Planlægning for kystbeskyttelse og oversvømmelse

Det forudses, at Danmark vil opleve mere ekstremt vejr de kommende år, med flere oversvømmelser og mere erosion af kysterne. For at imødegå dette, blev planloven ændret i februar 2018, således, at kommunerne gennem en forebyggende fysiske planlægning kan beskytte byer og kyst-strækninger imod oversvømmelse og erosion. Det er hensigten, at kommunen – med implemente-ring af de nye redskaber i kommuneplan og lokalplaner - kan stille krav om afværgeforanstaltnin-ger, hvis der ønskes etableret anlæg m.v. i områder der er udpeget som potentielle oversvømmel-ses- eller erosionstruet.

Kurset giver indledningsvis en grundig indføring i planlovsændringen fra 2018. Herunder, hvilke krav der stilles til kommunen og det videre arbejde med forebyggelse af skader ved oversvømmel-se eller erosion. Desuden opsummeres snitfladen mellem Kystbeskyttelsesloven og Planlovens bestemmelser om kystbeskyttelse og oversvømmelse.

Et væsentligt fokusområde på kurset er, hvordan kommunerne kan - og skal - implementere de nye bestemmelser i kommuneplanlægningen. Her tænkes en helt konkret gennemgang af, hvordan planlovsændringen indarbejdes i redegørelsen, retningslinjerne og rammerne. Der præsen-teres en/flere cases der understøtter dette.

Læs mere om arrangementet her: 

Sted
Vejle
Dato
Kursusdato