Evaluering

Planlægning af de motorvejsnære arealer med sekvensanalyse og udvikling af typologier og hovedprincipper.


Baggrund
Metode
Erfaringer

Her kan du finde eksempelprojektets evaluering (pdf) i sin helhed.

Baggrund

Projektet knytter sig til planlægningen i forbindelse med den nyligt besluttede motorvej igennem Silkeborg. Projektet kaldes MELLEMLAND, fordi det tager udgangspunkt i det ”tomrum” eller mellemland, som ofte opstår mellem en større vejføring og omgivelserne i form af by eller land.

Styregruppen bestod af tre ledere fra forskellige dele af Silkeborg Kommune samt én repræsentant fra Vejdirektoratet.

Metode

Typologier som principper for formgivningen
I projekt MELLEMLAND har vi udarbejdet en række typologier for de motorvejsnære arealer(pdf), mellemrummet. Typologierne knytter sig til konkrete vejstrækninger og hver typologi inkluderer fakta om strækningen, landskabsanalyse, program, udfordringer, koncept og hovedprincipper for den videre planlægning. 

Registreringer og sekvensinddeling
Der er foretaget registreringer langs motorvejens vejtracé i form af fotos og feltnoter. Vi har inddelt motorvejen i sekvenser efter landskabelige eller tekniske karakteristika(pdf), og har til hver sekvens knyttet en typologi. Sekvenserne varierer i længde og tager fra 8 sek. til 109 sekunder at passere i bil med 110 km/t.

Workshops, seminar og studietur
Der har gennem projektet været afholdt to workshops, en for arbejdsgruppen og en for nabokommuner mfl..

 

Der har også været afholdt et internt seminar for planlæggere og byggesagsbehandlere, og arbejds- og styregruppen har været på studietur i Holland for at studere motorvejsprojekter.

Erfaringer

Typologier som grundlag for udvikling og koordinering af planlægningen
Typologierne har som redskab vist sig at være stærke i forbindelse med det videre planlægningsarbejde i forvaltningen.

I forbindelse med en lokalplan i motorvejens nærhed, har den pågældende planlægger således kunne kontakte en person fra arbejdsgruppen i MELLEMLAND, og på denne måde haft mulighed for at tage en principiel diskussion om struktur, program og form. 

I MELLEMLAND er typologiudviklingen primært lavet hos konsulenten, men typologierne kunne være blevet stærkere, hvis vi havde haft et tættere samarbejde om deres udvikling.

Ressourceforbrug på registreringer og analyser
Sekvensinddelingen brugte vi som udgangspunkt for de udviklede typologier, således at én typologi passer til én sekvens. Derfor har sekvensinddelingen været uundværlig, men den har også taget mange ressourcer at udvikle.

Vi burde have standset arbejdet med den detaljerede sekvensinddeling tidligere i processen, for at gå i gang med typologiudviklingen og formgivningen. Da de formmæssige overvejelser kom i gang, spillede resultaterne tilbage til analysen og sekvenserne blev alligevel revideret yderligere.

 

Studietur som en fælles reference
Først i projektets proces tog styregruppe, arbejdsgruppe og konsulenter sammen til Holland for at studere motorvejsnær planlægning og arkitektur. Erfaringerne fra turen blev sidenhen et omdrejningspunkt for typologiudviklingen. Studieturen var en fælles reference og en meget stor inspirationskilde.

Gode arbejdsmøder frem for arbejde i tænkeboks
Vi har haft et stort udbytte af arbejdsmøder, hvor en medarbejder fra Silkeborg Kommune arbejdede sammen med en medarbejder fra Møller & Grønborg. Møderne blev afholdt som 1 dags møder, hvor medarbejderne besøgte hinanden på deres arbejdsplads og arbejdede på projektet ved siden af hinanden. Her kunne der således løbende afklares spørgsmål og andre problemstillinger i forhold til projektet. Denne arbejdsform har vi oplevet som langt mere givende i form af videndeling end når konsulenten har været alene i ”tænkeboksen”, hvilket også har været tilfælde i flere dele af projektet.
Arbejdsfordelingen mellem kommune og konsulent burde også have været skarpere defineret. Eksempelvis kunne vi have præciseret, at 80 % af arbejdet i analysefasen tilfalder konsulenten, mens 20% tilfalder kommunen osv.

Involvering af embedsmænd og politikere
MELLEMLAND har i løbet af processen skiftet fokus fra ekstern til intern formidling. Hen ved slutningen deltog repræsentanter fra den øvrige forvaltning i Workshop II og en temadag, og det lykkes at forankre typologierne bredt hos den resterende del af forvaltningen. Dette viste sig at være god timing, at lade projektet modne, for derefter på et stadigt tidligt tidspunkt, at præsentere det for den øvrige forvaltning.

Timingen var til gengæld ikke rigtig i forhold til at involvere politikerne indenfor projektperioden, da projektet endnu var for usikkert et grundlag for en politisk debat. Projektet har alligevel hjulpet dem til at se positivt på motorvejens linjeføring, og forstå vigtigheden af at være planmæssigt godt forberedt. Måske havde det været en fordel at have politikere med på studieturen til Holland, så de spændende input også fik talsmænd i de politiske udvalg?

Samspillet med Silkeborg Kommuneplan
Typologiudviklingen ligger nu til grund for udpegningen af nye rammer til byudvikling og til udpegning af områder til skovrejsning eller uønsket skovrejsning.
Typologierne er også blevet en del af kommuneplanens redegørelse som et planunderstøttende dokument, og et redskab til debat inden lokalplanlægning af de motorvejsnære arealer.

Kontaktpersoner:

Projektmedarbejdere på Silkeborg Kommune:
Dorte Ringgaard Jensen; , 8970 2084
Lene Bang Sack-Nielsen; 8970 1461

 

Skrevet af:

15.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania