Planstrategien i Kulturarvskommunerne

Haderslev, Hjørring, Hvidovre og Aalborg blevet udnævnt til Kulturarvskommuner. Kommunerne skal forsøge at bruge kulturarven mere målrettet mod at skabe udvikling.

Indhold på siden

Samspillet mellem planstrategien og kulturarvsstrategien i:
Haderslev Kommune
Hjørring Kommune

Beskrivelse af kulturarvsprojekterne:
Aalborg Kommune
Haderslev Kommune
Hjørring Kommune
Hvidovre Kommune

To planstrategier med vægt på kulturen

Haderslev og Hjørring har for nyligt offentliggjort deres planstrategi, hvor kulturarven spiller meget forskellige roller. Haderslev har valgt at bruge kulturarven som et tværgående tema, der skal integreres i alle planstrategien emner, mens Hjørring har valgt det som et projekt der kvalificere den almindelige planproces.

Haderslev Kommune vil som kulturarvskommune fokusere på: ”…at man ikke har evnet at udnytte kulturarvens potentiale fuldt ud. Derfor skal der nu skabes et folkeligt engagement om kulturarven, hvor det klart definerede mål er udvikling af egnens turisme. Der tages udgangspunkt i områdets rige kulturarv, som består af "klassiske" emner såsom domkirke, historiske bykerner og slotte, men også repræsentanter fra industriens udvikling. Kommunen vil udpege en række "fyrtårne", der skal skabe opmærksomhed om områdets uudnyttede potentiale, og herunder også den mere upåagtede del af kulturarven.”

Kommunen mener at kulturarven spiller en overordnet rolle i kommunens udvikling. Derfor identificerer planstrategien kommunens ’symboler’, de fysiske elementer der gør kommunen attraktiv, både i forhold til turisme og bosætning. Haderslevs fire hovedbyer; Gram, Tørning Mølle, Haderslev og Aarøsund, er omdrejningspunkt for analyserne. Det sker med to indfaldsvinkler: hvad flytter folk? og, hvad vil turisterne se? Svarene er med til at styrke kommunens selvforståelse og dermed beslutningsgrundlag. Der er oprettet et netværk bestående af personer fra turisterhvervene, museerne, kommunen, de lokale medier samt erhvervs- og foreningslivet. Netværket samler kommunens ressourcer i arbejdet med at fremhæve kulturarven.

Hjørring Kommune: ”…vil afprøve nye metoder og planprocesser for at styrke erhvervsliv og bosætning ved at udnytte kulturarven i forbindelse med bæredygtig turisme og oplevelsesøkonomi. Det samlende tema "Kulturen mellem kyst og land" sætter fokus på en række centrale vinkler for behandling af kulturarven. Man vil desuden bruge forsøget til at skabe en ny fælles identitet for kommunen”.

Kommunens planstrategi fokuserer på livet i kommunen, under overskriften ”Kulturen mellem kyst og land”. I planstrategien identificeres forcer i samspillet mellem de fysiske rammer og kulturen i kommunen. Med afsæt heri skal kulturarvsprojektet være et sideløbende spor til planprocessen, hvor oplevelsesøkonomiens muligheder identificeres gennem 6 delprojekter. Læs mere om planprocessen i Hjørring. Kommunen går to veje i deres planproces; den plantekniske og den borgerorienterede. Planstrategien fokuserer på det plantekniske mens kulturarvsstrategien rettes mod borgerne. 

I 2005 udkom rapporten ’Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling’, lavet af Kulturarvstyrelsen og fonden Realdania. Konklusionen er at kulturarven, både for borgerne og erhvervslivet, spiller en vigtig rolle i den lokale udvikling.

Beskrivelse af kulturarvsprojekterne

Aalborg Kommune
Kommunen har et særligt fokus på bynære arealer, som allerede, eller i en kommende fremtid, vil rumme overflødiggjorte industrikomplekser. Der er tale om "omdannelsesområder" her og nu, på kort sigt og på langt sigt.
Aalborgs vision er, at tydeliggøre og fortælle om den betydelige industrielle kulturarv, som knytter sig til fortidens industrikomplekser i by og på land, og at fastholde vigtige elementer af den  industrielle kulturarv i den fysiske planlægning, samt sikre udvikling af nye kulturelle helheder via bl.a. storytelling og Kommuneplan.
Kulturarvsprojektet rummer registreringer og metodeudvikling, der primært skal anvendes som input i den fysiske planlægning - i første omgang Planstrategi 2007 med tilhørende redegørelse og på sigt i den ny Kommuneplan 2009.
Transformationen fra industriel anvendelse til nye kulturelle helheder indgår samtidig i Aalborgs kommende Erhvervsstrategi under temaer "Oplevelsebyen".

Haderslev Kommune
Kommunen vil skabe et folkeligt engagement om kulturarven, hvor det klart definerede mål er udvikling af egnens turisme. Der tages udgangspunkt i områdets kulturarv, som består af "klassiske" emner såsom domkirke, historiske bykerner og slotte, men også repræsentanter fra den maritime kulturarv og industriens udvikling. Kommunen vil udpege en række "fyrtårne", der skal skabe opmærksomhed om områdets uudnyttede potentiale, og herunder også den mere upåagtede del af kulturarven. Haderslev har som vision, at de i 2017 er det naturlige center mellem Norden og Europa for udvikling og formidling af en levende og interaktiv kulturarv.

Hjørring Kommune
Kommunen vil afprøve nye metoder og planprocesser, der kan udnytte kulturarven i forbindelse med bæredygtig turisme og oplevelsesøkonomi. Det samlende tema "Kulturen mellem kyst og land" sætter fokus på en række centrale vinkler for behandling af kulturarven. Hjørring har som vision, at være en kommune, hvor kulturarven og landskabet bruges aktivt som del af udviklingen af attraktiv bosætning, bæredygtig turisme og oplevelsesøkonomi, et nyskabende erhvervsliv og en fælles identitet.

Hvidovre Kommune
Kommunen opfatter forsøget som en kickstart af den nødvendige nyfortolkning af bevaringsinteresserne i forstædernes bygningsmasse og kulturhistorie. Hvidovre vil i forsøgsperioden se sig selv som et laboratorium, der skal udvikle metoder til at arbejde udviklingsorienteret med den nære historie, som står på tærsklen til at blive betegnet som kulturarv. Hvidovres vision er, at mellemkrigstidens parcelhuse, 50ernes blokbebyggelser og 70ernes storskalaplanlægning bliver tænkt ind som en kreativ ressource i områdernes fremtidige udvikling, og at forstaden derved bliver frigjort fra billedet af at være historieløse steder. Projektet vil sætte sig spor i Planstrategi 2007, hvor kulturarven er et af tre fokusområde, og i en række konkrete projekter, der gennem både italesættelse og fysisk omdannelse bruger kulturarven fremadrettet.

Læs mere på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside.

Skrevet af:

02.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania