EnglishKontakt

Afsluttede projekter

Dansk Byplanlaboratorium udvikler løbende egne projekter og indgår i samarbejder, der kan være med til at kvalificere planlægningen – enten gennem nye erkendelser eller gennem formidling af gode resultater.

Projekterne går på tværs af kommuner og skal kunne bruges bredt. De fleste projekter er finansieret af eksterne fonde og puljer. Projektresultaterne formidles gennem publikationer eller et særnummer af Byplan Nyt. Vi bruger også projektresultaterne aktivt i vores kursusvirksomhed.

Har du en ide til et projekt, der kan kvalificere debatten om dansk planlægning, er du velkommen til at kontakte direktør Ellen Højgaard Jensen for en nærmere drøftelse.

linje.png

 

ProjektIllu_NetvaerksbasereStrategiskBypldelse.png

Projektet ’Netværksbaseret strategisk byledelse’ er en undersøgelse og evaluering af en samarbejdsmetode med Ringbysamarbejdet som case.

Mange styrings- og planlægningsopgaver går på tværs af administrative grænser. Siden strukturreformen er tværgående samarbejdsorganer blevet flere og flere, og de bliver i stigende grad formaliseret som en del af det politiske styresystem og planlægningen. (se evt. Byplanlaboratoriets survey om regionale samarbejder

Samtidigt peger undersøgelser på, at velfungerende strategiske bysamarbejder er væsentlige for at understøtte vækst og udvikling regionalt og hos parterne.

Med projektet undersøger vi, hvad der skal til for at få den netværksbaserede byledelse til at fungere i praksis.

Projektet gennemføres i samarbejde med Ringbysamarbejdet.

Ringbysamarbejdet er et eksempel på en frivillig netværksbaseret samarbejdsplatform, som er lykkedes med at frembringe vigtige forpligtende politiske beslutninger på tværs af administrative og geografiske grænser. Se information om Ringbysamarbejdet

Kontaktperson i Byplanlaboratoriet: Marianne Bendixen 33177281

ProjektBillede_FraLandsby_til_mellemby.jpg

De østmønske landsbyer vil opleve en høj grad af affolkning de næste mange år. Derfor har Vordingborg Kommune de sidste par år arbejdet med at skrumpet et antal østmønske vejkantsbyer. Processen har haft stor lokal opbakning. Der er nedrevet over 100 ejendomme og skabt megen social kapital bl.a. en stærk organisering i projektkontoret, der har til huse i en af de ejendomme kommunen har erhvervet.

I projekt Fra landsby til mellemby vil Vordingborg Kommune overføre erfaringer fra Projekt Landsbyplaner på Møn til den såkaldte mellemby Kalvehave. Dansk Byplanlaboratorium medvirker i projektet bl.a. ved at dokumentere de praktiske erfaringer fra både landbyer og mellemby. Projektet gennemføres i 2015-16 og er muliggjort af støtte fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2014.

Yderligere informationer kan fås hos Plan- og Byggechef Peter H. Vergo, Vordingborg Kommune, pehv@vordingborg.dk eller projektleder Christian Broen Dansk Byplanlaboratorium, cb@byplanlab.dk.

Se notat om landsbyledelse og tilpasningsplaner i praksis.

Se projektrapport Kalvehave.

 

Danskerne kommunikerer og interagerer med større og større hast og på stadig flere platforme. Det betyder, at vi som planlæggere skal forstå dialog og inddragelse på nye måder. Den overordnede ide med dette projekt er at indsamle konkret viden om den moderne informations- og kommunikationsstrategis muligheder og begrænsninger på det lokale kvarterniveau. Vi vil søge inspiration både i ind- og udland. Hvilke teknologier bliver brugt, og hvordan fungerer de i praksis? Projektets produkt bliver blandt andet et faktaark med 10 eksempler på smarte løsninger i forbindelse med borgerinddragelse på lokalt niveau. Derudover skal ekspertinterviews med danske eller internationale forskere, samt et særnummer af Byplan Nyt, belyse forskellige kommunikationsfaglige, tekniske og demokratiske aspekter.

stroem_logo.pngProjektet er støttet af byfornyelsens forsøgs- og udviklingsmidler, samt Realdania og udføres i 2014 og 2015 i samarbejde med Kuben Management.

Kontaktperson: Ellen Højgaard Jensen, tlf. 26 15 72 81

Artikler

Crowdsource the city
Tværgående erfaringer
DreamHamar
Promise Tracker
Bristol Rising - Crowdsourced placemaking
Det digitale borgermøde. Svendborg
Hello Lamp Post - Bristol
The Flyover Liverpool
Participatory Chinatown
Hej Centrum
Greenovate Boston
OpenPlans
TAG DEL Egedal
GPS-tracking i Odense

Materiale fra workshop d. 30/9 2014

Materiale fra workshop d. 26/11 2014

Materiale fra workshop d. 23/2 2015

ForsideIlluProjektSaetBillederProvinsbyenCollageScenarie3.jpg

Provinsbyerne danner ramme og udgangspunkt for rigtig mange danskeres hverdagsliv. Men vores måde at betragte dem og planlægge for dem er ikke fulgt med tiden.
De er under hastig transformation, initieret af blandt andet ændrede detailhandelsmønstre, ændringer i demografien, migration og centralisering af offentlige arbejdspladser.
Der er behov for nye mentale og konkrete billeder af, hvad provinsbyerne er og kan være.

Der er tale om et netværksprojekt, med deltagelse af 10 kommuner. Idéen er at facilitere og skabe rum for, at planlæggere fra de deltagende kommuner kan debattere, hvordan kommunerne kan komme de igangværende og forestående forandringer i møde.

Der er to mål med netværket.

  • Det ene er at afprøve og diskutere forskellige strategier og redskaber for planlægningen af provinsbyer i forandring. At skabe nye billeder, for derigennem at skabe rum for at diskutere byernes udfordringer og potentialer, redskabernes anvendelighed og behovet for udvikling af nye instrumenter.
  • Det andet er at komme med en række nye billeder på provinsbyerne, som kan danne udgangspunkt for (politisk, bred) debat om udviklingen af dem.

Projektet er støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Kontaktperson: Ny W. Øhlenschlæger, nwo@byplanlab.dk; 33 17 72 78

Opsamling:

Nye billeder på provinsbyerne

Tre billeder på provinsbyerne

Collage_Scenarie_1_Ikon_1.jpg
Collage Scenarie1

Collage_Scenarie_2_Ikon.jpg
Collage Scenarie 2

Collage_Scenarie_3_Ikon.jpg
Collage Scenarie 3

Baggrundsanalyser:

Byliv, Gehl Architects

Detailhandel, COWI

Trafik, Via Trafik

innovativ_plankultur.pngBegrebet ’plankultur’ kan defineres som de regler, normer, rutiner og hverdagspraksisser der er på spil i de kommunale planforvaltninger. Plankulturen sætter konkrete aftryk i vores byer og bygninger, der er de fysiske resultater af de planlægningsmæssige processer. Tesen bag dette projekt er, at vi ved at skabe et bedre samspil imellem de aktører, der er involveret i planlægningen og byggeriet kan optimere ressourceforbruget og udvikle en bedre planlægning, bedre bygninger og bedre byer.

Projektet har til formål at udvikle og indarbejde en ny planlægningspraksis i kommunerne. Det sker ved at anvende en række nye redskaber og værktøjer, som udvikles på baggrund af en undersøgelse af, hvilke barrierer og drivkræfter, der i dag er for udvikling af en ny og mere proaktiv, tværfaglig og samarbejdende plankultur i kommunerne. Formålet ligger derfor i umiddelbar forlængelse af Plan09, og projektet er på mange måder dennes arvtager.

Kommunerne bag projektet er Frederikshavn, Randers, Roskilde, Skanderborg, Skive og Svendborg samt kommunesamarbejdet Trekantområdet, der består af seks kommuner. Projektets initiativgruppe består af Bascon A/S, Dansk Byplanlaboratorium, KL, Roskilde Kommune og Skov og Landskab KU.

Som start på projektet er der blevet udarbejdet en Delphi-undersøgelse i de deltagende kommuner om barrierer og drivkræfter for en samarbejdende planlægning. En lang rækkeaktører har deltaget: politikere, direktioner, planlæggere, andre forvaltningsansatte, borgere, virksomheder, developere, konsulenter, repræsentanter for interesseorganisationer osv. De har alle givet deres beskrivelser af vigtige barrierer og drivkræfter for en samarbejdende planlægning, og resultatet fremgår af denne rapport.
Du kan læse om resultaterne i arbejdsrapporten Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne af Karina Sehested og Dorthe Hedensted Lund.

Hent brochuren Projekt innovativ plankultur.

Projektet fik økonomisk støtte fra Realdania og forløb fra januar 2011 til juni 2013.

Yderligere informationer kan fås hos
projektleder Christian Broen cb@byplanlab.dk eller dir. Ellen Højgaard Jensen ehj@byplanlab.dk

Se også Realdanias pressemeddelelse

I de fleste danske kommuner vil man kunne se frem til færre indbyggere. Det kræver tilpasning og omdannelse. Udgangspunktet for dette projekt er, at nogle landsbyer må ’skrumpe’, for at andre kan overleve. Mange landsbyer har i dag et faldende indbyggertal og slås med tomme huse og forfald. Flere steder i landet bliver enkelthusstandene reelt stavnsbundet fordi det er umuligt at sælge boligerne. Der er i dag en vis bevidsthed om denne problemstilling og der er også udviklet puljer til at støtte kommunerne i deres indsats for at rive tomme huse ned.

Men der behov for mere end enkeltstående nedrivninger. Der er behov for, at kommunerne differentierer og prioriterer mellem de forskellige landsbytyper i en langsigtet, strategisk kommunal planlægning. I dette projekt undersøger vi, hvordan vejkantsbyer med faldende befolkningstal kan skrumpes eller afvikles på bedste vis for alle parter. Projektet er i høj grad en akademisk øvelse og rapporten er først og fremmest ment som et debatindlæg, men indeholder en række relevante overvejelser til staten, kommunerne og landsbyer, når ’Vejkantsdanmarks’ udfordringer skal tackles.

Fire scenarier
Nedenfor kan du se fire stærkt karikerede scenarier for modellandsbyen Skrumpelevs udvikling over en 20-årig periode fra 2014-34.

Scenarie 1 ’Lade stå til’ i 2034
I dette scenarie bliver Skrumpelev ladt i fred. Af de oprindelig 150 indbyggere er der i 2034 98 tilbage. Indbyggerne er fordelt på ca. 80 ejendomme, mens ca. 35 ejendomme står tomme. Kommunen har nedrevet nogle af de allerværste ruiner.

 

Scenarie 2 ’Total afvikling’ i 2034
I dette scenarie bliver alle Skrumpelevs ejendomme opkøbt og nedrevet en efter en, mens indbyggerne genhuses i den nærmeste provinsby. Ejendommene bliver gradvist solgt til landbrugsformål.

 

Scenarie 3 ’Udtynding’ i 2034
I dette scenarie er der foregået en kraftig udtynding i ejendommene langs vejen. Der er ca. 50 indbyggere tilbage, som bor i de 20 huse der er tilbage i parcelhuskvarteret og overfor kirkebakken. Langs Landevejen er der opstået en grønning, hvor et lokalt fårelaug holder får.

Scenarie 4 ’Udflytning’ i 2034
I dette scenarie er der foregået en kraftig udtynding i ejendommene langs vejen. En del af indbyggerne har fået lov til at flytte byggeretten væk fra Landevejen og bygget nye huse. Resten af de ca. 50 indbyggere bor nu rundt omkring i de tidligere landsbyhuse, og der er i alt ca. 20 huse tilbage.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Ellen Højgaard Jensen eller projektleder Christian Broen

Hent rapporten

Download The future of roadside villages in Denmark> (english version)

Læs pressemeddelelse

Kommentarer fra beboerformanden, borgmesteren, planchefen eller realkreditdirektøren

Hent billedemateriale og læs medieomtale

Projektet tager udgangspunkt i, at Danmarks land- og yderområder står overfor en række betydelige udfordringer med tilpasning af den offentlige service.

De demografiske ændringer i landets yderområder medfører behov for et skift fra unge- til ældreservice, samtidig med at den ændrede sociale profil i yderområderne forventes at indebære større omkostninger til bl.a. kronisk syge. Samtidig medfører den stigende fraflytning, at der bliver stadig færre offentlige midler til at levere den offentlige service for.

Derfor vil kommunerne fremover få et stigende behov for innovative serviceløsninger, bl.a. større brug af frivillige kræfter. Spørgsmålet om hvor og hvordan servicetilpasningen skal finde sted lokalt er dog et kontroversielt emne, som der kan være meget forskellige syn på.

Formålet med undersøgelsen har derfor været følgende:

  • at skabe et overblik og sammenfatte yderkommunernes arbejde med at etablere sammenhæng mellem servicetilbud og lokalsamfundsudvikling, herunder prioriteret og differentieret udvikling,
  • at illustrere, diskutere og forklare forskellighederne i måden tilpasningen foretages på i praksis,
  • at konkretisere dilemmaer, udfordringer og løsninger ift. servicetilbud gennem analyse af tre udvalgte kommuner.
  • at diskutere hvordan der kan udvikles strategier for servicetilpasning og lokalsamfund, og at pege på ’best practice’ eksempler på strategisk planlægning og servicetilpasning

I projektrapporten beskrives en model for servicetilpasning, der rummer fire forskellige tilgange:

  1. Kommunal planlagt servicetilpasning, præget af langsigtet kommunal planlægning og baseret på top-down beslutninger
  2. Kommunal ad hoc tilpasning, hvor servicetilpasningen foretages af kommunen, dog ikke ud fra en langsigtet planlægning, men efter kortsigtede eller pludseligt opståede behov
  3. Lokalt styret servicetilpasning, hvor servicetilpasningen og serviceforsyningen varetages af lokalsamfundet selv, fx ved at oprette lokale friskoler
  4. Lokal-kommunal integration af servicetilpasning, hvor tilpasningen sker på basis af lokal- og civilsamfundenes bidrag, der integreres i en samlet kommunal plan for den fremtidige serviceforsyning

De fire tilgange bruges løbende gennem rapporten som analytisk bagrund for de empiriske eksempler på servicetilpasning.

Hent rapporten

Desuden er projektet formidlet vil bl.a. resultere i et temanummer af Byplan Nyt, der sætter eksempler på flere af servicetilpasningstilgangene.

Læs temanummer af Byplan Nyt 5, 2013

Projektet gennemførtes i 2013-14 i et samarbejde mellem SBI, Aalborg Universitet og Dansk Byplanlaboratorium. Projektet blev finansieret af By-, Bolig og Landdistriktsministeriets pulje for forsknings- og informationsprojekter.

Yderligere informationer kan fås hos direktør Ellen Højgaard Jensen ehj@byplanlab.dk eller projektleder Christian Broen cb@byplanlab.dk

Dansk Byplanlaboratorium har evalueret de områdefornyelsesprojekter, der har fået tildelt supplerende EU midler af den Lokale Aktionsgruppe (LAG). Alle projekterne er placeret i landsbyer og mindre bysamfund. Helt centralt er at de bygger på inddragelse af frivillige kræfter.

Evalueringen har haft to formål. Det første er en kortlægning og analyse af modeller for samarbejde mellem LAG og områdefornyelse. Hvilke synergieffekter har der været, og hvor har det været svært? Analysen gennemføres som en kombination af deskresearch, telefoninterviews, fokusgruppeinterviews og besøg rundt omkring i landet. Det andet formål med evalueringen er en beskrivelse af en række gode eksempler på områdefornyelsesindsatser, der har modtaget ekstraordinære Lag-midler. Eksemplerne skal vise veje for samarbejde og fremvise konkrete gennemførte resultater.

Evalueringen er bestilt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og benyttes primært til internt brug.

For yderligere information kontakt: Ellen Højgaard Jensen

paavejmodplan13_knap.png
Med projektet Plan13 fulgte Dansk Byplanlaboratorium op på Plan09 og satte fokus på kommunernes planstrategier og kommuneplaner frem mod 2013.
Plan13 satte fokus på, hvordan visionsfyldte planstrategier og udviklingsplaner kan omsættes til virkelighed, og bragte en artikelrække med nedslag i enkelte kommuner.
Digital_Vaerktojskasse.jpg
Værktøj til PLAN13
Den digital værktøjskasse blev udviklet til de kommunale planlæggere. Den kan bruges som tjekliste i forhold til arbejdet med planstrategi og kommuneplan eller efter behov og inspiration.

Se Plan13 hjemmesiden, og find også Plan09's hjemmeside

byplannyt1-12_lav-4.pngI det meste af Europa stiger andelen af ældre i den nærmeste fremtid. Det er en planlægningsmæssig udfordring, som vi skal tage alvorligt – især i områder, hvor der er fraflytning. Byplanlaboratoriet har sammen med SBI fået en bevilling fra byfornyelsens forsøgsmidler til at undersøge mulighederne for innovative løsninger i de mindre bysamfund.

Projektets resultat er et eksempelsamling, som sammenfatter danske og udenlandske løsninger, der samtænker manglende bosætning og øget servicebehov for de ældre i yderområderne.

Hent eksempelsamlingen Innovativ service og ældres vilkår

Hent inspirationskataloget fra SBi

Læs også temanummeret Byplan Nyt 5 2012

Kontakt Christian Broen eller Ellen Højgaard Jensen.

planuddannelser_graf.pngDansk Byplanlaboratorium er i gang med en undersøgelse af planlæggeruddannelser og plankompetencer i kommunerne.

Undersøgelsen skal give et overblik over, hvordan dagens planlæggeruddannelser matcher kommunernes planlægnings- opgaver, og om kommunerne kan få den arbejdskraft de har brug for.

Derudover skal undersøgelsen belyse, hvorvidt kommunerne kan tilbyde job, som er attraktive i forhold til de kompetencer nyuddannede planlæggere har, eller der er uudnyttede ressourcer hos de nyuddannede. Det er med andre ord undersøgelsens formål, at afdække huller, mangler og overlap i det samlede udbud af uddannelser set i relation til de kommunale planlægningsopgaver.

Byplanfamilien skifter ansigt
af Vibeke Meyling, artikel i Byplan 4, 2011

Kontakt projektleder Vibeke Meyling for yderligere oplysninger.

150x212virksomheders_stedstilknytning.png

Der findes i mange kommuner en veludviklet praksis og samarbejdskultur, når det drejer sig om at inddrage borgere i både byfornyelse og planlægning, lige som økonomiforvaltning og erhvervskonsulent løbende samarbejder med kommunens virksomheder. Med hensyn til inddragelse og samarbejde med private, lokale virksomheder ved byfornyelse er der imidlertid sjældnere udviklet en tilsvarende produktiv samarbejdskultur. De gode erfaringer fra de tilfælde, som faktisk findes, kan med dette projekt udbredes til og nyttiggøres i alle kommuner. Projektet tilbyder:

I. Udvikling af ny viden om virksomheders tilknytning/relationer til det sted, hvor de er lokaliseret med henblik på at identificere (nye) samarbejdsmuligheder og former, hvor virksomheders sociale ansvar kan varetages i samspil med offentlige og andre aktører i en bydel/-kvarter.

2. Systematisk typologisering af virksomhedstyper, deres præferencer og adfærdsmønstre i relation til den omgivende bydel/-kvarter.

3. Viden om forudsætninger for forskellige former for samarbejde mellem virksomheder på den ene side og bykvarter og kommune på den anden side – fra information over dialog, til inddragelse og partnerskaber.

Projektet finansieres af Velfærdsministeriet og forløber i 2009 og starten af 2010

Se rapporten: Virksomheders stedstilknytning,
byfornyelse og socialt ansvar, Sbi 2011:02

Projektledelse: Statens Byggeforskningssinstitut.
Kontaktperson i Dansk Byplanlaboratorium: Ellen Højgaard Jensen ehj@byplanlab.dk

Dansk Byplanlaboratorium udgav i 2010 en byplanguide om dansk byplanlægning i efterkrigstiden samt en række metodeguides om aflæsning af bylandskabet i samarbejde med Roskilde Universitet, LIFE Københavns Universitet, gymnasieskolen og Dansk Arkitektur Center. Udgivelsen er støttet af Realdania. Der er tale om to forskellige publikationer, der støtter op om hinanden, men kan dog læses uafhængigt af hinanden.

Læs mere om Byplanlaboratoriets undervisningsmateriale.

 

Områdefornyelse ændrer ofte beboersammensætningen i et byområde f.eks. ved at gøre området mere tiltrækkende for ressourcestærke tilflyttere gennem lejlighedssammen¬lægninger. Mens den sociale og økonomiske bæredygtighed kan blive styrket er et mindre ønsket resultat, at større boliger og mere ressourcestærke familier bruger flere ressourcer, herunder energi. Kan det lade sig gøre, at løfte et område økonomisk og socialt uden at det går ud over bæredygtigheden? – det er en af de udfordringer, projektet vil tage op.

Projektets ide er at kortlægge og formidle eksisterende viden og skabe en kvalificeret debat om de forskellige virkemidler.

Igennem projektet vil vi undersøge, hvilke redskaber, der kan bruges til at registrere miljømæssig bæredygtighed på områdeniveau.

• Hvilke kortlægningsmetoder kan vi lade os inspirere af?
• Hvilke indsatsområder er effektive på dette niveau, og hvilke skal løses på andre måder?
• Er det en sag for de professionelle eller en sag for alle?
• Og hvordan skaber man lokalt engagement på disse områder?

Disse spørgsmål sættes til diskussion på en række udviklingsmøder med tre udvalgte fornyelsesprojekter på områdeniveau – Albertslund Syd, Sundholmsvejkvarteret og Valby.

Fornyelsesprojekterne på områdeniveau bør ses som en del af den samlede kommunale strategi. Derfor vil det blive kortlagt, hvordan de lokale strategier kan underbygge kommunernes handlemuligheder i forhold til at opnå de ambitiøse mål, de har sat sig i forhold til CO2 og bæredygtighed.

Hent pubikationen:
Lokalbæredygtighed og områdefornyelse. Et inspirationsoplæg med 19 eksempler

LOKAL BÆREDYGTIGHED OG
OMRÅDEFORNYELSE
ET INSPIRATIONSOPLÆG MED 19 EKSEMPLER

Projektet er finansieret af Velfærdsministeriet og er et samarbejdsprojekt mellem Dansk Byplanlaboratorium, SBi og Kuben. Projektet løber i 2009 og afrapporteres i første kvartal 2010.

For yderligere oplysninger kontakt venligst projektleder: Ellen Højgaard Jensen Dansk Byplanlaboratorium: E-mail: ehj@byplanlab.dk.

Seminar fredag d. 17. april 2009

Program
Mødenotat

Oplæg:
Ellen Højgård Jensen- Lokal bæredygtighed?
Jaap Kortman- Præsentation af den hollandske DPL-model
Mette Fabricius Madsen-Brug af kortlægningsmetoder i områdefornyelsens forskellige stadier
Jesper Ole Jensen - Bæredygtighedsvurdering af byområder
Cecilie Bredenfelt Matzen- Udvælgelse af områdeløft Gl. Valby
Majken Rhod Larsen- Områdefornyelse i Albertslund Syd

115x163partnerskab_i_bydannelse.png

Projekt om partnerskaber er et udviklingsprojekt, der har kørt i 2½ år med støtte fra Socialministeriet. I løbet af projektperioden er der skrevet notater og artikler om barrierer og muligheder i offentlig-privat partnerskabsdannelse, der nu er samlet i en notatsmaling, hvor også de eksempler, der har ligget til grund for projektets undersøgelser og resultater er beskrevet.

Notatsamlingen kan downloades her (pdf).

 


150x212fornyelse_af_planlaegningen.png
Fornyelse af planlægningen - afsluttende rapport

Læs om projektets sammenfattende anbefalinger.

Anbefalingerne indeholder både forslag til lovændringer og forslag til forbedring af plankulturen. Der bliver fokuseret på brugen af planer, designmanualer og arkitekturpolitik, dialogplaner, borgerdialog, tværsektorielt samarbejde, byomdannelse, billige boliger, mangfoldige byområder, tidsbegrænsning og miljøkrav.

Rapporten, som blev udsendt til alle kommuner, kan hentes som pdf.

Fornyelse af planlægningen

- kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen

real.jpgsns.jpg

Beskrivelse af projekt Fornyelse af Planægningen (pdf)

Delrapporter vedhæftet:

1. Planlovens muligheder for aktiv regulering og samspillet med partnerskaber og byudviklingsselskaber
2. Bydelsplanlægning med kvalitet
3. Byøkologi og bæredygtighed i lokalplanlægningen
4. Lokalplanlægning og byggesagsbehandling Bilag: En Lokalplanundersøgelse
5. Inddragelse i planlægningen
6. Europæiske erfaringer

Projekt ”Fornyelse af planlægningen – kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen” er et partnerskab mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen. Dansk Byplanlaboratorium fungerer som sekretariat sammen med medarbejdere fra Skov- og Naturstyrelsen.

”Fornyelse af planlægningen – kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen” har til formål at kvalificere og bidrage til debatten om, hvordan kommunerne kan sikre kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen. Projektet skal ses i forlængelse af Fonden Realdania og Dansk Byplanlaboratoriums tidligere projekter ”Fornyelse af planlægningen” fra 2002 og ”Fornyelse af planlægningen” fra 2004.

Det overordnede formål for det fortsatte projekt er:

* at identificere barrierer for, at planloven anvendes som et instrument, der kan medvirke til en større kvalitet af det byggede miljø i forbindelse med byudvikling og byomdannelse,
* at fokusere på sammenhængen mellem bydelsplanlægningen og lokalplanlægningen samt på muligheden for at knytte lokalplanlægningen og byggesagsbehandlingen tættere sammen,
* at pege på nye måder at anvende loven på med henblik på at sikre en bedre kvalitet – en ændret plankultur, samt
* at pege på områder, hvor en ændring af loven kan medvirke til sikring af en øget kvalitet i udformningen af det byggede miljø.

Det er planlovens muligheder og begrænsninger, der er i fokus, men projektet beskæftiger sig herudover med andre bypolitiske værktøjer og disses samspil med bydels- og lokalplanlægningen. Konkrete tiltag vedrørende eventuelle ændringer af planloven ligger uden for projektets rammer.

Projektet rummer to hovedspor. Det ene er, om de værktøjer, som planloven rummer i dag er tilstrækkelige til at sikre en byudvikling og byomdannelse med kvalitet. Det andet spor belyser de meget forskellige måder, kommunerne anvender loven på, og hermed også de behov der er for at udveksle erfaringer og viden.

Projektet lægger op til en debat om behovet for lovjusteringer og om behovet for bedre arbejdsmetoder, ligesom det rummer eksempler, der kan bidrage til en bedre kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen.

Metode
Projektet er baseret på litteraturstudier og kontakter til statslige, amtskommunale og kommunale myndigheder i Danmark samt i Norge, Sverige, England og Frankrig. Der har som led i projektet været foretaget interviews og afholdt rundbordssamtaler med en lang række danske kommuner og amtskommuner. Følgende kommuner har været inddraget i projektet: Albertslund, Birkerød, Brovst, Ebeltoft, Esbjerg, Fredericia, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Haderslev, Hals, Herning, Hillerød, Hinnerup, Hirtshals, Hjørring, Holbæk, Holstebro, Horsens, Hvidovre, Hørsholm, Kolding, København, Københavns Amt, Køge, Nyborg, Nykøbing Falster, Næstved, Nørhald, Odense, Ringe, Ringkøbing, Ringsted, Roskilde, Ry, Rønde, Rørvig, Sallingsund, Silkeborg, Slagelse, Stenløse, Svendborg, Tølløse, Tårnby, Vejle, Værløse, Aalborg og Århus. Kommunerne takkes hermed for deres velvillige deltagelse og uvurderlige input til projektets hovedproblemstillinger.

Delprojekter
Projektet er opdelt i seks delprojekter, der hver fokuserer på specifikke elementer af problemstillingen. Hvert delprojekt bliver varetaget af personer med spidskompetencer inden for netop det felt. Dansk Byplanlaboratorium og Skov- og Naturstyrelsen har fungeret som sekretariat.

Delprojekt 1:
Planlovens muligheder for aktiv regulering og samspillet med partnerskaber og byudviklingsselskaber - projektet vurderer, om planloven er tidssvarende i forhold til at sikre en tættere kobling mellem planlægning og realisering af planerne.

Delprojekt 2:
Bydelsplanlægning med kvalitet - projektet belyser, om man med visionære bydels- eller kvarterplaner eller nytænkning af rammedelen, kan bidrage til en øget kvalitet i planlægningen.

Delprojekt 3:
Byøkologi og bæredygtighed i lokalplanlægningen - projektet bidrager til en vurdering af, om planlovens emnekatalog skal udvides med bestemmelser om bæredygtighed og byøkologi.

Delprojekt 4:
Lokalplanlægning og byggesagsbehandling - projektet fokuserer på mulighederne for at forenkle processen fra lokalplan til byggesagsbehandling og hvordan man sikrer kvalitet i lokalplaner.

Delprojekt 5:
Inddragelse i planlægningen - projektet vurderer forskellige typer inddragelse og vurderer styrker og svagheder ved de forskellige metoder.

Delprojekt 6:
Europæiske erfaringer - projektet inddrager europæiske erfaringer for at vurdere, om der er gode eksempler og lovgivningsmæssige erfaringer, der kan fungere som input til den danske planlov.

Delprojekterne har dannet baggrund for 4 hæfter, som kan bidrage til debatten om en ændret plankultur og debatten om behovet for justeringer af planloven.

De følgende debathæfter er vedhæftet som bilag forneden:

#1 Byomdannelse
#2 Fra plan til byggeri
#3 Lokalplanen
#4 Inddragelse

Realdania Medlemsdebat afholder et debatmøde med landets borgmestre 20. april 2006. Projektet vil blive afsluttet med en afrapportering fra dette møde og en samlet rapport med overvejelser og forslag. Den samlede rapport vil ligge klar ultimo juni 2006.

Projektet skal ses i forlængelse af Fonden Realdania og Dansk Byplanlaboratoriums tidligere projekter ’Fornyelse af byplanlægningen’ fra 2002 og 'Fornyelse af planlægningen ' fra 2004.

KONTAKT:

Kontaktpersoner i Dansk Byplanlaboratorium:
Britta DaugaardDenne e-mailadresse bliver beskyttet mod spambots, du skal have Javascript aktiveret for at se den , tlf. 33 17 72 76
Ellen Højgaard Jensen tlf.: 33 13 72 81

Kontaktpersoner i Miljøministeriet:
Karsten Jørgensen, tlf. 39 47 26 57

Anne Skovbro, tlf. 39 47 26 67

Kontaktperson i Realdania:
Karen Skou, tlf. 32 88 52 15

De enkelte delprojekter har tilknyttede konsulenter fra:
DTU, KVL, Århus Universitet, Aalborg Universitet, Svend Allan Jensens tegnestue, Kuben Byfornyelse Danmark, Europlan Arkitekter, Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Byplanlaboratorium.

Afslutrapport.pfd (1.45 mb)
Beskrivelse.pdf (107 kb)
Delrapport1.pdf (1.14 mb)
Delarpport2.pdf (1.92 mb)
Delrapport3.pdf (1.63 mb)
Delrapport4.pdf (789 kb)
Delrapport5.pdf (990 kb)
Delrapport6.pdf (1.4 mb)
Debat1.pdf (2.56 mb)
Debat2.pdf (2.32 mb)
Debat3.pdf (1.98 mb)
Debat4.pdf (2.15 mb)

Byplannyt-1-07-1.jpg- Nye strategier for udvikling af Danmarks udkantområder

Store dele af Danmark oplever i disse år stagnation eller tilbagegang i befolkningstal eller arbejdspladser, og prognoserne indikerer, at denne udvikling vil fortsætte de kommende år. Den almindelige reaktion i de berørte kommuner er et forsøg på at gennemføre en strategi for vækst på trods af disse tendenser. Det er vores opfattelse, at tilbagegangen i mange områder reelt vil være et grundvilkår, og at en erkendelse af dette vil give langt de bedste muligheder for at finde en strategi til overlevelse – et ”liv uden vækst”.

Dansk Byplanlaboratorium satte i 2004 fokus på emnet med et tema i bladet Byplannyt, under titlen ”Tilbagetogets helte”. Artiklerne vakte stor interesse, specielt i udkantkommunerne, og viste et behov for, at nogen udefra tog fat om problemet.

Dansk Byplanlaboratorium gennemfører derfor et informationsprojekt, som med indsamlet viden, eksempler og dialog skal inspirere kommuner og andre lokale aktører i udkantområderne til en debat om alternative strategier til overlevelse.

Projektet indledes med en indsamling af materiale fra foreliggende undersøgelser, der kan give et over-blik over status i kommunerne, relateret til faktorer, der indikerer vækst eller ej. Dernæst undersøges foreliggende viden og teorier om 0-vækst og om omstilling af kommunaløkonomi og offentlige ydelser.

Disse undersøgelser bruges som grundlag for en dialog- og eksempelfase, hvor nye strategier for udkantområderne indsamles, udvikles og debatteres med de lokale aktører, bl. a. via interviews, rund-bordssamtaler eller workshops i udkantkommuner.

Undervejs inddrages elementer fra projektet i Byplanlaboratoriets kurser. Resultaterne af projektet præ-senteres i et temanummer af Byplannyt, der udkommer primo 2007, og via Byplanlaboratoriets hjem-meside.

Projektet støttes af Indenrigs- og sundhedsministeriets landdistriktspulje.

Kontaktperson i DB: Annette Thierry

(Multifunctional Intensive Land Use)
Projektet har til formål at opsamle, bearbejde og formidle erfaringer om funktionsblandede kvarterer i europæiske byer. I projektet indgår 25 partnere, forskningsinstitutioner, offentlige myndigheder mv. Byplanlaboratoriet indgår i projektets ledelse sammen med Habiforum i Holland. Projektet er igangsat i foråret 2004 og støttes af Interreg IIIC.

www.milu.net

Kontaktperson: Annette Thierry

IFHP/MILUnet konference - Multifunctional and Intensive Land Use
8. – 11. maj 2007 i Lissabon
Konferencen afslutter et projekt, som også DB har medvirket i. 24 partnere i Europa har dannet et netværk, som har udvekslet og udviklet erfaringer om ’multifunktionel og intensiv arealudnyttelse’. Erfaringsudvekslingen mellem de 24 partnere ses som et vigtigt led i bestræbelserne for en bæredygtig udvikling. Netværket har studeret problemområder i europæiske byer og har her arbejdet med en særlig metode til udvikling af strategier til fremme af ’MILU’. Resultaterne vil blive præsenteret ved konferencen, og arbejdsmetoden vil blive anvendt af deltagerne på lokale cases.
Se program for konferencen: www.milu.net

visioner2040.jpg Hur/hvordan bliver Öresundsregionen til fremtidens unikke metropol?

Sådan kan öresundsregionen se ud om 30 år!
Læs om Idekonkurrencen

Se de femten besvarelser fra 2. fase

Læs dommerbetænkningen fase 1 (.pdf)

Idékonkurrencen er med til at styrke Öresundsregionens position som en unik metropol. En metropol med optimale fysiske rammer for det mangfoldige byliv baseret på såvel social, økonomisk som miljømæssig bæredygtighed.

Som startskud på konkurrencen udgav Realdania en debatavis med inspirerende artikler om fremtidens Öresundsregion og med selve konkurrenceprogrammet.
Hent debatavisen som pdf

Konkurrencen havde en samlet præmiesum på 1,3 mio. danske kroner og var åben for alle, der har en mening, tanke eller idé om fremtidens Öresundsregion.

commin_logo.gif

 

Promotion Spatial Development by Creating Common Mindscapes

Kender du plansystemet i Litauen? Ved du hvad en norsk udbygningsaftale går ud på? Ved du hvad lokalplanlægning hedder på Russisk?
Hvis svaret er nej, så besøg en ny hjemmeside, hvor du blandt andet kan læse om Østersølandenes plansystemer, hvordan en lokalplan ser ud i de 11 meget forskellige lande samt finde en engelsk-dansk ordbog over de mest gængse plantermer.

Hjemmesiden er et resultat af et EU, Interreg IIIB-projekt, der blev ledet ARL, Akademie für Raumforschung und Landesplanung i Tyskland.

Læs mere på www.commin.org

Kontaktperson: Henrik Witthøft

150x150landsbyliv_gennemsigtig.png

Landsbyliv - planlægning på landet er et koncept for kommunikationen mellem lokalrådene og kommunernes politikere og planlæggere. Dansk Byplanlaboratorium har sammen med Silkeborg kommune og Tankegang udviklet et koncept, der er afprøvet i 2007. I løbet af 2008 vil det blive tilgængeligt for alle interesserede.

Læs videre (.pdf)

Se din landsby med nye øjne
Nyt værktøj til planlægning i landsbyerne
Læs videre (.doc)

Kontaktperson: Direktør Ellen Højgaard Jensen 33 17 72 77 Mail: ehj@byplanlab.dk

Et udviklingsprojekt skal forsøge at finde frem til de bedste modeller for, hvordan det fremtidige samarbejde mellem boligorganisationer og kommune bedst organiseres. Projektet gennemføres for AlmenNet af Dansk Byplanlaboratorium i samarbejde med en række kommuner.

Det er vigtigt at de almene helhedsplaner ikke kun ser på den enkelte bebyggelse isoleret, men behandler den ud fra en kommunal helhedsbetragtning. Her har det nok være lidt hektisk omkring de første helhedsplaner. Mange kommuner har ikke været godt nok rustet. De har brug for en bedre platform at planlægge ud fra. Det er den, vi nu skal prøve at finde modeller til – i samarbejde med udvalgte kommuner og deres boligorganisationer.

Fire kommuner – Vejle, Herning, Herlev og København – har givet tilsagn om at deltage i udviklingsprojektet som pilot-kommuner. Kommunerne vil blive bedt om at udvælge nogle områder og boligafdelinger, hvor der skal gennemføres fremtidsanalyse, helhedsplanlægning og de beboerdemokratiske processer i overensstemmelse med AlmenNet-vejledningerne. I forhold til disse konkrete planprocesser etablerer kommunen så en model for sin del af samarbejdet. Den må selvfølgelig tage afsæt i de lokale behov og den lokale situation, så det kan sagtens være fire forskellige modeller, der kommer ud af projektet. Og det er helt fint, for derved får de øvrige kommunerne jo et katalog over forskellige løsninger til inspiration for deres egne valg.

Se mere om almennet på www.almennet.dk

150x212sbi_-2008-02.png

I 2004 trådte en ny byfornyelseslov i kraft. SBi og Dansk Byplanlaboratorium har gennemført en evaluering af, hvordan loven har fungeret de første tre år. Rapporten belyser effekten af den nye lov set i forhold til målsætningerne om, at byfornyelsen skal gennemføres på privat initiativ og med størst mulig privat medfinansiering. Der ses nærmere på, hvordan byfornyelsesmidlerne er anvendt, på kommunernes målsætninger og på deres erfaringer med brugen af de forskellige ordninger i loven: Bygningsfornyelse og områdefornyelse.

Download rapporten: Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer. Sammenfatning (2008)

Formidlingsaktiviteterne vil bl.a. indeholde en pjece med hovedkonklusionerne og en afsluttende konference, hvor konklusionerne diskuteres. Materialet bliver tilgængeligt på www.sbi.dk og på www.byplanlab.dk.

Yderligere oplysning:

Forskningschef, landinspektør, Thorkild Ærø,
eller Direktør, geograf, Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium (ehj@bypanlab.dk, tlf. 33 17 72 77).

2BG

Projekt 2BG (black, blue, green) omhandler byens samlede vandkredsløb og samspillet med byens befæstede- og grønne arealer. Det går ud på at udvikle redskaber, som sikrer en bæredygtig håndtering af byens vand, herunder regnvand, spildevand, vandforsyning osv.

Projektet støttes af det strategiske forskningsråd og er et samarbejde mellem 3 universiteter, 4 kommuner, 5 virksomheder samt Danva og Dansk Byplanlaboratorium. Projektet strækker sig over 5 år og har en række PhD projekter tilknyttet.

Planlæggere og vandingeniører taler sjældent samme sprog. Det tværfaglige er derfor et vigtigt element i projektet. Dansk Byplanlaboratorium er med til at udvikle et kursus for de 4 deltagende kommuner – som senere kan udbydes til andre kommuner.

Læs mere på www.2bg.dk

vand_i_byen.pngDansk Byplanlaboratorium deltager i et partnerskab om vand i byer. Partnerskabets formål er at tilpasse danske byer til de øgede nedbørsmængder og samtidig udvikle nye kommercielle løsninger med stort eksportpotentiale. En af ambitionerne er at udvikle løsninger, så fremtidens store nedbørsmængder anvendes som ressource frem for at udgøre et problem.

Partnerskabet består af over 75 virksomheder, forskningsinstitutioner, kommuner, forsyningsselskaber og organisationer inden for vandmiljøsektoren. DTU leder partnerskabet i samarbejde med Københavns Univesitet og de to GTS-institutter DHI og Teknologisk Institut. Virksomhedspartnerne omfatter blandt andet CO-WI, Grontmij/Carl-Bro, Rambøll, NCC, Henning Larsen Architects og IBM.

Yderligere informationer kan fås hos
Ny W. Øhlenschlæger, nwo@byplanlab.dk eller hos Ellen Højgaard Jensen, EHJ@byplanlab.dk

Du kan finde flere oplysninger her:
www.laridanmark.dk
www.vandibyer.dk


150x212inddragelse_af_born_i_byfornyelse.png

Projektet består af en landsdækkende screening af børneinddragelse i kommunernes byfornyelse og byudvikling finansieret af Socialministeriet. Formålet er at lokalisere gode eksempler på børneinddragelse, som bliver videreformidlet via en hjemme side og en publikation.

Hjemmeside
Gyldendal er p.t. ved at færdiggøre hjemmesiden ”Børn i byen” (endnu ikke offentlig), som både har en undervisningsdel rettet mod elever/lærere og et idékatalog rettet mod professionelle fagfolk (kommuner, arkitekter, beboerforeninger m.fl.).
Dansk Byplanlaboratorium har bidraget til undervisningsdelen med beskrivelser af og fotos fra 7 forskellige eksempler på børneinddragelse.

Publikation
Dansk Byplanlaboratorium har fået til opgave at skrive en publikation om børneinddragelse i kommunernes byfornyelse og byudvikling. Målet er at lokalisere de 12 bedste eksempler på børneinddragelse i kommunerne, inddelt regionalt med 2 eksempler fra hver af de 4 ikke-hovedstadsregioner og 4 eksempler fra hovedstadsregionen. Idéen er at professionelle fagfolk skal bruge guiden til at tage på inspirationstur rundt i landet – eller i ens egen region.

Projektleder: Julie Abitz, ja@byplanlab.dk, tlf. 33177272
Research: Ida Louise Juul Holgersen, ih@byplanlab.dk, tlf. 3317 7271

hent Publikationen her (pdf)
model_3.v.jpg
Københavns Kommune udskrev i 1999 en konkurrence for skolerne i Valby og Kgs. Enghave om, hvem der kunne tegne ”fremtidens have.” Idéen var at lave en temahave i Valbyparken udformet af børn, som kunne markere årtusindeskiftet (år 2000). Der kom 7 spændende og tankevækkende forslag. Her vinderforslaget fra 3.V. Foto: Helle Nebelong