EnglishKontakt

- detailhandelsstrukturen og de nye muligheder i planloven

Seminar i Odense d. 31. august

Nye aflastningsområder i kommunere risikerer at sætte den eksisterende detailhandelsstruktur under pres.

Få overblikket over de nye detailhandelsregler fra Erhvervstyrelsen på dette seminar med eksempler fra to kommuner, der går hver sin vej når det gælder aflastningsområder.

Se program

Sted:
Odense
Dato:
31. aug. 2017
Pris:
For tilskudsgivere 1.800 kr. For andre 2.400 kr.
Tilmeldingsfrist:
10. august 2017
Ny planlov

Nyt liv – nye muligheder

I 2016 modtog Danmark flere flygtninge end nogensinde tidligere og alt tydede på, at der ville komme endnu flere. Det lagde et stort pres på kommunerne, der bærer det primære ansvar for boligplacering og integration. Specielt fordi flygtningene kun kan betale en meget lav husleje.

Siden er antallet af asylansøgere faldet, men det satte gang i en diskussion om, hvor godt – eller dårligt – bygningsmassen, byerne og lokalsamfundene er gearet til at omstille sig til at der pludselig kommer en stor gruppe nye borgere. Blandt andet om, hvorvidt nogle af de tomme bygninger, der står rundt om i landet kan tages i brug til at huse nye borgere midlertidigt eller permanent.

Konferencen tager denne diskussion op og sætter fokus på nogle af de spørgsmål der rejste sig:

 • Hvordan tænker vi mere langsigtet og udover såkaldte ”flygtningeboliger” i omdannelsesprocesser?
 • Hvilken bygningsmasse egner sig og kan den overhovedet tages i brug?
 • Hvordan kan man skabe et godt samarbejde mellem frivillige og kommunale aktører og skabe en bedre overgang fra asylcenter til kommune?

Udgangspunktet er de potentielle synergieffekter der kan findes i krydsfeltet mellem tomme bygninger, integration og civilsamfund. Omdrejningspunktet er, at det ikke kun handler om at finde boliger, men at det handler om at skabe hjem, fordre gensidige relationer imellem boligplacerede flygtninge og lokalsamfund, og at vi alle er byggestenene i denne proces. 

Seminaret er støttet af Dreyersfond og tager udgangspunkt i Emergency Architecture & Human Rights' arbejde med håndbogen Nye Byggesten i Byfornyelsen, finansieret af Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet i 2016.

Se programmet

Håndbogen vil blive offentliggjort i forbindelse med seminaret og henvender sig til kommunale praktikere, der arbejder med boligplacering, omdannelse af bygninger og integration.

 

Sted:
København
Dato:
12. sep. 2017
Pris:
125 kr. Tilmeldingen er bindende.
Tilmeldingsfrist:
31. august 2017

KlimatilpasningOgInnovation2017.jpg 6 dages kursusforløb i Roskilde, Viborg og Skanderborg, efterår 2017

Hvordan får vi mest mulig værdi ud af vores klimatilpasningsprojekt?

Det får I mulighed for at udforske på dette kursusforløb, hvor omdrejningspunktet er de konkrete projekter, som deltagerne tager med. Kurset har fokus på innovation og merværdi og på, hvordan man samarbejder på tværs og med omverdenen om at skabe det bedste projekt.

Kurset henvender sig til tværfaglige teams, som arbejder – eller skal i gang med konkrete klimatilpasningsprojekter. Fx medarbejdere i forsyning, kommunale miljømedarbejdere, byplanlæggere, driftsmedarbejdere, landskabsarkitekter, vej-og parkmedarbejdere mv.

Ændringer i program og pris kan forekomme.

Send en mail til nwo@byplanlab.dk for yderligere information.

Tilmelding via danva.dk senest d. 16. august. Tilmeldingen er bindende.
Detaljeret kursusprogram udsendes før hver kursusgang.

Se programmet

Datoer: 
27.-28. september i Roskilde
30.-31. oktober i Viborg
28.-29. november i Skanderborg
 

Sted:
Roskilde, Viborg og Skanderborg
Dato:
27. sep. 2017
Pris:
15.550 kr. for medlemmer af Innovationsnetværket Vand i Byer. 17.350 kr. for tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium og medlemmer af DANVA. 21.350 kr. for andre.
Tilmeldingsfrist:
16. august
Tilmelding:

BYPLANMØDET indbyder til debat og refleksion

Hvad efterspørger de forskellige dele af erhvervslivet? Og hvordan kan kommuner bruge nye former for samarbejde med virksomhederne til at skabe øget bykvalitet?

Vækst og erhvervsudvikling er på alles læber, og kommuner og regioner leverer seriøse indsatser i kampen for begge dele. De arbejder benhårdt på at tiltrække nye virksomheder, men gøres der nok for at samarbejde med og fastholde de eksisterende? Ved vi, hvad forskellige brancher efterspørger af fx services og bykvalitet? Og hvad kan forskellige virksomheder tilbyde at give tilbage til byen? 

Kommuner bliver målt på succesen af deres erhvervsindsats i årlige ratings og virksomhedsundersøgelser. Men de mange ratings fortæller naturligvis ikke hele sandheden om det kommunale erhvervsklima og forskellige virksomheders ønsker og behov. På Byplanmødet graver vi et spadestik dybere, og spørger, hvad der er sandheder og myter, når virksomheder tager beslutninger om lokalisering, flytning, udvidelse eller samarbejde om fx byens fysik eller arbejdstagernes kompetencer.

Vi kaster også et blik på fremtidens behov. Med den 4. industrielle revolution står vi overfor en øget digitalisering og automatisering i alle brancher – fra intelligent lagerstyring og førerløse biler til robotten Ross, der arbejder som advokatfuldmægtig. Denne udvikling kan fx skabe nye måder at arbejde på, nye virksomheder og arbejdsmarkeder, midlertidige byerhverv, mindre trængsel og mere plads i bymidterne.

Med Fredericia som vært byder Byplanmødet velkommen til en succesrig erhvervskommune, der efter at have skabt ideelle betingelser for erhvervslivet nu fokuserer på at styrke bymiljø og bykvalitet – for at øge bosætningen og skabe en stærkere sammenhæng mellem by og erhverv.

Byplanmødet 2017 bliver afholdt d. 5.- 6. oktober i Fredericia
 

LÆS MERE OM BYPLANMØDE 2017

 

Se mere om tidligere byplanmøder

Sted:
Fredericia
Dato:
05. okt. 2017
Pris:
5.500 kr. for tilskudsgivere. 7.350 kr. for ikke tilskudsgivere
Tilmeldingsfrist:
15. august 2017

Konference d. 24. oktober i København

Motorveje har en særlig status, i landskabet - og i byplanlægningen. Den gode historie om motorvejen fortæller om omsorg for landskabet, så vel som for bilisten.
Men historien fortæller også om motorvejen som en påtrængende nabo med store konsekvenser for beboelse, landskab og natur.

Det “store H” blev et begreb for de danske motorveje og fik megen opmærksomhed, såvel i anlægs- og udbudsforskrifter, som i byplanlægning og landskabsarkitektur.
Ideerne om den ”Den Østjyske Millionby” og omfattende vejledninger i tidsskrifter og i bøger om smukke veje i landskabet vidner om opmærksomhed og respekt for perspektiver, potentialer og problematik.

Med regeringsgrundlaget 2016 er der kommet fokus på en række projekter, bl.a. en ny midtjysk motorvej, en forlængelse af Hillerødmotorvejen og en række udvidelser af eksisterende motorveje, herunder E-45.
Det er anledningen til at gøre status og vurdere, hvordan vi bedst kan sikre de mange hensyn, der skal tages, når de næste års projektering mest kommer til at handle om støjafskærmning, trafiksikkerhed og udvidelse af antallet af spor.

 • Hvilken faglig viden og planlægningsmæssig indsigt er der brug for?
 • Hvordan fastholder vi motorvejen som et smukt og velfungerende element i landskabet?
 • Har vi modet til at lægge styrke i den kunstneriske udformning af vejens landskab?
 • Hvordan afhjælper vi den biologiske barriere?
 • Hvordan kan motorveje, som blev anlagt smukt i det danske kulturlandskab fungere tæt på erhvervs og boligområder mellem høje støjvolde og med ekstra spor?
 • Hvad betyder det for byudviklingen at industri og handel er placeret veleksponeret ud til motorvejen eller skjult bag støjværn?

Hør bl.a. oplæg fra ….
Formand for Byplanudvalget Axel Bredsdorff, Rudersdal Kommune
Arkitekt og byplanlægger Dennis Lund
Professor Tom Nielsen, Arkitektskolen i Aarhus

Målgruppe: Statslige og kommunale planlæggere, landskabsarkitekter, arkitekter, trafikplanlæggere, styrelser, rådgivere og udførende entreprenører m.fl.

Konferencen udbydes i et samarbejde mellem Danske Landskabsarkitekter og Dansk Byplanlaboratorium

Fuldt program udsendes ultimo august

Sted:
København
Dato:
24. okt. 2017
Pris:
Tilmeldingsfrist:
Tilmelding:

50 års byplanlægning - hvad har vi lært? 

Byplanhistorisk Udvalg, som siden 1986 har afholdt et årligt Byplanhistorisk Seminar, har valgt at benytte 2017-seminaret til at fokusere på de store linjer i de sidste 50 års byudvikling og den underliggende planlægning og dennes kvalitet.                     

Der fokuseres på de to overordnede former for byvækst med hver deres planlægningsopgaver:

For det første er alle landets større byer blevet udvidet gennem et løbende nybyggeri i byernes opland gennem barmarksbyggeri.

For det andet er der hhv. sket en bygningsmæssig opgradering af eksisterende byområder samt en konvertering af hidtidige erhvervs-, havne- og militærarealer til andre formål.

Det er Byplanhistorisk Udvalgs håb, at dette års brede og overordnede tema vil bidrage til at kvalificere debatten om de kommende års planlægning.

Se program

 

Sted:
Odense
Dato:
10. nov. 2017
Pris:
1200 kr. for deltagelse. 800 kr. for pensionister. 400 kr. for studerende
Tilmeldingsfrist:
13. oktober 2017

Strategisk byudvikling for projektledere

- Nyt kursusforløb for projektledere, der arbejder med byudvikling!

Byerne forandrer sig med stor hast og det samme gør kommunernes rolle som den aktør, der driver byudviklingen. Det er baggrunden for Byplanlaboratoriets nye kursusforløb om strategisk byudvikling for projektledere.

Forløbet understøtter de projektledere og planlæggere, som arbejder med byudvikling og styrker dem i projektlederrollen. Med udgangspunkt i de konkrete projekter, som deltagerne arbejder med i deres egen praksis, får de skærpet deres fokus på, hvordan man driver processer i byudviklingen og får tingene til at ske, ved at navigere i det kompleks af interesser, dagsordener og beslutningsgange, der altid omgiver et byudviklingsprojekt.

Forløbet er på samme tid et kompetenceudviklingsforløb og et projektudviklingsforløb, der består af 5 seminarer fordelt over et år. Undervisningsformen veksler mellem inspiration og ny viden, arbejde med egen case og fælles refleksion.

Igennem forløbet kommer deltagerne i dybden med temaer som

 • Netværksledelse
 • Innovationsprocesser og byudvikling
 • Politik og faglighed
 • Økonomi og partnerskabsmodeller
 • Magt og relationer
 • Kommunikation og mobilisering

Underviserne på forløbet vil være en blanding af forskere, rådgivere, politikere, kommunale topembedsfolk og andre projektledere, som arbejder med byudvikling. Kurset tilpasses deltagernes profiler. 

Målgruppen for kursusforløbet er kommunalt ansatte projektledere, som arbejder med byudvikling. Det kan være i form af fx bymidteprojekter, byomdannelse, landsbyudvikling, områdefornyelse eller Business Improvement Districts.

Se program

*OBS! Kurset er overtegnet - du kan tilmelde dig ventelisten
Da der kun er 20 pladser på kurset, er det muligt at kurset bliver overtegnet hen over sommerferien. Er dette tilfældet, kommer du på en venteliste (også selv om du får en bekræftelse på din tilmelding) og får besked herom efter 1. august.

Kursusforløbet er støttet af Realdania. 

Datoer
16. november 2017, 24.-25. Januar 2018, 12. april 2018, 22.-23. august 2018, 8. november 2018

*OBS! Kurset er overtegnet - du kan tilmelde dig ventelisten
Da der kun er 20 pladser på kurset, er det muligt at kurset bliver overtegnet hen over sommerferien. Er dette tilfældet, kommer du på en venteliste (også selv om du får en bekræftelse på din tilmelding) og får besked herom efter 1. august.

Sted:
Dato:
16. nov. 2017
Pris:
16.500 kr.
Tilmeldingsfrist:
12. oktober 2017. Efter denne dato er tilmeldingen bindende.

Kursus d. 22. og 23. november

Der findes ikke en standardopskrift på ”den gode lokalplan”, fordi hver lokalplan har sine egne omstændigheder. Derfor er kurset bygget op om workshops, hvor du får skærpet din kritiske, konstruktive og kreative sans i forhold til planværktøjet og processen.

Med en dansk provinsby som case tager kurset fat i 3 grundlæggende spørgsmål:

 • Hvad skal der til, for at en lokalplan formelt set er i orden?
 • Hvordan sikrer vi overensstemmelse mellem det lokalplanen skal opnå og formuleringen af formål og bestemmelser?
 • Hvordan tilrettelægger kommunen gode processer for lokalplanlægning og administration af planerne?

Sted: følger
Program: følger

Sted:
Næstved
Dato:
22. nov. 2017
Pris:
7600 kr. for ikke tilskudsgivere og 5700 kr. for tilskudsgivere
Tilmeldingsfrist:
1. november 2017

- et overblikskursus
30. november – 1. december i Trekantområdet

I juni fik vi en ny planlov med nye bestemmelser om detailhandel, kyster, produktionserhverv og det åbne land. Nu skal kommunerne til at udfolde den i praksis.

Formålet med dette kursus er at give en kort indføring i planlovens indhold og anvendelse. Vi vil se på, hvilke udfordringer planlæggerne står vi overfor, og hvordan kan de tackles. Kursisterne får også mulighed for at rejse egne problemstillinger til fælles debat og refleksion.

Vi vil berøre følgende emner:

 • Planlægningens udvikling
 • Den gode planstrategi
 • Spektret af kommuneplaner
 • Detailhandelsregler og nye regler for produktionserhverv 
 • Nye regler for kysten og det åbne land
 • Forskellige lokalplantyper
 • Høringsregler og borgerinddragelse

Kurset består af oplæg, fælles refleksion og workshops.
Målgruppen er praktikere – både dig, der har brug for et hurtigt overblik over kendt stof, og dig der er helt ny på feltet.

Program følger snarest

Sted:
Midt i landet
Dato:
30. nov. 2017
Pris:
For tilskudsgivere 5.500 kr. For andre 7.325
Tilmeldingsfrist:
Ny planlov

Konference i Aarhus, 1. marts 2018

Byen er fuld af mennesker som kommer og går: Turister, pendlere, immigranter og folk, som flytter til og fra. Byens borgere er en flygtig størrelse, men alligevel planlægger vi ofte for en bosætning, som er permanent. Konferencen sætter fokus på, hvordan vi kan forstå og planlægge for ’Cities of Coming and Going’.

Konferencen arrangeres i samarbejde med Center for Strategisk Byforskning ved Aalborg Universitet, Arkitektskolen Aarhus og Københavns Universitet.

 

Sted:
Aarhus
Dato:
01. mar. 2018
Pris:
Tilmeldingsfrist:
Tilmelding: