5 studiekredse i Skive Kommune

Udgangspunktet for de enkelte studiekredse har været meget forskelligt. Læs om arbejdet i studiekredsene og deres arbejde i Plan09 projektet.

Studiekredsene arbejder med landskabsanalyser

For de 5 studiekredse i Skive Kommune var workshoppen i november startskud til at arbejde i dybden med lokale landskabsstrategier. Studiekredsene fik med hjælp fra Skive Kommune og forskere fra Skov & Landskab, Københavns Universitet, indblik i hvordan landskabsdiagnoser udarbejdes og anvendes.

Læs om:

Æbler, gamle jernbaner og multiparker i studiekredsenes områdeplaner i det åbne land

5 studiekredse i Skive Kommune arbejder med områdeplaner i det åbne land.

Opstartsfasen har været karakteriseret af stor idevillighed og lyst til at afsøge nye muligheder i forbindelse med temaer for den strategiske områdeplan. Eksemplerne spænder vidt, fx:

  • Æbletema med aboretdrift, fællespodning og tærtebageri.
  • Udnyttelse af et gammelt færgeleje og gamle jernbaneføring ved etablering af en miniriviera og stianlæg.
  • Etablering af en multipark med fokus på rekreation.
  • Gode steder for fremtidig bosætning.
 

Lang opstartsfase sikrer godt arbejdsklima i 5 studiekredse

Studiekredsene blev etableret på et møde 5. marts 2008. Studiekredsene eksperimenterer gennem projektet med strategiske og helhedsorienterede områdeplaner i kommuneplanlægningen i det åbne land. Planerne vil indgå i den igangværende kommuneplanrevision.

Det har været afgørende at give studiekredsene god tid. Frem mod 1. workshop 3. og 4. oktober, hvor alle studiekredse var samlet, har der været en ca. 9 mdr. lang opstartsfase, hvis primære formål har været, at sikre et godt arbejdsklima internt i de fem studiekredse. Gennem SWOT-analyser for hvert af sognene, belysning af eksisterende planer, udlevering af en analysemappe , input fra eksterne konsulenter samt opsamling på aktuelle projekter i nærområdet, har de enkelte deltagere over en kop kaffe og et stykke brød lært hinanden bedre at kende og fået udvekslet synspunkter inden påfyldning af yderligere faglige input i løbet af 1. workshop.

Dynamiske studiekredse med løbende udskiftning af medlemmer

Selve udpegningen af de enkelte deltagere i studiekredsene er foregået ved, at kommunen har prikket udvalgte ildsjæle skulderen. Herefter har man lokalt sat sig ned og inviteret andre ressourcer ind i studiekredsen, så der sikres deltagelse fra en bred vifte af interesser. Frem mod 1. workshop har der løbende været suppleret og udskiftet i studiekredsene, således at man fremover har en dynamisk gruppe med tid og lyst til projektet.

”Nye” og ”gamle” studiekredse supplerer hinanden

Udgangspunktet for de enkelte studiekredse har været meget forskelligt. Nogle har samarbejdet gennem mange år omkring konkrete projekter, mens andre deltagere først har stiftet bekendtskab med hinanden i Plan09-projektet. Den logiske konsekvens er da også, at studiekredsene er på forskellige niveauer i forhold til udarbejdelse af den strategiske områdeplan, hvilket dog kun er med til at bibringe yderligere inspiration til øvrige studiekredse, når deltagerne mødes til fællesarrangementerne.

1. workshop med studiekredsene

I weekenden d 3. og 4. oktober afviklede Skive Kommune og Skov & Landskab projektets 1. workshop med deltagelse af ca. 50 lokale ildsjæle fra de fem studiekredse.

Formålet med workshoppen var at bibringe studiekredsene viden og inspiration til for alvor at komme i gang med den strategiske helhedsorienterede områdeplan for deres sogne.

 

En konsulent fra Capacent Epinion og Forskere fra Skov & Landskab leverede ny viden. Se programmet og dyk ned i oplæggene:

Efterfølgende var der tid til gruppearbejde og en ekskursion ud i virkeligheden. At dømme ud fra tilbagemeldingerne fra deltagerne, betragter kommunen 1. workshop som en succes. I kommunen håber man på, at ”godt i gang er halvt fuldendt”, men er meget opmærksomme på, at de gennemsnitlige tre møder i hver af de fem studiekredse forud for 1. workshop, var meget afgørende for den positive afvikling af workshoppen.

 

Processen omkring ideudviklingen har været kendetegnet med stor grad af gensidig inspiration mellem studiekredsene og afspejler godt måden hvorpå studiekredsene er blevet etableret på. I den videre proces med afsæt i 1. workshop rettes fokus mod at sætte den enkelte ide ind i en helhedsplan for sognet, skabe sammenhæng og foretage afvejning og prioritering.

God tid er afgørende for succes

Projektets vigtigste erfaringer i 1. fase har været:

  • Det er vigtigt at have god tid/mange møder, så deltagerne i de enkelte studiekredse lærer hinanden at kende og får en fornemmelse for projektets indhold inden der hældes for meget fagligt i gryden. Især fordi projektet er et udviklingsprojekt, der ændrer karakter hele tiden, er det vigtigt med god tid i opstartsfasen, så de ansvarlige for projektet har tid til at mødes og afstemme forventningerne til projektets indhold, forløb og produkt. Kun på den måde kan der skabes en sikker rød tråd, så projektet også udadtil opleves konkret og afklaret.
  • Processen er vigtigere end indholdet i starten af projektet, dvs. det er ok at bruge tid på diskussion af emner, der ikke umiddelbart er relevante for produktet.

Skrevet af:

20.11.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania