Ambitiøse mål skal løfte Lolland

Udfordringerne er mange og store, når Lolland Kommune ønsker at bevæge sig fra et af landets lidt forsømte udkantsområder til at være det bedste sted i Danmark. Planstrategien fungerer som det element, der samler alle trådene.
Et af fem eksempler på planstrategisk arbejde i foråret 2007.

 

Nøgleord

 • Planstrategi er samlende element, når 7 bliver til 1
 • Politikere møder borgerne ansigt-til-ansigt
 • Lollandsspil og postkort skaber synlighed, dialog og input

Direkte borgerkontakt

I Lolland kommune arbejder de på at skabe direkte kontakt mellem den interesserede borger og beslutningstagerne. Det sker fx på en stand på det lokale marked, via postkort med plads til ideer og kommentarer og gennem et elektronisk idekatalog. Et Lollandsspil skal både skabe opmærksomhed og styrke kendskabet til hele den nye kommune.
(Fra Visionsfolderen: Lolland i luften):
Lolland Kommune skal være det bedste sted i Danmark
Det vil vi sammen gøre ved at:

 • Sørge for gode boliger og jobs til alle
 • Udvikle og tiltrække erhvervsliv, uddannelser og forskning,
  der baserer sig på naturen
 • Inddrage vores kulturarv som en aktiv del af Lollands liv og
  attraktioner
 • Give borgerne mulighed for at uddanne sig, så de kan
  varetage jobs i et dynamisk erhvervsliv med naturen som
  udgangspunkt
 • Styrke bevidstheden hos borgere og omverden for Lollands særlige kvaliteter
 • Være åbne over for verden omkring os
 • Værdsætte borgernes engagement og sørge for en
  ligeværdig dialog
 • Åbne Lolland over for det internationale samfund

Virkelyst og visioner – realiteter og rationaliseringer.

Der er nok at tage fat på i Lolland Kommune. Fraflytning, krav om økonomisk rationalisering, mange sociale klienter, usikkerhed om Femern bro, mangel på arbejdspladser og meget mere. Nok til at tage pusten fra de fleste, men sådan er det ikke i Lolland Kommune. Her har man set problemerne i øjnene og vender blikket rettet fremad mod mulige løsninger. Det har blandt andet ført til en bevågenhed, der også sikrer ekstra økonomiske ressourcer fra ministerier, EU-puljer, Realdania og andre kilder, der støtter store udviklingsprojekter. Og de bånd og krav, der nogle gange følger med pengene, ses som naturlige og inspirerende.
Sådan virker det, når man taler med Kitty Sommer, projektleder for Lollands Kommuneplan 09. Hun sidder i "Erhverv og udvikling", som blev etableret i forbindelse med kommunesammenlægningen. Afdelingens 20 ansatte og den politiske bevågenhed fortæller sin egen historie om, hvor alvorligt opgaven tages i Lolland Kommune.

 Alternativt kommunekort Lolland, foråret 2007

Et utraditionelt kommunekort visualiserer den nye enhed og de mange oversete specialiteter, der findes rundt om i kommunen.

Stort spillerum
"Lolland Kommune er en sammenlægning af hele 7 kommuner fra mindre købstadskommuner til deciderede landkommuner. Hver kommune havde allerede gang i en masse projekter og havde en masse ideer til fremtiden", fortæller Kitty Sommer og fortsætter: "Det har faktisk givet et stort spillerum, hvor vi i høj grad har ladet os inspirere og har bygget videre på hinandens input til gavn for hele den nye kommune".

Til gengæld har det også understreget behovet for at skabe en fælles ide om, hvor den nye kommune skal bevæge sig hen.

Hans Ole Sørensen, som er udvalgsformand for Erhverv & kultur oplever behovet for at skabe overblik: "Der sker rigtig mange ting hernede, og vi skal holde alle boldene i luften. Derfor er det godt at få bundet det op på en fælles plan. Et af de gode eksempler er teknologiområdet, hvor vi satser på tre store områder: Vind, Brint og Bølgeenergi. Her sker rigtig mange ting og det er en stor udfordring. Den proces vi er i gang med, giver sammenhæng mellem vision over planstrategi til kommuneplanen".

Kitty Sommer uddyber: "Vi har valgt at lade de forskellige processer køre lidt ved siden af hinanden. Vi kan ikke rigtig vente på en fuldt færdig strategi, før vi går i gang med den mere jordnære planlægning og styring af de mange projekter, der allerede er i gang eller på vej. Vi er bundet op af en udviklingsaftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Vi arbejder meget bevidst med at skabe et overblik, rette aktiviteterne ind i nogle overordnede kasser og sikre mest mulig sammenhæng i aktiviteterne. Samtidig bruger vi mange kræfter på at sikre et tæt ping-pong spil på kryds og tværs i trekanten mellem: Politikere – Administrationen – Borgere."
"Vi politikere har bedt administrationen om at komme med et oplæg til en planstrategi. Oplægget har så fået nogle  olitiske justeringer, så vi har skabt en fælles holdning, siger Hans Ole Sørensen, som svar på spørgsmålet om, hvem der "ejer planstrategien". Han fortsætter: ”Vi politikere kan få al den indflydelse, vi vil have. Og jo længere fremme i skoene vi er, jo mere indflydelse får vi. Sådan har det altid været. Men med en planstrategi får vi mere indflydelse på fx kommuneplanen. Til gengæld skal vi så også nøjes med at bruge vores indflydelse til de overordnede rammer og undgå at fokusere på detaljen".

Udgangspunktet er Lollands naturlige ressourcer

Energi og vækst skal tage udgangspunkt i Lollands naturlige ressourcer.
Der er defineret 8 punkter, der skal til for at gøre Lolland til et bedre sted at leve og besøge. Og der er valgt 4 fokusområder, der skal stå for fremdriften:

 • Erhvervsudvikling med særlig fokus på vedvarende energi og landbrug.
 • Turisme og friluftsliv med særlig fokus på naturen.
 • Sundhed og miljø som sikrer fokus på kommunens Agenda 21 strategi.
 • Bosætning i land og by, hvor udviklingen skal styres af andet end markedskræfter og tilfældigheder.

Næste fase er at sikre bred opbakning, et fælles tilhørsforhold til den nye kommune – og ikke mindst kød og blod under de ret brede fokusområder.

Ansigt-til-ansigt

Processen begyndte i januar 2007 og skal være afsluttet inden udgangen af året. Startskuddet var et fremtidsværksted for direktion og sektorledere. Derefter har en gruppe med repræsentation fra de relevante administrative enheder, inkl. direktionen, arbejdet videre med tidsplan og struktur i planstrategien.
Nu er projektet nået til en intensiv borgerinddragelse, som koncentrerer sig om at skabe mest mulig direkte kontakt til en enkelte borger.
Et af højdepunkterne bliver Døllefjelde-Musse markedet, hvor de ca. 100.000 gæster får mulighed for at møde borgmester, byrådsmedlemmer, kommunaldirektør og andre folk fra administrationen og give deres helt personlige mening og ideer til kende. Et af trækplastrene bliver et Lollandskort, der visualiserer den nye samlede kommune og blandt andet sikrer fokus på nogle af attraktionerne og udviklingsprojekterne. "Kortet er også hjertet i et Lollandsspil, hvor deltagerne med terningkast kommer rundt på øen, svarer på spørgsmål – og får sjove informationer. Vi har også snakket om at gøre spillet elektronisk og måske lige frem bruge det i markedsføringen til danske og udenlandske turister, men det er kun på idéstadiet endnu", fortæller Kitty Sommer.

På markedet og andre steder kan borgene også tage et postkort og sende deres ideer og meninger videre til de ansvarlige.

Postkortet skal supplere en elektronisk idébank på nettet. "I løbet af efteråret skal planstrategien være så langt, at vi kan sende den i offentlig høring. Men netop fordi det er så centralt, at vi får skabt et fælles fodslag i hele kommunen, gør vi en stor indsats for at få borgernes meninger. Vi arrangerer 4 fremtidsværksteder, som vi selvfølgelig håber på bliver velbesøgt, både af foreningsrepræsentanter og af almindelige borgere. Som afslutning holder Byrådet et fremtidsværksted, hvor målet er, at planstrategien bliver pudset af en sidste gang", siger Kitty Sommer.

Fra visioner til konkrete aktiviteter

Lolland Kommune har valgt at bruge kravet om en planstrategi som et af de drivende og samlende elementer i den store og komplekse proces det er at samle 7 kommuner til 1. Processen har givet anledning til mange overvejelser, omveje og prioriteringer, men meget tyder på, at det lykkes at skabe en samlet vision for, hvordan Lolland Kommune kan udnytte de mange eksisterende projekter, den store gejst, de mange ideer og de forskellige holdninger til at gøre Lolland til et langt bedre sted at besøge, leve, bo og arbejde.

Mere information

www.lolland.dk

Udarbejdet af NIRAS-konsulenterne for Plan09.

Skrevet af:

25.02.08

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania