Trafik og fysisk planlægning

Bliv inspireret af gode eksempler og metoder på sammentækningen af fysisk planlægning og trafikplanlægning.

ABC - rette virksomhed på rette sted

At sikre lokaliseringen af de rette virksomheder i forhold til at den rette infrastruktur er afgørende for en effektiv udnyttelse af den eksisterende infrastruktur, en målrettet udbygning af ny infrastruktur og i sidste ende også reduktion af såvel den lokale som den globale miljøbelastning. I Håndbog om Miljø og Planlægning fra 2004 er beskrevet en metodik til virksomhedsklassifikation og arealklassifikation inspireret af ABC-modellen fra Holland. Via en simpel gennemgang af en række kriterier for både virksomheder og arealer kan der skabes en god sammenhæng mellem virksomhedernes behov for transport og kommuneplanens udlæg af arealer til virksomhederne.

I to af Plan09's eksempelprojekter arbejdes der konkret med lokaliseringsredskabet. Det drejer sig om samarbejdsprojekterne Erhverv ud til motorvejen? og Byernes rolle i klimastrategien. 

Lokaliseringspolitik er omdrejningspunktet i Plan09 publikationen "Lokaliseringspolitik i kommuneplanen som middel til at reducere CO2".

Byrollernes betydning for infrastrukturen

 

Ved sammenlægning af kommunerne opstod der en udfordring for de nye kommuner i forhold til fordeling af den private og offentlige service i byerne. Det handler bl.a. om detailhandel, skoler, biblioteker, kulturhuse, sportshaller,

men det handler også om cykelstier, parkeringspladser og forsyning med kollektiv transport. Hvis de tidligere kommunecentre mister tidligere kommunale servicefunktioner bør disse erstattes af en styrket kollektiv transport, cykelstinet og vejforbindelse mellem de mindre byer og de større byer med servicefunktionerne.

Kommuneplanens hovedstruktur og redegørelse bør ved fordeling af byvækst og offentlig service ligeledes fastlægge udbygningen af den trafikale infrastruktur.

Aalborg kommunes Plan09 eksempelprojekt orienterer sig mod udvikling af Aalborg kommunes byroller. Aalborg Kommune har bl.a. gennem mere end 1.000 telefoninterviews kortlagt de faktuelle transportstrømme mellem byerne i kommunen.

Tilsvarende har en undersøgelse i Region Midtjylland givet ny viden om fritidstransportens rolle i forhold til bymønstre.

Planlægning for den kollektive trafik

 

Strukturreformen har givet kommunerne en række nye opgaver i form af bl.a. en række amts veje og stier samt planlægningen af den kollektive trafik. Kommunen har nu økonomisk incitament til at effektivisere anvendelsen af den kollektive trafik.  

Herved er kommuneplanens bestemmelser om lokalisering af de trafikintensive funktioner i sammenhæng med den kollektive trafik blevet økonomisk interessant.

Plan09 eksempelprojektet i Roskilde arbejder med at sammentænke den kollektive trafik og fortætning af Roskilde by.

Støjhandlingsplaner og stilleområder

 

En støjhandlingsplan giver kommunen mulighed for at samle sine overvejelser om støjbekæmpelse. Miljøstyrelsen har udsendt en pjece om støjhandlingsplaner til alle landets kommuner, Styr på støjen.

Som led i støjkortlægningen kan kommunerne udpege stilleområder. Stilleområder er udpegede og afgrænsede områder, hvor støjbelastningen er lav, og hvor der er et ønske om fortsat at bevare området som stille. Der er dels tale om stille og uforstyrrede områder i det åbne land, hvor naturens lyde kan høres uden forstyrrende støj, dels om områder som fx parker i byer og andre bynære områder, som er let tilgængelige, og hvor der er relativt stille.

Udpegning af stilleområder får ikke kun betydning for den fremtidige trafikplanlægning, men også for kommuneplanens disponering af arealanvendelsen i tilstødende områder, eksempelvis vindmøller, motorcrossbaner og andre støjende aktiviteter.

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

Skrevet af:

16.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania