EnglishKontakt

Konference d. 6. november i Helsingør

Hvad er de centrale planmæssige udfordringer for hovedstadsområdet frem mod 2030, og hvordan håndterer vi dem?

På 70-året for den oprindelige Fingerplan og som optakt til revisionen af landsplandirektiverne for hovedstadsområdet inviteres politikere, embedsmænd, interesseorganisationer og fagfolk til debat- og inspirationskonference om hovedstadsområdets fremtid.

Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem Erhvervsministeriet og Dansk Byplanlaboratorium.

Se program

Se oplægsholdere

Sted:
Helsingør
Dato:
06. nov. 2017
Pris:
400 kr. pr. deltager
Tilmeldingsfrist:
23. oktober 2017
Tilmelding:

Strategisk byudvikling for projektledere

- Nyt kursusforløb for projektledere, der arbejder med byudvikling!

Byerne forandrer sig med stor hast og det samme gør kommunernes rolle som den aktør, der driver byudviklingen. Det er baggrunden for Byplanlaboratoriets nye kursusforløb om strategisk byudvikling for projektledere.

Forløbet understøtter de projektledere og planlæggere, som arbejder med byudvikling og styrker dem i projektlederrollen. Med udgangspunkt i de konkrete projekter, som deltagerne arbejder med i deres egen praksis, får de skærpet deres fokus på, hvordan man driver processer i byudviklingen og får tingene til at ske, ved at navigere i det kompleks af interesser, dagsordener og beslutningsgange, der altid omgiver et byudviklingsprojekt.

Forløbet er på samme tid et kompetenceudviklingsforløb og et projektudviklingsforløb, der består af 5 seminarer fordelt over et år. Undervisningsformen veksler mellem inspiration og ny viden, arbejde med egen case og fælles refleksion.

Igennem forløbet kommer deltagerne i dybden med temaer som

 • Netværksledelse
 • Innovationsprocesser og byudvikling
 • Politik og faglighed
 • Økonomi og partnerskabsmodeller
 • Magt og relationer
 • Kommunikation og mobilisering

Underviserne på forløbet vil være en blanding af forskere, rådgivere, politikere, kommunale topembedsfolk og andre projektledere, som arbejder med byudvikling. Kurset tilpasses deltagernes profiler. 

Målgruppen for kursusforløbet er kommunalt ansatte projektledere, som arbejder med byudvikling. Det kan være i form af fx bymidteprojekter, byomdannelse, landsbyudvikling, områdefornyelse eller Business Improvement Districts.

Se program for hold I 

Hold I og hold II er fyldt op
Ønsker du at blive skrevet op til hold III, så send en mail til db@byplanlab.dk. Vi forventer at starte hold III op i december 2018.
 

Hold I er støttet af Realdania. 

 

Kursusforløbet strækker sig over et år. Hold I starter op i november 2017.

Sted:
Dato:
16. nov. 2017
Pris:
Tilmeldingsfrist:
Tilmelding:

Kursus d. 22. og 23. november

Der findes ikke en standardopskrift på ”den gode lokalplan”, fordi hver lokalplan har sine egne omstændigheder. Derfor er kurset bygget op om workshops, hvor du får skærpet din kritiske, konstruktive og kreative sans i forhold til planværktøjet og processen.

Med Næstved som case tager kurset fat i 3 grundlæggende spørgsmål:

 • Hvad skal der til, for at en lokalplan formelt set er i orden?
 • Hvordan sikrer vi overensstemmelse mellem det lokalplanen skal opnå og formuleringen af formål og bestemmelser?
 • Hvordan tilrettelægger kommunen gode processer for lokalplanlægning og administration af planerne?

Se program

Der er lukket for tilmeldinger, men du kan blive skrevet på ventelisten
ved henvendelse til mb@byplanlab.dk

 

 

Sted:
Næstved
Dato:
22. nov. 2017
Pris:
7600 kr. for ikke tilskudsgivere og 5700 kr. for tilskudsgivere
Tilmeldingsfrist:
1. november 2017
Tilmelding:

- et overblikskursus
30. november – 1. december i Vejle

I juni fik vi en ny planlov med nye bestemmelser om detailhandel, kyster, produktionserhverv og det åbne land. Nu skal kommunerne til at udfolde den i praksis.

Formålet med dette kursus er at give en kort indføring i planlovens indhold og anvendelse. Vi vil se på, hvilke udfordringer planlæggerne står vi overfor, og hvordan kan de tackles. Kursisterne får også mulighed for at rejse egne problemstillinger til fælles debat og refleksion.

Vi vil berøre følgende emner:

 • Planlægningens udvikling
 • Den gode planstrategi
 • Spektret af kommuneplaner
 • Detailhandelsregler og nye regler for produktionserhverv 
 • Nye regler for kysten og det åbne land
 • Forskellige lokalplantyper
 • Høringsregler og borgerinddragelse

Kurset består af oplæg, fælles refleksion og workshops.
Målgruppen er praktikere – både dig, der har brug for et hurtigt overblik over kendt stof, og dig der er helt ny på feltet.

Se program 

Sted:
Vejle
Dato:
30. nov. 2017
Pris:
For tilskudsgivere 5.500 kr. For andre 7.325
Tilmeldingsfrist:
Ny planlov

Kompetenceudviklingsforløb 2017 - 2018

Strategisk byledelse for fagchefer er et kompetenceudviklingsforløb, der sætter fokus på byledelse i en tid præget af øget global konkurrence, klimaændringer og fraflytning fra land til byer. Udfordringer, der kræver en evne til at håndtere brændende platforme og foretage strategiske omstillinger.

Forløbet giver dig som kommunal fagchef værktøjer til at foretage omverdenanalyser af de udfordringer og muligheder, som din kommune og by står over for. Programmet styrker dine forudsætninger for at kunne understøtte de strategiske udviklingsspor, som skal følges de kommende år i din kommune. Dine kompetencer som fagchef er afgørende for at kunne geare den kommunale organisation, indgå i netværksstyring med dine politikere og direktører samt handle strategisk sammen med kommunens andre forvaltninger og interessenter.

Se program

Tilmelding via DAC

Sted:
København
Dato:
06. dec. 2017
Pris:
Tilmeldingsfrist:
Tilmelding:

På dette halvdags-seminar får du serveret et overblik over regler, mulige løsninger og kommunernes opgave fremover i forhold til klimasikring mod havvand.

Kommunerne er godt i gang med at klimatilpasse. Indtil nu har det primært handlet om regnvand. Nu venter opgaven med at klimatilpasse i forhold til havvand, herunder erosion, stormflods- og højvandssikring. Med hyppigere storme og udsigt til stigende havvandsspejl kan der være risiko for væsentlige skader. Der er nok at tage fat på, men hvordan? Regeringen har lanceret en række tiltag, som skal gøre det nemmere at sikre mod stormflod. Det seneste er en ændring af planloven.

Dagen er tilrettelagt med faglige indlæg, konkrete eksempler, og mulighed for faglig sparring om indhold, metode og proces.

Se program

 

Sted:
Middelfart
Dato:
07. dec. 2017
Pris:
For tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium: Kr. 495. For andre: kr. 660.
Tilmeldingsfrist:
10. november 2017
Ny planlov

Konference i Aarhus, 1. marts 2018

Byen er fuld af mennesker som kommer og går: Turister, pendlere, immigranter og folk, som flytter til og fra. Byens borgere er en flygtig størrelse, men alligevel planlægger vi ofte for en bosætning, som er permanent. Konferencen sætter fokus på, hvordan vi kan forstå og planlægge for ’Cities of Coming and Going’.

Konferencen arrangeres i samarbejde med Center for Strategisk Byforskning ved Aalborg Universitet, Arkitektskolen Aarhus og Københavns Universitet.

 

Sted:
Aarhus
Dato:
01. mar. 2018
Pris:
Tilmeldingsfrist:
Tilmelding:

50 års byplanlægning - hvad har vi lært? 

Byplanhistorisk Udvalg, som siden 1986 har afholdt et årligt Byplanhistorisk Seminar, har valgt at benytte 2017-seminaret til at fokusere på de store linjer i de sidste 50 års byudvikling og den underliggende planlægning og dennes kvalitet.                     

Der fokuseres på de to overordnede former for byvækst med hver deres planlægningsopgaver:

For det første er alle landets større byer blevet udvidet gennem et løbende nybyggeri i byernes opland gennem barmarksbyggeri.

For det andet er der hhv. sket en bygningsmæssig opgradering af eksisterende byområder samt en konvertering af hidtidige erhvervs-, havne- og militærarealer til andre formål.

Det er Byplanhistorisk Udvalgs håb, at dette års brede og overordnede tema vil bidrage til at kvalificere debatten om de kommende års planlægning.

Se program

 

Sted:
København
Dato:
02. mar. 2018
Pris:
1200 kr. for deltagelse. 800 kr. for pensionister. 400 kr. for studerende
Tilmeldingsfrist:

KONFERENCEN ER UDSKUDT - ny dato følger 

Se program

Motorveje har en særlig status, i landskabet - og i byplanlægningen. Den gode historie om motorvejen fortæller om omsorg for landskabet, så vel som for bilisten.
Men historien fortæller også om motorvejen som en påtrængende nabo med store konsekvenser for beboelse, landskab og natur.

Det “store H” blev et begreb for de danske motorveje og fik megen opmærksomhed, såvel i anlægs- og udbudsforskrifter, som i byplanlægning og landskabsarkitektur.
Ideerne om den ”Den Østjyske Millionby” og omfattende vejledninger i tidsskrifter og i bøger om smukke veje i landskabet vidner om opmærksomhed og respekt for perspektiver, potentialer og problematik.

Med regeringsgrundlaget 2016 er der kommet fokus på en række projekter, bl.a. en ny midtjysk motorvej, en forlængelse af Hillerødmotorvejen og en række udvidelser af eksisterende motorveje, herunder E-45.
Det er anledningen til at gøre status og vurdere, hvordan vi bedst kan sikre de mange hensyn, der skal tages, når de næste års projektering mest kommer til at handle om støjafskærmning, trafiksikkerhed og udvidelse af antallet af spor.

 • Hvilken faglig viden og planlægningsmæssig indsigt er der brug for?
 • Hvordan fastholder vi motorvejen som et smukt og velfungerende element i landskabet?
 • Har vi modet til at lægge styrke i den kunstneriske udformning af vejens landskab?
 • Hvordan afhjælper vi den biologiske barriere?
 • Hvordan kan motorveje, som blev anlagt smukt i det danske kulturlandskab fungere tæt på erhvervs og boligområder mellem høje støjvolde og med ekstra spor?
 • Hvad betyder det for byudviklingen at industri og handel er placeret veleksponeret ud til motorvejen eller skjult bag støjværn?

Hør bl.a. oplæg fra ….
Formand for Byplanudvalget Axel Bredsdorff, Rudersdal Kommune
Arkitekt og byplanlægger Dennis Lund
Professor Tom Nielsen, Arkitektskolen i Aarhus

Målgruppe: Statslige og kommunale planlæggere, landskabsarkitekter, arkitekter, trafikplanlæggere, styrelser, rådgivere og udførende entreprenører m.fl.

Konferencen udbydes i et samarbejde mellem Danske Landskabsarkitekter og Dansk Byplanlaboratorium

Se program

KONFERENCEN ER UDSKUDT - ny dato følger 

Sted:
Salon K - Huset, Rådhusstræde 13, 1466 København K.
Dato:
24. dec. 2018
Pris:
1995 kr.
Tilmeldingsfrist:
Tilmelding: