Høringssvar & udtalelser

Høringssvar & udtalelser

Høringssvar til ændringer af planloven – nye muligheder i landdistrikterne
Naturstyrelsen har den 16. november fremsendt et udkast til forslag til en planlovsændring. Lovforslaget sidestiller alle kommuner, og det giver kommunerne lidt bedre muligheder for at planlægge i landets yderområder og i kystnærhedszonen. Det ser Byplanlaboratoriet som en positiv udvikling. Nedenstående høringssvar er udarbejdet af Byplanlaboratoriets samlede bestyrelse, dog undtaget de to ministerielle repræsentanter, nemlig vicedirektør Sven Koefoed-Hansen fra Miljøministeriet og afdelingschef Christian Lützen fra By, Bolig og Landdistriktsministeriet.

Øget mulighed for planlægning
I Byplanlaboratoriet har vi haft opmærksomheden rettet mod de steder, hvor kommunernes mulighed for overordnet planlægning har været svækket. Det drejede sig om muligheden for nyt byggeri ved landsbyer samt muligheden for at bygge i kystnærhedszonen.

Nye boliger og erhverv kræver planlægning
Det nye lovforslag giver kommunerne mulighed for at etablere helårsboliger og erhverv samt udvidelse af mindre erhverv i overflødiggjorte bygninger og for opførelse af nye helårsboliger i tilknytning til eksisterende landsbyer eller tilsvarende bebyggelse. Hvor kommunerne før skulle give tilladelse kan de nu vælge at gøre det. Det er meget væsentligt, da det giver beslutningskompetencen til kommunerne. Det giver dem en mulighed for at lægge overordnede planer for deres by- og landsbyudvikling. Og det er det er der i højeste grad behov for. Vores grundholdning er, at det er bedre at samle aktiviteter end at sprede dem ud i landskabet med øget kørsel til følge. Desuden er der i mange af de berørte kommuner behov for at rive bygninger ned. Det skal tilsvarende ske efter en overordnet plan, der peger på, hvor der skal rives ned og hvor der kan bygges nyt. Frem for fokus på enkelttilladelser kan man således med fordel arbejde i retning af en stærkere kobling til kommuneplanen fx med et øget fokus på udviklingsmulighederne i de afgrænsede landsbyer.

Samme regler for alle
Med justeringerne vender man tilbage til at alle kystkommuner er underlagt det samme regelsæt, hvilket betyder at der skal være en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for placering af et anlæg eller ny byzone i kystnærhedszonen. Det giver god mening.

Behov for en koordineret indsats
I Byplanlaboratoriet kan vi fuldt ud tilslutte os de foreslåede planlovsændringer. Men vi vil samtidig påpege at yderområderne kæmper med mange udfordringer, der ikke løses gennem planlovsændringer. Der er behov for massiv indsats, hvor der ses med helt nye øjne på yderområdernes bystruktur. I Dansk Byplanlaboratorium tror vi på at svarene på de massive udfordringer kræver strategisk, bevidst og målrettet planlægning. Både på kommunalt og på statsligt niveau. Det er meget store spørgsmål og helt nye udfordringer, vi står overfor i vores yderområder. Vi vil meget gerne være med til at opstille scenarier for, hvordan fremtidens Danmarkskort vil se ud. Måske får vi mulighed for at diskutere det, når forslaget til landsplanredegørelse kommer i høring. Det vil vi se frem til.

Med venlig hilsen

Formand Maj Green

Direktør Ellen Højgaard Jensen