Hedensted Kommune

Den klimatilpassede kommuneplan, der fremtidssikrer arealudlæg til byudvikling og samtidig udnytter de øgede nedbørsmængder som en mulighed for at udvikle natur og landskaber.

Evaluering

Plan09 projektet i Hedensted er nu afsluttet. Projektet er evalueret og de væsentligste erfaringer er opsamlet. Klik dig videre til evalueringen med baggrund, metode og erfaringer.

Du kan her på siden læse om projektets mange faser og resultater:

Klima sikker by i 100 år

Hedensted Kommune har samlet analyseresultaterne og et handlingskatalog i rapporten "Klima sikker by i 100 år ".  

Resultaterne fra analyserne er indarbejdet i Kommuneplan 2009, men klimatilpasning er ikke gjort med en kommuneplan. Projektet får først sin fulde effekt, når hele den kommunale organisation arbejder mod det samme mål. Derfor har Hedensted udviklet et forslag til en klimaorganisation og et handlingskatalog, der samler problemstillinger, løsningsforslag og fremtidige opgaver.

Kommuneplan 2009 for Hedensted

 

Klima er et af de fem temaer i hovedstrukturen i Kommuneplan 2009 for Hedensted Kommune.

Hedensted Kommune har i kommuneplanforslaget udpeget de områder, hvor der er meget stor risiko for øget vandstand og oversvømmelser som klimatilpasningsområder, hvor der fx ikke må laves nye bolig- og erhvervsområder.

Klimahåndteringsområderne sikres gennem 6 retningslinjer for henholdsvis byer, det åbne land og udformning af tekniske anlæg som f.eks. vejanlæg eller anlæg til forsinkelse af regnvand. Kommuneplanforslaget er i høring fra 1. juli til 30. september 2009.

Klimahåndteringsområder

 

Hedensted Kommune arbejder lige nu på udformningen af forslag til kommuneplan 2009. Det er tanken at indarbejde resultaterne af de hydrauliske undersøgelser ved at udpege klimahåndteringsområder, der vil være i risiko for at blive oversvømmet som følge af klimaforandringerne inden år 2100.

Princippet er at undgå udlæg af nye byområder i klimahåndteringsområder. Samt at hvis enkelte dele af nyudlæggene ligger i et klimahåndteringsområde, beskrives det i rammerne, hvordan der skal tages højde for det i lokalplanlægningen.

Inspirationsseminar

 

Hedensted Kommune holdt et inspirationsseminar den 23. oktober, hvor alle medarbejdere på tværs i Hedensted Kommunes forvaltning var inviteret.

Formålet var at præsentere status for arbejdet med Den Klimatilpassede Kommuneplan, og give alle mulighed for få indflydelse på det videre arbejdet.

Resultater af de hydrauliske undersøgelser

 

For at klarlægge klimakonsekvenserne i Hedensted Kommune har NIRAS gennemført en simulering af konsekvenserne for alle store vandløb og kyststrækninger i Kommunen. De omfattende analyser er ved at blive samlet til en teknisk baggrundsrapport.

I projektet er der defineret 3 slags vand der vil give problemer som følge af klimaforandringerne. Det er:

  • Overfladevand. Det er regnvand enten i form af kraftige regnskyl eller lange perioder med store nedbørsmængder f.eks. en våd vinter.
  • Havvand. Det er en kombination af 58 cm generel forhøjet vandstand plus en kraftigere storm end i dag.
  • Grundvand. Mange flere områder vil blive påvirket af at grundvandet stiger som følge af forhøjet vandstand i vandløb og i havet.

Analyserne gør det helt klart, at det ikke er et spørgsmål om der skal klimatilpasses, men et spørgsmål om hvordan.

Inddragelse af politikerne

 

Hedensted Kommune har lagt stor vægt at brede kendskabet til klimatilpasning ud til det politiske niveau.
Selv om emnet for Hedensteds arbejde med den klimatilpassede kommuneplan er "tilpasning" har administrationen taget udgangspunkt i at formidle hele klimaproblematikken.

Kort om projektet

Kommunen ønsker at arbejde med konsekvenserne af klimaforandringer i kommuneplanlægningen. Det skal bl.a. ske ved at fremtidssikre fremtidige arealudlæg til byudvikling og samtidig udnytte de øgede nedbørsmængder som en mulighed for at udvikle natur og landskaber. Der arbejdes bl.a. med analyser og højdemodeller, potentielle vådområder og landskabsæstetik. Projektet munder bl.a. ud i en temaplan for klima og byudvikling, som senere integreres i den samlede kommuneplan. Læs projektplanen (pdf).

Kontaktperson hos Hedensted Kommune:
Planlægger  
tlf.: 7975 5690

Klimastrategi

Plan og Miljøudvalget i Hedensted Kommune drøftede den 6. marts 2008 oplæg til en klimastrategi, som kommer til at danne grundlag for kommunens planaktiviteter, kommende byggemodninger, placering af institutioner samt den daglige administration af byggeri. 

Skrevet af:

09.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania