Kommuneplan 2009

Her blev udvalgte kommuneplanforslag samlet og omtalt efterhånden som de så dagens lys.

 

Plan09 har fulgt arbejdet med Kommuneplan 2009 på tre måder:

Opsummeringer af udvalgte kommuneplanforslag

Hent inspiration i den korte opsummering af udvalgte kommuneplanforslag, selve planerne kan du finde på www.plansystem.dk

Læg også vejen forbi siden om den illustrerede kommuneplan. Her finder du gode eksempler på, hvordan du skriver kortere og bruger flere illustrationer i kommuneplanarbejdet.

Gribskov Kommune

Forslag til Gribskov kommuneplan er digital, og du kan finde forslaget på kommunens hjemmeside. Gribskov Kommune er en del af Plan09s digitale netværk. Planforslagget, der fremlægges indtil den 30. juni 2009, ligger op til nogle justeringer i forhold til den tidligere planlægning for byerne. Det handler særligt om arealudlæg til nye boligområder og erhvervsområder, samt placering af butikker og butiksstørrelser.

 

Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommunes kommuneplanforslag, Helhedsplan 09, der er i høring indtil 14. juli består af følgende dele:

 • Struktur og politikker
 • Retningslinjer
 • Rammer for lokalplaner og by- og egnsbeskrivelser
 • Redgørelse
 

Målet for Helhedsplan09 er, at den skal give nogle overordnede rammer og muligheder udviklingen og samtidig visioner for  fremtidige serviceringen af borgerne i Jammerbugt Kommune. Helhedsplan09 indeholder således både den traditionelle planlægningsdel om arealudlæg og de overordnede visioner og mål for alle kommunes politikområder.

Helsingør Kommune

Kommuneplanforslaget for Helsingør Kommune er i høring fra fredag den 1. maj til og med den 4. juli. I den periode inviteres til ikke mindre end 7 borgermøder, hvoraf det ene er et famliemøde. For at sikre borgerdeltagelse husstandsomdeles en 8-siders avis , der i korte træk fortæller om det nye forslag til kommuneplan for 2009-2020. Forslag til kommuneplan for Helsingør Kommune handler ikke om, hvor der lægges nye arealer ud til boliger, erhverv mm.

Men derimod er forslaget et oplæg til at udnytte de eksisterende byområder og erhvervsområder meget bedre. Planerne for udviklingen og fortætning i Helsingør by i kommuneplanforslaget er en del af Plan09 eksempelprojektet ”Tæt by – Tættere på ”.

 

Vordingborg Kommune

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune, Plan21 er i offentlig høring indtil den 26. juni 2009.

Kommuneplanforslaget er en trykt publikation; et bind om hovedstruktur og retningslinier og et bind om rammerne for lokalplanlægning, del 1 og del 2. I forbindelse med kommuneplanarbejdet er der udarbejdet en detailhandelsplan, hvor Plan09 eksempelprojektet omkring lokalisering af service og kultur i bymidterne og deres samspil med butikslivet indgår.

 

Haderslev Kommune

Haderslev Kommune er en del af Plan09s digitale netværk. Kommuneplanforslaget er 100% digitalt for at gøre de mere end 1.000 siders materiale lettere tilgængeligt. Haderslev har derudover udarbejdet to trykte publikationer: en appetitvækker , der er en kort vejledning til den digitale kommuneplan og et overblik over arealudvidelser og perspektivarealer .

 

Trekantområdet

Arbejdet med Kommuneplan 2009-2021 for Trekantområdet er udført i et nært samarbejde mellem politikere og administration i de 6 kommuner. Kommunerne udarbejder foruden det fælles kommuneplanforslag ligeledes 6 lokale kommuneplaner, der bl.a. indeholder rammerne for lokalplanlægning. 

 

For kommunerne BillundFredericiaMiddelfartVejen og Vejle udgør høringen fra den 24. marts til 20. maj 2009 offentlighedsfase forud for den endelige vedtagelse af kommuneplanen. Mens for Kolding Kommunes vedkommende udgør høringen fra 24. marts til 20. maj en dialogfase, idet den egentlige offentlighedsfase for Koldings vedkommende først vil finde sted efter sommeren 2009. Den fælles kommuneplan afløser helt eller delvis 4 regionplaner og 20 kommuneplaner samt en fælles hovedstruktur for det tidligere Trekantområde.

Viborg Kommune

Forslag til kommuneplan 2009 - 2021 er sendt i høring indtil den 13. maj 2009. Desuden er den særskilte udviklingsstrategi for landdistrikterne forslaget til tillæg til Udviklingsstrategi 2008: Liv i landstrikterne  samtidig sendt i høring. Kommuneplanforslaget bliver ikke trykt, men kan læses på kommunens hjemmeside eller fås på en cd rom. Kommuneplanforslaget erstatter kommuneplanerne for de tidligere seks kommuner samt en meget stor del af de gældende retningslinjer fra Regionplan 2005 for Viborg Amt.

 

Frederikshavn Kommune

Forslagettilkommuneplan2009 for Frederikshavn Kommune er for første gang digital og samtidig mere omfattende end nogensinde. Kommuneplanforslaget fremlægges til offentlig debat fra onsdag den 4. marts til mandag den 4. maj 2009. Byrådet har valgt at fokusere på emnerne Bosætning og Erhverv, herunder de erhvervsmæssige potentialer i Energibyen Frederikavn, turisme og sundhed og helse.

 

Hjørring Kommune

Forslag til Kommuneplan 2009 for Hjørring Kommune er i offentlig høring fra d. 9. februar 2009 til d. 14. april 2009. Hjørring Kommune invitere alle interesserede til en planmesse i starten af høringsperioden. Invitationen og programmet ligger op til en dialog med både embedsmændene og politikerne i Hjørring Kommune. 

Kommuneplanforslaget er digital og har sin egen hjemmeside www.nyespor.dk, hvor der er gjort meget ud af beskrive hvad en kommuneplan er og hvilken betydning har den for borgerne i Hjørring kommune. Den indeholder bl.a. 7 små historier, der i udsnit fortæller hvordan kommuneplan 2009-2021 spiller ind på omgivelserne, hverdagslivet, samt de visioner og faktuelle forhold, der danner grundlaget for kommuneplanforslag.

 

Rudersdal Kommune

Kommuneplanforslaget for Rudersdal Kommune sendt i offentlig høring fra den 22. januar - 2. april 2009. Kommunalbestyrelsens vision er at Rudersdal Kommune skal være landets bedste bokommune. Kommuneplanforslaget er udarbejdet både som en trykt plan og som en digital plan. Dog findes rammerne for lokalplanlægning kun på kommunens hjemmeside i den digitale kommuneplan. Gribskov Kommune er en del af Plan09s digitale netværk

 

Silkeborg Kommune

Kommuneplanforslaget fra Silkeborg Kommune findes kun en ren digital udgave på nettet. Silkeborg Kommune har valgt papirudgaven fra.

Kommuneplanen bliver en dynamisk plan, hvor der er mulighed for løbende opdatering af planen i takt med, at der vedtages ændringer af den. Planen samler indholdet fra fire tidligere kommuneplaner (Kjellerup, Them, Gjern og Silkeborg) og to regionplaner (Viborg og Århus amter).

 

Ringsted Kommune

Ringsted Kommune har sendt deres kommuneplanforslag  i høring fra den 6. januar 2009 til den 3. marts 2009.

Forslaget udlægger nye arealer til byudvikling. Ringsted Kommune har oplevet en meget stor byvækst, og den eksisterende rummelighed er næsten opbrugt. Der placeres derfor erhvervsområder mod øst samt langs motorvejen. Et mindre boligområde placeres mod øst, mens en ny bydel planlægges vest for Ringsted by.

 

Odder Kommune

Odder Kommune har den 8. december offentliggjort forslag til Kommuneplan 2009 – 2021. Planforslaget er sendt til høring til den 25. februar 2009. Forslag til Kommuneplan 2009 er en digital plan, der er udarbejdet med fokus på:

 • Kvalitet i byudviklingen
 • Infrastruktur og bymønster
 • Det åbne land
 • Demokratiprocesser

Odder Kommune ønsker at debattere kommuneplanforslaget og har derfor foruden at afholde tre borgermøde i januar udarbejdet et debathæfte, der giver et samlet overblik over de væsentligste ændringer i forhold til tidligere planlægning.

 

På Odder Kommunes hjemmeside kan du se den digitale kommuneplan, debathæftet og miljøvurderingen af planforslaget.

Næstved Kommune

Næstved Kommune offentliggjorde 2. december 2008 Forslag til Kommuneplan 2009, der koordinere og sammenskrive 5 kommuneplaner og 2 regionplaner. Der er lagt vægt på at genbruge meget store dele af det eksisterende planmateriale for at få tilvejebragt en samlende plan for kommunen på kortest mulig tid.

Kommuneplanen er blevet et meget omfattende dokument med en hovedstruktur (141 sider), et rammehæfte (133 sider), hertil kommer en detailhandelsredegørelse (28 sider), miljøvurderingsrapport (141 sider) og udpegning af 100 kulturmiljøer (51 sider). Derfor har Næstved Kommune har valgt at udarbejde et kort resumé af kommuneplanen .

 

Se de forskellige plandokumenter på Næstved Kommunes hjemmeside.

Århus Kommune

Århus Kommune offentliggjorde 22. oktober 2008 Forslag til Kommuneplan 2009. Planens byudviklingsstrategi skal bl.a. give mulighed for:

 • 50.000 ekstra arbejdspladser.
 • 10.000-15.000 nye studiepladser.
 • 50.000 nye boliger.

Kommuneplanen skal bidrage til at realisere Byrådets mål om at kommunen er CO2-neutral i 2030 og rummer derfor bl.a. planer om en letbanen.

Læs også omhvordan Århus Kommune vurderer planens miljøkonsekvenser og forholder sig til nabokommunernes planlægning.

Læs mere på  Århus Kommunes hjemmeside.

 

Herning Kommune

Herning Kommune har offentliggjort 'Forslag til Herning Kommuneplan 2009-2020'. Kommuneplanen forventes vedtaget endeligt d. 25. november 2008.
Kommunen har bl.a. valgt at udarbejdet et resumé af kommuneplanen. Resuméet beskriver de ændringer kommuneplanforslaget indeholder i forhold til den tidligere planlægning.

På kommunens hjemmeside finder du information om Hernings kommuneplan og den øvrige planlægning i Herning Kommune.

 

Læs også Plan09's anmeldelse: "Overskueligt administrationsgrundlag - Forslag til Herning Kommuneplan 2009".

Gentofte Kommune

Gentofte Kommune har offentliggjort et forslag til Kommuneplan 2009, og den endelige kommuneplan blev vedtaget d. 25 august 2008. Forslaget til kommuneplanen er et delelement i Gentofte-Plan, som er Gentofte Kommunes strategiske styringsværktøj. 

Gentofte har valgt at gennemføre en fuld revision af kommuneplanen, baseret på de traditionelle temaer - Bymønster, byudvikling, grønne områder mv. Der er dog udvalgt tre særlige temaer: Den grønne struktur, kulturarven og planer for bydelene. Der arbejdes med at redegøre for "karakteren", bevaringsværdige kulturmiljøer og grønne områder mv. i de enkelte bydele.

Model for Gentofte-Plan

Kommuneplanen 2009 vil adskille sig fra hovedparten af de nye kommuneplaner, da Gentofte Kommune ikke rummer landzonearealer og dermed de planopgaver i det åbne land, som andre kommuner står over for at håndtere. Derfor rummer kommuneplanforslaget fx. ingen retningslinier. Kommuneplanens rammedel bygger på PlanDK2-standarden.

Læs også Plan09's anmeldelse: " Bevaring og udvikling indenfor de eksisterende rammer - Gentofte Kommuneplan 2009 ".

Holbæk Kommune

Holbæk Kommune har udarbejdet en kommuneplan, der omfatter både byerne og det åbne land. Udgangspunktet for kommuneplanen er fortsat vækst i kommunen. 

Forslag til kommuneplanen udlægger nye boligområder ved Holbæk by og ved de fleste af de 17 centerbyer i lokalområderne, og i det åbne land er der bl.a. udpeget ca. 50 landsbyer med mulighed for begrænset boligbyggeri som huludfyldning.

Figur der viser byroller i Holbæk kommune

Kommuneplanen er opdelt i 22 hæfter, indeholdende hovedstruktur, retningslinjer og redegørelse for det åbne land samt udviklingsskitser og kommuneplanrammer for Holbæk by og 17 lokalområder, miljøvurdering og detailhandelsanalyse. Se hele kommuneplanforslaget på Holbæks hjemmeside.

Læs også Plan09's anmeldelse: "Klare principper og lokal forankring - Holbæk Kommuneplan 2009 ".

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

Skrevet af:

22.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania