EnglishKontakt

Arrangementet afholdes som et samarbejde mellem Akademisk Arkitektforening og Byplanlaboratoriet.

De danske kyster er under pres fra havniveaustigninger og mere ekstremt vejr kombineret med udfordringer i forhold til centralisering og affolkning - hvilket afføder udfordringer med bevaring af kulturarven, de landskabelige værdier og klimasikring.

At arbejde helhedsorienteret med at bevaring, kystsikring og udvikling af kysterne kræver samarbejde mellem grundejere, rådgivere og myndigheder, og omfatter et komplekst fagområde fra kystteknik til æstetik, natur, proces, økonomi og lovgivning.

Kurset
Med dette kursus bliver du med nye erfarings- og forskningsbaserede redskaber klædt på, til at arbejde professionelt og systematisk med kystsikrings- og -udviklingsopgaver i eksisterende kystmiljøer. Kurset formidler de grundlæggende begreber, værdier og metoder, og giver indblik i hvilke arbejdsmetoder og processer, der kan skabe det rette strategiske og faglige fokus for at udvikle succesfulde projekter.  

Målgruppe
Kurset henvender sig til en bred tværfaglig målgruppe af arkitekter, geografer og ingeniører, såvel som kommuner og bygherrerådgivere, der arbejder med det idemæssige, praktiske og strategiske arbejde med bevaring, sikring og udvikling af kysternes byer og landskaber.

Oplægsholdere

  • NATOUR Climate, Research, Development & Design – indehaver & landskabsarkitekt MAA MDL Eva Sara Rasmussen (kursusleder).
  • DHI – senior kystingeniør Nils Drønen (oplægsholder).
  • Bech-Bruun – partner & advokat Jacob Brandt (oplægsholder).
  • Roskilde Kommune – specialkonsulent & landskabsarkitekt Jeremy Dennis.

Tilmelding via Arkitektforeningen 

Sted:
København K
Dato:
10. apr. 2019
Pris:
kr. 5.900 for medlemmer eller tilskudsgiver til Dansk Byplanlaboratorium / kr. 7.400 for andre
Tilmeldingsfrist:
27. marts 2019
Tilmelding:

Strategisk planlægning og landsbyklynger

Konference 25. april i Horsens

Som opfølgning på landsbyudvalgets arbejde og de nyeste lovændringer inviterer Realdania, DGI og Lokale- og Anlægsfonden sammen med Byplanlaboratoriet til konference.
Kom og hør om de overordnede tanker og de konkrete eksempler. Mød forskere, Erhvervsministeriet, Realdania, kommunale praktikere, politikere og borgere.

Konferencen er målrettet praktikere og politikere i kommunerne.
Det er gratis at deltage, men vi forbeholder os ret til at sortere, så vi opnår en geografisk spredning, hvis der skulle være for mange tilmeldte.

Se programmet

Sted:
Horsens
Dato:
25. apr. 2019
Pris:
Gratis
Tilmeldingsfrist:
14. april
Tilmelding:

Foto: Tine Rasmussen

ÅBEN LAND DAGENE 2019 - KONFLIKTER I KYSTLANDSKABET

Debatten om de danske kyster er vigtig – og der er meget at følge med i.
Kystsikring, turisme, lodsejere, forvaltning, hvem skal styrte i vandet og hvem skal betale? Vinklerne er mange og bølgerne går højt.

På Åben Land Dagene tager vi afsæt i en af de vinkler, som ofte bliver overset. Nemlig selve landskabet. Vi kigger på kysterne – som landskaber, som natur, som ressource og ikke mindst som kampplads for de konflikter, der opstår, når et landskab vi alle føler et ejerskab til, skal forvaltes, og det samtidig deles af de mange interesser. Med andre ord – hvilken rolle spiller landskabet og naturen når der skal findes rum til de mange aktører, interesser og holdninger, der er på spil?

Hvad er det egentlig for nogle kyster vi har? Hvorfor er de så særlige? Hvad er det for nogle interesser man varetager, når man tager landskabet og naturens parti? Hvad er det for nogle påvirkninger vi som mennesker skal tage ansvaret for, når vi taler om at udvikle kysterne?

Åben Land Dagene er en nyfortolkning af Åben Land konferencen som blev afholdt i en lang årrække frem til 2014.

Åben Land Dagene er en 2-dages konference, som i 2019 afholdes den 2. og 3. maj.
Hotel Milling i Middelfart udgør rammen, og det bliver i år muligt at vælge at deltage enten én eller begge dage.
OBS Man skal selv booke hotelværelse f.eks. på Hotel Milling

Vi glæder os til at se mange kendte ansigter, og forhåbentlig også rigtig mange nye!

Institut for Geovidenskab & Naturforvaltning på Københavns Universitet og Dansk Byplanlaboratorium er de drivende kræfter bag Åben Land Dagene, hvor formålet et at lade den nyeste forskning og viden om kystlandskaberne møde såvel praktikernes hverdag i kommunerne som rådgiverne i konsulenthusene.


Som deltager i Åben Land Dagene får du Viden, Praksis og Netværk:

  • Viden, workshops og udflugter
  • Nyeste viden og forskning præsenteret af dem, der ved allermest.
  • Mulighed for at arbejde med udfordringer og problematikker i praksis: Vælg mellem 5 workshops om aktuelle cases. OBS: du kan selv indsende et tema, du synes vi bør lave en workshop om. Frist den 22. marts 2019 til Anne Møller: am@byplanlab.dk
  • Udflugter til en række destinationer i Lillebælt-området.

Program

Sted:
Middelfart
Dato:
02. maj. 2019
Pris:
Pris for to dage: 4.800 kr. eksl. hotel (for tilskudsgivere & medlemmer af Videnstjenesten 4.300 kr.). Pris for en dag: 2.900 kr. eksl. hotel (for tilskudsgivere & medlemmer af Videnstjenesten 2.600 kr.)
Tilmeldingsfrist:
2. april 2019
Tilmelding:

På dette miniseminar får du indsigt i en række konkrete værktøjer til at udarbejde og implementere kommunale jordstrategier som planlægningsinstrument, og du hører en række konkrete eksempler fra et antal kommuner.

Overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter har traditionelt været anset som et affaldsprodukt, det kan være problematisk at bortskaffe for bygherrerne, ligesom kommunerne har været udfordrede, grundet mangel på modtagelokaliteter og hensigtsmæssige genanvendelsesprojekter.

En række regioner og kommuner er imidlertid nået til en erkendelse af, at overskudsjord i stedet kan blive en værdifuld ressource som blandt andet kan reducere behovet for råstoffer. Den omstilling kræver imidlertid strategisk planlægning.

En strategi for jordhåndtering skal sikre, at der inden for et geografisk område er de bedst mulige rammer for genanvendelse af overskudsjord, samt at genanvendelsen baserer sig på projekter mv., hvor en forudgående faglig vurdering har vist, at der opnås miljømæssige gevinster.

Denne eftermiddag stiller vi således skarpt på planlæggernes nye udfordringer og deler de foreløbige erfaringer med en række strategier, metoder og værktøjer.

Se programmet her

Læs mere om miniseminaret og tilmeld dig her

Sted:
København K
Dato:
13. maj. 2019
Pris:
Tilmeldingsfrist:
6. maj 2019
Tilmelding:

Formål: 
• At skabe overblik over planstrategien og kommuneplanlægningens vilkår og muligheder.
• At erfaringsudveksle på tværs og få bragt egne cases i spil
• At skabe et refleksionsrum for kommuneplanlæggere 

Alle kursusgange indeholder faglige oplæg og inspirerende cases krydret med øvelser og refleksion over egen kommuneplan og planstrategi-proces. Det vil være muligt at tilpasse programmet efter deltagernes behov og ønsker. Der skal beregnes tid til hjemmearbejde mellem kursusgangene. 

De tre kursusgange:

Fra planstrategi til kommuneplan (21. maj i København)
Med udgangspunkt i deltagernes hjemkommuner gennemgår vi forskellige typer af planstrategier og kommuneplaner. kommuneplanerne mappes ud fra swot-analyser, geografi, problemstillinger og fysik og deltagerne tegner deres egen kommune. På denne kursusgang vil vi have fokus på de strategiske mål, de visuelle redskaber og den enkle fortælling. Hovedspørgsmålet vil være hvordan der kan skabes et bredt ejerskab.  

Aktører og inddragelse i praksis (18. juni i Odense)
Hvordan er samspillet til andre sektorplaner – og hvordan bringes budgettet i spil? Det er helt centrale spørgsmål, hvis kommuneplanen skal leve efter sin vedtagelse. Det er også væsentligt at kunne identificere de centrale aktører og planlægge inddragelse af politikere og borgere så den matcher de forskellige planniveauer. Der vil på denne kursusgang blive præsenteret gode modeller til workshopinddragelse, der virker. Modellerne der skal tilpasses til den enkelte kommune. 

Loven og det gode håndværk (28. august i Vejle)
Hvad siger loven? Og hvilke greb ligger udenfor det formelle plansystem? Hvordan kan der arbejdes med masterplaner og udviklingsplaner? Hvordan udformes de gode rammer og retningslinjer og hvordan administrerer man mellem kommuneplanrevisionerne? Det er vigtige spørgsmål, der hænger tæt sammen med hvordan planlæggere og politikere formidler de overordnede træk. Vi deler de gode erfaringer og drøfter egne cases. 

Undervisere: 
• Arkitekt Dorthe Harbo fra Harbo Byplan 
• Planlægger Jette Flinch Nyrop fra Odense Kommune. 

Derudover trækkes praktikere, politikere og juridiske eksperter ind til at fortælle om det politiske landskab, lovgivningen og konkrete cases. 

Sted:
København (21/5), Odense (18/6) & Vejle (28/8)
Dato:
21. maj. 2019
Pris:
kr. 7.750,- for tilskudsgivere -- 9.050,- for andre
Tilmeldingsfrist:
11. april 2019

Geoforum og Dansk Byplanlaboratorium holder digital værktøjsmesse den 20. juni i Bygningen i Vejle.

Digitale Værktøjer i Lokalplanlægningen er en værktøjsmesse med fagligt plenumprogram og en messe for kommuner og konsulenthuse. 

Har dit konsulentfirma brug for en stand og en oplægsmulighed? Så skriv til Mette og Jesper fra Geoforum på geoforum@geoforum.dk 

Program udsendes i april, og mere information kommer snarest.

Sted:
Vejle
Dato:
20. jun. 2019
Pris:
1.125,- for early birds (før 19. maj 2019). Herefter 1.475,- for medlemmer af Geoforum/tilskudsgivere til Byplanlab. 1.875,- for andre.
Tilmeldingsfrist:
Tilmelding åbnes i april. Fristen er 1. juni. Tilmelding er bindende og beløb tilbagebetales ikke.
Tilmelding:

Med et hovedtema om Boligpolitik – boligdrømme, boligplaner og boligmarked afholder Dansk Byplanlaboratorium Byplanmøde i Køge den 3.-4. oktober 2019.

På konferencen vil der være oplæg med konkrete eksempler på boligpolitik fra ud- og indland, der vil være praktikervinkler, forskervinkler, politikervinkler og developervinkler. Hovedvægten vil blive lagt på kommunernes rolle, men der vil også blive drøftet landspolitiske emner.

Køge Kommune, Køge Kyst P/S og nabokommuner byder på gode eksempler på brug af eksisterende bebyggelse og udvikling af nye spændende boligområder. Der vil være mulighed for at besigtige og drøfte med dem, der ved hvor skoen trykker.

Program for Byplanmødet offentliggøres i maj, hvorfra det vil være muligt at tilmelde sig.

Indtil da kan du dykke ned i film ovenfor om et par deltageroplevelse på sidste års Byplanmøde i Hjørring 2018

Sted:
Køge
Dato:
03. okt. 2019
Pris:
Tilmeldingsfrist:
Tilmelding: