Kommuneplanlægning for landbrugsbyggeri i Ringsted Kommune

Fremtidens landbrugbyggeri i Ringsted


Projektets formål

• at udvikle planlægningsværktøjer i forbindelse med lokalisering af landbrugsbyggeri i kommuneplanen,
• at formulere forslag til, hvorledes lokaliseringen af landbrugsbyggeri kan indarbejdes i Ringsted Kommuneplan 2009, og
• at præsentere generelle anbefalinger om, hvordan kommunerne kan arbejde med lokalisering af landbrugsbyggeri i kommuneplanlægningen som led i planlægningen og forvaltningen af det åbne land, herunder særligt at tilvejebringe retningslinier i kommuneplanen for administrationen af landzonereglerne og reglerne i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Indhold i analysen
Projektet tager udgangspunkt i den eksisterende landbrugsstruktur i kommunen (eksisterende landbrugs placering, størrelse og art), og i en landskabskarakteranalyse, som kommunen i øjeblikket er i gang med.
På baggrund af dette materiale er udpeget 2 mindre områder med forskellige landskabelige kendetegn og forskellig landbrugsstruktur. Disse områder underkastes en mere detaljeret GIS-baseret analyse med tilhørende besigtigelse af områderne. På baggrund heraf opstilles et for-slag til checkliste for, hvilke hensyn der spiller ind ved lokalisering af landbrugsbyggeri i områ-erne samt et kortmateriale, der dels udpeger de mest sårbare områder, og dels de mest robuste områder i forhold til fremtidigt landbrugsbyggeri.
På baggrund af det samlede forløb udarbejdes et konkret forslag til bestemmelser og bemærkninger, der kan indarbejdes i kommuneplanen. Bestemmelser og bemærkninger rummer dels de hensyn, der skal tilgodeses ved placering og udformning af landbrugsbyggeri, og dels en udpegning på kort af de arealer, som i særlig grad tilgodeser bestemmelserne.
Projektet følges af en lokal følgegruppe med repræsentanter fra landbruget, naturinteresserne og friluftsinteresserne. Det indgår også i projektet, at forslaget til kommuneplaninput diskuteres med kommunalpolitikerne med henblik på en vurdering af, om projektets resultater vil blive indarbejdet i Ringsted Kommuneplan 2009.

Forventede resultater
Det konkrete resultat af projektet forventes således at være;
• forslag til zonering af det åbne land i Ringsted kommune i forhold til landskabs- og kulturmiljøområdernes karakteristik og robusthed / sårbarhed over for placering og udformning af fremtidens landbrugsbyggeri af industriel karakter,
• forslag til retningslinier for placering og udformning af landbrugsbyggeri inden for de enkelte zoner.
Da det åbne land i Ringsted Kommune som andre kommuner på Sjælland er meget præget af hobby- og fritidslandbrug indgår det også i projektet at overveje retningslinier for placering og udformning af sådanne landbrug.
Projektet udformes under hensyntagen til de gældende regler og muligheder for planlægning for landbrugsbyggeri, men projektet forventes også at fremkomme med anbefalinger til ændringer af lovgivning og fortolkning heraf.
Et resumé af projektbeskrivelsen findes på fremtidsgaarde.dk eller læs hele projektbeskrivelsen (pdf).

Andre projekter
Udviklingsprojektet gennemføres i regi af Realdanias kampagne om fremtidens landbrugsbyggeri (www.fremtidsgaarde.dk). Der gennemføres to tilsvarende projekter om kommuneplanlæg-ning for landbrugsbyggeri i hhv. Ringkøbing-Skjern Kommune og i Randers og Favrskov kommuner i et samarbejdsprojekt.
Alle tre udviklingsprojekter om kommuneplanlægning for landbrugsbyggeri afsluttes og afrapporteres i sommeren 2008 med henblik på at give inspiration til kommuneplanrevision 2009.

 

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

Skrevet af:

22.09.08

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania