PLAN22+

Plan22+

PLAN22+

Plan22+ arbejder på at udvikle ny viden og redskaber til at indfri klimamålsætninger gennem den fysiske planlægning. Plan22+ er en femårig indsats fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen og Realdania, som frem mod 2027 skal sætte fokus på, hvordan den fysiske planlægning kan bidrage til den grønne omstilling, samtidig med at der sikres rammer for at udvikle byer med velfungerende bymiljøer og høj livskvalitet, og samtidig med at der sikres gode forhold for livet på landet, bevares smukke landskaber, og at naturen og biodiversiteten udvikles til glæde for både dyr og mennesker. 

Se Plan22+ hjemmeside
 

Baggrund
Med Klimaloven har Folketinget vedtaget, at Danmark i 2030 skal have reduceret CO2-udledningen med 70 procent, og at Danmark senest i 2050 skal være et klimaneutralt samfund. Kommunerne udarbejder klimahandleplaner i regi af DK2020, som følger op på Parisaftalen og de statslige mål.
For at nå målene er der behov for en bred indsats, hvor alle midler tages i brug. DK2020 har en målbar og sektororienteret tilgang, og der er samtidig behov for en mere helhedsorienteret tilgang, som den fysiske planlægning kan bidrage med. 

Den fysiske planlægning, planstrategier, kommuneplaner og lokalplaner er med til at sætte rammerne for hverdagslivet.
Bosætning, infrastruktur, naturbeskyttelse, energiproduktion, landbrug og skovrejsning er alt sammen eksempler på forskellige former for arealanvendelse, som reguleres gennem fysisk planlægning. Den fysiske planlægning kan derfor spille en vigtig rolle som aktivt virkemiddel, når klimamålsætninger skal nås. 

Plan22+ skal understøtte kommunernes arbejde med bruge den helhedsorienterede fysiske planlægning som et af flere midler til at implementere klimahandlingsplanerne. 

Indsatsen
Plan22+ skal understøtte kommunernes klimaambitioner og -arbejde ved at udvikle det faglige grundlag for at vurdere, prioritere og diskutere, hvordan klimahensyn kan indarbejdes i lokalplaner, planstrategier, kommuneplaner og andre plandokumenter.

Plan22+ skal medvirke til at fremme en bæredygtig planlægning og byudvikling, der både bidrager til CO2-reduktioner og fremmer livskvaliteten. Indsatsens mål er:

  • Udvikling af ny viden. Redskaber og planlægningsmetoder
  • Nye forskningsresultater om planlægningens betydning for at nå klimamålsætningerne
  • Øget lokalpolitisk fokus på klima i planarbejdet
  • Styrket lokal debat og aktør- og borgerinddragelse i de involverede kommuner.

I indsatsen arbejdes i fire spor: 

  1. Et ekspertspor, hvor der udvikles ny generel viden, samles erfaringer fra ind- og udland mv., 
  2. Et kommunespor, hvor kommunerne får mulighed for at deltage i Plan22+ indsatsen igennem pilotprojekter, som kan få støtte til at udvikle og afprøve nye metoder og løsninger til, hvordan man kan arbejde med at indfri klimamålsætninger gennem helhedsorienteret fysisk planlægning,
  3. Et debat- og formidlingsspor, hvor viden fra indsatsen kommer ud at leve blandt fagfolk i de danske kommuner, blandt rådgivere og hos bygherrer samt byudviklere, og hvor viden fra indsatsen skal styrke de faglige processer, skabe et fælles sprog og styrke det politiske beslutningsgrundlag, og endelig
  4. Et kompetence– og forankringsspor, hvor der arbejdes med at inddrage og forankre den ny viden i kompetence- og efteruddannelsesforløb.

Organisering
Plan22+ varetages af et selvstændigt sekretariat, som er forankret i Dansk Byplanlaboratorium. Sekretariatet refererer til en styregruppe med deltagere fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen, Realdania og Dansk Byplanlaboratorium.

Der nedsættes et ekspertpanel med repræsentanter fra centrale forsknings- og undervisningsmiljøer, som skal bidrage med at samle viden og erfaringer fra ind- og udland.

Og der nedsættes en følgegruppe af interessenter, som skal give input til styregruppen og sekretariatets arbejde.

Se Plan22+ hjemmeside