Vandrammedirektiv

Vandet – et nyt element i den kommunale planlægning


EUs vandrammedirektiv skal sikre at alt vand har ”god tilstand” i 2015. De 7 decentrale miljøcentre under Miljøministeriet udarbejder pt. vandplaner med tilhørende indsatsprogrammer. Efter vedtagelsen af vandplanerne senest den 22. december 2009 udarbejder hver kommune en handleplan, som skal offentliggøres senest 22. juni 2010. Der bør være en nær sammenhæng mellem den fysiske kommuneplanlægning og de kommunale handleplaner.
Der er endnu ingen konkrete erfaringer med at skabe sammenhæng mellem vand- og kommuneplanlægning, men der er kommuner, der allerede nu forbereder sig til at arbejde med tiltag, der kan implementeres gennem de nye vandplaner.
Læs mere om vandplanerne på Plan09s temaside om det åbne land.

Køge Kommune

I Køge Kommune er der hårdt pres på vandressourcerne. En omfattende indvinding af grundvand medfører blandt andet, at vandføringen i vandløbene er reduceret. Det giver problemer med at opfylde vandrammedirektivets målsætning om god økologisk tilstand i vandforekomsterne. For at kunne løse problemerne er det nødvendigt at se og behandle vandet i et samlet kredsløb, samt at se vandet som en samlet helhed for hele kommunen. Her arbejdes blandt andet med anvendelse af sekundavand i virksomheder, hvor der ikke stilles krav om vand af drikkevandskvalitet, og med hvordan man kan øge mængden af grundvand og overfladevand.
Kontakt Køge Kommune.
Lolland Kommune

Lolland er en flad og lav ø. Hele den sydlige del af Lolland kommune er beskyttet mod stormflod af et 63 km langt dige langs Sydlollands kyst.  Bag diget er store, tørlagte områder under havets overflade.  Vandløbene er stærkt udrettede og uddybede for at kunne afdræne den overalt intensivt dyrkede jord, og hele afstrømningen på over 100 mio. m3 om året skal pumpes ud i kystvandet. Lolland kommune peger på, at i den sydlige og vestlige del af kommunen er vandløbene sammen med landbrugets dræn et kulturteknisk anlæg, og at områdets vandløb derfor skal klassificeres som stærkt modificerede eller kunstige, og dermed undtages for vandrammedirektivets målsætninger om god tilstand. Grundvandsressourcen er knap, og der er ikke megen mulighed for yderligere indvinding.
Under disse forudsætninger arbejder Lolland kommune med en model, hvor områder langs de nederste vandløbsstrækninger foran pumpestationerne sættes under vand med det dobbelte formål:
• at reducere indholdet af næringsstoffer inden udledningen til kystvande og til søer, og dermed forbedre vandmiljøet her og
• at kunne indvinde en del af afstrømningen som brugsvand til formål, hvor drikkevandskvalitet ikke er fornøden, og dermed understøtte erhvervsudviklingsmulighederne i Lolland kommune.

Kontakt planafdelingen i Lolland Kommune.

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

Skrevet af:

08.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania