Lolland, Guldborgsund og Sønderborg kommuner

Erhverv ud til motorvejen? Om udvikling af metoder til planlægning og udvikling af motorvejsnære erhvervsområder. Rette virksomhed på rette sted, dialogværktøj og formgivning med særlige hensyn til landskabet.

Evaluering

Erfaringerne fra eksempelprojektet viser bl.a., at der er gode sidegevinster at hente ved at bruge ABCDE-metoden.

Læs mere om baggrund, metoder og erfaringer i eksempelprojektets evaluering.

 Fiberline_KHRarkitekter_Fotograf_TorbenEskerod

Metode til integreret planlægning for erhverv, miljø og transport på kommuneplanniveau

I metodenotatet lægges op til en dialogbaseret planlægning og sagsbehandling i forhold til erhvervsvirksomhederne, der proaktivt tager højde for såvel virksomhederne behov som de almene samfundsmæssige interesser.
Eksisterende redskaber for erhvervsplanlægning gennemgås, og på denne baggrund udvikles en ny model og et nyt værktøj: ABCDE modellen og et screenings- og dialogværktøj til anvendelse i kontakten med virksomheder.
- Metodenotat for integreret planlægning for erhverv, miljø og transport.(ABCDE-modellen) (pdf)
- Dialog- og Screeningsværktøj - ”Rette virksomhed på rette sted” (pdf)
- Screeningsskema – ”Rette virksomhed på rette sted” (pdf)
- Den gode Kommunale proces for planlægning af erhvervsområder ved by, havn og motorvej - retrospektiv kogebog (pdf)

Inspiration til formgivning og lokalplanlægning

I projektet blev der udarbejdet 3 eksempler på hvordan motorvejsnære erhvervsområder kan disponeres, passes ind – og gå i samspil med det omgivende landskab. Eksemplerne blev udarbejdet med udgangspunkt i en grundlæggende analyse af landskabet i de pågældende områder (strækningsanalyse) og blev til sidst visualiseret. 

Endvidere blev der i projektet opsamlet erfaringer for formgivning og lokalplanlægning af to andre erhvervsbyggerier/områder i henholdsvis Middelfart og ved Århus, hvor det viste sig, at især den gode dialog mellem virksomhed, kommune og arkitekt havde haft væsentlig betydning for kvaliteten af motorvejsnært erhvervsbyggeri.

- 3 eksempler på formgivning og visualisering af motorvejsnært erhvervsbyggeri i Sønderborg, Lolland og Guldborgsund kommuner (pdf).
- "Fiberline" ved Middelfart - casebeskrivelse af formgivningen af unikt og enesteående erhvervsbyggeri (pdf).
- "Furnipar" ved Århus - casebeskrivelse af lokalplanlægningen med høje krav til arkitekturen (pdf).

Afsluttende opponentseminar

Som afslutning på projektet gennemførtes den 25. august 2009 et rullende opponentgruppeseminar, hvor vi besøgte et par eksempler på motorvejsnære erhvervsområder, og hvor projektets hovedprodukter blev udsat for et reality-check.

Her finder du opsamlingen og andet materiale fra seminaret.

Opponentseminar om formgivning

Den 22. april 2009 inviterede de tre kommuner opponenter fra By- og Landskabsstyrelsen, DI, Vejdirektoratet, Arkitektskolen Aarhus og Femern Bælt sekretariatet til at debattere spørgsmålet:

”Hvordan kan et nyt formgivningsværktøj bidrage til, at nye erhvervsområder langs motorveje i det åbne land udformes, så de på én gang bliver fremtidssikrede rammer om erhvervsudviklingen i udkantsområderne og samtidig tilfører positive oplevelser/kvalitet til det landskab, som de placeres i”?

Diskussionen tog afsæt i et notat om afgrænsning og formgivning af erhvervsarealer ved motorveje, hvor forskellige landskabsprincipper blev præsenteret.

Der blev diskuteret i henholdsvis en æstetikgruppe, erhvervsgruppe og planlæggergruppe.

 

Seminaret bekræftede bl.a. at netop denne tredeling nok er formgivningens største udfordring, og at det kan være svært at sikre de formgivningsmæssige intentioner igennem et konkret værktøj. Notatet om afgrænsning og formgivning vil dog kunne bruges som et nyttigt dialogredskab.

Du kan læse om opponenternes reaktioner i sammendraget fra opponentseminaret.

Afprøvning af ABCD(E)-modellen i kommunerne

Med udgangspunkt i kapitel 12 i metodenotatet gennemførte Guldborgsund,  Lolland  og Sønderborg Kommuner en afprøvning af ABCD(E)-modellen i deres erhvervsplanlægning op til den nye kommuneplan.

 

Erfaringerne med modellen var både positive og negative, men resutatet var i sidste ende en skærpet planlægning. En planlægning med mindre rummelighed, en større variation i udbuddet og større anvendelighed i forhold til den fremtidige udvikling. Læs om

Opponentseminar om lokalisering af erhverv ved motorveje

Som del af eksempelprojektet afvikledes den 1. oktober 2008 opponentgruppeseminar med deltagelse af faglige eksperter, statslige styrelser og en række forskellige interesseorganisationer. 

Inden seminaret blev der udsendt en første udgave af metodenotatet:”Erhverv ud til motorvejen? – ABCDE-modellen som afsæt for Bybygning og Bymønster” (pdf).

Her kan du finde fakta om de deltagende kommuner og oplæg fra de deltagende opponenter(pdf) og få indblik i de mange - og meget forskellige problemstillinger der knytter sig til planlægningen af motorvejsnære erhvervsområder.

Arealbehov skønnes via flowanalyser

Første skridt i arbejdet med at udvikle en ny erhvervsstruktur for kommunerne, var at sikre sig et overblik over behovet for nye erhvervsarealer.

 

De 3 kommuner gjorde status over hvor stort behovet havde været i den forløbne planperiode og dermed også hvad det forventede behov  var i den kommende planperiode.

At lave flowanalysen fordrer dels teknik dels en god del knofedt. De deltagende kommuner har gjorde det på forskellige måder og præsenterer i følgende dokumenter kort de anvendte fremgangsmåder:

Flowanalyse - Sønderborg Kommune (PDF)
Flowanalyse - Guldborgsund Kommune (PDF)
Flowanalyse - Lolland Kommune (PDF - side 3)

Tidligere erhvervsanalyser samles i resumé

Som en del af grundlaget for erhvervsplanlægningen og kategoriseringen af arealudlæggene efter ABCDE-modellen er det vigtigt at klarlægge hvilke styrker kommunens erhvervsliv har, samt ikke mindst hvilke brancher den fremtidige erhvervsudvikling forventes at bygge på, da det viser hvilke typer af erhvervsmæssige arealudlæg der er brug for, samt hvilke typer udlæg man med fordel kan fjerne. Endvidere får man gennem erhvervsanalyserne et vigtigt indblik i det lokale erhvervslivs lokaliseringspræferencer og klyngedannelser, hvilket kan bidrage vil at vise hvor der kan forventes efterspørgsel på erhvervsarealer.

Som optakt til nærværende eksempelprojekt blev der således også udarbejdet erhvervsanalyser som er resuméeret her "Resumé af erhvervsanalyser for Guldborgsund, Lolland og Sønderborg Kommuner".

 

Det er i den forbindelse en vigtigt erfaring fra projektet, at man bør foretage sine flowanalyser (analyser af solgte erhvervsarealer) inden erhvervsanalyserne igangsættes, idet man gennem flowanalyserne meget vel kan blive opmærksom på nogle væsentlige spørgsmål om de seneste års lokale erhvervsudvikling som kan afdækkes nærmere i erhvervsanalyserne.

Kort om projektet

Projektet tog afsæt i de nye kommuners store interesse, i at lokalisere erhvervsarealer langs motorvejene. Projektet analyserede de deltagende kommuners erhvervsmæssige styrkepositioner set i forhold til globale og nationale udviklingstendenser i virksomhedernes lokaliseringsbehov.

Projektet diskuterede fordele og ulemper ved lokalisering af erhvervsarealer langs motorvejene, og afprøvede metoder til miljørigtig lokalisering af virksomheder. På denne baggrund blev der udarbejdet konkrete forslag til arealudlæg til erhverv ved motorvejene, hvor der blev taget hensyn til landskab, miljø og lokale prioriteringer. Endelig blev der arbejdet med erhvervsarealernes arkitektoniske og landskabelige kvalitet. Læs mere i projektplanen.
Kuben ByfornyelseDanmark A/S, Oxford Research og Europlan Arkitekter var valgt som konsulenter.

Kontaktperson hos projektkommunerne:
Planlægger fra Guldborgsund Kommune tlf. 54731895.

Skrevet af:

15.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania