Detailhandel og bymidtestrategier i Randers

Randers Kommune ønsker at udvikle en mere levende og mangfoldig bymidte. Viden fra eksperter i udvikling af storcentre kvalificerede arbejdet.

Evaluering

Plan09-eksempelprojektet er nu afsluttet og  evalueret. De væsentligste erfaringer er opsamlet. Klik dig videre til evalueringen med metode og erfaringer

Afsluttende rapport om detailhandel i Randers midtby (dec. 09)

Randers Kommune har samlet alle analyser, skitser, visualisering og erfaringer fra eksempelprojektet i én afsluttende rapport.

Randers Kommune har også bygget en model af bymidten, som skitserer hvor der skal sættes ind for at skabe bedre sammenhæng i bymidtens detailhandel.

 

Interessentanalyse i Randers midtby (sept. 09)

KUBEN har for Randers Kommune gennemført en interessentanalyse, hvor de vigtigste interessenter i detailhandlen blev interviewet om deres syn på hvordan midtbyen kan udvikles. Interessenterne forventer, at kommunen spiller en meget handlekraftig rolle ifht. at etablere kontakt til private investorer og at koordinere projekter, der udvikler midtbyen. Interessenterne erkender dog også, at der er manglende enighed og fælles fodslag internt i detailhandlen.

Interessentanalysen rummer desuden en række konkrete forslag til projekter, der kan styrke detailhandlen: Flere parkeringspladser, en ny oplevelsesrute gennem Randers, udvikling af området langs Østervold, omdannelse af rutebilstationen til nyt indkøbscenter mv. 

Ny indsigt i forbrugernes prioriteringer på indkøbsturen

Plan09 projektet har udført følgende aktiviteter:

  • afgrænsning af bymidten efter den statistiske metode
  • interviews med repræsentanter for detailhandlen
  • besigtigelse af bymidten med Arne Nielsen, ekspert i planlægning af butikscentre.
 

Aktiviteterne har givet ny indsigt i hvad folk prioriterer på indkøbsturen, og hvordan byen kan indrettes. Efter en videre bearbejdning vil projektets foreløbige resultater blive præsenteret for politikerne. Handelslivet vil også blive orienteret, men der står allerede nu klart, at kommunen må spille en aktiv rolle i realisering af en ny strategi for bymidten.

Tre scenarier

Plan09 projektet i Randers omfatter bykernen i bred forstand og projektet tager udgangspunkt i tre scenarier. Udfra de tre sceanrier har Randers Kommune arbejdet med byens eksisterende rummelighed og den eksisterende bygningsmasses egenthed til moderne butiksdrift.

Afgrænsning af bymidten – den statistiske metode er ikke nok

Bymidten blev forsøgt afgrænset efter den statistiske metode, læs mere om afgrænsningen og metodeovervejelser.

 

Da statistik er bagudskuende giver metoden et billede af hvordan servicetilbuddene i bymidten fordeler sig her og nu.

I Randers viser det sig, at hvis man lægger metoden til grund for den fremtidige bymidteudvikling, vil byen skulle udvikle sig på områder, hvor Randers Kommune ikke ønsker en udvidelse af bymidten.

Et omvendt kommuneatlas!

Et af de redskaber, som Randers Kommune havde en tro på kunne hjælpe med placering af store butikker i bymidten, var et kommuneatlas. Det var idéen at bruge kommuneatlasset ”omvendt”, forstået på den måde, at man ved hjælp af registreringerne vil kunne pege på bygninger i bykernen, som uden væsentlige problemer vil kunne fjernes og erstattes med nyt. Læs mere om det omvendte kommuneatlas.

Strategier og visualiseringer - udvikling af bymidten

En strategi for detailhandel i Randers bymidte skal fokusere på følgende punkter:

  • Etablering af en logisk og naturlig ”centerrute”
    For den besøgende skal der være en naturlig, overskuelig og helt intuitivt forståelig rute gennem byen.  – Uden døde punkter og forvirring om, hvad der er en fornuftig vej rundt.
  • ”Det omvendte kommuneatlas”
    Med storcentre som forbillede skal planlægning tilsigte, at store publikumsmagneter, og mindre butikker med deres beliggenhed og fremtoning støtter hinanden og styrker hele bymidten.

Projektbeskrivelse

I projektet arbejdes der med tre alternative scenarier for den fremtidige detailhandelsudvikling, og der udvikles nye analysekort, hvor der ses på "klyngedannelser" i detailhandlen - sammenhængende butiksstrøg. Scenarierne vil rumme visualisering og skitser af hvordan store butikker kan indpasses i bymidten på en ny måde, og det vil blive vurderet af om det enkelte scenarie vil give en ny, bymæssig værdi.

Læs mere i projektplanen.

Kontaktperson hos Randers Kommune: , tlf. 89151559.

Skrevet af:

04.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania