordan skabes et sammenhængende boligmarked i kommunen? Hvad kan
planlægges, og hvordan kan samarbejdet mellem kommune og boligorganisationer
tilrettelægges? Seminaret vil tage udgangspunkt i erfaringerne fra Ballerup
kommune.

Præsentationer fra seminaret

Bjarne Broendgaard, Ny organisering
Kirsten Oestergaard, Områdefornyelse i vængerne
Lisa Omsgaard Nielsen, Fremtidssikring en værktøjskasse
Søren B Christiansen Fornyelse af Beboerdemokratiet
Tage Jensen, Samarbejdsaftaler og styringsdialog

Program

Sted:
15. september, Ballerup

lokalplankvalitet200902.jpgKurset bruger værtskommunen Esbjerg som case. Hvad er det særlige ved stedet - fra plankulturen over det politiske til selve lokalplanområdet? Kursets 2 temaer er: Lokalplanen som redskab og spørgsmålet om kvalitet i den fysiske virkelighed - samt en lokalplans muligheder og begrænsninger i den forbindelse.

Kurset afholdes på Biblioteket i Esbjerg Nørregade 19 og indkvartering på: Palads Hotel Cab Inn, Skolegade 14 6700 Esbjerg.

Se program her

Sted:
14. -16. september 2009 i Esbjerg