Kollektiv trafik på tværs af gamle kommunegrænser

Ny kommune - nye trafikale sammenhænge


Næstved kommune består af de fem tidligere kommuner: Næstved, Suså, Holmegård og Flad-så kommune, alle fra det tidligere Storstrøms Amt, samt Fuglebjerg kommune fra det tidl. Vest-sjællands Amt. Formålet med trafikplanen er at vurdere, om den nye kommune hænger fornuftigt sammen med hensyn til den kollektive trafik, om servicen i de forskellige dele af kom-munen er fornuftig eller skal harmoniseres, og om der er specielle kørselsordninger, der med fordel kan inddrages i den kollektive trafik.

Indhold i analysen
Trafikplanen indeholder forskellige typer af analyser.
1. Første del afdækker behovet for kollektiv trafik gennem en kortlægning af pendling, skoler/skoleoplande, dagcentre for ældre m.m. Dette sammenholdes efterfølgende med de kommunale prioriteringer i kommunens planlægning samt den nuværende kollektive trafikstruktur.
2. På baggrund af kortlægning og vurdering formuleres en række scenarier for udvikling af den kollektive trafik.
3. Herefter beskrives betjeningsmæssige fordele og ulemper samt scenariets økonomiske konsekvenser.
Kommunens politikere træffer på denne baggrund et valg om hvilken betjening der ønskes fremover. Det valgte scenario planlægges efterfølgende i detaljer.

Forankring af trafikplanen
Organisatorisk er arbejdet forankret i en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra flere af kommunens forvaltninger, repræsentanter fra den kollektive trafik og eksterne konsulenter. Trafikplanen forelægges i to runder en høringsgruppe, som har bred repræsentation fra den nye kommune. Udvalget for Teknik & Miljø fungerer som styregruppe, som fastlægger servicemål, økonomirammer, harmoniseringer mm.

Styrker og svagheder
En særlig styrke ved trafikplanen er, at den giver et godt grundlag for at diskutere forskellige løsningsforslag for den kollektive trafik i den nye kommune. Ved at arbejde med scenarier bliver der mulighed for at undersøge forskellige løsningsforslag, som derefter kan være genstand for en politisk debat. Med en bredt sammensat arbejdsgruppe og en høringsgruppe sikres de forskellige aktørers interesser varetaget, ligesom det bredere perspektiv bidrager til at kvalificere scenarierne.
Der er en god samhørighed mellem den kommunale planlægning og trafikplanen. Idet der deltager folk fra plan- og strategiafdelingen i arbejdsgruppen indarbejdes hensigterne fra planlægningen i trafikplanen.

Eksempler på planlægning af kollektiv trafik:

Trafikplanen er under udarbejdelse. Der er p.t. adgang til del 1 statusrapporten:  Status for/vurdering af den kollektive trafik 2007 (pdf)

Næstved Kommunes Planstrategi 2008: Ny kommune – ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 – 2020 (pdf)

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

Skrevet af:

22.09.08

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania