Analyser af landskaber, natur, kulturmiljøer og rekreation

Morsø Kommune har sammenfattet viden om kulturmiljøer, natur, ferie og fritidsanlæg, geologi mv. i en række faktablade. Se eksemplerne og læs mere om erfaringerne nedenfor.

Faktabladenes anvendelse

Inden Morsø Kommune gik i gang med feltbesigtigelserne, blev hvert landskabskarakterområde gennemgået for eksisterende viden om kulturmiljøer, natur, ferie og fritidsanlæg, geologi og inputtet fra inddragelsesprocessen "Lokale Landskabsbilleder". Den indsamlede viden blev samlet i såkaldte faktaark.

  "Lokale Landskabsbilleder" er borgernes vurdering af landskabet - hvor rummer landskabet særlige kvaliteter, og hvor er landskabet særligt forstyrret - som blev samlet på en workshop i starten af projektet.

Under feltbesigtigelserne blev faktaarkene inddraget, og kulturmiljøernes, geologiens, de "lokale landskabsbilleders" osv. betydning for landskabskarakteren og de særlige visuelle oplevelsesmuligheder blev vurderet.

Organisering af arbejdet

For at skabe en bred forankring i Natur og Miljø, overvejede vi i starten af projektet at danne en stor gruppe, der deltog i feltbesigtigelserne. Af hensyn til ressourceforbrug blev deltagerantallet sat ned til en kernegruppe på 4, som repræsenterede afdelingerne Byplan, Landbrug, Natur og Grundvand. Forankringen i de forskellige afdelinger er dermed sikret, mens den bredere forankring skabes på de kommende workshops, hvor vi skal arbejde med udformningen af retningslinjerne i kommuneplanen og efterfølgende administration.

 

Analysens "bredde"

Arbejdet med Plan09 er udvidet, da der ligger en større opdateringsopgave i forhold til de registrerede data fra amtet på naturområdet. For at fuldføre denne opdateringsopgave vil kommunen inddrage de relevante foreninger, der forventes at have opdateret viden (DOF, DN, mfl.). Samtidig vil de registreringer, kommunen selv foretager, indgå i opdateringen. Arbejdet bliver løbende udført, og forventes afsluttet i 2009. Resultaterne vil så vidt muligt indgå i Plan09-arbejdet og i den kommende kommuneplan. Efterfølgende opdatering vil indgå i kommende kommuneplanrevisioner.

Lokale landskabsbilleder

De lokale landskabsbilleder er kortlagt dels på en workshop for Natur og Miljø, dels på 2 efterfølgende møder med borgere, som er udvalgt med hjælp fra Morsø kommunes landdistriktsråd (paraplyorganisation).  De 2 møder udvidede det allerede indsamlede materiale en smule, og tjente derfor primært som bekræftelse på det eksisterende materiale.

Landskabsanalyse i en light-udgave?

I løbet af projektet er der blevet foretaget overvejelser om, hvordan landskabskaraktermetoden kunne gennemføres i en lettere og tilpasset model. I en kortere periode blev der arbejdet udfra en ambition om, at landskabskarakteranalysen og -vurderingen skulle gennemføres i sin fulde form i de landskabskarakterområder, hvor der er særligt pres på fra landbruget eller ferie-fritid, eller et særligt behov for en indsats på naturområdet, og kun gennemføres delvist i de resterende landskabskarakterområder. Det er imidlertid en del af projektets målsætning at sikre en klar og logisk sammenhæng fra analyse til retningslinjer og til administrationen. For at kunne benytte landskabsarbejdet i administrationen blev der fra kommunens medarbejdere klart givet udtryk for, at det ville være meningsløst kun at se på dele af kommunens landskaber, når nu vi alligevel var igang. Heri ligger også en betragtning om, at det sparer tid i sidste ende at gennemføre hele analysen og vurderingen i ét hug.

Øvrige erfaringer

Morsø Kommune har desuden erfaret at:

- det er vigtigt at få "eksperthjælp" i starten, da det kan være vanskeligt at bruge metoden, hvis man kun sætter sig ned og læser vejledningen. Derudover sikrer man lettere en ensartethed i forståelsen og brugen af metoden.

- de involverede medarbejdere i kernegruppen er blevet opkvalificeret i forhold til varetagelse af de landskabelige hensyn – fx er naturmedarbejderen blevet mere opmærksom på de landskabsæstetiske hensyn

- der ændres sikkert ikke væsentligt ifht. regionplanens retningslinier vedr. landskaber, men registrerings- og analysearbejdet med de forskellige temaer (landskabet, naturgrundlaget, kulturmiljøer og geologi) har opkvalificeret udpegningsgrundlaget for de særlige beskyttelsesinteresser i regionplanens retningslinjer for det åbne land.

- GIS og kortarbejde er særdeles ressourcekrævende

Skrevet af:

19.02.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania