Kommunenplanen illustreret

Bliv inspireret til at benytte færre ord og flere illustrationer. Her er en række grafiske eksempler fra de offentliggjorte kommuneplaner.

Indhold

Illustrationer i kommuneplaner formidler alt fra politiske visionsskitser til præcise rammekort. Spændet for detaljeringsniveau og skala er derfor stort. Selvfølgelig skal man ikke bruge en grov håndskitse til at formidle rammerne, og omvendt skal der ikke en omfangsrig signaturforklaring til at forklare de politiske visioner. Kort og illustrationer letter formidlingen af budskaber, der ellers kan kræve lang forklaring.

 

De viste eksempler er forsøgt kategoriseret, så man bevæger sig fra det overordnede til det detaljerede niveau. Endvidere gives der eksempler på volumenstudier, skalasammenhæng og håndskitser, som også kan bidrage til at formidle kommuneplanens indhold.

Visionsskitser

Den politiske vision indfanget i en simpel, let opfattelig skitse. Fingerplanen er skoleeksemplet på, hvor enkelt det kan være. Århus  har adopteret denne metafor og viser en tilpasset fingerplan. Strenge udgår fra centrum til de byer og bydele som har tilknytning til centrum og prikker illustrerer byer med en højere grad af uafhængighed. Land og vand vises med grønt og blåt - de naturlige farver - mens visionen vises i lilla og kræver ens opmærksomhed.

 


Næstved definerer en centerstruktur i 4 forskellige størrelser og farver, som går igen på forskellige temakort. Sammenhængen igennem temakortene er tydelig og hver enkelt signatur skelnes let fra hinanden. Undervejs tilføjes der detaljer til vejføringer og bygrænser så læseren føres logisk videre til næste niveau i kommuneplanen.

Principskitser

 
Princippet skal formidle den praktiske udførelse af den politiske vision eller den abstrakte idé. Skitsen skal have et vist hold i virkeligheden, men også være simpel i sit udtryk. Holbæk  benytter sig af en blanding mellem plan og forsimplede ikoner til at vise byrumsplanen. Planen giver et vist detaljeringsniveau, mens ikoner formidler rummelighed og stemning. Skalaen er fast og cirkler viser forholdet mellem parkeringspladser og afstande i byen.

Hovedstruktur

Århus  gør brug af det samme kortudsnit med samme grafiske udtryk igennem hele kommuneplanen til at vise hovedstrukturen. Gentagelsen letter orienteringen, så man nemt kan sammenligne forskellige kort. Man har valgt at farve neutrale områder grå og gentage signaturen for by-, rekreation- og skovområder på de fleste kort. Dette betyder generelt at det grafiske budskab i nye signaturer skal fremstå stærkt for at træde tydeligt frem.

 
I eksemplet landskabsringen vises hvordan byen kobles på det åbne land. Den røde farve træder stærkt frem og budskabet aflæses hurtigt. Denne skitse vises også på kortet om grønne ringe og ruter, hvor fokus er den grønne struktur i Århus by. Den principielle ringstruktur kædes sammen med ruter igennem byen og videre ud i det åbne land. Der bruges den samme farve til at vise principielle og faktiske ruter, hvilket besværliggør aflæsningen af kortet.

Bydel

Bydelsskitsen skaber den grafiske sammenhæng mellem hovedstrukturen og rammerne. Holbæk  bruger det grå grundkort og få signaturer til at vise byudvikling i landsbyen Bybjerg. Kraftigt optegnede streger markerer forbindelser igennem byen, stiplede streger viser nye eller fremtidige forbindelser, og røde områder viser nye eller fremtidige boligområder. Når illustrationen er så simpel som denne, behøver man ikke nødvendigvis at medtage en signaturforklaring, når man samtidig gør brug af påskrifter på planen.

 

Rammer

Den grafiske frihed i disse kort er begrænset, da detaljer skal aflæses præcist. Af den grund er det derfor vigtigt at der ligger en tanke bag de grafiske valg man træffer. Kort i gråtoner træder ikke nogen over fødderne, og komplicerer ikke aflæsningen unødvendigt.

 


Når korudsnittet begynder at blive mere komplekst, kan man som Næstved , benytte sig af farver til at tydeliggøre forskelle. Blåt for erhverv, grønt til rekreation osv. Inden for den enkelte kategori kan der endvidere arbejdes med farvenuancer så kontorområder er lyseblå og industriområder er mørkeblå.

Håndtegnede Skitser

 

Håndtegnede skitser bryder den monotoni, der kan være i teksttunge plandokumenter. De skal være enkle i deres budskab, og huskes dermed bedre.
Hedensted  arbejder med klimahåndtering. Igennem en hurtig håndskitse illustreres samspillet mellem 2 bydele og landskabet.

Volumenstudier

 

Hillerød  gør brug af rumlige diagrammer, udarbejdet af Gehl Architects, til at forklare helhed og komponenter i et givent område. Man har splittet diagrammet ad og samlet det igen og viser dermed både regnestykket og summen af planlægningen. Samtidig formidler de også et forsimplet volumenstudie af planlægningskonceptet, så man kan danne sig et indtryk af skalaforholdet mellem byrum og bebyggelse.

 

Roskilde har i samarbejde med Cowi Plan udarbejdet en byarkitektonisk analyse. Ved hjælp af grove 3D modeller og snit formidles der, hvad de rumlige konsekvenser kan være ved at bygge i en given højde i forhold til eksisterende bebyggelser. Detaljeringsgraden er holdt på et minimum, så illustrationen bliver tilstræbt objektiv. Skala formidles ved at se nyt i forhold til eksisterende og ved at anvende silhuetter af mennesker. Samtidig anvendes farveskift i fladen til at vise funktionsskift.

 

Skalasammenhæng

Centerstrukturen illustreres på 3 skalaniveauer i Gentoftes kommuneplan . I den største skala ses de forskellige centerområder og lokalcentre i forhold til hinanden. Næste skala viser relationen mellem center-, service- og rekreationsområder, og i den mindste skala ses udbredelsen af centerområdet i forhold til egentlig strøggadeorienteret bebyggelse. Igennem alle 3 kort er der gjort brug af samme farvesignatur, så de fremstår som en helhed.

 

Do's & Don'ts

  • Gør ting bevidst eller undlad helt at gøre noget - ”Det ser pænt ud” er ikke et argument.
  • Anvend en gennemgående farvepalet så der skabes sammenhæng. Fremhæv væsentlige pointer grafisk og lad resten være i svage gråtoner eller hvid.
  • Vær ikke bange for hvide områder. Hvide områder omkring illustrationer giver øjnene ro til at aflæse det grafiske budskab.
  • Brug kontrast til at fremhæve forskelle og nuancer til at vise sammenhænge.
  • Brug påskrifter eller signatur ved alle illustrationer, kort som diagrammer, så man ikke skal bladre for at se sammenhængen.
  • Påskrifter på illustrationer og kortmateriale kommunikerer direkte!
  • Henvis til tidligere anvendt materiale i ikoner, så man kan se, hvor man er kommet fra.
  • Anvend skalasammenhæng så man bevæger sig igennem det grafiske materiale kontinuerligt.
  • Grafisk materiale skal formidle. Lav et print i endelig størrelse og afprøv det hos en kollega, der ikke har set det - giver det mening?

Skrevet af:

10.07.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania