Byplanlaboratoriets årsberetning 2011

Byplanlaboratoriets årsberetning 2011

Bestyrelsens beretning ved formand Maj Green

Det er altid en god øvelse at kigge et år tilbage og se, hvad vi har lavet.

Byplan Nyt og Byplan 2011
Der er udkommet fem numre af Byplan Nyt med varieret tema. Nogle numre læner sig op af projekter mens nummer 4 læner sig op af Byplanmødet.

Der er udkommet 4 numre af Byplan med forskellige temaer.

Der har været overvejelser om mediernes form mht. om de er fremtidssikrede. Byplan Nyt har den rette form på papir. Egner sig til at blive læst hurtigt i toget eller i en pause.
Byplan har en lang tradition bag sig. Bestyrelsen og redaktionen har besluttet at undersøge muligheder for en digital løsning for Byplan, fordi det er den vej det går, og vi skal følge med tiden. Vi kan nå ud til en bredere målgruppe med en digital løsning. Artikler vil poppe op på Google, når der søges på temaer. Der har desuden været overvejelse om andre former for abonnements ordninger.
Udviklingsarbejdet er sat i gang. Der er enighed om, at der skal være en genkendelighed trods digitalisering. Byplan skal stadig være genkendelig.

Projekter 2011
Sidste år blev det besluttet at sætte penge af til projektet Planlæggeruddannelser og planlæggerkompetencer. Undersøgelsen er afsluttet og den viser at der er samfundsvidenskabelige uddannelser på vej ind i faget, men arkitekterne udgør stadig godt halvdelen. Der er store regionale forskelle. Generationsskiftet er i gang, så der i øjeblikket er et godt mix af fagligheder i kommunerne.

I projektet: Provinsbyernes udfordringer arbejder vi med de udfordringer provinsbyerne har. Dansk arkitekturcenter (DAC) og Byplanlaboratoriet har udarbejdet en rapport og en pjece for Miljøministeriet. Der har også været afholdt debatmøder.

Innovativ plankultur er et projekt, der har til formål at skabe bedre samspil mellem de aktører, der er involveret i planlægning. Vi har arbejdet sammen med Lolland Kommune, Svendborg Kommune og Trekantsområdet. Svendborg har fokus på samarbejdet med bygherre og investorer. Trekantsområdet arbejder med ejerskab blandt politikere og brugere. Lolland har en spændende proces i gang, men har trukket sig halvvejs i forløbet. Innovativ plankultur afsluttes med et debathæfte ved udgangen af 12.

Plan09 startede som et udviklingsprojekt, der kom i halen af kommunalreformen. DB fik i 2010 overdraget hjemmesiden. I 2011 har DB fulgt op på en række af de projekter, der blev sat i gang. Vi har undersøgt, hvad der fungerer, og hvad der blev ført ud i livet.

Plan13 står oven på plan09. Det var det sidste projekt, som plan09 udførte. Der er erfaringer og inspiration til brug i de nye planprocesser. Derudover er plan13 en værktøjskasse på Byplanlaboratoriets hjemmeside. Den holdes i live med faktaark og små interviews. I foråret afholdt vi en velbesøgt planmesse i Rundetårn med fokus på kommuneplan13. Planmessen afholdes igen i år.

Vand i byer blev relevant med sidste års skybrud. Vand i byer er et partnerskab med mere end 75 deltagere. Der er fokus på nye løsninger med erhvervsudvikling og eksport. En af ambitionerne er at udvikle løsninger, så fremtidens store nedbørsmængder kan anvendes som en ressource frem for at udgøre et problem.

2BG (Black, Blue, green) har fokus på løsninger i forhold til byens samlede vandkredsløb og samspillet med byens befæstede og grønne arealer. Det tværfaglige casebaserede kursus, som er resultatet af projektet har kørt 4 gange. Man deltager med både planlæggere og medarbejder fra vandområdet og nogle fra forsikringsselskaberne, det er et krav. Desuden har der i 2011 været udgivet et temanummer af Byplan. Hvilket er et eksempel på synergi mellem aktiviteterne.

Kurser og seminarer 2011
Kurser og seminarer er en væsentlig del af Byplanlaboratoriets virksomhed. Nogle kurser er nye andre er gentagelser.

I foråret 2011 blev der afholdt følgende kurser: Strategisk energiplanlægning, Åben Land konference, Regnvand og bykvalitet, Status på Nørrebrogade, Miljøvurdering, Minimesse om kommuneplan13, Omdannelse af almene boligområder forår, Byer uden grænser, Midlertidighed på godt og ondt.

I efteråret 2011 blev der afholdt følgende kurser: Kommuneplan 13, Danske byers udfordringer, Jura og plan i praksis, VVM for begyndere, Omdannelse af almene boligområder efterår, Bevarende lokalplaner, Lokalplankvalitet og bykvalitet, Fra Jakriborg til Sluseholmen, Byens Vand, Bedre Byrum.

Det er godt, at vi gennemfører så mange kurser, selvom markedet er fyldt med tilbud og kommunerne ikke har så mange penge. Vi modtager gerne gode ideer til, hvad vi evt. mangler i vores udbud af kurser.

Årets Byplanmøde blev holdt i Aalborg

Byplanprisen 2011
Byplanprisen 2011 gik til Middelfart Kommune for samarbejdet med en stor række af aktører, private som offentlige. Middelfart var indstillet sammen med Loopcity om fortætning af byen langs Ring3 og Thisted Kommune med et forløb med samarbejde og inddragelse.

Alle kan indstille til prisen.

Debatmøde om Fingerplanen
Der har været diskussion i bestyrelsen om, hvorvidt vi kan og skal lave høringssvar. I nogle situationer sidder vi inde med vigtig viden. Men vigtigst er det at skabe debat om høringerne.

Derfor arrangerede Byplanlaboratoriet et debatmøde den 11. maj i København. Omkring 50 planlæggere og rådgivere var samlet til mødet. Høringssvaret kommenterede på:

Grønne kiler og fokus på klimatilpasning Dansk Byplanlaboratorium hilser ministerens budskab om at værne om og udvikle de grønne kiler i fingerplanen velkommen. De grønne zoner mellem fingrene i planen er et anerkendt princip i planen, som bidrager væsentligt til fingerplanens berettigelse. De har over tid været under pres fra lokale udviklingsplaner, og det kræver fokus at bevare de grønne kiler.

Byomdannelse og ny byudvikling I debatoplægget spøger ministeren, om hovedstadsområdet har et tilstrækkeligt udbud af bosætningsmuligheder. Dansk Byplanlaboratorium finder spørgsmålet meget relevant, og savner opdaterede analyser, der kan levere svaret. Debatoplægget stiller et relevant spørgsmål om, hvorvidt der er tilstrækkeligt med lokale muligheder for byvækst uden for fingerbyen. Det vurderer Dansk Byplanlaboratorium umiddelbart at der er. Her kunne man stille det modsatte spørgsmål: Er rummeligheden for stor og giver den risiko for øget sprawl?

Samordning af trafikken Generelt kunne Fingerplan 2012 med fordel udlægge retningslinjer til en samlet bosætnings- og trafikplan for Hovedstaden, Sjælland og Skåne.

Fejring af 90-års fødselsdag
Byplanlaboratoriet blev 90 år i 2011. Det blev fejret med lagkage, spændende oplæg og sang. Vi takker alle, der var med til at fejre os på den store dag. Vi glæder os allerede til at blive 100.

Byplanlaboratoriets Kommunikationsstrategi
Der har i årets løb været stor fokus på kommunikation.

Nøglebegreber i DB:

Troværdighed: Byplanlaboratoriet er en troværdig institution med en høj grad af integritet. Det er vigtigt at signalere, at vi er uafhængige og ikke bundet til bestemte interesser eller politiske standpunkter.

Udvikling: Byplanlaboratoriet er med til at udvikle planlægningen. Vi skal have øje for de nyeste tendenser - for god planlægning kræver, at man konstant forholder sig til fremtiden

Inspiration: Byplanlaboratoriet inspirerer kommuner og andre aktører til at afprøve nye veje. Ny viden og gode eksempler skal deles med andre, og her er Byplanlaboratoriet en vigtig platform.

Det har affødt gode diskussioner om DBs rolle.

Der har også været diskussion om målgrupper.

Vi fokuserer på tre målgrupper:

  1. De unge aspiranter til byplanfaget. DB vil gerne nå bedre ud til de unge på de videregående uddannelser. Formålet er dels at gøre dem interesserede i byplanfaget og dels at være i dialog med de mennesker, som skal forme fremtidens byudvikling og forestå den tids byplanlægning.
  2. De etablerede byplanlæggere. De har en del års erfaring i faget og bestrider centrale funktioner på den byplanfaglige arena. DB har fat i en del af de etablerede, men har behov for at få bedre og bredere kontakt og dialog med dem.
  3. Politikere og chefer i stat, regioner og kommuner er centrale beslutningstagere omkring byplanfaglige spørgsmål. DB har primært kontakt til chefer og politikere på det årlige Byplanmøde. DB ønsker at profilere sig tydeligere, som en seriøs faglig aktør og sparringspartner for politikerne og chefer.

De vigtigste kanaler:
Hjemmesiden, som er under udvikling.
Byplan Nyt er vores væsentlige trykte kommunikationskanal
Nyhedsbrevet har været igennem en proces og er blevet mere levende

Desuden er der truffet beslutning om at gå på Facebook. Derfor håber vi, at alle vil synes godt om Dansk Byplanlaboratorium på Facebook. Det er et godt medium og en platform for hurtig videndeling. Det vil vi prøve at udvikle.

Sekretariatet 2011: En stor tak til sekretariatet som har bestået af Christian Broen, Ellen Højgaard Jensen, Eva Josephsen, Henrik Witthøft, Ny Weisser Øhlenschlæger, Susanne Saxholt, Vibeke Meyling, Andreas Hvidt, Andreas Klarlund, Ane Rottbøl Jørgensen, Emil Egerod Hubbard, Søren Schaumburg Jensen, Louise von Müllen og Charlotte Sjælland. Sekretariatet yder en fornem indsats og når rigtig meget.

Bestyrelsen 2011: Tak til bestyrelsen. Bestyrelsen er en blanding af forskellige fagligheder og kompetencer. Det er bestyrelsens styrke. Vi bestod i 2011 af: Maj Green (Gladsaxe Kommune), Marie Louise Madsen(KL), Ole Bladt Hansen(nu Billund kommune), Anne Skovbro (Københavns Kommune), Thorkild Ærø(SBI), Sven Kofoed Hansen(Naturstyrelsen), Mai-Britt Jensen(Faaborg-Midtfyn kommune), Lars Vildbrad(Region Midtjylland); Filip Zibrandtsen (Nu RealDania By), Lene Krogh (Horsens kommune) og Peter Vergo (Vordingborg kommune)