Odense Kommune

Nye planprincipper i kommuneplanens rammedel - bedre sammenhæng mellem hovedstruktur og rammerne for lokalplanlægning.

Evaluering

Plan09 projektet i Odense er nu afsluttet. Projektet er evalueret og de væsentligste erfaringer er opsamlet. Klik dig videre til evalueringen med baggrund, metode og erfaringer eller læs opsamlingen på hele projektet. 

Du kan også læse videre her på siden om projektets forskellige faser og resultater:

Nye kommuneplanrammer

Odense Kommune har som udgangspunkt søgt væk fra de juridiske skrivemåder i kommuneplanensrammedel, hvor bestemmelserne ikke strækker sig videre end højder, etageantal og bebyggelsesprocenter.

 

Med forslagene til nye kommuneplanrammer er de juridiske rammer suppleret med kvalitative udsagn om typologier, skalabeskrivelse, landskabskarakter m.m. for at skabe en større byarkitektonisk forståelse.

Bliv klogere på indholdet i kommuneplanrammerne ved at læse det uddybende notat. Odense Kommune har udarbejde flere konkrete forslag til kommuneplanrammerne for at afprøve metoden, se eksemplerne på kommuneplanrammer på Odense Kommunes hjemmeside.

9 planprincipper for delområde 8: Bolbro-Højstrup-Tarup-Pårup-Åløkke-Villestofte

Odense Kommune har udfra kortlægningen af delområde 8 udarbejdet 9 planprincipper. Planprincipper er en form for overordnede rammebestemmelser eller retningslinier, der beskriver den byarkitektonisk hovedstruktur for et givent område eller bydel. Det er tanken at planprincippet skal forsøge at rette op på eller stimulere til en udvikling af det by- eller landskabsarkitektoniske billede.

Opsamling på værdikortlægningen

 

Værdikortlægningen er en registrering af et områdes fysiske forhold; bebyggelse, infrastruktur, landskab, funktion, miljøforhold, historisk spor m.m. Det er samtidig en registrering af muligheder, potentialer for udvikling, omdannelse eller afvikling - en søgen efter værdier.

Læs artiklen, der beskriver baggrund og metode for værdikortlægningen eller det uddybende notat.

Dialogmøde om rammer

Odense Kommune bevæger sig ind i den afsluttende fase af Plan09-projektet, hvor det arbejde, der er udført i de foranliggende faser skal implementeres i kommuneplanen. De væsentligste problemstillinger, der i den sammenhæng skal løses er:

  • Hvordan styrkes det overblik, den nuværende kommuneplan har svært ved at skabe?
  • Hvordan kan sammenhængen mellem hovedstrukturen og rammedelen styrkes og komme til at fremstå logisk?
  • Hvordan sikres det, at indholdet i rammerne har en klar forbindelse til planprincipperne, byens billede samt til kommunens politikker?

Odense afholdte et dialogmøde den 12. juni, hvor problemstillingerne blev vendt.

Byens Billede ligger nu klar

 

Byens billede danner et overordnet billede af Odense. Det er et billede af de helt overordnede forhold i geografien, landskabet og byen.

Byens billede består af en lille historisk tegneserie samt af 5 betydningsfulde træk ved byen. Se de fem billeder for Odense og bliv samtidig klogere på metode og proces.

Værdikortlægning afsluttet

 

Processen med at værdikortlægning i marken er nu afsluttet.Projektgruppen har i samarbejde med konsulenten udarbejdet et skema/fact-sheet, hvor resultaterne af værdikortlægningen kan systematiseres. Den sidste del af værdikortlægningen blev udført væsentligt hurtigere og mere effektivt, da kortlægningen fokuserede på de emner i skemaet.

Læs mere om arbejdsprocessen i værdikortlægningen her.

Erfaringer med mellemformsplaner

 

Odense Kommune har gennem en årrække udarbejdet mellemformsplaner eksempelvis bymidteplaner, havneplaner, byomdannelsesplaner, kvarterplaner osv. Der er en række fordele og ulemper ved at benytte denne plantype. Kvaliteterne ved plantypen er bl.a. en politisk bevågenhed, mere research i form af flere analyser og registeringer, netværk med borgere, alternative planskitser, velillustreret materiale og arkitektoniske beskrivelser. Bliv inspireret af erfaringerne med mellemformsplaner.

Udarbejdelse af Byens Billede

 

En rammedel i kommuneplanen baseret på visuelle karakteristika og principper nødvendiggør et overordnet billede af byen. Projektgruppen og konsulenten havde udarbejdet forslag til seks tematiske billeder. Da disse billeder blev præsenteret for projektets referencegruppe opstod stor diskussion - mødedeltagerne kunne ikke genkende Odense i de valgte billeder.

På baggrund af den erfaring er projektgruppen trådt et skridt tilbage og udvikler byforståelsen ud fra en terrænmodel og et antal historiske udviklingsbilleder op igennem tiden.

Med udgangspunkt heri uddrages igen et antal tematiske billeder, som nu testet på planlægningskollegere inden de offentliggøres. Målet er at fange det, der er helt karakteristisk for Odense, så det kan dyrkes og give karaktér til de underliggende zoom-niveauer.

Kort om projektet

Projektet tager afsæt i Odense Kommunes positive erfaringer med ”mellemformsplaner”. Projektet vil videreudvikle disse ikke-lovbundne planer i bydelsplanlægningen, så de i højere grad anvendes i kommuneplanen. Projektet vil give bud på, hvordan planlægningen både kan styre ved hjælp af arkitektoniske billeder (”planprincipper”) og samtidig regulere ved hjælp af rammebestemmelser. Endelig giver projektet bud på hvordan der ved hjælp af ”planprincipper” kan skabes bedre sammenhæng mellem rammebestemmelserne og kommuneplanens hovedstruktur. Projektet gennemføres i samarbejde med Møller & Grønborg. Læs mere i projektplanen.

 

Kontaktperson hos Odense Kommune:  
tlf. 6551 2509

Pixibog

Tanken er at opnå en større synergi i de kommunale investeringer fra forskellige sektorer. Projektet afhænger af at sektorer, der oftest har følt et lille ejerskab til kommuneplanen, kommer med deres bud på, hvordan deres formulerede politikker og interesser bedre kan tilgodeses i kommuneplanens rammedel. Arbejdsgruppen repræsenterer en snæver del af kommunen og der er derfor behov for, at projektet bliver kendt bredt i hele Odense Kommune. Der er udformet en "Pixibog"-udgave af Plan09 programmet, som skal udleveres til dem, der har ansvaret for at få realiseret kommunens forskellige politikker.

Oplæg fra planlovsdage

Dorthe Harbo Andersen fra Odense Kommune præsenterede projektet og det aktuelle arbejde på Planlovsdage 2008. Se de to oplæg her (pdf'er):
Odense Planlovsdage 2008 - del I og del II.

Skrevet af:

09.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania