EnglishKontakt

Kursusarkiv 2019

Kursus 20. og 21. november 2019

Et intensivt kursus der opbygger dine kompetencer som relativt ny lokalplanlægger. Vi beskæftiger os både med lokalplanens formelle og juridiske indhold, koblingen til stedet og lokalplanens formål.

Der findes ikke en standardopskrift på ”den gode lokalplan”, fordi hver lokalplan har sine egne omstændigheder. Derfor er kurset bygget op om workshops, hvor du får skærpet din kritiske, konstruktive og kreative sans i forhold til planværktøjet og processen.

Med Haderslev som case tager kurset fat i 3 grundlæggende spørgsmål:

 • Hvad skal der til, for at en lokalplan formelt set er i orden?
 • Hvordan sikrer du overensstemmelse mellem det lokalplanen skal opnå og formuleringen af formål og bestemmelser?
 • Hvordan sikrer du sammenhæng mellem lokalplanlægning og administration af planens bestemmelser?

Program: følger

Har du spørgsmål til kurset, kan du kontakte kursusleder Marianne Bendixen

Læs også artikel fra Byplannyt om sidste års lokalplankursus.

Sted:
Haderslev

Foto: Tine Rasmussen

ÅBEN LAND DAGENE 2019 - KONFLIKTER I KYSTLANDSKABET

OBS: Ny dato: 24.-25. oktober 2019.

Debatten om de danske kyster er vigtig – og der er meget at følge med i.
Kystsikring, turisme, lodsejere, forvaltning, hvem skal styrte i vandet og hvem skal betale? Vinklerne er mange og bølgerne går højt.

På Åben Land Dagene tager vi afsæt i en af de vinkler, som ofte bliver overset. Nemlig selve landskabet. Vi kigger på kysterne – som landskaber, som natur, som ressource og ikke mindst som kampplads for de konflikter, der opstår, når et landskab vi alle føler et ejerskab til, skal forvaltes, og det samtidig deles af de mange interesser. Med andre ord – hvilken rolle spiller landskabet og naturen når der skal findes rum til de mange aktører, interesser og holdninger, der er på spil?

Hvad er det egentlig for nogle kyster vi har? Hvorfor er de så særlige? Hvad er det for nogle interesser man varetager, når man tager landskabet og naturens parti? Hvad er det for nogle påvirkninger vi som mennesker skal tage ansvaret for, når vi taler om at udvikle kysterne?

Åben Land Dagene er en nyfortolkning af Åben Land konferencen som blev afholdt i en lang årrække frem til 2014.

Åben Land Dagene er en 2-dages konference, som i 2019 afholdes den 24. og 25. oktober.
Hotel Milling i Middelfart udgør rammen, og det bliver i år muligt at vælge at deltage enten én eller begge dage.
OBS Man skal selv booke hotelværelse f.eks. på Hotel Milling

Vi glæder os til at se mange kendte ansigter, og forhåbentlig også rigtig mange nye!

Institut for Geovidenskab & Naturforvaltning på Københavns Universitet og Dansk Byplanlaboratorium er de drivende kræfter bag Åben Land Dagene, hvor formålet et at lade den nyeste forskning og viden om kystlandskaberne møde såvel praktikernes hverdag i kommunerne som rådgiverne i konsulenthusene.


Som deltager i Åben Land Dagene får du Viden, Praksis og Netværk:

 • Viden, workshops og udflugter
 • Nyeste viden og forskning præsenteret af dem, der ved allermest.
 • Mulighed for at arbejde med udfordringer og problematikker i praksis: Vælg mellem 5 workshops om aktuelle cases. OBS: du kan selv indsende et tema, du synes vi bør lave en workshop om. til Anne Møller: am@byplanlab.dk
 • Udflugter til en række destinationer i Lillebælt-området.

Program

Sted:
Middelfart

Debatten arrangeres af BLOXHUB og Dansk Byplanlaboratorium

Kom med når vi, med afsæt i projekt Holmene, debatterer erhvervsudviklingen i hovedstadsområdet.

Hovedstadsområdet oplever disse år en markant urbanisering og den ser ud til at fortsætte, man regner med, at frem mod 2030 skal der være plads til 200.000 nye beboere i hovedstadsområdet. Men fremtidens hovedstadsområde skal også sikre plads til en lang række forskellige erhverv med hver deres krav til infrastruktur og placering i bystrukturen. Hovedstadsområdet er i international konkurrence med andre byregioner om arbejdskraft, virksomheder og vækst. Det er derfor vigtigt at have viden om fremtidens behov og udviklingstendenser relateret til erhvervsarealplanlægningen. Der arbejdes bl.a. regionalt og kommunalt med erhvervsudviklingsstrategier og med at finde lokaliseringsmuligheder til forskellige typer erhverv for at skabe vækst.

Det seneste markante udspil er visionen om ni nye holme til erhverv ved Avedøre Holme.

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her

Sted:
København K

Digitale værktøjer – i lokalplanlægningen
Geoforum og Dansk Byplanlaboratorium holder digital værktøjsmesse den 20. juni i Bygningen i Vejle

Årets digitale værktøjsmesse sætter fokus på visualiseringsredskaber i kommunernes lokalplanlægning. Digital visualisering af de fremtidige fysiske forhold på en lokalitet kan være en god støtte – både i lokalplanlægnings-processen, i høringsprocessen og i den efterfølgende bygningsdrift. I større offentlige og almene byggerier har det faktisk i mange år været et lovkrav at udarbejde en digital bygningsmodel.

I den fagre, nye teknologiverden lurer der samtidigt en række farer for at drukne i data, i arbejdsmængder og i fejlinvesteringer. Hvilken type software skal vi egentlig investere i? Kan software tale sammen med vores eksisterende teknologiske løsninger?  Og er vi så gearet til fremtiden? Hvilke risici og hvilke fordele giver teknologien og kan den frigøre tid til andre kerneopgaver?

Hovedspørgsmålet til besvarelse ved den digitale værktøjsmesse er: Hvordan kan digitale visualiseringsværktøjer understøtte kommunernes lokalplanlægning?

Flere danske kommuner har høstet projekterfaringer og et par af dem deler ud af de lærerige eksempler på værktøjsmessen. Samtidig bliver vi præsenteret for et samlet overblik over konsulentfirmaernes løsninger – og får inspiration fra Arkitektskolens forskning og spilverdenen.

Kom og bliv klogere på værktøjsmessen, der – ligesom i 2018 – udbydes i samarbejde mellem Geoforum og Dansk Byplanlaboratorium.

 

Program

Bemærk venligst, at der tages forbehold for løbende ændringer.

9.30 Registrering, kaffe & morgenboller samt netværk

10.00 Velkomst

10.15 BIM+GIS=GIM? Hvad er det nyeste nye inden for koblingen mellem GIS, BIM og VR?
Hvordan kan digitale visualiseringsværktøjer understøtte arkitektur og byggeri – og også planlægningen? Med udgangspunkt i forskning på KADK anskueliggøres brugen af digitale VR visualiseringsredskaber med nogle casestudier. Adjunkt Anders Hermund, KADK.

11.00 Vejles 3D Lab I større offentlige byggerier er der faktisk lovkrav om brug af digitale bygningsmodeller og visualiseringer. 3D-lab i Vejle viser vejen. Stadsarkitekt Lisbet Wolters, Vejle Kommune (se også besøg på 3D-lab sidst på dagen)

11.30 Verdenshjørne 1 Du har mulighed for at rotere blandt følgende fire samarbejdspartnere i tre runder á 20 minutter.

 • 1 SWECO (yderligere info følger)
 • 2 NIRAS (yderligere info følger)
 • 3 COWI (yderligere info følger)
 • 4 GEOINFO (yderligere info følger)

12.30 Frokost

13.30 En kommune deler sine erfaringer.

14.00 Verdenshjørne 2 Du har mulighed for at rotere blandt følgende fire samarbejdspartnere i tre runder á 20 minutter

 • 5 Annonceres snarest
 • 6 Annonceres snarest
 • 7 Annonceres snarest
 • 8 Annonceres snarest

15.00 Netværkspause

15.30 Kan vi lade os inspirere af spiluniverserne? Fra Unity, der leverer en verdensudbredt ”game-engine”, får vi inspiration fra spilverdenen fra en erfaren spiludvikler, der tidligere også har arbejdet for bl.a. Google og IO Interactive (Hitman-spillene). Animator Jais Bredsted, Unity Technologies

16.15 Tak for nu

Kl. 16.30 – 17.30 Mulighed for at deltage i en rundvisning i Vejle Kommunes 3D-lab i Økolariet, 10 min. gang fra Bygningen (OBS: begrænset deltagerantal). Alternativt er der mulighed for at komme på byvandring på Vejle Havn.

 

Sted:
Bygningen. Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle

På dette miniseminar får du indsigt i en række konkrete værktøjer til at udarbejde og implementere kommunale jordstrategier som planlægningsinstrument, og du hører en række konkrete eksempler fra et antal kommuner.

Overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter har traditionelt været anset som et affaldsprodukt, det kan være problematisk at bortskaffe for bygherrerne, ligesom kommunerne har været udfordrede, grundet mangel på modtagelokaliteter og hensigtsmæssige genanvendelsesprojekter.

En række regioner og kommuner er imidlertid nået til en erkendelse af, at overskudsjord i stedet kan blive en værdifuld ressource som blandt andet kan reducere behovet for råstoffer. Den omstilling kræver imidlertid strategisk planlægning.

En strategi for jordhåndtering skal sikre, at der inden for et geografisk område er de bedst mulige rammer for genanvendelse af overskudsjord, samt at genanvendelsen baserer sig på projekter mv., hvor en forudgående faglig vurdering har vist, at der opnås miljømæssige gevinster.

Denne eftermiddag stiller vi således skarpt på planlæggernes nye udfordringer og deler de foreløbige erfaringer med en række strategier, metoder og værktøjer.

Se programmet her

Læs mere om miniseminaret og tilmeld dig her

Sted:
København K

Refshaleøen bliver omdrejningspunkt i de kommende års udbygning af København. Boligudbygning og havnetunnel er nogle af elementerne. 

Mens vi venter anvendes Refshaleøen stadig til klassiske erhverv, men også en række midlertidige aktiviteter, bl.a. Reffen/Copenhagen Street Food, der blev forvist fra Papirøen, Haven Musikfestival og Blocks and Walls, Københavns Klatrecenter. Og ikke mindst har Cphvillage fået tilladelse til at opstille 88 2-værelses containerboliger. Her er fællesarealer, fælleshus og en hel landsby med plads til 176 studerende.

Vejen blev banet for containerboligerne med en ændring i planloven i 2017, der gav mulighed for at de midlertidige boliger kan stå i 10 år. På gå-hjem-mødet denne forårsdag får du en introduktion til arbejdet med midlertidighed i planloven og kommer tæt på arbejdet med studieboliger på Refshaleøen.

Gå-hjem-mødet starter klokken 14:00 og slutter klokken 17:00.

På programmet er bl.a.

 • Lektor, geograf Anne Gravsholt Busck, der forsker i midlertidighed
 • Direktør, Frederik Noltenius Busck, Cphvillage.com
 • Rundvisning på Refshaleøen, området v. Reffen og Cphvillage

Det er gratis at deltage i gå-hjem-mødet, men kræver tilmelding.

Dansk Byplanlaboratorium i samarbejde med Cphvillage

 

Har du spørgsmål til gå-hjem-mødet, er du velkommen til at skrive til projektleder Michael Nørgaard: mn@byplanlab.dk

Sted:
Refshalevej 169G, 1432 København K

Strategisk planlægning og landsbyklynger

Konference 25. april i Horsens

Som opfølgning på landsbyudvalgets arbejde og de nyeste lovændringer inviterer Realdania, DGI og Lokale- og Anlægsfonden sammen med Byplanlaboratoriet til konference.
Kom og hør om de overordnede tanker og de konkrete eksempler. Mød forskere, Erhvervsministeriet, Realdania, kommunale praktikere, politikere og borgere.

Konferencen er målrettet praktikere og politikere i kommunerne.
Det er gratis at deltage, men vi forbeholder os ret til at sortere, så vi opnår en geografisk spredning, hvis der skulle være for mange tilmeldte.

Konferencen er overtegnet.
Du er velkommen til at skrive dig på ventelisten ved at sende en mail til db@byplanlab.dk

Se programmet

Sted:
Horsens

Arrangementet afholdes som et samarbejde mellem Akademisk Arkitektforening og Byplanlaboratoriet.

De danske kyster er under pres fra havniveaustigninger og mere ekstremt vejr kombineret med udfordringer i forhold til centralisering og affolkning - hvilket afføder udfordringer med bevaring af kulturarven, de landskabelige værdier og klimasikring.

At arbejde helhedsorienteret med at bevaring, kystsikring og udvikling af kysterne kræver samarbejde mellem grundejere, rådgivere og myndigheder, og omfatter et komplekst fagområde fra kystteknik til æstetik, natur, proces, økonomi og lovgivning.

Kurset
Med dette kursus bliver du med nye erfarings- og forskningsbaserede redskaber klædt på, til at arbejde professionelt og systematisk med kystsikrings- og -udviklingsopgaver i eksisterende kystmiljøer. Kurset formidler de grundlæggende begreber, værdier og metoder, og giver indblik i hvilke arbejdsmetoder og processer, der kan skabe det rette strategiske og faglige fokus for at udvikle succesfulde projekter.  

Målgruppe
Kurset henvender sig til en bred tværfaglig målgruppe af arkitekter, geografer og ingeniører, såvel som kommuner og bygherrerådgivere, der arbejder med det idemæssige, praktiske og strategiske arbejde med bevaring, sikring og udvikling af kysternes byer og landskaber.

Oplægsholdere

 • NATOUR Climate, Research, Development & Design – indehaver & landskabsarkitekt MAA MDL Eva Sara Rasmussen (kursusleder).
 • DHI – senior kystingeniør Nils Drønen (oplægsholder).
 • Bech-Bruun – partner & advokat Jacob Brandt (oplægsholder).
 • Roskilde Kommune – specialkonsulent & landskabsarkitekt Jeremy Dennis.

Tilmelding via Arkitektforeningen 

Sted:
København K

Debatmødet: Giv Fingerplanen en hånd – fik en stor hånd med på vejen

Den 14. marts 2019 var Byplanlaboratoriet vært for et debatmøde i Herlev. Ca. 200 mennesker havde meldt sig til.

Der var fuldt hus i Herlev Medborgerhus, hvor deltagerne disku­terede ivrigt. De blev guidet sikkert gennem de faglige oplæg og fælles debatter af byplanlaboratoriets næstformand lektor, Marie Stender.
Blandt oplægsholderne var – udover os selv - Erhvervs­styrelsen, Dansk Industri, Cepos, Forbrugerrådet Tænk - Passager­pulsen og SLA. Professor Jens Kvorning sluttede af med et - efter eget udsagn - belærende oplæg, hvor Fingerplanen fik en hård, men kærlig kritik.

Der var en bred enighed om, at Fingerplanen stadig er et vigtigt styringsredskab og stærkt billede, men dens indhold er mindre slagkraftigt og bør styrkes gennem mere regionalt samarbejde og en tydelig bymodel.

Hent debathæftet med de fem fremtidsbilleder

Fingerplanen fik en stor hånd, men der er fortsat et stykke vej til at hænderne kommer helt op over hovedet.
Nu er debatten i hvert fald i gang.

Opsamling på debatmødet: Giv Fingerplanen en hånd

Læs Byplanlaboratoriets høringssvar til forslag om Fingerplan 2019


Præsentationer/oplæg

Fem fremtidsbilleder
v/ landskabsarkitekt Mette Glarborg Bahrenscheer, Planværkstedet

Giv Fingerplanen en hånd
v/ formand Jes Møller, Danske Byplanlaboratorium

Forslag til Fingerplan 2019
v/ vicedirektør Sigmund Lubanski, Erhvervsstyrelsen

En hånd til Fingerplanen
v/ chefkonsulent Anders Rody Hansen, Dansk Industri

SLAs forslag til Fingerplan
v/ designdirektør Stig Anderson, SLA

Fremtidens hovedstadsområde
v/ emeritus professor Jens Kvorning

 

Se programmet for debatmødet

Sted:
Herlev

Seminar i Kokkedal. 13. marts 2019

Det kræver både respekt for processen, øje for magten og empati at lede store byudviklingsprojekter. Men det er alle pengene værd, når det lykkes. På dette seminar ser vi nærmere på 3 projekter og byplaner, der har haft så meget succes, at de alle tre blev nomineret til Byplanprisen 2018. Det er bymidteudvikling i Esbjerg, havneudvikling i Vejle og forstadsudvikling i Kokkedal.

På seminaret vil vi høre om, hvordan kommune og byplanlæggere i de tre projekter har udvidet deres rolle og er blevet aktive parter i byudviklingen af et byområde. I løbet af dagen vil vi bl.a. diskutere: Hvad kræver det at overskride den traditionelle planlæggerrolle, hvor lokalplanen er omdrejningspunktet? Hvordan får vi mange aktører til at samle sig om en fælles projektide? Og hvordan håndterer vi, at alle aktører er lige, og ingen har bemyndigelse til at trumfe beslutninger igennem?

Hovedfokus på seminaret vil være på det store og komplekse projekt Klimatilpasning Kokkedal, der netop er realiseret. Projektet blev født, da syv parter for syv år siden satte sig for i fællesskab at løfte bydelen Kokkedal, der var fysisk nedslidt og ramt af både oversvømmelser og sociale problemer. I stedet for at lave klimatilpasning, boligrenoveringer og byrumsprojekter som adskilte projekter, samlede parterne både økonomiske og vidensmæssige ressourcer i ét stort projekt. I dag er et projektet færdigt, og med et budget på 145 millioner kroner og 40 delprojekter er det lykkedes at løfte en hel bydel på tværs af organisatoriske og fysiske grænser. På seminaret vil vi både høre om projektets udvikling, se resultaterne og blive præsenteret for hovedkonklusionerne fra en forskergruppe, som har fulgt projektet, og som har samlet op på erfaringerne med at udvikle og styre et komplekst projekt som Klimatilpasning Kokkedal.

Oplægholdernes præsentationer

Sted:
Kokkedal