EnglishKontakt

Projekter

Dansk Byplanlaboratorium udvikler løbende egne projekter og indgår i samarbejder, der kan være med til at kvalificere planlægningen – enten gennem nye erkendelser eller gennem formidling af gode resultater.

Projekterne går på tværs af kommuner og skal kunne bruges bredt. De fleste projekter er finansieret af eksterne fonde og puljer. Projektresultaterne formidles gennem publikationer eller et særnummer af Byplan Nyt. Vi bruger også projektresultaterne aktivt i vores kursusvirksomhed.

Har du en ide til et projekt, der kan kvalificere debatten om dansk planlægning, er du velkommen til at kontakte direktør Ellen Højgaard Jensen for en nærmere drøftelse.

linje.png

 

Hvordan skal Hovedstadsregionen udvikle sig? Det har regeringen nu sat på dagsordenen med udspillet Danmarks Hovedstad og forslag til Fingerplan 2019.

Byplanlaboratoriet har lavet 5 fremtidsbilleder og inviterer til debat om hovedstadsområdets fremtid.

Fingerplanen, der sætter rammerne for planlægning og udvikling i Hovedstadsområdet, skal revideres og moderniseres, men hvordan og i hvilket omfang, skal debatteres. Det var udgangspunktet for projektet, som er støttet af Realdania.

Der er bred enighed om, at Fingerplanens grønne kiler og koncentrationen af erhverv og boliger ved stationer, er nogle af de helt centrale principper i planen og afgørende for en attraktiv og effektiv Hovedstadsregion. Men befolkningstilvækst og ønsker om lokalisering af virksomheder sætter kommunerne og planens principper under pres.

Et regionalt perspektiv

- Vi glæder os til en spændende debat med politikere, borgere og fagfolk om, hvordan vi kan udvikle Fingerplanen og sikre en balanceret udvikling i hele regionen. Der er mange muligheder for at bygge boliger og finde ledige erhvervsarealer samtidig med, at vi bevarer og bygger videre på grundprincipperne i Fingerplanen, vurderer direktør Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium.

Projektchef i Realdania, Mikkel Suell Henriques siger. - Det er vigtigt og godt, at vi får en debat om, hvordan hovedstadsområdet skal udvikle sig på lang sigt, regionalt set. Vi ser frem til debatten, og vi håber, at den kan bidrage til den proces, der er på vej om at revidere Fingerplanen.

5 fremtidsbilleder

Som afsæt for debatten er der udarbejdet 5 forenklede fremtidsbilleder, som forholder sig til fordelingen af byvæksten, regionale knudepunkter for byudviklingen, revitalisering af ældre erhvervsområder, aktivering af de grønne kiler for flere borgere og sammenhængende regional  mobilitet.

Medudviklerne af fremtidsbillederne er:

  • Landskabsarkitekt Mette Bahrenscher og Arkitekt Dorthe Brogård Planværkstedet ApS,
  • Ingeniør Filip Zibrandtsen og Ingeniør Maria Wass-Danielsen Urban Creators
  • Antropolog Maria Stender fra SBI

I processen har der været afholdt 2 camps, hvor forskere, eksperter og interessenter har bidraget med viden, oplysning og belysning af de forskellige emner og dermed står de 5 fremtidsbilleder på et solidt vidensfundament.

En stor tak til alle bidragyderne.

For yderligere information kontakt:

Ellen Højgaard Jensen
Mail: ehj@byplanlab.dk
​Tlf.: 3317 7277 

Undersøgelse af grundlaget for et fælles strukturbillede for Den Østjyske Millionby

Business Region Aarhus, Trekantområdet Danmark, Arkitektskolen Aarhus og Realdania er gået sammen om at udarbejde et oplæg til et fælles strukturbillede for Østjylland. I første omgang skal samarbejdet munde ud i en analyse, som kan vise potentialerne ved at skabe et fælles strukturbillede for Den Østjyske Millionby.

Den Østjyske Millionby omfatter i alt 19 kommuner. Tilsammen omkring 1,5 millioner indbyggere, 700.000 arbejdspladser og dækker et samlet areal på godt 11.500 km2. Området er i dag landets største samlede vækstområde, uden for hovedstadsområdet.

Analysearbejdet udføres af en faglig projektgruppe bestående af professor ved Arkitektskolen Aarhus Tom Nielsen, byplankonsulent Holger Bisgaard og arkitekt Boris Brorman Jensen. Projektet gennemføres i et samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium, som tilknyttes som sekretariat for projektet. Der tilknyttes et Advisory Board til analysearbejdet bestående af repræsentanter fra de to Business Regions, kommuner og udvalgte fagfolk. 

Projektet er støtte af Realdania

På en konference i efteråret 2019 vil resultaterne af analysen blive fremlagt. I den forbindelse vil alle 19 kommuner, som er med i samarbejdet, blive inviteret til at arbejde videre ud fra analyseresultaterne.

Læs projektbeskrivelsen Fakta om strukturbillede Østjylland

Download bogen Den Østjydske Millionby

Presseklip om projektet:

Potentialet for Den Østjyske Millionby skal undersøges
Arkitekter skal kortlægge 'den østjydske millionby'


For yderligere information kontakt:

Ellen Højgaard Jensen ehj@byplanlab.dk

Anne Møller am@byplanlab.dk

Smart Urban Intermediaries (SmartUrbI) er et forskningsprojekt der ser på personerne i byomdannelsesprocesserne. Vi kalder dem’smart urban intermediaries’ (på dansk: bydelsudviklere). Projektets resultater skal munde ud i både teoretiske og praktiske handleanvisninger til, hvordan bydelsudviklere fremmer social innovation og bæredygtig udvikling, og hvordan bydelsudvikleres arbejde kan udvikles og understøttes.

I 2018 og 2019 vil vi arbejde på tværs af fire Europæiske byer - Birmingham, Amsterdam, Glasgow og København.

Projektet er støttet af the Economic and Social Research Council og the ERA-NET Co-fund for Smart Urban Futures, som er finansieret af EU og Horizon 2020. Byplanlaboratoriet står for to internationale labs og den afsluttende konference.

For mere information om projektet kontakt venligst: Ellen Højgaard Jensen ehj@byplanlab.dk  

Læs mere på projektets hjemmeside.

 

Nyt netværk skal styrke privat-offentligt samarbejde om byudvikling

Kommuner og private aktører vil styrke vækst og byudvikling i Danmark ved hjælp af nye samarbejdsmodeller. Derfor opretter de nyt netværk. Inspirationen kommer blandt andet fra udlandet, hvor lignende metoder har vist sig som en positiv vækstdriver i udviklingen af byområder.

KL, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Realdania By & Byg går nu sammen med 11 kommuner i et netværk, der skal styrke privat-offentligt samarbejde om vækst og byudvikling i Danmark. Netværkskommunerne er allerede i tæt dialog med lokale private aktører om at etablere konkrete samarbejdsprojekter.

Kommuner i netværket

Fredericia Kommune Frederiksberg Kommune Gladsaxe Kommune Hillerød Kommune Hjørring Kommune Odense Kommune Slagelse Kommune Varde Kommune Vejle Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune

Det fælles mål er at få løst en række konkrete udfordringer med eksempelvis tiltrækning af arbejdskraft, udvikling af detailhandlen, trængsel og mobilitet, iværksætteri, bosætning og turisme. Parterne bag netværket forventer, at en nytænkning af privat-offentlige samarbejder i Danmark er en afgørende forudsætning for fremover at sikre vækst, udvikling og livskvalitet i eksisterende danske byområder.

Med netværket gives der nu mulighed for at høste erfaringer på tværs af landet og for første gang få etableret en sammenhængende viden om potentialet i samarbejdet mellem private og offentlige aktører. Med netværket afprøves det , hvor langt man kan komme ad frivillighedens vej. Det kan samtidig skabe grundlag for at vurdere, om der er behov for bedre lovgivningsmæssige rammer på området.

Netværket etableres foreløbig for en toårig periode. Undervejs vil der blive afholdt to åbne konferencer for interesserede virksomheder, kommuner og andre aktører.

Læs mere om den første konference den 18. juni 2018 

 

Fakta:
Initiativtagerne til etablering af netværket er Realdania By & Byg, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og KL.

Der er nedsat en følgegruppe bestående af repræsentanter for netværkskommunerne, private parter i netværkskommunerne, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Erhvervsministeriet, Aalborg Universitet København, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, KL , Realdania By & Byg og Realdania. Dansk Byplanlaboratorium er sekretariat for netværket.

For yderligere oplysninger kan du kontakte projektleder Marianne Bendixen på MB@byplanlab.dk eller 3317 7281.

 

      

 

Kommuner i netværket

Langeland Kommune Lejre Kommune Lemvig Kommune Viborg Kommune Svendborg Kommune Tønder Kommune Vordingborg Kommune Syddjurs Kommune

Fremtiden er digital. Det har betydning for den måde vi kommunikerer på – både i de små og store samfund. På landet, hvor der er længere mellem husene kan de digitale platforme få væsentlig betydning for serviceniveau, livskvalitet og tilfredshed med bostedet. Områdefornyelserne kan kommunikere på alle tilgængelige platforme og de kan understøtte samskabelse i de små landsbyer.

Projektet udføres af Dansk Byplanlaboratorium og KUBEN Management for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Formålet er, at indsamle og formidle viden om, hvordan digitaliseringen i praksis kan hjælpe til at forbinde aktører, interesser og funktioner og dermed hjælpe til at koordinere og distribuere ressourcer mere effektivt i områder hvor der er længere mellem husene og færre indbyggere. Det handler om at bruge nye digitale værktøjer til endnu bedre at aktivere de ressourcer, der findes. Og det handler om at blive bedre til at bruge digital formidling til at synliggøre de ting, der rent faktisk sker. I sidste ende kan de nye digitale muligheder bidrage til at fastholde beboerne og i heldigste fald øge bosætningen.

I dette netværk vil vi klæde områdefornyelsens parter på til at kommunikere og samskabe digitalt – det handler bl.a. om digitale borgermøder, elektroniske afstemninger eller crowdfunding af lån til forsamlingshuset, brugsen eller endda private boliger.

Projektet strækker sig over 2017 og 2018 med en række seminarer og workshops for de deltagende kommuner og afslutter med en åben konference.

Se værktøjskassen Medier, målgrupper og demokrati - en værktøjskasse til de digitale platforme

Kontakt:
Michael Nørgaard, Dansk Byplanlaboratorium
Mail: mn@byplanlab.dk
Tlf.: 3317 7270

Thomas Langaa Nejland, KUBE Management
Mail: thne@kubenman.dk
Tlf: 72226675

Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium
Mail: ehj@byplanlab.dk
​Tlf.: 3317 7277 

FofotilProjektMindreByerDerSkrumpe.png
– evaluering og netværk

Fakta

Fokus: Evaluering af de to projekter gennem et seminarforløb, hvor planlæggere fra ca. 10 kommuner mødes og sparrer på fælles udfordringer.
Projektperiode:2015-2018
Budget: 0.49 mio. kr.
Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet har muliggjort projektet.
Kontaktpersoner: direktør Ellen Højgaard Jensen og projektleder Christian Broen, Dansk Byplanlaboratorium

Langs strækningen mellem Hjørring og Løkken vil man trække det omgivende landskab ind til vejen og skabe mere natur og nye oplevelser i de små vejkantsbyer. På Mors er der skabt en ny arbejdsdeling mellem syv landsbyer. Begge dele er et svar på, hvordan man udvikler de små byer i landdistrikter, som oplever faldende befolkningstal.

Dansk Byplanlaboratorium følger de to projekter og evaluerer indsatsen over de næste fire år. Baggrunden for projektet er at mange landsbyer i dag har et faldende indbyggertal og slås med tomme huse og forfald. For at skabe liv og nye muligheder i mindre byer afsatte det tidligere ministerium for By, Bolig og Landdistrikter derfor i 2014 30 mio. kroner af byfornyelsesmidlerne til en ny pulje til forsøg med bl.a. i nytænkende byfornyelsesforsøg i de udfordrede, mindre byer. Hjørring og Morsø kommuner opnåede støtte til deres projekter, der på hver sin måde afprøver redskaber og løsninger til at skrumpe mindre byer.

Herunder kan du læse de to første artikler i en serie, der følger og evaluerer projekterne.

Projekt Løkkensvej – Lev godt, lad det gro
Projekt Strategisk tilpasning i ’Landsbyen de syv sogne’ på Mors

Læs artiklen "Fra Landsbyer til Landskabsbyer" fra Byplan Nyt 2018-4