Planlægning for turisme kan og bør ikke adskilles fra planlægning for befolkning og virksomheder. Turisme er dybt integreret i næsten alt, hvad en kommune planlægger for. Man skal huske på, at turisterne udnytter og sætter pris på nøjagtig de samme ting som lokalbefolkningen. Hvis man hæver kvaliteten i bymiljøer og landskaber for lokalbefolkningen, så skal turisterne nok være der med bifald, opmærksomhed og cool cash.

I de sidste par år er det gået godt for turismen i Danmark, især i Hovedstadsområdet. Men der er i hele landet en stor optimisme omkring fremtidig udvikling af turismen til gavn for lokaløkonomi og beskæftigelse. Af den grund giver det god mening at lægge turismen ind i de kommunale udviklingsplaner, herunder planstrategier, kommuneplaner, lokalplaner, lokale udviklingsplaner, temaplaner osv. Investorer har fordel af, at muligheder og vilkår er klart beskrevet. Og de, som skal leve med turismen, herunder også eventuelle negative virkninger, har gavn af gennemsigtighed og åbenhed i planlægningen.

“Når bornholmske klatreklubber sammen med kommune og filantropiske investorer sætter sig i spidsen for at udvikle hotspots for klatring, så påvirker det turisternes opfattelse af stederne. Der er andet og mere at foretage sig end at vegetere i sommerhusets hængekøje.”

Kyster og turister
Selv om udenlandske meningsdannere har det med at holde sig øst for Valby Bakke, så er der også i kystområderne fokus på samspillet mellem turisternes og befolkningens interesser. Naturpark Vesterhavet har sikret stier, støttepunkter og logiske sammenhænge til både byer og sommerhusområder. En sådan tilgang giver gode levevilkår for de lokale, som vil jogge, kigge på fugle, løbe orienteringsløb, plukke svampe osv., men det er også en stor indirekte konkurrencefordel for turisterhvervet. Når bornholmske klatreklubber sammen med kommune og filantropiske investorer sætter sig i spidsen for at udvikle hotspots for klatring, så påvirker det turisternes opfattelse af stederne. Der er andet og mere at foretage sig end at vegetere i sommerhusets hængekøje.

“Først og fremmest savnes der en helhjertet stillingtagen til de mindre byers centrale dele, som er fortvivlende nødlidende. Kommunernes rolle er langt mere end at skifte flisebelægningen og tømme affaldskurvene.”

Skab gode livsbetingelser for alle
Der er meget at tage fat på i planlægningen for en symbiose mellem turisternes og lokalbefolkningens behov. Først og fremmest savnes der en helhjertet stillingtagen til de mindre byers centrale dele, som er fortvivlende nødlidende. Kommunernes rolle er langt mere end at skifte flisebelægningen og tømme affaldskurvene. Både af hensyn til de lokale indbyggere og turismen er der brug for en noget mere håndfast og langsigtet planlægning, som ikke dræner gader og torve for liv, aktivitet og erhvervsmæssige perspektiver.  Det handler at skabe nye livsbetingelser for butikker og services, for eksempel med aktiv lokalplanlægning. Det vil være nødvendigt at arbejde tæt sammen med butiks- og ejendomsejere om fornyelse, bevaring, mageskifter, sammenlægninger, nedrivninger osv., så det bliver bedre, smukkere for erhvervene og desuden mere rationelt og profitabelt. Herudover handler det også om at skabe rum for begivenheder, herunder festivaler og markeder uden at give køb på hensynene til lokalbefolkningens dagligliv.

“Turisterne rejser for at se omgivelser med særpræg, ikke for at opleve copy-pastearkitekternes fantasiløshed.”

Landsbyerne er et andet kardinalpunkt i planlægning for turisme. Der er gode støttemuligheder til faciliteter for turister, og der er brug for at tage i det mindste noget af den overflødiggjorte bygningsmasse i brug. Men sagsbehandling via landzoneadministration hører vist ikke en moderne forvaltningsskik til. Med landzonelokalplaner, derimod, kan en ordentlig integration af turisme i landsbyer og landsbyomgivelser sikres med aktiv inddragelse af alle beboerne.

Når investorer og arkitekter møder op med byggeprojekter, der beskrives som ”internationale” i deres karakter, bør de straks ryge i skraldespanden. Turisterne rejser for at se omgivelser med særpræg, ikke for at opleve copy-pastearkitekternes fantasiløshed. Danmark har solide designtraditioner, hvor man dyrker, forfiner og videreudvikler det specifikke og særlige for landet eller området, uden at forfalde til krummelurenostalgi. Vadehavscentret er et godt eksempel på en turistfacilitet, hvor det er lykkedes.

Klimasikring giver nye muligheder
Bæredygtig turisme er på den internationale dagsorden, og miljø er en del af salgsargumentet. Herhjemme kan man ikke hvile på laurbærrene og henvise til vindmølleenergi og vandmiljøplaner alene. Sommerhusområdernes spildevandsudledning og energiforbrug er ekstremt ømme punkter, og fremskudt planlægning haster.

Den nødvendige klimasikring kan give helt nye muligheder for outdoorfaciliteter. Man er startet i Lemvig Havn, og der er planer mange andre steder med kreative indgreb, som både styrker livskvalitet for de lokale og giver oplevelser for turisterne. Vi mangler at se arkitekt- og designkonkurrencer, der driver Danmarks miljømæssige, tekniske og æstetiske pionerstatus yderligere fremad. Også det er der turister i.

“Når det går bedst, er anvendelsesformerne forskellige om sommeren og vinteren, og her viser blandt andet idræts- og svømmehaller, multihuse og koncertsteder vejen frem.”

Der er kapacitet for mere turisme
Når man ser bort fra to uger i juli måned, er der en meget stor uudnyttet kapacitet i turismen. Den ekstreme sæsonvariation betyder, at meget ligger øde store dele af året til økonomisk ulempe for private og offentlige investorer. Det er yderligere et argument for at skabe en flerbrugssituation, hvor turister og borgere deler faciliteter. Når det går bedst, er anvendelsesformerne forskellige om sommeren og vinteren, og her viser blandt andet idræts- og svømmehaller, multihuse og koncertsteder vejen frem. Bornholms Madkulturhus ”Gaarden” er også et godt eksempel. Stedet befolkes af turister om sommeren og af iværksættere og madprofessionelle om vinteren.

Planloven er velassorteret værktøjskasse for planlægning for turisme. Det er bare med at komme i gang.

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *