EnglishKontakt

Kursusarkiv 2019

ÅBEN LAND DAGENE 2019 - KONFLIKTER I KYSTLANDSKABET

Debatten om de danske kyster er vigtig – og der er meget at følge med i.
Kystsikring, turisme, lodsejere, forvaltning, hvem skal styrte i vandet og hvem skal betale? Vinklerne er mange og bølgerne går højt.

På Åben Land Dagene tager vi afsæt i en af de vinkler, som ofte bliver overset. Nemlig selve landskabet. Vi kigger på kysterne – som landskaber, som natur, som ressource og ikke mindst som kampplads for de konflikter der opstår, når et landskab vi alle føler et ejerskab til, skal forvaltes og deles af de mange interesser. Med andre ord – hvilken rolle spiller landskabet og naturen når der skal findes rum til de mange aktører, interesser og holdninger, der er på spil?

Hvad er det egentlig for nogle kyster vi har? Hvorfor er de så særlige? Hvad er det for nogle interesser man varetager, når man tager landskabet og naturens parti? Hvad er det for nogle påvirkninger vi som mennesker skal tage ansvaret for, når vi taler om at udvikle kysterne?

Åben Land Dagene er en nyfortolkning af Åben Land konferencen som blev afholdt i en lang årrække frem til 2014.

Åben Land Dagene er en 2-dages konference, som i 2019 afholdes den 2. og 3. maj.
Hotel Milling i Middelfart udgør rammen, og det bliver i år muligt at vælge at deltage enten én eller begge dage.
OBS Man skal selv booke hotelværelse f.eks. på Hotel Milling

Vi glæder os til at se mange kendte ansigter, og forhåbentlig også rigtig mange nye!

Institut for Geovidenskab & Naturforvaltning på Københavns Universitet og Dansk Byplanlaboratorium er de drivende kræfter bag Åben Land Dagene, hvor formålet et at lade den nyeste forskning og viden om kystlandskaberne møde såvel praktikernes hverdag i kommunerne som rådgiverne i konsulenthusene.


Som deltager i Åben Land Dagene får du Viden, Praksis og Netværk:

  • Viden, workshops og udflugter
  • Nyeste viden og forskning præsenteret af dem, der ved allermest.
  • Mulighed for at arbejde med udfordringer og problematikker i praksis: Vælg mellem 5 workshops om aktuelle cases. OBS: du kan selv indsende et tema, du synes vi bør lave en workshop om. Frist den 22. marts 2019 til Anne Møller: am@byplanlab.dk
  • Udflugter til en række destinationer i Lillebælt-området.

Program, torsdag den 2. maj 2019
Faglig formiddag: 3 aktuelle oplæg
Engageret eftermiddag: Workshops og oplæg
Afslappende aften: Middag, underholdning og netværk

Program fredag den 3. maj 2019
Forfriskende formiddag: Foredrag ved Jesper Theilgaard
Medrivende middag og eftermiddag: Udflugter i Lillebælt-området

 

Program følger snarest

Sted:
Middelfart

Arrangementet afholdes som et samarbejde mellem Akademisk Arkitektforening og Byplanlaboratoriet.

De danske kyster er under pres fra havniveaustigninger og mere ekstremt vejr kombineret med udfordringer i forhold til centralisering og affolkning - hvilket afføder udfordringer med bevaring af kulturarven, de landskabelige værdier og klimasikring.

At arbejde helhedsorienteret med at bevaring, kystsikring og udvikling af kysterne kræver samarbejde mellem grundejere, rådgivere og myndigheder, og omfatter et komplekst fagområde fra kystteknik til æstetik, natur, proces, økonomi og lovgivning.

Kurset
Med dette kursus bliver du med nye erfarings- og forskningsbaserede redskaber klædt på, til at arbejde professionelt og systematisk med kystsikrings- og -udviklingsopgaver i eksisterende kystmiljøer. Kurset formidler de grundlæggende begreber, værdier og metoder, og giver indblik i hvilke arbejdsmetoder og processer, der kan skabe det rette strategiske og faglige fokus for at udvikle succesfulde projekter.  

Målgruppe
Kurset henvender sig til en bred tværfaglig målgruppe af arkitekter, geografer og ingeniører, såvel som kommuner og bygherrerådgivere, der arbejder med det idemæssige, praktiske og strategiske arbejde med bevaring, sikring og udvikling af kysternes byer og landskaber.

Oplægsholdere

  • NATOUR Climate, Research, Development & Design – indehaver & landskabsarkitekt MAA MDL Eva Sara Rasmussen (kursusleder).
  • DHI – senior kystingeniør Nils Drønen (oplægsholder).
  • Bech-Bruun – partner & advokat Jacob Brandt (oplægsholder).
  • Roskilde Kommune – specialkonsulent & landskabsarkitekt Jeremy Dennis.

Tilmelding via Arkitektforeningen 

Sted:
København K

Debatmøde om Hovedstadsområdet

Byplanlaboratoriet inviterer til debatmøde om udviklingen af hovedstadsområdet 14. marts kl. 9-13 i Herlev Medborgerhus.


Som oplæg til debatten præsenterer Byplanlaboratoriet fem forenklede fremtidsbilleder for hovedstadens udvikling og synliggør konsekvenser, muligheder og udfordringer ved forskellige udviklingsretninger under titlen Giv Fingerplanen en hånd.

Hent debathæftet med de fem fremtidsbilleder

Læs Byplanlaboratoriets pressemeddelelse

Tilmeld dig allerede nu og vær´med i debatten om vores fælles fremtid for hovedstadsområdet.

Arrangementet er gratis og der vil være begrænsede pladser. 

Program følger snarest

 

Sted:

Seminar i Kokkedal. 13. marts 2019

Det kræver både respekt for processen, øje for magten og empati at lede store byudviklingsprojekter. Men det er alle pengene værd, når det lykkes. På dette seminar ser vi nærmere på 3 projekter og byplaner, der har haft så meget succes, at de alle tre blev nomineret til Byplanprisen 2018. Det er bymidteudvikling i Esbjerg, havneudvikling i Vejle og forstadsudvikling i Kokkedal.

På seminaret vil vi høre om, hvordan kommune og byplanlæggere i de tre projekter har udvidet deres rolle og er blevet aktive parter i byudviklingen af et byområde. I løbet af dagen vil vi bl.a. diskutere: Hvad kræver det at overskride den traditionelle planlæggerrolle, hvor lokalplanen er omdrejningspunktet? Hvordan får vi mange aktører til at samle sig om en fælles projektide? Og hvordan håndterer vi, at alle aktører er lige, og ingen har bemyndigelse til at trumfe beslutninger igennem?

Hovedfokus på seminaret vil være på det store og komplekse projekt Klimatilpasning Kokkedal, der netop er realiseret. Projektet blev født, da syv parter for syv år siden satte sig for i fællesskab at løfte bydelen Kokkedal, der var fysisk nedslidt og ramt af både oversvømmelser og sociale problemer. I stedet for at lave klimatilpasning, boligrenoveringer og byrumsprojekter som adskilte projekter, samlede parterne både økonomiske og vidensmæssige ressourcer i ét stort projekt. I dag er et projektet færdigt, og med et budget på 145 millioner kroner og 40 delprojekter er det lykkedes at løfte en hel bydel på tværs af organisatoriske og fysiske grænser. På seminaret vil vi både høre om projektets udvikling, se resultaterne og blive præsenteret for hovedkonklusionerne fra en forskergruppe, som har fulgt projektet, og som har samlet op på erfaringerne med at udvikle og styre et komplekst projekt som Klimatilpasning Kokkedal.

Sted:
Kokkedal

Højvandssikring i Lemvig Havn udført af arkitektfirma Hasløv & Kjærsgaard. Foto: Lemvig Kommune​

Konference 7. marts 2019 på Frederiksberg

Vi sætter spot på havnebyer og deres planlægning. Boligpriserne i de nye havneområder stiger - men det gør vandet også. Klimaforandringer og havvandsstigninger forventes at få yderligere konsekvenser for de kystnære byer i fremtiden. Med erfaringer fra forskningen retter vi blikket mod både lokale og regionale løsningsforslag, diskuterer langsigtet såvel som midlertidig planlægning samt belyser de tilknyttede organisatoriske såvel som økonomiske udfordringer, der er knyttet hertil.  

Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem Dansk Byplanlaboratorium og Center for Strategisk Byforskning ved Aalborg Universitet, Arkitektskolen Aarhus og Københavns Universitet. Konferencen er den niende i rækken af konferencer under overskriften Byforskning uden grænser, hvor forskere fra Center for Strategisk Byforskning formidler deres resultater til fagets praktikere, og hvor praktikerne har mulighed for at kvalificere forskernes arbejde. 

Se programmet her

Sted:
Frederiksberg

Er du projekterende arkitekt eller kommunal planlægger?

Økonomi i byudviklingsprojekter klæ’r dig på til at gennemskue investorers og developeres regnestykker. Du for muligheden for at tage skridtet videre, og selv lave projektøkonomiske beregninger. Hvordan ser investorer og developere på de kommunale plangrundlag? Det får du svar på, ligesom vi opstiller quick and dirty-regnestykker, så du har et overordnet indtryk af økonomien i dit eget byudviklingsprojekt – og kan gå styrket ind i forhandlinger med en developer.

Kurset benytter sig af forskellige læringsformer som oplæg, sparring, gruppediskussioner og en rollespilsession. Deltagerne arbejder i grupper om en medbragt byudviklingscase og det forventes, at de bruger et par dage på at ’lave lektier’ mellem de to kursusgange.

Bemærk: Deltagerne forventes at arbejde sammen i grupper byudviklingscasen mellem de to kursusgange. Der er ikke krav om, at deltagere kommer to eller flere fra samme kommune eller virksomhed, men det vil være en fordel. Solister må forvente at blive parret.

Kurset afholdes på Den Blå Planet i Kastrup og forløber over to dage d. 7. og 28. marts 2019

Hvis du har spørgsmål til kurset så kontakt kursusleder Christian Broen
 

Kurset er desværre fyldt op,
men tilmeld dig venteliste hos vores kursussekretær Grethe - gs@byplanlab.dk

Sted:
Kastrup

Kampen om pladsen!

Park- og Naturforvalterenes Vintermøde 2019

Øget brug af grønne områder skaber slid, problemer med affald og konflikter mellem anvendelser. Situationen forstærkes af byfortætning og politiske ønsker om at finansiere infrastruktur og byudvikling ved at inddrage grønne åndehuller. Vestamager og DSB-grunden i Gentofte er aktuelle ”kamppladser” og symboler på udfordringen.

Hvordan sikrer vi i denne situation både volumen og kvalitet i byernes grønne rum til glæde for fællesskabet og eksisterende og kommende beboere? Kan vi måle og dokumentere belastningen på vores byrum og grønne områder, når vi oplever, at slid og affald dræner vores driftsressourcer?

Og ikke mindst: Hvordan får vi vores egen grønne selvforståelse udviklet, så vi står styrket i spillet om byernes fremtid, ve og vel.

Konferencen afholdes på Nordatlantisk Hus i Odense.

Se invitation

Sted:
Odense