Skive Kommune

Lokale ildsjæle udviklede områdeplaner i det åbne land med bistand fra eksperter i planprocesser, landskabspleje, natur, kulturmiljøer og skovdrift

Evaluering

Plan09-eksempelprojektet er nu afsluttet, men de lokale ildsjæle fortsætter arbejdet med at realisere områdeplanerne i det åbne land. Eksempelprojektet er evalueret og de væsentligste erfaringer er opsamlet. Download printvenlig udgave af evalueringen.

Skive Kommune har bedt metopos gennemføre en ekstern evaluering af inddragelsesprocessen.

Læs også kommunes oprindelige, længere evaluering af eksempelprojektet, hvis du vil have flere nuancer og detaljer med.

Forslag fra områdeplaner indarbejdet i Kommuneplan 2009 (sep. 2009)

Skive Kommune har offentliggjort forslag til Kommuneplan 2009, som bl.a. er baseret på studiekredsenes områdeplaner. Flere af de studie-kredsenes forslag er indarbejdet i kommuneplanen, og studiekredsenes samlede planer er bilag til kommuneplanen. Nogle omfatter forslag til rekreative tiltag omkring naturområder, mens andre indeholder gennemarbejdede forslag til byudviklingsområder. 

Stor, lokal opbakning til studiekredsen i Lihme (juni 2009)

Studiekredsen i Lihme præsenterede midt i juni resultater af mere end et års arbejde på et borgermøde. Planen omfatter bl.a. bynær skovrejsning, stisystemer, landsbyforskønnelse og udvikling af varme fra biogas. Der var stor opbakning til planerne og nedsættelse af flere arbejdsgrupper.

 

Erfaringer præsenteret på Åben Land Konferencen 2009 (maj 2009)

Anders Storgaard Rask, Skive Kommune og Lone Kristensen fra Skov & Landskab, Københavns Universitet har gjort status over de foreløbige erfaringer fra Plan09-projektet

Gæstepanel på hårdt arbejde! (april 2009)

  

Uge 9 var den mest intensive periode i eksempelprojektet. Studiekredse, kommunens medarbejdere i projektet og et eksternt gæstepanel arbejdede på højtryk med planer for de 5 delområder. Der var overraskende stor overensstemmelse mellem de problemer og idéer til den fremtidige udvikling som hhv. studiekredse og gæstepanel ser i de lokale landskaber. Læs mere om gæstepanel, proces, resultater og erfaringer fra en travl uge!

Erfaringer med borgerdeltagelsen (januar 2009)

Henrik Villadsen, Skive Kommune, og Jørgen Primdahl, Skov & Landskab, præsenterede foreløbige erfaringer fra projektet på Skov & Landskabskonferencen 2009. Kommunen og forskere har gennem projektets første faser draget en række erfaringer fra samarbejdet mellem kommune og studiekredse:

 • Planemner der vedrører væsentlige interessemodsætninger
  (grundvandbeskyttelse versus landbrug fx.) forudsætter politiske
  beslutninger og myndighedshåndhævelse og kan ikke ’løses’ med
  borgerdeltagelse.
 • Komplekse planemner kræver eksperthåndtering – borgerdeltagelse
  kan stimulere opgaveløsningen, men ikke erstatte fagligheden.
 • Borgerdeltagelse er ressourcekrævende – for kommunen og for
  borgerne – der vil altid være begrænsede ressourcer.

Studiekredsenes arbejde med områdeplaner og landskabsanalyser (november 2008)

For de 5 studiekredse i Skive Kommune var workshoppen i november startskud til at arbejde i dybden med lokale landskabsstrategier og områdeplaner i det åbne land.

Opstartsfasen har været karakteriseret af stor idevillighed og lyst til at afsøge nye muligheder i de strategiske områdeplaner. Eksemplerne spænder vidt, fx:

 • Etablering af en multipark med fokus på rekreation.
 • Gode steder for fremtidig bosætning.
 

Læs mere om arbejdet i studiekredsene.

Faglig oprustning i forvaltningen gennem landskabsanalyser (september 2008)

Projektet er også en faglig udfordring for forvaltningen. For at styrke landskabskompetencerne blev der 8. september 2008 gennemført en workshop, hvor medarbejdere fra forvaltningen lærte mere om landskabsanalyser under vejledning af Per Stahlschmidt, Skov & Landskab. Afdelingerne Natur & Miljø, Planlægning og Landsbyudvikling var med på workshoppen.

 

En repræsentant fra Morsø Kommunes Plan09-projekt deltog også for at diskutere erfaringer med landskabsanalyser på tværs af kommunegrænsen.

Medarbejderne fik ny viden om identifikation og afgrænsning af homogene områder i landskabet – og fik samtidig talt sammen på tværs af afdelingerne om hvordan planlægning og sagsbehandling kan tilrettelægges for at varetage landskabshensyn.

Præsentation på Planlovsdage 2008 (marts 2008)

Skive Kommune præsenteres eksempelprojektet på Planlovsdage 2008. Se oplægget her (pdf).

Kort om projektet

Skive Kommunes planlægning har udover beskyttelse af natur og landskabsværdier et særligt fokus på jordbrugsproduktion, bosætning og rekreation/friluftsliv. Projektforslaget lægger op til at integrere disse plantemaer i en områdebaseret kommuneplanlægning i det åbne land. En helhedsorienteret planlægning skal forny den sektortilgang, som prægede regionplanlægningen.

Projektet udføres i samarbejde med Forskningscenter for Skov, Landskab og Planlægning – Københavns Universitet, Thing & Wainø mfl.

Læs mere i projektplanen.

 

 

 

Kontaktperson hos Skive Kommune: , tlf. 99156334.

Skrevet af:

04.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania