Stigende Havvand – Byplanfaglig debat og kompetenceudvikling

Vesterhavet Peter Ahrendt Pixabay

Stigende Havvand – Byplanfaglig debat og kompetenceudvikling

Interviewundersøgelse
I forbindelse med projektet Stigende Havvand – Byplanfaglig debat og kompetenceudvikling har Dansk Byplanlaboratorium undersøgt, hvilken viden og kompetenceudvikling de danske kystkommuner efterspørger i arbejdet med det stigende havvand, med særligt fokus på de planfaglige og tværfaglige dimensioner i arbejdet.

Læs det opsumerende notat: Byerne og det stigende havvand. Opsummering af kommuneinterviews. 

Undersøgelsen udgøres af 38 interviews typisk af en varighed på op til 1 time; enkelte har varet længere. Interviews er nogle steder gennemført med én medarbejder, andre steder med flere.
Undersøgelsen viser bl.a., at planlægning i planlovens forstand – kommuneplan og lokalplaner - i mindre omfang anvendes aktivt i arbejdet med det stigende havvand. Tilbage står, at opgaven med borgerinddragelsen fremhæves af stort set alle interviewede som en aktuel og udfordrende opgave, man ikke føler sig rustet til eller har den nødvendige faglighed eller ressourcerne til at løfte.

Læs også artikel i Byplan Nyt 1 2020: Hvordan får man politikerne til at tage valg der rækker 50 år frem? 
 

Om projektet Stigende Havvand – Byplanfaglig debat og kompetenceudvikling
Mange kommuner står med en række dilemmaer i arbejdet med stigende havvand og byudvikling. På den ene side er der ønsker om at byudvikle og tiltrække nye borgere og virksomheder. På den anden side er store dele af Danmark udsat ved fremtidige stormhændelser og havvandsstigninger. 

Det betyder at en lang række eksisterende byggerier og andre værdier vil være truede og potentielt værdiløse. Og at nye byggerier i de truede områder tilsvarende vil leve på lånt tid. Debatten herom er i fuld gang på de nationale medier, hvor der bl.a. efterspørges en national strategi. Lokalt er der stor efterspørgsel på tekniske løsninger og hård kystbeskyttelse, og løsningerne skal tage højde for udsatte ejendomme, bekymrede borgere, økonomi og lovgivning.

Potentielt rummer planlægningen og byudviklingen en lang række konflikter og stridigheder om ansvar og økonomi. Så hvordan kan planlægningen bidrage til at håndtere udfordringerne og sikre at der træffes nogle fremtidssikre og afbalancerede valg?

Formålet med projektet ”Byerne og det stigende havvand; Byplanfaglig debat og kompetenceudvikling for planlæggere” er at give planlæggerne et kompetenceløft til arbejdet med stigende havvand og skabe grundlag for en styrket byplanfaglig debat om valg af løsninger og tilgange. 

Centralt er at flytte perspektivet fra klassisk teknisk kystbeskyttelse og katastrofehændelser til løsninger, der gennem planlægning favner tilpasning til fremtidens havvand, kystbeskyttelse og byudvikling i Danmark. Eksisterende national og international viden om løsninger og tilgange er central både for debat og kompetenceudvikling. 

Byplanlaboratoriet bidrager med følgende aktiviteter i 2020 og 2021:

Kontaktperson : Michael Nørgaard : mn@byplanlab.dk telefon: 40 97 44 44

Projektet er igangsat af Realdania, der også finansierer indsatsen

Læs mere om hele projektet på Realdanias hjemmeside