Høringssvar: Ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Høringssvar: Ny regional vækst- og udviklingsstrategi

22. oktober 2013

Høringssvar om

Ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Regeringen har besluttet at de regionale udviklingsplaner og de regionale erhvervsudviklingsstrategier skal samles til en vækst- og udviklingsstrategi for at styrke sammenhængen. Aktuelt har Erhvervsstyrelsen sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love (Ny regional vækst- og udviklingsstrategi, udvidelse af Danmarks Vækstråds opgaver og regioners mulighed for at udføre opgaver for andre offentlige myndigheder mv.) i høring.

I Dansk Byplanlaboratorium takker vi for invitationen til at kommentere forslaget. Nedenstående høringssvar er udarbejdet af Byplanlaboratoriets bestyrelse, dog undtaget de to ministerielle repræsentanter, vicedirektør Sven Koefoed-Hansen fra Miljøministeriet og afdelingschef Christian Lützen fra By, Bolig og Landdistriktsministeriet.

Helt grundlæggende finder vi, at det kan være en god ide at samle de to hidtidige instrumenter til et samlet styrket instrument, men vi er bekymrede over at vækst- og udviklingsstrategierne udskrives af planloven. Vi kunne ønske os at strategierne i stedet kunne udfoldes i et samspil mellem planloven og erhvervsfremmeloven.

I det høringssvar som vi netop har afgivet til forslag til Landsplanredegørelse berørte vi udviklingen af de regionale strategier og planer, som vi finder af afgørende betydning for planlægningen i en tid, hvor Danmarkskortet er under voldsom forvandling.

I høringssvaret til landsplanredegørelsen skrev vi således:

De regionale udviklingsplaner har været et nyt instrument som allerede i 2. generation har udviklet sig til et fælles, vidensbaseret dialogværktøj mellem region og kommuner om udvikling og udviklingspotentialer i større sammenhængende geografier.

De nye regionale vækst- og udviklingsstrategier forventes i princippet at kunne integrere den brede palet af udviklingsemner som lå i de regionale udviklingsplaner.

Byplanlaboratoriet konstaterer:

  • At det er usikkert hvordan den fleksible og helhedsprægede udviklingsindsats, der kan tage højde for byers og områders forskelligheder, i praksis vil blive tilgodeset i et samspil mellem Det nationale Vækstråd, de regionale vækstfora og regionsrådene.

  • At der i lovbestemmelserne om de regionale vækst- og udviklingsstrategier er et behov for at indarbejde krav om, at de integrerer en bred palet af emner, som har betydning for de forskellige egnes udviklingsperspektiver, svarende til de temaer som lå i de regionale udviklingsplaner. Det vil give et godt fundament for at kommuner og regioner kan samarbejde om vækst og udvikling med afsæt i realistiske perspektiver.

  • At regionerne i de regionale udviklingsplaner har fokuseret på at medvirke til at skabe rammer for områdernes vækst og bosætning. I de kommende år er der mange samfundsmæssige udfordringer, der skal tackles og der er behov for sammenhængende strategier, der tager afsæt i fælles udfordringer, potentialer og perspektiver. Som grundlag herfor kan der evt. indbygges bestemmelser i lovgivningen om at de nye regionale udviklingsstrategier skal udarbejdes i samarbejde med kommunerne.

Som det fremgår af ovenstående, så finder vi, at der er behov for yderligere udvikling af det nye instrument. Det er af stor betydning for strategierne at der anlægges et helhedssyn. Det helhedssyn kan efter vores bedste vurdering tilvejebringes gennem sammenhængende planlægning. Hvis de gode intentioner i lovforslaget skal blive til virkelighed, så kræver det øget fokus på planlægningen og ikke mindst samspillet mellem de nye strategier, landsplanlægningen og kommunernes planstrategier. Det vil få afgørende betydning hvordan de forskellige plantyper i praksis kommer til at spille sammen.

Byplanlaboratoriet bidrager gerne til udvikling af de nye vækst- og udviklingsstrategier, så den helhedsorienterede og sammenhængende planlægning styrkes.

Med venlig hilsen

Formand Maj Green og Direktør Ellen Højgaard Jensen