Silkeborgs nærdemokratiudvalg

"Silkeborg-modellen” skal betyde, at borgerne oplever at blive inddraget i en hvilken som helst sagsbehandling.
Læs om borgerinddragelsen set fra nærdemokratiudvalgsformandens stol.

 

Læs om

Silkeborg-modellen
Forventninger
Silkeborgensisk demokrati
Silkeborg by
Yderligere oplysninger

 

Silkeborgmodellen for borgerinddragelse

Silkeborg Kommune har ambitioner i forhold til borgerinddragelsen. En arbejdsgruppe bestående af aktive borgere, administrative chefer og med Torben Hansen fra Nærdemokratiudvalget i formandsstolen har til opgave at formulere en såkaldt Silkeborg-model for borgerinddragelse. Modellen sigter mod at omfatte alle sagsområder og gøre borgerinddragelse til et obligatorisk element i sagsbehandlingen på linie med økonomiske og normeringsmæssige konsekvenser ved en given beslutning.

Modellen er pt. under udarbejdelse, og forventes færdig i slutningen af 2007. Samtidig med udarbejdelsen af modellen vil arbejdsgruppen se nærmere på, hvordan kommunens 7000 ansatte skal involveres og løfte medansvaret for borgerinddragelsen. Her er fokus på den reelle implementering med betydning i hverdagen og for praksis. 

Forventninger

”Borgerne er vores stærkeste allierede i øjeblikket. De forventer konsekvent at blive hørt. Mens vi politikere ind i mellem ryster på hånden, når meget ømtålelige beslutninger skal tages, - og det umiddelbart kan se lettere ud med en hurtig afgørelse”, siger Torben Hansen.
Antagelsen om borgernes forventninger bekræfter Erling Birkbak fra Them-Salten Lokalråd: ”Politikerne var hurtige til at love lokalrådene en tidlig inddragelse, fx når et lokalråd afgiver høringssvar, så er de lovet direkte svar fra de relevante politikere og embedsmænd”.
Spilleregler for samarbejdet udarbejdes på nuværende tidspunkt, men går de i luften, som beset, lyder vurderingen fra Erling Birkbak: ” .. at borgerne i Silkeborg vitterligt vil opleve nærdemokrati”.

Borgernes forventninger er ikke opstået ud af det blå. Forventningerne stammer blandt andet fra et nærdemokratiprojekt som de fire oprindelige kommuner, der har lagt sig sammen i Ny Silkeborg Kommune, søsatte i 2005. I projektperioden afholdtes over 50 borgermøder af vidt forskelllige karakter for at vurdere grobunden for en nærdemokratisk satsning. I september 2006 har Silkeborg Kommune gennemført en borgerhøring i samarbejde med Teknologirådet. Via træk fra folkeregistret udsendte man over 3000 invitationer, 140 tog imod invitationen. Men rigtig mange henvendte sig pga. den personlige invitation og takkede, men meldte afbud. Antallet af invitationer gør, at der nærmest ikke er den borger i kommunen, der ikke kender en, der fik en invitation. Også derfor har silkeborgenseren hørt om planerne for nærdemokratiet.

Læs om al forarbejdet på nærdemokratiportalen for

Nysilkeborg Kommune

Nærdemokratiudvalget består af ni medlemmer, fem borgere og fire politikere. Udvalget trådte i karakter den 1.1 2006. Det er nedsat (i henhold til Styrelseslovens § 17, stk 4) som led i alle partiernes fælles konstituering efter kommunevalget, november 2005. Udvalget har bl.a. til formål at sikre, at nærdemokrati er en naturlig del af kommunens arbejde.

Fire former for silkeborgensisk demokrati

Silkeborg Kommune har opdelt nærdemokratiet i fire hovedområder. Hver især vigtige for udvikling af nærdemokratiet og med potentielle muligheder for at udvikle et samspil, så områderne gensidigt kan understøtte hinanden. Hermed siger Silkeborg Kommune samtidig, at der er mange veje til en styrkelse af nærdemokratiet, og at der må gælde et princip om mangesidighed i bestræbelsen på at nå så mange borgere som muligt.

Lokalsamfunds-demokrati dvs. lokalrådene. I Silkeborg kommune sætter et lokalråd selv dagsordenen. Det understreges, at lokalrådene ikke er kommunens ”forlængede arm”, men en organisering af lokale borgere på områdets egne præmisser. Af samme grund er kommunens p.t. ca. 25 lokalråd derfor også overordentlig forskellige m.h.t. valgretsalder, valgbarhed og valgmetode. Netop nu er nærdemokratiudvalget ved at være færdig med et udkast til samarbejdsaftale mellem Lokalrådene og kommunen. Følger lokalrådene og byrådet udkastet, vil kommunens konkrete samarbejdspartnere i de enkelte områder være fem personer fra lokalrådet (indstillet af lokalrådet til byrådet). Det udgør ”lokaludvalget” (den kommunale styrelseslovs § 65D). Lokaludvalget har vidtgående høringsret, udtaleret og initiativret på en lang række områder, men ikke forvaltningskompetence. Eneste konkrete opgave vil være forpligtelsen til at gennemføre en lokal borgerinddragelsesproces hvert andet år, og på grundlag heraf formulere en ”tilstandsrapport”, også kaldet ”en huskeseddel”, til nærdemokratiudvalget og kommunen.

Generelle politikker

Nærdemokratiudvalget har til opgave at udarbejde og implementere Silkeborg-modellen for borgerinddragelse. I første omgang får det størst indflydelse på arbejdsgangene for kommunens ansatte. Men ambitionen er, at borgerne i enhver sag kan se, hvordan borgerinddragelsen finder helt konkret sted.

Af andre vigtige indsatser inden for dette område kan nævnes ungdomsdemokratiet. Her er ungdomsrådet vigtigt, der understøttes i projekter, der skal udfolde virksomheden til de unge i alle hjørner af kommunen.

Brugerdemokrati
Omfatter borgere med en relativ smal interesse i kommunens serviceydelser. Typisk skole-, daginstitutionsbestyrelser, bruger- pårørende råd på de enkelte ældrecentre og lign.


Interessedemokrati

Ældreråd, Handicapråd, Folkeoplysningsudvalget, Beskæftigelsesråd, Integrationsråd.
En gang årligt vil samtlige interessenter og kontakter til de fire område-demokratier blive inviteret til en konference, der i år finder sted i september.
Silkeborg Kommunes nærdemokratistrategi er således bygget op om de fire områder og en årlig evaluerings- og opfølgningskonference, der skal sikre fortsat fremdrift og fælles fodslag om retningen.
I mellemtiden er behovet for at samle lokalrådene stort, hvorfor der den 28. marts 2007 er inviteret til konference for lokalrådsmedlemmer og politikere. Der skal sættes spot på rådenes trivsel og laves udviklingsprocesser sammen. Status og køreplaner for hvert lokalråd skal afdækkes.

Silkeborg by  

Som i så mange andre kommuner i landet, er organiseringen af borgerinddragelsen i selve Silkeborg by en udfordring. Princippet om mangesidighed skal sikre, at kommunen eftersøger flere menings- og interessetilkendegivelser i de konkrete sager. Derfor involveres byens borgere ad mange kanaler og de forskellige netværk vil blive dyrket og udviklet i den kommende tid.

Borgerne kan også få nyheder om udviklingen af deres nærdemokrati serveret via et nyhedsbrev, der udsendes af Nærdemokratiudvalget fire gange årligt. Heri har Nærdemokratiudvalget mulighed for sætte fokus på enkeltelementer i nærdemokratiarbejdet og borgerinddragelsen. 

Nærdemokratiudvalget har dog langt fra opgivet tanken om at etablere lokalråds-lignede organer i Silkeborg midtby. Man overvejer fx en paraply, der tager afsæt i de bærende kræfter i idræts- og kulturlivet. Hvor der er plads til den enkelte borger i denne organisation, ligger på nuværende tidspunkt ikke klart.

Yderligere oplysninger

Formand for Nærdemokratiudvalget Torben Hansen, tlf.: 75 75 74 94, e-mail:

Skrevet af:

10.07.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania