Overskueligt administrationsgrundlag - Forslag til Herning kommuneplan 2009

Her kan du læse om de valg som Herning Kommune har truffet i udarbejdelsen af deres kommuneplan.

De hurtige pointer:

 • Herning kommune var i 2006-07 igennem et omfattende arbejde med vision, landdistriktspolitik og planstrategi med stor politisk bevågenhed, og startede kommuneplanrevisionen allerede i 2006 med målsætning om at skabe et overskueligt administrationsgrundlag.
 • Herning kommune har gennemført en kommuneplanrevision med forholdsvist få ændringer af det eksisterende plangrundlag. De sammenlagte kommuner havde alle undtagen én, revideret deres kommuneplan for nyligt.
 • Behov for ændringer i regler for detailhandel og arealudlæg har været med til at drive arbejdet med den nye kommuneplan.
 • Kommunen har suppleret planen med et resuméhæfte. Dette hæfte giver et resumé af ændringerne i forhold til de fire kommuneplaner og regionplanen og beskriver de nye visioner og politikker i den nye kommune.
 • Der er ikke brugt ressourcer på layout af selve kommuneplanen, da den endelige vedtagne kommuneplan bliver i digital form.
 • Redegørelsen er udformet som et svar på kravene i planloven og ikke som forklaring af kommuneplanens indhold.
 • Der lægges op til flere kommuneplantillæg i den efterfølgende planperiode. 

Fordele:

 • Hurtigt overblik med samling af planerne i klar struktur som opslagsværk og administrationsgrundlag
 • Resuméhæftet giver en hurtig introduktion til ændringer i forhold til de eksisterende planer
 • Kommunen får ophævet landsplandirektivet og bliver herre i eget hus

Ulemper:

 • At samle plangrundlaget fra 4 kommuner og et amt med et begrænset antal ændringer vil efterfølgende potentielt medføre øget behov for kommuneplantillæg
 • Udskydelse af behandlingen af enkelte temaer til efterfølgende kommuneplantillæg medfører mindre koordinering mellem temaer
 • En redegørelse med begrænset omfang svækker formidlingen til interesseorganisationer, politikerne, borgere m.fl.

Sådan ser planen ud:

Kommuneplanen består af et hæfte med redegørelse (16 sider), en bog med: Planer for hele kommunen, Planer for de enkelte byer og Rammer for Herning Kommune(411 sider) og det hele suppleres med et hovedstrukturkort og 7 løse kortbilag. Desuden har kommunen udarbejdet et resuméhæfte (74 sider), hvori kommunens nye visioner, politikker og ændringer i planerne fremgår. Selve planen er i layout at sammenligne med en videnskabelig rapport, og der er ingen billeder og meget få kort. Der er ikke brugt ressourcer på layout, idet den endelig vedtagne kommuneplan bliver i digital form. Resuméhæftet er til gengæld sat op med både farvefoto og farvekort, og har også været brugt af både borgere og politikere.

Uddybende beskrivelse af planen:

Resuméhæfte giver overblik
I Resumehæftet beskrives alle ændringer i rammerne forholdsvist klart, og der er korte beskrivelser af alle de nye politikområder for den nye kommune. Beskrivelserne af ændringerne er ganske kortfattede, og som læser (både borgere, politikere og fagfolk) vil der være et behov for at kigge videre i selve kommuneplanen for at finde indholdet og omfanget af de enkelte ændringer. Resuméhæftet fremstår som en nøgtern oversigt over det nye i kommuneplanen, hvilket kan være nyttigt for både borgere, erhvervsliv, projektudviklere, interesseorganisationer, andre kommuner, myndigheder og ikke mindst kommunens egne politikere.

Kommuneplan som opslagsværk
Selve kommuneplanen er tilsvarende nøgtern i sin gennemgang af henholdsvis planer for hele kommunen, planer for de enkelte byer og bydele og rammerne. Kommuneplanen har en klar struktur og den egner sig fint som opslagsværk. Beskrivelsen af planerne følger skabelonen: ”Baggrund”, ”Det er byrådets mål at…”, ”Byrådet vil arbejde med sit mål ved, at…” og i enkelte tilfælde suppleres disse afsnit med et afsnit med retningslinjer.

Samspil med øvrig planlægning i kommunen
Kommuneplanen er som udgangspunkt handlingsorienteret, men de konkrete målsætninger er ikke alle så handlingsorienteret, som man måske kunne ønske sig. Kommunen arbejder med både politikker og ”Plan og budgetredegørelse” som på hver deres måde understøtter forbindelsen mellem mål og handling.

”Planer for hele kommunen” fungerer som en opremsning af politikker og planer. Det fremstår ikke af teksten i kommuneplanen, at der er nogen tydelig forbindelse indbyrdes mellem de overordnede planer eller mellem de overordnede planer og planerne for de enkelte byer og bydele. Kommunen har imidlertid arbejdet meget tværgående med deres planer og politikker med fælles borgermøder og fælles fremlæggelser for byrådet. Et arbejde der blev startet i 2006 og 2007 med visions og planstrategiarbejdet.

Redegørelsen
Redegørelsen er kortfattet og adskilt fra hovedstrukturen. Redegørelsen består mest af ganske korte beskrivelser af hvordan kommuneplanen enten har taget hensyn til anden planlægning, eller ikke har kunnet tage hensyn som følge af manglende materiale fra de øvrige myndigheder. Redegørelsen er tydeligvis udarbejdet for at leve op til planlovens krav, og den giver ikke læseren en forklaring af kommuneplanens indhold.

 

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

Skrevet af:

22.09.08

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania