Åben land screening af væsentlige konflikt- og synergiområder – Helhedsorienteret planlægning

Udvikling af et dynamisk kortværk - skaber synergi mellem plan, mål og vision


Af Vision 2016 fremgår det, at Randers Kommune planlægger for 100.000 indbyggere, og står overfor store udviklingsprojekter, bl.a. på havnen i Randers, på Thorgrunden, og i en række af oplandsbyerne til Randers. Hertil kommer, at kommunen har fået ansvaret for planlægningen i det åbne land, og skal efterkomme de statslige miljømål ifølge vand- og naturplanerne. De mange interesser, som kommer til udtryk i forhold til anvendelse af kommunens arealer, må derfor afdækkes og afvejes, så f.eks. bolig-, erhvervs- og friluftsudviklingen kan ske i positivt samspil med og i respekt for den natur- og kulturarv, som gør Randers-området unikt.

Indhold i analysen
Randers har udviklet et beslutningsstøtteværktøj til at skabe synergi mellem plan, mål og visioner ved at indkredse de væsentlige konflikt- og synergiområder i kommunen, for så vidt angår vand, natur, kulturmiljø og byudvikling.
Screeningen tager udgangspunkt i GIS temaer fra eksisterende kommuneplaner, regionplan 2005, kommuneatlas, Vandrammedirektivets basisanalyse I og II samt Natura 2000 basisanalysen mv. Resultaterne af screeningen af basisanalyserne udarbejdes i GIS (MapInfo) og resultaterne præsenteres i vid udstrækning som kort. Kort suppleres med datablade for identificerede vækstområder.
Til forskel fra andre GIS-analyser, som traditionelt anvendes i forvaltningen, er dette dynamiske kortværk tænkt som et strategisk værktøj, der ud fra et større perspektiv ser på, hvor det er hensigtsmæssigt, at en given udvikling i kommunen finder sted, i forhold til en ejendomsrelateret situation, hvor der traditionelt ses på, hvad der er tilladt eller ej. Så et planlægningsredskab i højere grad end et forvaltningsmæssigt arbejdsredskab, der kan danne baggrund for en politisk debat, og dermed være godt redskab at bruge som en del af en workshop, et seminar eller lignende.

Styrker og svagheder
Det er en styrke, at der således ikke udarbejdes en egentlig rapport, som i praksis er 'død' når den afleveres, men i respekt for processen en række GIS orienterede konklusive kort, hvorved det sikres, at udkommet kan formidles tværfagligt i kommunen, og at grundlaget kan opdateres løbende, dvs. et dynamisk plangrundlag.

Læs Randers Kommunes planstrategi (pdf).

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

Skrevet af:

22.09.08

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania