Helsingør Kommune

En samlet fortætningsstrategi for Helsingør Kommune: Tæt by - tættere på. Sammentænkningen af byens fysiske potentiale med en etnologisk analyse af borgeres ønsker og behov til byen

Evaluering

Plan09 projektet i Helsingør er nu afsluttet. Projektet er evalueret og de væsentligste erfaringer er opsamlet. Klik dig videre til evalueringen med baggrund, metode og erfaringer.

Du kan her på siden læse om projektets mange erfaringer og resultater:

  • Forslag til kommuneplan 2009
  • Dialogmøder med borgerne
  • Analyse af byens fysiske potentiale og etnologisk analyse

Forslag til Kommuneplan 2009

I forbindelse med forslaget til Kommuneplan 2009 er anbefalinger og udpegninger af fortætningsområderne fra Plan09-projektet blevet indarbejdet i såvel redegørelse som hovedstrukturen. Læs mere om hvordan projektet har fået indflydelse på kommuneplanarbejdet i Helsingør.

"Tæt by - tættere på" dialogmøder

Tæt by - Tættere diskuteres, bearbejdes og videreudvikles på tre borgermøder i kommunen. Møderne er forløber for den kommende kommuneplandebat, hvor diskussionen om Tæt by - Tættere på fortsætter.

 

Helsingør kommuner holder orienteringsmøder i tre af de fire udpegede områder for byens borgere og andre interesserede, hvor ideerne præsenteres. Møderne afholdes lokalt i de udpegede områder, og med fokus på det område mødet holdes i. Dermed gives mulighed for en mere fokuseret og dybdegående diskussion af hvert område.

Idéoplæg til byudvikling i Helsingør 

 

Ideoplægget til byudviklingen i Helsingør ligger nu klar. Med oplægget gives der et både visionært og kreativt bud på Helsingør bys udvikling. Rapporterne fokuserer på byudvikling og fortætning i de udvalgte områder af Helsingør, og på hvordan områdernes potentialer udnyttes og borgernes behov og ønsker imødekomme bedst muligt.

Vurderingen af de fire udvalgte byområders særlige potentiale for fortætning og udvikling, hviler både på en grundig analyse af byens fysiske potentiale samt en etnologisk analyse af nuværende og potentielle borgeres og iværksætteres ønsker og behov i forhold til deres by og bosted. 
De to analyser er udarbejdet sideløbende i et tæt samarbejde, hvilket betyder, at viden om borgernes ønsker og behov præger den fysiske analyses endelige anbefalinger og fortætningsstrategier.

Arbejdsproces undervejs

Helsingør Kommune har kort beskrevet deres arbejdsproces under Plan09 projektet. Du kan læse om forhindringerne ved formidling og gennemførelsen af fortætningsprojektet, kategoriseringen i den fysiske analyse, hvor alle områder i Helsingør kategoriseret i tre kategorier efter deres fortætningspotentiale, inddragelse af fokusgruppe samt udvælgelsen af konsulenterne Entasis og Hausenberg.

Kort om projektet

Helsingør Kommune analyserer hvilket liv og boligformer, der efterspørges i den tætte by. Nogle af de spørgsmål, der tages op i projekt om fortætning er bl.a. hvilke ønsker har Helsingørs borgere til livet i byen, hvor kan vi fortætte byen så vi udnytter de eksisterende kvaliteter bedst muligt, og skaber nye gode byrum?

Baggrunden for eksempelprojektet er, at Helsingør Kommune har oplevet dalende indbyggertal og er samtidig bundet af væsentlige begrænsninger på yderligere udbygning af byen. Kommunen har hav på to sider, Esrum Sø som grænse mod vest, og store skov- og naturarealer, som omkranser byerne og i særdeleshed Helsingør. De store herlighedsværdier er enestående, men sætter samtidig store begrænsninger for en yderligere udbygning af byerne. Derfor er der et behov for at arbejde med en fortætning af byområderne. Læs mere om projektet i projektbeskrivelsen.

Kontaktperson hos Helsingør Kommune:   tlf.: 4928 2373

Resultaterne af de etnologiske og de fysiske analyserne vil blive præsenteret og bearbejdet i perioden august - december 2008.

Herefter vil der ske en udformning af ”nye” rammebestemmelser i Helsingør Kommuneplan 2009, således at der sker en omsætning af de fysiske og etnologiske analyser til konkrete rammeændringer i form af ændringer på eksempelvis tætheder, højder, krav til friarealer eller parkering mm for de udvalgte cases.

Skrevet af:

09.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania