Køreplan for Kommuneplan 2009

Første fase i arbejdet med den nye kommuneplan er at udarbejde en køreplan/et kommissorium for processen og organiseringen. Her på siden har Plan09 samlet eksempler på tidsplaner og køreplaner/kommissorier.

Eksempler på køreplaner/kommissorier:

Eksempler på tidsplaner:

 

Har I en køreplan?

En køreplan for udarbejdelse af kommuneplanen kan være med til at sikre en gennemtænkt proces. De kan fungere som en tjekliste, der sikrer at analyser, planudarbejdelse, organisering og inddragelse af aktører mv. sker i en hensigtsmæssig rækkefølge.

Køreplanen kan også være et vigtigt værktøj i formidling af opgaven til samarbejdspartnere i processen – politikere, kolleger og forskellige eksterne parter. Opgavens indhold og proces bliver synlig for alle, og det bliver mere klart for alle, hvornår de skal eller kan bidrage, og med hvad.

Ud fra de indsendte køreplaner og egne erfaringer har Plan09 udarbejdet et bud på en skabelon til en køreplan for kommuneplanprocessen. Læs også Plan09s publikation: Kommuneplan 2009.

Holbæk

Holbæk er langt i arbejdet med kommuneplanen.

Forarbejde og planstrategi
En køreplan fungerer som grundlag for arbejdet med kommuneplanen. I arbejdet frem mod den nye kommuneplan tager Holbæk Kommune afsæt i ’Det grønne hæfte’. Dette er Holbæks vision for kommuneplanen og samtidig et statusnotat. Her i kortlægges kommunen både geografisk og tematisk.

De fem temaer i det grønne hæfte var:

 • Befolkning og bosættelse
 • Erhverv, uddannelse, beskæftigelse
 • Service og kultur
 • Transport
 • Det åbne land
 

Kommunen tager både sin planstrategi og sin fremtidige kommuneplan udgangspunkt i 18 lokalområder, der er organiseret i kommunens Dialogsystem.

Den nye kommuneplan
Holbæk Kommune foretager en fuld revision af kommuneplanen og ønsker i første omgang at samle og arbejde videre med de temaer der tidligere har været centrale i kommuneplanerne, regionplanen og statslige retningslinjer. I den nye kommuneplan skal det eksisterende plangrundlag samles til en helhed. Ønsket er hurtigt at skitsere kommunens politiske prioriteringer - den nye kommuneplan. Tidsfaktoren taget i betragtning var kommunes første tanke at udvikle et kommuneplansskelet, med mulighed for senere uddybning og tilføjelser. Lært af erfaringer er denne ide delvist blevet udskiftet med en mere omfattende kommuneplan – man måtte et spadestik dybere.

Holbæk har lavet en tidsplan der fastsætter deadlines for planprocessen, fra vedtagelsen af planstrategien i marts 2007 til vedtagelsen af kommuneplanen i kommunalbestyrelsen i januar 2008. Se den oprindelige skitse for Holbæks køreplan  (pdf).

Gentofte - proces

Gentofte Kommune har udsendt deres Forslag til Kommuneplan i høring fra 14. december 2007 til 14. marts 2008 (se Gentofte tidsplan ). 

Forslag til kommuneplan 2009 bygger videre på den vedtagne kommuneplanstrategi og Kommunalbestyrelsens visioner og mål fra Gentofte-Plan 2007.

 

Forslag til kommuneplan 2009 opdaterers i Kommuneplan 2005, og indeholder en mere detaljeret behandling af tre elementer - Grøn Struktur, Kulturarv og Planer for bydelene.
Gentofte Kommune har valgt at samle kommuneplan, budget og servicestrategi i et strategisk styringsværktøj kaldet Gentofte-Plan.Gentofte-Planen indeholder kommunens forskellige planlægnings- og styringsinstrumenter. I stedet for at have forskellige, men indbyrdes afhængige, styringsredskaber har kommunen samlet det hele i Gentofte-Planen.
Der er udarbejdet et årshjul, der illustrere tidsplanen for Gentofte-Plan. Det er hensigten, at kommuneplanlægningen vil følge årshjulet for Gentofte-Plan. Forslag til kommuneplan 2009 er således en del af Gentofte-Plan 2008, og Kommuneplan 2009 vil blive en del af Gentofte-Plan 2009. Se Gentoftes årshjul og proces  (pdf).

Middelfart - en oversigt

I Middelfart Kommune fungerer Middelfartplanen som en samlet strategisk plan for kommunens udvikling. Middelfartplanen omfatter følgende planer: Byrådets visioner for kommunen, forudsætningsredegørelse, planstrategi, Agenda 21 strategi og kommuneplan. Middelfart Kommune indgår, som en af seks kommuner, i samarbejdet i Trekantområdet. En del af processen for kommunen er derfor at fastlægge en rollefordeling mellem de lokale politikker og de fælles mål og visioner for Trekantsområdet.

Dokumentet giver overblik om sammenhængen mellem kommuneplanen og øvrige planer og organiseringen af arbejdet. Der arbejdes med en dynamisk kommuneplan med løbende vedtagelser og ajourføring. 

Læs hele Middelfartplanen – rammer og organisation (pdf) og se kommunens tidsplan  (pdf).

 

Roskilde - kommissorium

Kommuneplanen skal tage sit udgangspunkt i Roskilde Kommunes Planstrategi 2007. Planstrategien indeholder de overordnede visioner og mål for kommunens fysiske udvikling og fokuserer på tre overordnede temaer - bymønster, kultur og idræt og det åbne land.

Ud over temaerne i planstrategien skal kommuneplanen understøtte kommunens tre udviklingsstrategier og deres fysiske elementer:

 • Uddannelseskommunen
 • Den musiske kommune
 • Sundheds- og Idrætskommunen

Roskilde Kommune har udarbejdet et kommissorium for kommuneplanarbejdet, der bl.a. omhandler organisering, tids- og kommunikationsplan. Læs Roskildes kommissorium for kommuneplanprocessen (pdf).

 

Silkeborg - kommissorium

Silkeborg Kommune fokuserer på at udarbejde en samlet kommuneplan, der opfylder planlovens krav, og udmønter beslutningerne fra planstrategien.

Silkeborg Kommune har udarbejdet et samlet kommissorium beskriver både den politiske og administrative organisering, økonomi, samt en tidsplan med milepæle. Læs Silkeborgs kommissorium  (pdf).

 

Herudover er der udarbejdet kommissorier for de enkelte opgaver. Delkommissorierne ikke er endelige og bindende, men anvendes som et fælles dialoggrundlag mellem projektgruppen og styregruppen, samt til afgrænsning af opgaven i forhold til de øvrige del-projektgrupper. Bliv inspireret af udkast til delkommissorium for opgaven vedr. natur (pdf).

Rebild - kommissorium

Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune skal være det overordnet plandokument og skabe rammerne for administrationsgrundlaget og udviklingsmulighederne i de enkelte lokalsamfund. Udgangspunktet er planstrategien og Lokal agenda 21, og kommuneplanen vil have fokus på:

 • Byzonebyer
 • Landsbyer
 • Det åbne land
 • Infrastruktur og forsyning 
 

Kommissorium for kommuneplanarbejdet i Rebild Kommune beskrive det overordnet mål med kommuneplan 2009. Kommissoriet beskriver udgangspunkt, proces, projektorganisation, kommunikation af projektet, milepæle og tidsplan. Læs kommissorium for Rebild Kommune (pdf).

Jammerbugt Kommune - køreplan

Jammerbugt Kommune har udarbejdet en detaljeret køreplan for arbejdet med at omsætte en planstrategi og strategi for agenda 21 til en ny kommuneplan / helhedshed for Jammerbugt Kommune. Køreplanen indeholder bl.a. processkitse, både den politike og administrative organisering, tidsplan samt en struktur på indholdet i kommuneplanen.

Jammerbugt Kommune vælger at strukturere indholdet i tre dele: politikker og strukturer for hele kommunen, politikker og strukturer for den enkelte egn, forudsætninger og redegørelse for ændringer.

 

Lad dig inspirere af køreplanen for Jammerbugt planproces  (pdf).

Assens - seks faser i kommuneplanarbejdet

Assens Kommune har indarbejdet en foroffentlighedsfase i kommuneplanarbejdet for at indsamle ideer og forslag fra borgerne.

 1. Analyse af data og planens struktur og opbygning (drejebog for kommuneplanen, der fungerer som styrings værktøj)
 2.  Foroffentlighed og indsamling af ideer og forslag. Fokus på debat og kommunikation til offentligheden
 3. Udarbejdelse af et konkret forlag til kommuneplanen
 4. Kommuneplanforslaget sendes til offentlig høring.
 5. Kommuneplanforslaget justeres i henhold til elementer/inputs fra den offentlige høring.
 6. Endelig politisk beslutning af kommuneplanen. Efterfølgende fokus på formidling og annoncering af den nye kommune plan.

 I forbindelse med organiseringen af kommuneplanarbejdet, er ønsket at på et tidligt tidspunkt i processen skabe ejerskab hos alle de implicerede parter. Her kan du læse hele kommissoriet fra Assens(pdf).  

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

  Kommuneplan2009 
Gode råd til kommunerne


  To verdener mødes
Samarbejde med fælles vision


  Co-Creation
Involvér andre tidligt i dit arbejde


Skrevet af:

08.07.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania