Nyt værktøj til udpegning af lavbundsarealer og potentielle vådområder

Nyt værktøj til udpegning af lavbundsarealer og potentielle vådområder

Orbicon har netop udviklet et helt nyt digitalt værktøj til screening af ”potentielle vådområder”, som er yderst relevant i forhold til den kommende kommuneplansrevision af temaet ”Lavbundsarealer og potentielle vådområder”.

Kommuneplanerne indeholder bl.a. en udpegning af lavbundsarealer. Formålet med udpegningen er er at bevare muligheden for at de bedst egnede arealer, vil kunne udvikle sig til værdifulde natur- eller vådområder eller indgå i klimaløsninger. I mange kommuner beror udpegningen af lavbundsarealer og potentielle vådområder alene på udpegningerne i de gamle regionplaner, som var lavet ud fra simple topografiske betragtninger. I mange kommuner dækker de nuværende udpegninger af lavbundsarealer således slet ikke de bedst egnede arealer for vådområder og klimaløsninger.

Orbicon kan ud fra eksisterende frie data fra bl.a. højdemode og FOT grundkort, gennemføre en screening af hele kommuner eller oplande, for hvor der findes et hydraulisk potentiale til fx etablering af vådområder og arealer til forsinkelse og rensning af byernes regnvand eller en kombination af de to i form af synergi-projekter.

Screeningsresultatet præsenteres som GIS-polygoner til videre bearbejdning og som kan modelleres videre ud fra en række konfliktløsninger eller valgte kriterier. Metoden kan fx også målrettes analyser ift. Klimatilpasning og udpegningen af oversvømmelsestruede arealer, hvor der skal tages særligt hensyn til denne risiko i planlægningen af en eventuel byudvikling.

Orbicon er rådgiver inden for miljø, byggeri, forsyning og klimatilpasning. Vi er en del af Det danske Hedeselskab, der gennem grøn innovation siden 1866, har spillet en aktiv rolle i det danske landskab.

Tilbage til programmet