by- og bosætningsanalyse i planarbejdet

Borgernes syn på fremtidens by- og boligområder


Planstrategi 2008 og Kommuneplan 2009 skal lægge de store linier for udviklingen i Århus på 30 til 40-årigt sigte. En af de væsentligste opgaver er at udvikle en model for fremtidens byudvikling med plads til mange nye boliger. For at styrke grundlaget for planlægningen af fremidens by- og boligområder blev der gennemført en analyse af borgernes opfattelse af og holdninger til byernes attraktivitet og bosætningsmønstre.

Indhold i analysen
Analysen indeholdt tre grupper af spørgsmål.

  • Gruppe ét indeholdt spørgsmål om boligen og boligområdet - fx hvilke boligtyper borgerne foretrækker, hvor borgerne helst vil bo, og hvad der er afgørende for tilfredsheden med boligen. 
  • I gruppe to var der spørgsmål om Århus og oplandsbyernes attraktivitet.
  • Den tredje gruppe af spørgsmål handlede om, hvad der er årsager til flytninger.

Som metode benyttede Århus Kommune sit elektroniske borgerpanel, der er et repræsentativt dækkende web-panel med ca. 1500 borgere i Århus Kommune. Det bruges af Århus Kommune til forskellige former for undersøgelser af adfærd, holdninger og ønsker.

Styrker og svagheder ved elektronisk borgerpanel
Styrken ved det elektroniske borgerpanel er, at Århus Kommune har let og hurtig adgang til at gennemføre analyser og dermed øge vidensgrundlaget i strategi- og planudviklingen. Ud over by- og bosætningsanalysen gennemførte Århus Kommune som baggrund for planstrategien en undersøgelse af borgernes brug af og holdninger til det åbne land. Svagheden kan være, at borgernes svar refererer til kendte løsninger. Derfor er det vigtigt, at analyser af borgernes adfærd, holdninger og ønsker suppleres med faglig viden og kreative arbejdsprocesser.

Grønne kiler friholdes for udvikling
Blandt resultaterne af by- og bosætningsanalysen var bl.a., at borgerne prioriterer større bolig, adgang til have og nærhed til grønne områder højt ved valg af bolig og byområder. Samtidig ønsker borgerne generelt at bo tæt på Århus. Analyseresultaterne matches i planstrategiens hovedalternativ bl.a. af, at de grønne kiler friholdes for byudvikling, og at der planlægges en række helt nye byer, som ligger relativt tæt på Århus, og som giver plads til både tætte og åbne boligformer.

Andre eksempler på by- og bosætningsanalyser:

Bosætningsanalysen: Borgernes holdning til bolig og bosætning – I Århus og på landsplan (pdf)

Se også Plan09 eksempelprojektet i Køge Kommune: Haver og Højhuse – scenarier for by- og befolkningsudvikling.

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

Skrevet af:

08.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania