Tema om kommuneplanen 2009 - analyser

Her finder du en række eksempler på baggrundsanalyser til de tidlige faser i kommuneplanlægningen.

18 eksempler på baggrundsanalyser

Plan09 har samlet inspiration og gode eksempler på baggrundsanalyser i kommuneplanlægningen. 
Eksempler blev samlet i slutningen af 2007 af to konsulenthuse, og er kategoriseret under følgende emner:

 

Bosætningsanalyse i planarbejdet

Århus Kommune har som baggrund for planstrategien og kommuneplanen benyttet kommunens elektroniske borgerpanel til en bosætningsanalyse. Metoden har givet værdifuld viden om, hvad borgerne efterspørger, når de vælger by og bolig.
Læs mere om bosætningsanalyser

Detailhandelsanalyse i Helsingør Kommune

Helsingør Kommune har udarbejdet en detailhandelsanalyse for hele kommunen, der skaber overblik over indkøbsmønstre samt vurderer de fremtidige udviklingsmuligheder. Med afsæt i en rundbordssamtale med erhvervsliv om rapportens konklusioner er kimen lagt til en styrket detailhandel.
Detailhandelsanalysen afdækker den eksisterende butiksstruktur (placering, størrelse, omsætning) og udviklingen i butiksmassen, men indeholder også interviews af forbrugere, restaurationsejere og butiksindehavere. Hertil kommer en række sammenlignin-ger med generelle udviklingstendenser, lovgivning og andre regionale forhold, der kan have betydning for de fremtidige udviklingsforhold.
Læs mere om detailhandelsanalyse i Helsingør

Bymønster og byroller i PULS-Fyn (Nyborg)

Som baggrund for at debattere og afklare byernes nye roller har Nyborg Kommune taget udgangspunkt i PULS-Fyn. PULS-Fyn er en analyse af de fynske byers potentialer, udfordringer og lokale styrker. Analysen blev udarbejdet som baggrund for udvikling af bymønstret i den sidste regionplan for Fyns Amt.
Læs mere om bymønster og byroller

Kollektiv trafik på tværs af gamle kommunegrænser

Næstved kommune består af de fem tidligere kommuner: Næstved, Suså, Holmegård og Fladså kommune, alle fra det tidl. Storstrøms Amt, samt Fuglebjerg kommune fra det tidl. Vestsjællands Amt. De fem kommuner har forskellige serviceniveauer indenfor den kollektive trafik. Formålet med trafikplanen er at vurdere om den nye kommune hænger fornuftigt sammen med hensyn til den kollektive trafik, om servicen i de forskellige dele af kommunen er fornuftig eller skal harmoniseres, og om der er specielle kørselsordninger, der med fordel kan inddrages i den kollektive trafik.
Læs mere om kollektiv trafik analyser

Landskabkarakteranalyse - Herning Kommune går foran i det åbne land

Som et forarbejde til naturpolitik og kommuneplanproces prøves der kræfter med landskabskaraktermetoden.
Læs mere om landskabkaraktermetoden

MUST analyse - sikrer investering i udvikling

I Faaborg Midtfyn Kommune var det et must at skabe overblik og klarhed i forbindelse med strategiudviklingen og de vigtige politiske prioriteringer.
Læs mere om MUST-analyse

Den borgeroplevede bykvalitet - hvordan bliver to byer til en?

Det har man i Skjern og Tarm spurgt borgerne om, inden man lavede en masterplan som indspil til centerstrukturen i den ny Ringkøbing-Skjern kommune.
Læs om analysen af bykvalitet

Kvalitetsudvikling i kystbyer - Legeplads, gemmested, kulturoplevelser eller eksponering?

Læsø, Frederikshavn og Læsø Kommuner har sammen med Vendsyssels Udviklingsråd defineret fire arenaer som arbejdstitler for 10 turisme destinationer i det nordjyske.
Læs mere om kvalitetsudvikling i kystbyer

Flytteanalyse - hvor flytter vi hen, når vi flytter?

Viborg Kommune har kortlagt flyttemønstre for at målrette og kvalificere strategiudvikling og kommuneplanarbejdet med hensyn til byroller og bosætning. 
Læs om flytteanalyser

Omdømmeanalyse - borgere i og uden for kommunen vurderer Næstved

En analyse af kommunens omdømme hos borgere i- og udenfor kommunen har været en del af arbejdsgrundlaget i den politiske proces og for strategiudviklingen i Næstved Kommune. Læs mere om omdømmeanalysen

Elektroniks borgerinddragelse - Assens Kommune fornyer borgerinddragelsen

De gammelkendte borgermøder virkede slidte i formen og tynde på resultatsiden. Det elektroniske borgerpanel er et eksempel på en dynamisk og interaktiv borgerinddragelse. Læs mere om det elektroniske borgerpanel

Kulturmiljøatlas del af grundlag

Mors har været tidligt ude med kulturmiljøatlas som en del af grundlaget for planlægningen i det åbne land.
Læs mere om kulturmiljøanalyser

Kulturarv i planarbejdet

Haderslev Kommune skal, i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen, udvikles til kulturarvskommune. Kommunens kulturarv skal bringes i fokus som generator for turisterhvervet, medvirke til en øget sammenhængsfølelse og gøre Haderslev til en tiltrækkende bosætningskommune.
Læs mere om kulturarv i planarbejdet

Kommuneplanlægning for landbrugsbyggeri i Ringsted Kommune

Formålet med projektet er at udvikle planlægningsværktøjer i forbindelse med lokalisering af landbrugsbyggeri i kommuneplanen, at formulere forslag til, hvorledes lokaliseringen af landbrugsbyggeri kan indarbejdes i Ringsted Kommuneplan 2009, og at præsentere generelle anbefalinger om, hvordan kommunerne kan arbejde med lokalisering af landbrugsbyggeri i kommuneplanlægningen.
Læs mere om lokalisering af landbrugsbyggeri

Åben land screening – helhedsorienteret planlægning

Randers har udviklet et beslutningsstøtteværktøj til at skabe synergi mellem plan, mål og visioner ved at indkredse de væsentlige konflikt- og synergiområder i kommunen, for så vidt angår vand, natur, kulturmiljø og byudvikling.
Læs mere om åben land screening

Kommuneplanlægning i Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg Midtfyn Kommune har behov for et grundlag for en planlægning, der både betragter den nye kommune som en helhed og som sætter fokus på lokalområdernes forskellighed og behov for differentieret planlægning. Derfor har Faaborg Midtfyn Kommune gennemført en bred baggrundsanalyse af kommunens og dens lokalsamfund.
Læs mere om kommuneplanlægning og baggrundsanalyse i Faaborg-Midtfyn kommune

Vandrammedirektivet

Danmark og de øvrige EU-medlemslande vedtog i 2000 det såkaldte vandrammedirektiv. Direktivet har som sit overordnede formål, at alt vand skal have ”god tilstand” i 2015. Derfor skal Danmark og de andre EU-lande gennemføre en målrettet vandplanlægning. Du kan her læse mere om vandrammedirektivet, hvad det vil indebære og få inspiration til hvordan det kan implementeres.

Turismestruktur i VUR-området

I Vendsyssel sammensættes data på kryds og tværs for at forklare turismestrukturen i kystkommunerne. Dette har ligget til grund for at lave en karakteristik af kystbyernes turismeprofiler og udviklingspotentialer. Læs mere om turismestruktur undersøgelsen og læs hvordan man i Hjørring Kommune omsætter rapportens resultater i kommunes planstrategi.

Skrevet af:

08.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania