Publikationer

Trygge byer og boligområder tryghedsfremmende byplanlægning

Trygge byer og boligområder - tryghedsfremmende byplanlægning

Publikationen ‘Trygge Byer og Boligområder’ tilbyder en række tilgange og eksempler, som kan hjælpe planlæggere og andre med at integrere tryghedsaspekter i deres arbejde. Vi har samlet inspirerende eksempler fra adskillige danske kommuner. Her kan du få konkrete indblik i, hvordan kommunerne har prioriteret tryghed i deres kommuneplaner, lokalplaner, politikker, strategier, udbud og meget mere. Vi håber på denne måde at bidrage til at skabe livlige byområder, hvor borgerne kan trives og føle sig trygge.

Forside af publikation

Skrift 84. VAND OG BOSÆTNING – potentiale og trussel

39. Byplanhistoriske seminar, mandag .6. november 2023

Redaktion: Grethe Silding
Skriftet er udarbejdet på baggrund af indlæggene på seminaret afholdt i Nationalmuseets festsal, Ny Vestergade 10, København K

Forside af publikation

Skrift 83. LANDSKABET OG BYERNE – parasit eller symbiose?

38. Byplanhistoriske seminar, afholdt d. 7. november 2022 

Redaktion: Gertrud Jørgensen og Nanna Uhrbrand
Skriftet er udarbejdet på baggrund af indlæggene på seminaret afholdt i Vartov, Farvergade 27, København

Omdannelse af erhvervsområder - pixiudgave

Omdannelse af Erhvervsområder – fra vision til virkelighed (Pixiudgave)

Rapport om barrierer og potentialer i omdannelsen af erhvervsområde i Københavns omegn. Udgivelsen er udarbejdet af Dansk Byplanlaboratorium, Grandville og Cushman & Wakefield RED. Udgivelsen er udarbejdet på baggrund af et projekt om erhvervsområder, der er økonomisk støttet af casekommunerne Albertslund Kommune, Gladsaxe Kommune og Ishøj Kommune og foreningen Realdania.

Læs pixiudgaven her.

Se også den fulde rapport her.

Omdannelse af erhvervsområder

Omdannelse af Erhvervsområder – fra vision til virkelighed

Rapport om barrierer og potentialer i omdannelsen af erhvervsområde i Københavns omegn. Udgivelsen er udarbejdet af Dansk Byplanlaboratorium, Grandville og Cushman & Wakefield RED. Udgivelsen er udarbejdet på baggrund af et projekt om erhvervsområder, der er økonomisk støttet af casekommunerne Albertslund Kommune, Gladsaxe Kommune og Ishøj Kommune og foreningen Realdania.

Find rapporten her.

Find også en pixiudgave af rapporten her.

Forside_BHU_82_2022

Skrift 82. Kulturmiljøer i forandring – fokus på efterkrigstidens boligforstæder

37. Byplanhistoriske seminar, afholdt mandag d. 8. november 2021.

Redaktion: Hans Kristensen (ansvarshavende).
Skriftet er udarbejdet på baggrund af indlæggene på seminaret afholdt i Vartov, Farvergade 27, København

Hent pdf 

 

Forside_BHU_2019

Seminarskrift 80. Hvem udbygger vores byer og hvordan

36. Byplanhistoriske seminar, Mandag d. 25. november 2019 afholdt i Vartov i København.

Redaktion: Michaela Brüel, Hans Kristensen, Jens Clemmensen og Karsten Jørgensen (ansvarshavende)

Klimamål og planlægning

Klimamål og planlægning

Hæfte med 27 cases beskriver sammenhængen mellem klimaplaner, planstrategier, kommuneplaner og lokalplaner.

CONCITO, Gate 21, KTC og Dansk Byplanlaboratorium har udarbejdet hæftet. Foreningen Realdania har bidraget til udgivelsen.  

Hent print version

7 interviews - om Københavns planlægning

Skrift 81. 7 interviews - om Københavns planlægning

Dette byplanhistoriske skrift er en samling interviews af ældre byplanlæggere, der
på forskellige måder har haft med byplanlægningen af Københavns kommune at
gøre i tiden efter 2. Verdenskrig – især i den sidste tredjedel af 1900-tallet.

De interviewede i dette skrift er:

Knud Rasmussen, Peder Boas Jensen, Jens Rørbech, Karsten Jørgensen, Jens Ole Nielsen, Niels Andersen og Michaela Brüel

Af Jens Clemmensen og Sven Illeris Pris: 150 kr. 

Bestil bogen

Den bæredygtige lokalplan

Den bæredygtige lokalplan

af Byplanlaboratoriet med flere
18. juni 2021 

Rapporten findes kun i digital version.

Gentænk Byen

Gentænk Byen

Publikationen er gratis, men der tillægges et forsendelsesgebyr (følgende gældende takster) samt administrationsgebyr (30,-).

Bestil trykt udgave

Forsiden af publikationen

Invitér bofællesskaberne indenfor - planlægning og etablering af bofællesskaber

af Anna Falkenstjerne, Erhvervs PhD og konsulent, Udgivet af Byplanlab og KUBEN, Okt. 2019.

Publikationen er gratis, men der tillægges et forsendelsesgebyr (følgende PostNords takster) samt administrationsgebyr (30,-).

Bestil

byplanhåndbogen

Byplanhåndbogen

af Arne Post.
2018 - 248 s.

Pris: 250 kr. + forsendelse
For tilskudsgivere til Byplanlaboratoriet: 200 kr + forsendelse


Bestil bogen

Forside af Seminarskift nr 79

Seminarskrift nr. 79 Boligidealer og bebyggelsesplaner

35. Byplanhistoriske seminar, Fredag d. 9. november 2018 afholdt i Boligselskabernes Hus i København.

Redaktion: Hans Kristensen, Niels Helberg og Helle Juul.

Forside af Køge Kyst bog

Køge Kyst - en historie om en bys forandring

Af Jørn Nue Møller. Udgivet på Byplanlaboratoriets Forlag 2018.
Pris: 125 kr. + forsendelse

Bestil

Debathæftets forside

Debathæftet "Giv Fingerplanen en Hånd"

af Byplanlaboratoriet
2019 - 27 s.

Debathæftet findes kun i digital version.

forsiden af skriftet

Seminarskrift 78. 50 års byplanlægning - hvad har vi lært?

34. Byplanhistoriske seminar, 2. marts 2018 i Arkitektforeningen, Åbenrå 34, København.

Red. Karsten Jørgensen (ansvarshavende), Michaela Brüel, Hans Kristensen og Jonas Møller.

Seminarskrift 77. Har forstaden erobret byen?

33. Byplanhistoriske seminar, November 2016 på Søetatens Pigeskole – Bygningskultur Danmark, København Red. Hans Kristensen (ansv.), Ole Christiansen

Seminarskrift 76. Er grønt blot til lyst? Grønne områder i store danske byer og perspektiverne for den fremtidige udvikling

32. Byplanhistoriske seminar, November 2015 på Frederiksberg Campus, København Red. Michaela Brüel og Inge Alstrup 

Skrift 75. På fri fod - Gamle byplanlæggere ser tilbage på barndomslivet

Hvordan oplevede 12 gamle byplanlæggere, hvoraf de fleste var medansvarlige for byernes udvikling i anden halvdel af 1900-tallet, deres egen barndoms bykvarter i krigstiden og efterkrigstiden? Det handler dette jubilæumsskrift nr. 75 om. Red. Hans Kristensen og Niels Helberg. Pris: 150 kr. 

Bestil

Seminarskrift 74. Forenkling eller bureaukrati - Kommune- og lokalplanlægningens udfordringer

31. seminar, november 2014, Café Elefanten på Carlsberg, København V. Fysisk planlægning er ændret markant gennem de seneste 40-50 år med hensyn til indhold, udformning og udarbejdelse samt procedure for planernes tilvejebringelse. Måske også med hensyn til planernes kvalitet? Seminarets formål er at belyse de ændringer, der er sket og støtte en faglig debat herom. Re.: Karsten Jørgensen, Niels Helberg, Ole Christiansen og Grethe Silding. 

Skrift 73. Centraladministration og byplanlægning 1938- ca. 1975

Formålet med dette skrift er at skildre hvordan der i den danske centraladministration blev arbejdet med byplanlægning og andre former for fysisk planlægning i undersøgelsesperioden 1938 - ca. 1975. Hvilke opgaver blev taget op, og hvordan blev de løst? Hvilke bevæggrunde havde embedsmændene til at gøre som de gjorde? Af Sven Illeris
Pris: 200 Kr.

Bestil

Seminarskrift 72. Menneske og by – ideologi og planlægning

30. seminar, november 2013. Ørestad Skole, København. Hvad forstår vi ved gode byer, og hvilke planlægningsideologier har præget – og præger – planlægningen af byerne? Hvordan sætter vi mennesket i centrum i planlægningen? Skriftet indeholder en række artikler baseret på konferencens syv oplæg fra arkitekter, byplanlæggere og sociologer.

Red. Niels Helberg, Peder Boas Jensen, Hans Kristensen og Jens Clemmensen. 

Skrift 71. Forarbejder til Fingerplanen 1947

Byplanhistorisk udvalg præsenterer fire notater, som udgjorde en vigtig del af forarbejdet til den oprindelig Fingerplan. Notaterne, som fornyligt er dukket op, blev udarbejdet af Poul Lyager i årene 1944 - 1949, mens han var ansat i Københavns Kommune. Notaterne omhandler trafikforholdene i hovedstadsområdet i krigens sidste år og overvejelser om, hvordan den fremtidige byplanlægning skulle udformes. Red. Vibeke Dalgas.
Pris: 250 kr.

Bestil

Seminarskrift 70. Hvad gjorde vi ved Danmark?

29. seminar, november 2012. By & Havn, Ndr. Toldbod, København. Fagfolk, som har arbejdet med landsplanlægning, diskuterer, hvilken rolle dette "øverste" planniveau har spillet. Har det styret de underliggende niveauer - region-, kommune- og lokalplanlægningen? Eller har sektorplanlægningen med politiske beslutninger om trafikanlæg, detailhandel og sygehuse reelt defineret landsplanlægningen? Et resumé af landsplanredegørelser 1975-2012 er inkluderet som Bilag A. OBS: Kortene på side 63-70 er rettet i september 2013. Red. Sven Illeris og Michaela Brüel.

Skrift 69: Register over noter nr. 1-67

Registeret er tænkt som en indføring i de forskellige noters indhold, så der kan dannes  et overblik for brugeren. Det er et opslagsværk og et redskab til litteratursøgning inden for Byplanhistorisk udvalgs publikationer.

Skriftet er opdelt i fire dele:

  • Note og skriftoversigt
  • Seminaroversigt
  • Forfatterindeks
  • Geografisk indeks

Skrift 68. Ib Møller: På vej - som arkitekt, planlægger og landskabsarkitekt

Ib Møller begyndte som mange andre arkitektstuderende og unge arkitekter med at tegne huse. Som studerende og senere undervisningsassistent hos Steen Eiler Rasmussen og efter et års studielegat i USA var interessen for planlægning af byer og landskaber vakt. Det førte senere til æstetisk rådgivning ved større tekniske anlæg i landskabet som veje, baner, naturgas og vindmøller. Planlægning for Christiania var en helt speciel opgave. Skrift 68 handler således også om bredden i arkitektens fagområde, når rette vedkommende kommer til.
Red. Ib Møller, Vibeke Dalgas og Peder Boas jensen. 2013. 128 s.
Pris: 200 Kr.

Bestil

Seminarskrift 67. Arkitektonisk planlægning i by og land

28. seminar, november 2011. Noten drøfter forandringerne i de fysiske strukturer for at forstå, hvilke konsekvenser denne udvikling i fremtiden kan have for landskabets og byernes arkitektur. Hvordan forstår og forvalter vi den arkitektoniske arv i vore omgivelser? Hvilken betydning tillægger vi i dag arkitekturen i den moderne planlægning af landskab og by? Red. Inge Alstrup, Gregers Algreen-Ussing, Poul Sverrild og Ib Asger Olsen. 76 s.
Pris: 150 kr.

Bestil

Seminarskrift 66. Fra Grænseløs Optimisme til Kritisk Eftertanke 

27. seminar, november 2010. Statens Byggeforskningsinstitut.
Denne note er nøje semmenknytttet med Note 65, idet begge udgivelsen af begge publikationer er det afsluttende led i i forskningsprojektet "Byplankonsulenttegnestuerne i 1960´erne og 70´erne". Seminaret - og hermed Note 66 - indgår som et supplement til de interview, der er bearbejdet i Note 65.
Red. Vibeke Dalgas og Hans Kristensen. 2011. 96 s.
Pris: 150 kr. 

Bestil 

Skrift 65. Byplankonsulenttegnestuerne i 1960'erne og 70'erne

I noten gennemgår Byplanistorisk Udvalg forskningsprojektet "Byplankonsulenttegnestuerne i 1960'erne og 70'erne", som udvalget med støtte fra Realdania, har arbejdet på siden begyndelsen af 2010. Undersøgelsen bygger på interviews af udvalgte tegnestuer og giver et billede af tiden i 1960'erne og 70'erne og af de vilkår, under hvilket dansk byplanlægning for alvor udviklede sig kvantitativt og kvalitativt. Red. Vibeke Dalgas, Peder Boas Jensen, Sven Illeris, Jens Clemmensen og Hans Andersson. 2011. 210 s. Pris: 200 kr.

Bestil

Seminarskrift 64. Bygenbrug

26. seminar, november 2009. Kunstakademiets Arkitektskole. På seminaret By-genbrug blev det diskuteret, hvordan og hvorvidt fremtidens byplanlægning kan bidrage til bæredygtighed gennem genanvendelse af fysiske strukturer, der mister deres funktionelle betydning. I den nye seminarnote er de 6 kritiske oplæg fra seminariet om konkrete udviklinger i Danmark samlet. Red. Peder Boas Jensen. 2010. 66 s.
Pris: 150 kr. 

Bestil

Seminarskrift 63. Bilen og byen 

25. seminar, november 2008. Trekanten - Københavns Miljøforum. Emnerne er bilanvendelsens og vejplanlægningens historie og forhold til den øvrige samfundsudvikling. Særlige indlæg behandler overdækningen og senere frilæggelsen af Århus Å samt trafikplanlægningen i København. Red. Sven Illeris og Jens Clemmensen. 2009. 94 s.
Pris: 150 kr.

Bestil

Skrift 62. Et usædvanligt særtryk  

Særtrykket, som er hentet fra "Hillerødboggen" fra 1948, har vist sig at have en speciel byplanhistorisk interesse, da det både udgør et programskrift for den unge byplanlægning og en fortælling om Hillerøds fremtidsmuligheder, set med datidens øjne. Og øjnene, der så, tilhørte en af byplanlægningens pionerer, arkitekten og den senere professor Peter Bredsdorff. Af Peter Bredsdorff og Arne Mygind Sørensen. Red. Vibeke Dalgas.
Pris: 100 kr.

Bestil

Seminarskrift 60. Byen og den byhistoriske kartografi

24. seminar, november 2007. RUC. Red. Vibeke Dalgas, Søren Bitsch, DCfB. 2008. 101 s.
Pris: 100 kr.

Bestil

Seminarskrift 59. Industri- og erhvervsvirksomheder i byplanlægningen 1938-2007

23. seminar, september 2007. Den Kongl. Veterinær- og Landbohøjskole. Red. Ib Asger Olsen. 2008. 90 s.
Pris: 100 kr.

Bestil

Skrift 58. Byplanhistorie og byudvikling i Hillerød 1945-2006

Udvidet særtryk af "Hillerød 1945-2006" Af Vibeke Dalgas. 2007. 92 s.
Pris: 150 kr.

Bestil

Seminarskrift 57. Dansk planlægning - hvor kom ideerne fra - hvordan blev planerne

22. seminar sept. 2006, Køge Red. Jens Clemmesen. 2008. 64 s.
Pris: 100 kr.

Bestil

Skrift 56. Lokaliseringen inden for byerne i den offentlige service

En undersøgelse i Herning, Hillerød, Køge og Randers. Af Sven Illeris. 2006. 64 s.
Pris: 100 kr.

Bestil

Seminarskrift 55. Hvordan skriver vi historie for den moderne by 1945-2000

21. Seminar sept. 2005, Carlsberg Akademi. 98 s.
Pris: 75 kr.

Bestil

Skrift 54. Egnsudvikling - egnsudviklingens historie i Danmark

Af Sven Illeris. 2005. 42 s.
Pris: 50 kr. 

Bestil

Skrift 52. Regionplanlægning - bidrag til regionplanlægningens historie 

Af Vilhelm Brage Michelsen, Karsten Bay Christensen og Ib Ferdinandsen. 2004. 62 s.
Pris: 50 kr. 
Bestil

Skrift 51. Centerplanlægning - Udvalgte byplanopgaver 

Udført i konsulentfirmaet Institut for Center-planlægning i 1960´erne Af Jesper Harvest. 2004. 46 s.
Pris: 100 kr.
Bestil

Seminarskrift 50. Københavns skitse til en generalplan 1954 - holder planlægningen 50 år efter ?

20. seminar, sept. 2004, Københavns Rådhus. Red. Søren B. Jensen, Michaela Brüel og Jessper Harvest. 2006. 60 s.
Pris: 75 kr.
Bestil

Seminarskrift 49. Byen og Banen. Byplan og kollektiv trafik i Københavnsegnen

19. seminar, maj 2003. Ørestadsselskabets informationsbygning. Red. Michaela Brüel og Jessper Harvest. 2005. 55 s.
Pris: 50 kr. 
Bestil

Skrift 48. Mit Arkitektliv

Af Kirsten Andersen. 2003. 64 s.
Pris: 50 kr.
Bestil

Seminarskrift 47. Da Danmark blev lavet om – Kommunalreform og nye planlove

Byplanhistorisk udvalgs 18. seminar, maj 2002. Red. Elith Juul Møller. 48 s.
Pris: 300 kr.
Bestil

Skrift 46. Om byplan i Grønland - mellem præstestyre og hjemmestyre 

Af Poul Lyager. 2002. 82 s.
Pris: 90 kr. 
Bestil

Skrift 45. Lem Præstegård i Vestsalling 

Betragtninger over børnenes legevirksomhed, udarbejdet i den regnfulde sommer 1987 af Max Sigumfeldt. Red. Edmund Hansen og Vibeke Dalgas. 2001. 22 s.
Pris: 50 kr. 
Bestil

Seminarskrift 44. Danske Stationsbyer i byplanlægningens århundrede 

17. seminar maj 2001, Gammel Dok. Red. Poul Sverrild, Jens Johansen, Vibeke Dalgas og Elith Juul Møller. 87 s.

Skrift 43. ÆBÆ: Ældre byplanlæggere 1954-2000

Red. Kirsten Andersen. 2001. 131 s.
Pris: 90 kr. 

Skrift 42. Byplanhistorisk status ved årtusindskiftet 

Danske byers planlægning fra 1945-2000. Red. Inge Alstrup, Lisa la Cour, Sven Allan Jensen og Kristian Larsen. 2002. 102 s.
Pris: 50 kr.
Bestil

Seminarskrift 41. Fyn - regionen i midten 

Regionplanlægningen fra Kommunalreformen til "Lov om planlægning". 15. seminar, 28.maj 1999. Red. Lisbet Wolters og Ole Winding. 2001. 66 s.
Pris: 50 kr. 
Bestil

Seminarskrift 40. Danmark under forvandling 

De store planer og deres skæbne. 14. seminar, maj 1998. Red. Kirsten Andersen og Elith Juul Møller. 1999. 43 s.
Pris: 50 kr. 
Bestil

Skrift 39. Fra gamle dage til nutidens begyndelse

Overfredningsnævnets arbejde i årene 1962-1976. Af Johan Garde. 1998. 53 s.
Pris: 90 kr.

Skrift 38. Byplanuddannelsen i Danmark 1930 til 1997

13. seminar, 30. maj 1997, Charlottenborg. Red. Inge Alstrup og Lisa la Cour. 1998. 86 s.
Pris: 50 kr.
Bestil

Seminarskrift 37. Arkitektskolernes byplanuddannelse 1930-1997

13. seminar, 30. maj 1997, Charlottenborg. Red. Ole Winding. 1997. 70 s.
Pris: 50 kr.
Bestil

Skrift 36. Strandhaven - et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde

Af Kirsten Andersen. 1997. 47 s. 
Pris: 50 kr.
Bestil

Seminarskrift 35. Hovedstadsregionen i historisk tilbageblik 

12. seminar, juni 1996. Red. Elith Juul Møller. 1997. 24 s.
Pris: 50 kr. 
Bestil

Seminarskrift 34. Købstædernes byfornyelse 

11. seminar, 8. december 1995, Arkitektskolen i Aarhus. Red. Lisbet Wolters og Ole Winding. 1999. 63 s.
Pris: 50 kr. 
Bestil

Skrift 33. Ti år med en generalplanskitse 1958-1968

Af Poul Lyager. 1996. 60 s.
Pris: 90 kr. 
Bestil

Skrift 32. Hovedstadsrådet 1. april 1974 - 31. december 1989 - erindringer 6 år efter

Af Hugo Marcussen. 1996. 27 s.
Pris: 50 kr. 
Bestil

Seminarskrift 31. Byfornyelse - fra gadegennembrud til integreret byfornyelse

10. seminar, juni 1995. Red. Kirsten Andersen, Sven Allan Jensen og Lisa la Cour. 1996. 71 s.
Pris: 90 kr. 
Bestil

Seminarskrift 30. Det åbne land 

9. seminar 1994. Red. Kirsten Andersen og Elith Juul Møller. 1995. 61 s.
Pris: 90 kr.
Bestil

Skrift 29. Lidt om fredningsplanlægning og om nogle af de mennesker jeg mødte hen ad vejen

Af H.H. Holden Jensen. 1994. 64 s.
Pris: 90 kr.
Bestil

Seminarskrift 28. Forstæderne - bydannelse og byplaner

8. seminar, juni 1993. Red. Sven Allan Jensen og Poul Strømstad. 1994. 66 s.
Pris: 90 kr.
Bestil

Seminarskrift 27. Byens offentlige rum

7. seminar, juni 1992. Red. Vibeke Dalgas og Poul Strømstad. 1994. 84 s.
Pris: 80 kr.
Bestil

Skrift 26. Københavnske generalplantilløb 1932-1958

Af Poul Lyager. 1992. 63 s.
Pris: 90 kr.
Bestil

Seminarskrift 25. Sommerhuset - fødsel og opvækst

6. seminar, juni 1991. Red. Elith Juul Møller og Poul Strømstad. 1992. 60 s.
Pris: 70 kr.
Bestil

Skrift 24. Da miljøet kom til byen

Af Bent Flyvbjerg. 1991. 63 s.
Pris: 90 kr.
Bestil

Skrift 23. Fra sommervilla til feriehytte

Om århundredets og mellemkrigstidens fritidsbebyggelser
Af Nan Dahlkild. 1991. 62 s.
Pris: 120 kr.
Udsolgt

Skrift 22. Trafikken og byerne - udvikling og planlægning

5. seminar, juni 1990. Af Edmund Hansen m.fl. 1991. 103 s.
Pris: 70 kr.
Bestil

Skrift 21. Fingerplanen - tilblivelsen oplevet fra gulvet 1945-50

Af Sven Allan Jensen. 1990. 38 s.
Pris: 50 kr.
Bestil

Skrift 20. Københavns Kommune - humanitær byplanlægning 1940-70

Af Max Siegumfeldt. 1990.38 s.
Pris: 60 kr.
Bestil

Seminarskrift 19. Boligbyggeriet og boligområderne i by- og regionplanlægningen i vort århundrede

4. seminar, juni 1989. Af Tim Knudsen m.fl. 1990. 86 s.
Pris: 70 kr.
Bestil 

Skrift 18. Rødovre - træk af kommunens byplanhistorie

Af Niels Fosdal. 1989. 23 s.
Pris: 40 kr.
Bestil

Skrift 17. De første landsplanår 1959-64

Af Kirsten Andersen og Erik Kaufmann. 1988. 25 s.
Pris: 40 kr.
Bestil

Skrift 16. De store vækstår

Fra ca. 1960 og videre frem. Seminar, juni 1988. Af Sven Allan Jensen m.fl. 1989. 62 s.
Pris: 50 kr.
Bestil

Skrift 15. Industrikvarteret i Gladsaxe

Af Vagn Isaksen, Edmund Hansen og Ella Bredsdorff. 1988. 114 s.
Pris: 60 kr.
Bestil 
 

Skrift 14. Storkøbenhavns planlægning, 30. maj 1960

Udsendt af Boligministerits 2. kontor den 30. maj 1960 Genoptryk 1988. 38 s.
Pris: 50 kr.
Bestil 
 

Skrift 13. Med de venligste hilsner fra Steen Eiler Rasmussen

Red. Vibeke Dalgas. 1988. 28 s.
Udsolgt
 

Skrift 12. 40’ernes og 50’ernes byplanhistorie

Indlæg mv. fra seminar, juni 1987. Af Edmund Hansen m.fl. 1987. 77 s.
Pris: 50 kr.
Bestil 
 

Skrift 11. Værløse - en kommunes byplanhistorie 1944-74

Af Max Siegumfeldt. 1987. 69 s.
Pris: 50 kr.
Bestil 
 

Skrift 10. 20’ernes og 30’ernes byplanhistorie

Indlæg fra seminar, juni 1986.
Af Edmund Hansen, Lisbeth Balslev og Ole Thomassen. 1987. 41 s.
Pris: 35 kr.
Bestil 
 

Skrift 9. Læreanstalternes Fælles Byplankursus 1955-69

Af Kirsten Andersen. 1986. 45 s.
Pris: 40 kr.
Bestil 
 

Skrift 8. Bag kulisserne Køge Bugt lovens politiske og administrative forspil

Af Frank Bundgaard. 1986. 55 s.
Pris: 45 kr.
Bestil 
 

Skrift 7. Planlægningens græsrødder

Af Carl Evald Hansen. 1986. 20 s.
Udsolgt
 

Skrift 6. Byplanhistoriske erindringer fra midten af 40’erne til begyndelsen af 50’erne

Af Jesper Termansen. 1986. 47 s.
Pris: 40 kr.
Bestil 
 

Skrift 5. Tilbageblik

Af Edmund Hansen. 1985. 43 s.
Pris: 25 kr.
Bestil 
 

Skrift 4. Bidrag til naturfredningens historie

Af C. Blixencrone-Møller. 1985. 74 s.
Udsolgt
 

Skrift 3. Athen-erklæringen

Oversat og kommenteret af Ernst Kristoffersen. 1985. 20 s.
Udsolgt
 

Skrift 2. Havneby på Rømø

Af Jesper Termansen. 1985. 37 s.
Pris: 30 kr.
Bestil 
 

Skrift 1. Udokumenterede optegnelser om et halvt århundredes levnedsløb

Af Flemming Teisen. 1985. 89 s. (genoptryk).
Pris: 40 kr.
Bestil 
 

hovedstaden 2030

Hovedstaden 2030

Fremtidens udfordringer for planlægning i hovedstadsområdet. En vidensbaseret gennemgang af Gertrud Jørgensen, Henrik Vejre, Ole Hjorth Caspersen, Karina Sehested og Lars Winther. Udgivet af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (ING) og Dansk Byplanlaboratorium. Oktober 2017

DEN ØSTJYSKE MILLIONBY

af Tom Nielsen & Boris Brorman Jensen med bidrag af  Claus Peder Pedersen, Mikkel Thelle & Sten Bo Fransen. Udgivet på Byplanlaboratoriets Forlag 2017.
Pris: 125 kr. + forsendelse
Bestil

Innovativ klimatilpasning med borgere

af Dansk Byplanlaboratorium, Aalborg Universitet, DANVA & Vand i byer.
Pris: 91 kr.
Bestil 

Nye Billeder på provinsbyerne

af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Dansk Byplanlaboratorium, 2015

Servicetilpasning og lokaludvikling i yderkommuner

af SBi og Dansk Byplanlaboratorium, 2014

Innovativ service og ældres vilkår

af Dansk Byplanlaboratorium og SBi, 2014

Vejkantsdanmarks Fremtid

af Dansk Byplanlaboratorium, 2014

Forsiden af Den grænseløse by

Den Grænseløse By

af Center for Strategisk Byforskning og Dansk Byplanlaboratorium

Hvad vil provinsbyerne? – byroller og bymidter i forandring

af Dansk Arkitektur Center og Dansk Byplanlaboratorium.

Forsiden af Byplanguiden

Byplanlægning - et produkt af tiden

Townplanning in Denmark 1945 - 2010 (english edition) 
af Ane Rottbøll Jørgensen, Andreas Hvidt, Ellen Højgaard Jensen & Marie Horskær Partoft

Bestil

Lokalplanlægning i Danmark 2009-2011 - sammenfattende rapport

af Arne Post

Virksomheders stedstilknytning, byfornyelse og socialt ansvar

SBi 2011:02 af Jacob Norvig Larsen, Anne Clementsen, Ellen Højgaard Jensen, Jesper Ole Jensen, Aslak Kjærulf.

Samarbejde med virksomheder i områdeindsatser

af Jesper Ole Jensen, Ellen Højgaard Jensen, Anne Clementsen, Aslak Kjærulf og Jacob Norvig Larsen.

Byplanhåndbogen

af Arne Post. 2009 - 198s.
Pris: 250 kr.
Bestil

Lokal bæredygtighed og områdefornyelse

af Jakob Klint, Jesper Ole Jensen, Ellen Højgaard Jensen & Christian Broen

Plan + Projekt

af Vibeke Meyling for Erhvervs og Byggestyrelsen 2009
Findes kun i pdf-version

Boligpolitik og kommuneplanlægning 

af Ellen Højgaard Jensen & Vibeke Meyling
Findes kun i pdf-version
 

Nordjylland i McWorld: Udvikling eller afvikling

af Hanne-Vibeke Holst. 2001. - 79 s.
Pris: 125 kr.
Bestil

Innovative bykvarterer: Borgerinvolvering og helhedsorientering

af Lone Palm Larsen. 2001. – 80 s.
Pris: 125 kr.
Bestil

Ih, du milde Malmö

Af Asger Liebst. 2000. - 87 s.
Pris: 125 kr.
Bestil

Forstaden i nyt lys

Af Vibeke Meyling. 1999. - 71 s.
Pris: 75 kr.
Bestil

Bedre trafik - tak!

Af Niels Helberg. 1999. - 71 s.
Pris: 75 kr.
Bestil

De første år - Byplanhistorisk Udvalg 1982-1999

Red. Kirsten Andersen og Elith Juul Møller. 1999. - 71 s.
Pris: 50 kr.
Bestil

Byplanbøger i 77 år - Udgivelser fra Dansk Byplanlaboratorium 1921-1998

Af Ole Damsgård og Jens Johansen. 1999. - 63 s.
Pris: 75 kr.
Bestil

Boligen, kvarteret og byen

Af Jonas Møller. 1998. - 38 s.
Pris: 50 kr.
Bestil

Provinser

Af Gitte Meyer. 1997. - 60 s.
Pris: 60 kr.
Bestil

Byøkologisk guide - København og omegn

(Urban ecology guide - Greater Copenhagen)
Af Nina Munkstrup og Jakob Lindberg. 1996. - 144 s.
Pris: 99 kr.
Bestil

København her og nu

Red. Lind-Freelance. 1996. - 47 s.
Pris: 50 kr.
Bestil

21 gode eksempler på byøkologi

- i byfornyelse, renovering, nybyggeri, lokalplaner, kommuneplaner og temaplaner Research Jens Christian Sørensen. Tekst Nina Munkstrup. 1995. - 112 s.
Pris: 125 kr.
Bestil

Lys over land

Koncept af Johannes Bach Rasmussen. Tekst Claus Hage. 1995. - 25 s.
Pris: 30 kr.
Bestil

pt ikke flere på lager / Skitseforslag til EGNSPLAN for Storkøbenhavn

- med engelsk resumé. (Fingerplanen). Udg. af Egnsplankontoret, 1947.
Fotografisk genoptryk 1993. - 142 s.
Pris: 150 kr.
Bestil

Byøkologiske initiativer

Red. Lone Jansson og Nina Munkstrup. 1992. - 72 s.
Pris: 60 kr.
Bestil

Bedre byrum

Af Jan Gehl, Lars Gemzøe, Bo Grønlund og Steen Holmgren. 1991. - 88 s.
Pris: 158 kr.
Bestil

Byøkologi for bygherrer

Red. Lone Jansson og Nina Munskstrup. 1991. - 82 s.
Pris 60 kr.
Bestil

Byøkologiske hensyn i planlægningen 

Red. Lone Jansson. 1990. - 75 s.
Pris: 60 kr.
Bestil

 

blandet trafik - cyklist, biler og en bus

Partikelforurening - Byens luft

"Partikelforurening - byens luft" er et af Byplanlaboratoriets metodesheets.

Du kan bestille klassesæt af 30 stk. Trykt i normal papirkvalitet: 150 kr. pr sæt + forsendelse. Trykt i luksus  papirkvalitet: 550 kr. pr sæt + forsendelse. Bestil her

skilt med påskriften "Welcome to Las Vegas"

Strukturelle undersøgelser - byelementer

"Strukturelle undersøgelser - byelementer" er et af Byplanlaboratoriets metodesheets.

Du kan bestille klassesæt af 30 stk. Trykt i normal papirkvalitet: 150 kr. pr sæt + forsendelse. Trykt i luksus  papirkvalitet: 550 kr. pr sæt + forsendelse. Bestil her

blond pige i sidevind med spejlreflekskamera

Foto-kartering - by og fotografi

"Foto-kartering - by og fotografi" er et af Byplanlaboratoriets metodesheets.

Du kan bestille klassesæt af 30 stk. Trykt i normal papirkvalitet: 150 kr. pr sæt + forsendelse. Trykt i luksus  papirkvalitet: 550 kr. pr sæt + forsendelse. Bestil her

diagrammatisk oversigt af en livsverden på oversigtskort

Songlines - Livslinier i byen

"Songlines - Livslinier i byen" er et af Byplanlaboratoriets metodesheets.

Du kan bestille klassesæt af 30 stk. Trykt i normal papirkvalitet: 150 kr. pr sæt + forsendelse. Trykt i luksus  papirkvalitet: 550 kr. pr sæt + forsendelse. Bestil her

etperspektivsfoto af vand i en kloak

Vandkvalitet - Byens vand

"Vandkvalitet - Byens vand" er et af Byplanlaboratoriets metodesheets.

Du kan bestille klassesæt af 30 stk. Trykt i normal papirkvalitet: 150 kr. pr sæt + forsendelse. Trykt i luksus  papirkvalitet: 550 kr. pr sæt + forsendelse. Bestil her

kort med temperaturmålinger over Københavnsområdet

Den urbane varmeø - Byens temperaturer

"Den urbane varmeø - Byens temperaturer" er et af Byplanlaboratoriets metodesheets.

Du kan bestille klassesæt af 30 stk. Trykt i normal papirkvalitet: 150 kr. pr sæt + forsendelse. Trykt i luksus  papirkvalitet: 550 kr. pr sæt + forsendelse. Bestil her

Skodder for vinduer

Stedets karakter - at opfange Genius Loci

"Stedets karakter - at opfange Genius Loci" er et af Byplanlaboratoriets metodesheets.

Du kan bestille klassesæt af 30 stk. Trykt i normal papirkvalitet: 150 kr. pr sæt + forsendelse. Trykt i luksus  papirkvalitet: 550 kr. pr sæt + forsendelse. Bestil her

skråfoto af et byrum med forskellige overfladetyper

Den urbane varmeø - Byens overflader og materialer

"Den urbane varmeø - Byens overflader og materialer" er et af Byplanlaboratoriets metodesheets.

Du kan bestille klassesæt af 30 stk. Trykt i normal papirkvalitet: 150 kr. pr sæt + forsendelse. Trykt i luksus  papirkvalitet: 550 kr. pr sæt + forsendelse. Bestil her

grønt tag med havudsigt i baggrunden

Grønne tage - til byens vand og biodiversitet

"Grønne tage - til byens vand og biodiversitet" er et af Byplanlaboratoriets metodesheets.

Du kan bestille klassesæt af 30 stk. Trykt i normal papirkvalitet: 150 kr. pr sæt + forsendelse. Trykt i luksus  papirkvalitet: 550 kr. pr sæt + forsendelse. Bestil her

bil indhyllet i regnvand nær en jernbaneoverskæring

Oversvømmelser - Byens ekstremregn

"Oversvømmelser - Byens ekstremregn" er et af Byplanlaboratoriets metodesheets.

Du kan bestille klassesæt af 30 stk. Trykt i normal papirkvalitet: 150 kr. pr sæt + forsendelse. Trykt i luksus  papirkvalitet: 550 kr. pr sæt + forsendelse. Bestil her

ung mand på cykel i vejkryds

Space Syntax - Byrummet er maskinen

"Space Syntax - Byrummet er maskinen" er et af Byplanlaboratoriets metodesheets.

Du kan bestille klassesæt af 30 stk. Trykt i normal papirkvalitet: 150 kr. pr sæt + forsendelse. Trykt i luksus  papirkvalitet: 550 kr. pr sæt + forsendelse. Bestil her

visualisering af NOx-forurening fra bils udstødningsrør

NOx-forurening - Byens luftstrømme

"NOx-forurening - Byens luftstrømme" er et af Byplanlaboratoriets metodesheets.

Du kan bestille klassesæt af 30 stk. Trykt i normal papirkvalitet: 150 kr. pr sæt + forsendelse. Trykt i luksus  papirkvalitet: 550 kr. pr sæt + forsendelse. Bestil her

klimaø på vej

Lokal afledning af regnvand - Byens hverdagsregn

"Lokal afledning af regnvand - Byens hverdagsregn" er et af Byplanlaboratoriets metodesheets.

Du kan bestille klassesæt af 30 stk. Trykt i normal papirkvalitet: 150 kr. pr sæt + forsendelse. Trykt i luksus  papirkvalitet: 550 kr. pr sæt + forsendelse. Bestil her

stort træ foran bygningsfacade

De store træer i byen

"De store træer i byen - byrummenes biorytmer" er et af Byplanlaboratoriets metodesheets.

Du kan bestille klassesæt af 30 stk. Trykt i normal papirkvalitet: 150 kr. pr sæt + forsendelse. Trykt i luksus  papirkvalitet: 550 kr. pr sæt + forsendelse. Bestil her

børn på kantsten

Byrum - Kvalitet til hverdagslivet

"Byrum - Kvalitet til hverdagslivet" er et af Byplanlaboratoriets metodesheets.

Du kan bestille klassesæt af 30 stk. Trykt i normal papirkvalitet: 150 kr. pr sæt + forsendelse. Trykt i luksus  papirkvalitet: 550 kr. pr sæt + forsendelse. Bestil her

gågade i større dansk by

Fænomenologi - Byanalyser

"Fænomenologi - Byanalyser" er et af Byplanlaboratoriets metodesheets.

Du kan bestille klassesæt af 30 stk. Trykt i normal papirkvalitet: 150 kr. pr sæt + forsendelse. Trykt i luksus  papirkvalitet: 550 kr. pr sæt + forsendelse. Bestil her

to kvinder i døråbning, den ene i gang med at tage noter

Kvalitative interviews - byens steder, borgere og brugere

"Kvalitative interviews - byens steder, borgere og brugere" er et af Byplanlaboratoriets metodesheets.

Du kan bestille klassesæt af 30 stk. Trykt i normal papirkvalitet: 150 kr. pr sæt + forsendelse. Trykt i luksus  papirkvalitet: 550 kr. pr sæt + forsendelse. Bestil her

en cykelstander, som tæller antallet af passerende cyklister

Trafiktællinger - byens strømme

"Trafiktællinger - byens strømme" er et af Byplanlaboratoriets metodesheets.

Du kan bestille klassesæt af 30 stk. Trykt i normal papirkvalitet: 150 kr. pr sæt + forsendelse. Trykt i luksus  papirkvalitet: 550 kr. pr sæt + forsendelse. Bestil her