EnglishKontakt

Kursusarkiv 2011

DanskeByersUdfordringerWebIkon.jpg

- set i lyset af internationale megatrends
Hvilke internationale trends må dansk byplanlægning reagere på?
Kurset henvender sig til erfarende planlæggere og sætter fokus på tre store udfordringer:
- planlægningens stigende kompleksitet og nødvendigheden af innovative løsninger
- den svækkede sammenhængskraft og social opsplitning i byerne.
- at byerne i dag udspiller deres roller på en global scene.

Målet med kurset er, at deltagerne ser deres daglige arbejde i en større sammenhæng for at styrke deres bevidsthed om egen kommunes planlægningspraksis.

Se programmet

Se udvidet program

Se oplæg fra første kursusdag:

Den innovative by
af Christian Broen, Projektleder, Dansk Byplanlaboratorium

Netværksledelse: hvorfor og hvordan?
af Eva Sørensen, professor i offentlig administration og demokrati,
Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet

Samarbejdsdrevet innovation i planlægningen
af Karina Sehested, seniorforsker, Skov, Landskab og Planlægning,
Københavns Universitet

Hvad lærer vi af vores planlægning?
af Ole Bladt-Hansen, teknisk chef, Hedensted Kommune og
medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse.

Se oplæg fra anden kursusdag:

Den opsplittede by
af Ellen Højgaard Jensen, Direktør, Dansk Byplanlaboratorium

Boligmarked, planlægning og mangfoldighed
af Hans Thor Andersen Dr. Scint. forskningschef SBi

Does Scale Matter?
af Sako Musterd, Professor, Amsterdam Institute for Social Science research

En ny helhedsplan for Gellerupparken
af Per Frølund, sekretariatsleder i Gellerupsekretariatet

Se oplæg fra tredje kursusdag:

Competitive Cities
af Olaf Merk, senior policy analyst, Directorate of public Governance and Territorial development, OECD.

Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlige ved Aalborg
Peder Baltzer Nielsen, stadsarkitekt i Aalborg Kommune.

 

Sted:
24. November, 1. december og 8. december 2011

Plan&JuraWebIkon.jpgKurset introducerer deltagerne til betydningen af forvaltningsretten på planrettens område. Forvaltningsrettens regler og retsgrundsætninger har betydning for såvel den generelle planlægning som for de konkrete afgørelser med hjemmel i planloven. Kurset vil give deltagerne et overblik over de vigtigste forvaltningsretlige regler og retsgrundsætninger.

Se programmet

Se oplæg fra kurset:
Jura & Plan i praksis - med fokus på forfaltningsret
af advokat, Håkun Djurhuus og advokat Jacob Brandt

 

Sted:
21. november i København

90aarIkon.jpg

Same procedure as every year?
Den 18. november 2011 fyldte Byplanlaboratoriet 90 år. Dette blev fejret på behørig vis i festsalen på Charlottenborg.
Tak til jer, der mødte op og var med til at fejre Byplanlaboratoriets store dag!

Se programmet

Se de to faglige oplæg om planlægningens fremtid:

Planlægning og bykvalitet
af Professor Jens Kvorning, Kunstakademiets Arkitektskole

Planlægning og politik
af Kommunikations- og ledelsesrådgiver Peter Mose

Vinder af fødselsdags-konkurrencen
Tillykke til Jakob Kringsholt fra Taarnby Kommune, som er den heldige vinder af Byplanlaboratoriets fødselsdagskonkurrence. Præmien er gratis deltagelse i et af vores kurser eller arrangementer.
Se de rigtige svar og de mange kursus forslag

 

Se billeder fra fødselsdagen:
billeder fra 90 års fødselsdag

Sted:
18. november 2011 på Charlottenborg i København

VVMforBegyndereWebIkon.jpgDette kursus giver en grundig indførsel i VVM-systemet med vægt på de konkrete eksempler. Deltagerne får viden om, hvordan reglerne ser ud og hvordan systemet fungerer i praksis. Desuden får de indblik i, hvordan processen omkring screening og udarbejdelse af VVM redegørelsen foregår. Gennem praktiske øvelser vil deltagerne opnå øvelse i at screene og de får anledning til at diskutere resultaterne og processen med hinanden og med mødelederne.

 

Se progammet

 

Se oplæg fra kurset:

VVM systemet
af Specialkonsulent Gert Johansen, Naturstyrelsen

Hvad er en screening?
af Planlægger Lisbet Mærsk-Møller, Esbjerg Kommune

Workshop om screeninger
af Specialkonsulent Gert Johansen og specialkonsulent Axel Bendtsen

Offentlighedens inddragelse i VVM sager
af Projektleder Christian Jensen, Energinet.dk

Fra screening til VVM redegørelse
af Teamleder Tove Wolff, Varde Kommune

Ekskursion til Fredericia Havn
af Kemiingeniør Klaus Hougaard, Miljøstyrelsen Odense

Ekskursion til Fredericia Havn 2
af Kurt Meiner Hansen, Fredericia Kommune

Principielle EU-domme
af Specialkonsulent Gert Johansen

 

Sted:
8.-9. november i Middelfart

På kurset får du vejledning i gennemførelse af fysiske helhedsplaner og fremtidssikring af almene bebyggelser. Der er indlagt øvelser, der tager udgangspunkt i konkrete cases. På den måde får kommunale medarbejdere og ansatte i boligorganisationerne en fælles referenceramme.

Se program

 

Se oplæg fra kurset:

Byplanlægning, visioner og boligpolitiske udfordringer i Herning
af Herning Kommune

Fremtidens almene boligområder – den røde tråd
af Sekretariatsleder Olav Kirchhoff, Almennet

Helhedsplanlægning, aktørinddragelse og samarbejde
af Byggeteknisk konsulent Lars Holmsgaard
og Byggeteknisk konsulent Käte Thorsen, Landsbyggefonden

Kunsten at overleve 4 direktører
af Direktør Niels Møller Jensen, Herning Vand

Bus til Lyngbyen
af Inspektør Per Antonsen

Det kommunale boligmarked
af Regionschef Jette Søndergaard, Kuben Management

Beboerdemokratisk proces
af Sekretariatsleder Olav Kirchoff, Almennet

 

Sted:
8.-9. november 2011 i Herning

Bevarende lokalplaner program

Kurset fokuserer på bevarende lokalplaner for blandede byområder, der både rummer bevarings- og byudviklingsinteresser. Hvordan zoomer vi ind på områdets bevaringsværdige hovedtræk, og hvordan skal lokalplanen se ud, så den holder i byretten og tiltrækker investorer?

 

Se oplæg fra kurset:

Introduktion til Mejlgadekvarteret
af Museumsinspektør Connie Jantzen, Århus Bymuseum

Lokalplanen for Mejlgade
af Byplanarkitekt Flemming Lefèvre, Århus Kommune

Bevaringsværdige hovedtræk
af Arkitekt Lars Dalsgaard-Hansen, Årstiderne Arkitekter

Bevaring, fornyelse og investeringer
af Direktør Rune Kilden, Norcap A/S

Hvad holder i byretten?
af Advokat Jens Flensborg, Energi & Miljø

Lokalplan bliver virkelighed
af Arkitekt Peter Bro Bertelsen, Århus Kommune

Sted:
25. oktober 2011 i Århus

VINDUER TIL VERDEN
Nye vilkår kræver omstilling - også i planlægningen.
6.-7. oktober 2011 i Aalborg.

Det 61. byplanmøde satte fokus på, globalitet og lokal identitet, planlægningens nye vilkår i netværkssamfundet og på de omstillinger, som er nødvendige.

Se oplæg fra mødet

Se programmet

Læs om hovedforedragsholderne

Se hvem der vandt Byplanprisen

 


Hovedforedrag:

Den uendelige omstilling – set med virksomhedsbriller
af Direktør Søren Kringelholt Nielsen, Siemens Wind Power, Aalborg.

Hvad betyder kommunernes planlægning for virksomhederne?
af Adm. direktør Jens Klarskov, Dansk Erhverv.

Kan færre hænder sikre velfærden?
af Direktør Hans Martens, European Policy Center, Bruxelles.

Brikker til en ny plankultur
af Borgmester Aase Nyegaard (L), Sønderborg Kommune.

Næsten som at være der selv. (del 2)
af Lektor Ole Verner Pihl, Aalborg Universitet.

Fra kulkraftværk til multihus
af Områdechef Claus René Pedersen, Aalborg Kommune.

 

Delmøder:

Delmøde B: Grøn vækst i byen
Kontorchef Claus Bjørn Billehøj, Grøn vækst Københavns Kommune
Direktør Karl Erik Slynge, entreprenørfirmaet Trigon, Frederikshavn

Delmøde C: Energiomstilling i mindre bysamfund
Centerchef Helle Voss Marker, Engergiklyngecenter Sjælland
Medlem af kommunalbestyrelsen Steffen Husted Damsgaard (V), Lemvig Kommune

Delmøde E: Flere frivillige på banen
Borgmester Jørgen Gaarde (A), Skanderborg Kommune
Chefkonsulent Mette Lise Ginnerup, NIRAS Århus

Delmøde F: Forstaden i udvikling
Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen, Aalborg Kommune
Lektor Tom Nielsen, Arkitektskolen Århus

Delmøde G: Nye tider for detailhandlen
Konsulent Kristain Bransager, COWI
Viceborgmester Bo Andersen (V), Faaborg-Midtfyn Kommune

Delmøde H: Fremtidens intelligente havne
Direktør Claus Holstein, Aalborg Havn

Delmøde I: Fremtidens landbrug
Fødevareproducent Søren Hansen
Cheføkonom Leif Nielsen, Landbrug og Fødevarer
Projektleder Karsten Willeberg-Nielsen, COWI

Delmøde J: Veje til innovation
Direktør Bjarke Nielsen, Robocluster Region Syddanmark
Projektleder Lars H. Jensen, BrainBusiness – ICT North Denmark

Delmøde K: Tværkommunalt samarbejde
Formand for Plan og Miljøudvalget John Snedker (A), Esbjerg Kommune
Formand for Vestegnssamarbejdet og Borgmester Ole Bjørnstorp (A), Ishøj Kommune
Seniorforsker Karina Sehested, LIFE, Københavns Universitet

Delmøde L: Planning for uncertainty
Planlægger og rådgiver Arun Jain, Portland, USA


Udflugter

Udflugt 3: Vækstaksen samler udviklingen
Videoklip - Godsbanearealet i Aalborg er under omdannelse til en bæredygtig, grøn bydel.

Udflugt 14: Når forskere samarbejder med byens aktører
Professor Gitte Marling, Aalborg Universitet
Professor Ole B. Jensen, Aalborg Universitet
Professor Hans Kiib, Aalborg Universitet
Group manager Rasmus Cassøe, COWI
Adjunkt Lea Holst Laursen, Aalborg Universitet
Ph.d. studerende Anne-Marie Sanvig Knudsen og Ditte Bendix Lanng, Aalborg Universitet
Filmklip om Kildeparken 2020, Himmerland Boligforening

 

Sted:
6.-7. Oktober 2011 i Aalborg

Lokalplan2011Ikon.jpg

Et intensivt kursus, som forbedrer og vedligeholder dine kompetencer som lokalplanlægger. Hovedvægten ligger på lokalplanens formelle og juridiske forhold, men det kobles til stedet og byen via workshoppen ’plan og bykvalitet’.

Se programmet

 

Se oplæg fra kurset:

Hvad siger loven?
af kontorchef Sanne Kjær, Naturstyrelsen.

Natur- og Miljøklagenævnets praksis vedrørende lokalplaner.
af specialkonsulent Lena Kongsbach, Natur- og Miljøklagenævnet.

Sted:
5.-7. september i Slagelse

Ikon_0.jpg

Tag med på tur og se to skandinaviske eksempler på New Urbanism. Gennem diskussion og byvandring i den nyanlagte "hansestad" Jakriborg skal vi teste, om byen lever op til New Urbanism-charterets 13 punkter. På hjemturen perspektiverer vi med et stop i den hollandsk-inspirerede kanalby Sluseholmen i Københavns Sydhavn.

 

 

Se programmet

Sted:
1. september i København og Jakriborg

ByensVandIkon.jpg

Dansk Byplanlaboratorium og Danva udbyder igen i år et kursus om integreret og bæredygtig planlægning af byens vand. Kurset er en unik mulighed for at få opbygget tværfagligheden og samarbejdet internt i kommunen og for at få inputs og sparring på konkrete projekter.

Den bærende idé er, at hver kommune stiller med et hold af medarbejdere, som repræsenterer de forskellige fagligheder og afdelinger, der tager sig af håndteringen af byens vand. Sammensætningen af gruppen kan variere, men gruppen bør som minimum tælle repræsentanter fra både forsyningsselskab og kommune, som har med byplanlægning, vand- og spildevandsforsyning og byens grønne områder at gøre.

Se programmet

Se oplæg fra kurset på Danvas hjemmeside

Sted:
23. august i Skanderborg, 21.-22. september i Malmø, 27. oktober i Skanderborg