Byplanlaboratoriets årsberetning 2014

Byplanlaboratoriets årsberetning 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 ved formand Maj Green

Indsatsområder
Vi arbejder med årlige indsatsområder, der knytter sig tæt til Byplanmødet. I de sidste fire år har de heddet:

2012: VELFÆRDSSTATENS NYE GEOGRAFI
2013: SMART PLANLÆGNING
2014: INNOVATIV PLANLÆGNING
2015: DEN REGIONALE BY

Projekter 2014
I 2014 har Byplanlaboratoriet afsluttet 3 større projekter.

Modellandsbyen Skrumpelev – der fik stor mediemæssig opmærksomhed. Projektets udgangspunkt er, at nogle landsbyer må ’skrumpe’, så andre kan overleve. Projektet er i høj grad en akademisk øvelse, og rapporten er først og fremmest ment som et debatindlæg, men indeholder en række relevante overvejelser til staten, kommunerne og landsbyer, når ’Vejkantsdanmarks’ udfordringer skal tackles. Projektet er gennemført i samarbejde med 7 kommuner og ligger indenfor indsatsområdet velfærdsstatens nye geografi.

Det billede, som særligt blev tegnet i medierne var, at projektet handlede om at afvikle landsbyer. Dette var også en del af projektet, men der var faktisk 4 forskellige forslag/scenarier. Der er stadig bud efter oplæg om Skrumpelev og ordet vejkantsby blev optaget i nudansk ordbog

Ældre og udkant samt servicetilpasning er to andre projekter, der knytter sig til indsatsområdet velfærdsstatens nye geografi, som blev afsluttet i 2014. Projekterne afdækker det behov, der er for planlægning i en situation, hvor kommunerne skal tilpasse deres service til en ny virkelighed. Det kan gøres på mange måder. Begge rapporter er udarbejdet sammen med SBI.

I projektet Nye øjne på provinsbyerne er der netop afholdt en konference og udgivet en rapport. Projektet har haft fokus på provinsbyerne, der mange steder har det hårdt. Provinsbyerne danner ramme og udgangspunkt for rigtig mange danskeres hverdagsliv, men vores måde at betragte dem på og planlægningen er ikke fulgt med tiden.

De er under hastig transformation initieret af blandt andet ændrede detailhandelsmønstre, ændringer i demografien, migration og centralisering af offentlige arbejdspladser. Der er behov for nye mentale og konkrete billeder af, hvad provinsbyerne er og kan være. Der er tale om et netværksprojekt med deltagelse af 10 kommuner. Idéen er at facilitere og skabe rum for, at planlæggere fra de deltagende kommuner kan debattere, hvordan kommunerne kan komme de igangværende og forestående forandringer i møde.

Der er to mål med netværket. Det ene er at afprøve og diskutere forskellige strategier og redskaber for planlægningen af provinsbyer i forandring. At skabe nye billeder, for derigennem at skabe rum for at diskutere byernes udfordringer og potentialer, redskabernes anvendelighed og behovet for udvikling af nye instrumenter. Det andet er at komme med en række nye billeder på provinsbyerne, som kan danne udgangspunkt for (politisk, bred) debat om udviklingen af dem.

Sæt strøm på dit kvarter er et projekt, der følger op på temaet om smart planlægning. Det afsluttes i 2015 – cases lægges løbende op på hjemmesiden.

Danskerne kommunikerer og interagerer med større og større hast og på stadig flere platforme. Det betyder, at vi som planlæggere skal forstå dialog og inddragelse på nye måder. Den overordnede ide med dette projekt er at indsamle konkret viden om den moderne informations- og kommunikationsstrategis muligheder og begrænsninger på det lokale kvarterniveau.

Vi vil søge inspiration både i ind- og udland. Hvilke teknologier bliver brugt, og hvordan fungerer de i praksis? Projektets produkt bliver blandt andet faktaark med 10 eksempler på smarte løsninger i forbindelse med borgerinddragelse på lokalt niveau. Derudover skal ekspertinterviews med danske eller internationale forskere, samt et særnummer af Byplan Nyt, belyse forskellige kommunikationsfaglige, tekniske og demokratiske aspekter.

Byplan Nyt og Byplan 2014
Der er udkommet fire numre af Byplan Nyt med følgende temaer:

 1. Skrump, som tog fat i nogle af pointerne fra Skrumpelev.
 2. Sammenhæng, der gik på tværs af sektorer.
 3. Innovation, der knyttede sig til Byplanmødets tema.
 4. Planloven til debat - et forsøg på at indfange den diskussion, der eksisterede i Danmark, mens vi ventede på Planlovsændringen.

Der er udkommet 4 numre af Byplan – 3 med blandet stof og 1 temanummer ligeledes om planlovsdebatten.

2015 bliver sidste år Byplanlaboratoriet støtter udgivelsen af Byplan. Det er bestyrelsens opfattelse, at der er for få læsere, når man sammenholder med de kræfter, der bruges på det. Vi er i dialog med FAB om fremtiden.

Kurser og seminarer 2014
Kurser og seminarer er en væsentlig del af Byplanlaboratoriets virksomhed. Nogle kurser er nye, andre er gentagelser og andre lægger sig op ad indsatsområderne.

I 2014 har der været følgende gentagelser:

 • Kvalitet i lokalplanlægningen
 • Omdannelse af almene boligområder
 • Åben land konferencen
 • Byforskning uden grænser
 • Jura og plan i praksis
 • Byrum
 • Den nye planstrategi Køge
 • Den nye planstrategi Fredericia

I 2014 har vi udviklet følgende nye kurser:

 • Økonomi i byudvikling
 • Byledelse
 • Landsbyer under pres Ringe
 • Landsbyer under pres Skørping
 • IT og borgerinddragelse
 • Klimatilpasning og innovation af steder

Evaluering af kurser
DB uddeler evalueringsskemaer og foretager efterfølgende beregninger på samtlige kurser. Formålet med disse evalueringsskemaer er konstant at kunne forbedre kurserne. Kurserne vurderes på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste.

I 2014 lå gennemsnittet på 4,09. 27 % gav 5, 61 % gav 4 og 10% gav 2, heldigvis var der ingen, der gav karakteren 1. Det er godt, men der er altid plads til forbedring.

Deltagerne kommer fra hele landet. 27% er over 50 år, 66% er mellem 30 og 50 og 7% er under 30.

Indsatsområde: Byplanmøde 2015 – ”Den Regionale By”
Indsatsområdet for 15 er som sagt: Den regionale by. Mange danskere har et hverdagsliv præget af pendling til jobbet i nabokommunen, fritidsliv i hjemkommunen og shopping og uddannelse andre steder. En regional adfærd der går på tværs af klassiske grænser. Men har vi i dansk planlægning de rigtige instrumenter til at adressere regionale dagsordener? Hvordan kan dansk planlægning håndtere den regionale by?

Byplanmøde 2014
Byplanmødet blev afholdt i Herning. På mødet arbejdede vi med, hvad innovativ planlægning egentlig er, og hvordan det kan bruges i Danmark. Det var et godt møde, hvor vi gav mulighed og plads til netværk – bla. på vores planmesse, som vi vil udvide og fortsætte i år. Planmessen fik mange positive tilbagemeldinger.

Byplanprisen
Prisen gik til Odense Kommune for deres strategi: Fra stor dansk By til dansk storby. I år gav vi deltagerne mulighed for at give deres besyv med og de tre nominerede (Odense, Lemvig og vejle) blev præsenteret med hver sin lille video.
Som noget nyt fik de tre nominerede en stand på markedspladsen, hvor deltagere kunne debattere, hvem der skulle vinde. Resultatet blev en officiel og uofficiel vinder – den juryen havde valgt og den som havde fået flest ”klistermærker” på markedspladsen.

Folkemøde
2014 var vores debut på folkemødet. En platform, hvor byplanlægningen kunne sættes til debat. Vi var inviteret til at deltage i debatpaneler af Dansk Byggeri, DAC og Områdefornyelsen Sundholmsvej. Emnerne var landsbyer, yderområder og forankring af områdefornyelsen. Vi har vurderet, at det er et godt forum for at udvide vores netværk og indgå i den politiske debat. Derfor vil vi også være at finde på folkemødet i år.

Strategi
Temaet Innovation i 2014 fik Dansk Byplanlaboratorium til at kigge indad, der resulterede i en strategi med følgende hovedpunkter.

I 2017 er vi:
Et frit og uafhængigt laboratorium
Byplanlaboratoriet er fortsat et frit og uafhængigt laboratorium. Vi skaber et frirum, hvor planlægningens aktører kan reflektere, hente viden og søge inspiration til løsning af konkrete opgaver.

Altid ét skridt foran
Byplanlaboratoriet er på forkant med den faglige udvikling nationalt og internationalt, leverer handlingsrettede forslag og initiativer i forbindelse med den hastige transformation af regioner, byer, forstæder og landområder. På den måde understøtter vi den faglige udvikling, hvor klassisk byplanlægning suppleres med en mere tværfaglig byudviklingstilgang. Der er fokus på ”ét skridt” – Dansk Byplanlaboratorium skal ikke være 100 skridt foran.

Et mødested for fagfolk og beslutningstagere
Byplanlaboratoriet sætter scenen for faglige debatter og klæder politikere samt fagfolk på til at tage de aktive valg, der skaber en bedre fremtid. Vi sætter ord og billeder på udviklingen af by og land.

Vores særlige position
Byplanlaboratoriet har tre særlige kendetegn, som vi vil videreudvikle.

 • Vi er uafhængige af særinteresser.
 • Vi er ikke drevet af et krav om økonomisk overskud
 • Vi er tæt på virkeligheden i de danske kommuner.

Disse styrker vil vi benytte til i højere grad end hidtil at indgå i netværk, tætte samarbejder og forpligtende partnerskaber med aktører, som med andre styrker og kvaliteter kan bidrage til en samlet set stærkere profil i projekter, ydelser og kommunikation. Forventningen er, at de samlede ressourcer i sekretariat og bestyrelse er uændrede. Der er indgået et partnerskab med IFHP og der arbejdes på et med DAC.

Sekretariat og bestyrelse
Sekretariatet 2014: En stor tak til sekretariatet som har bestået af Christian Broen, Ellen Højgaard Jensen, Eva Josephsen, Ny Weisser, Mathis Gallego, Susanne Saxholt, Vibeke Meyling, Andreas Hvidt, Charlotte Sjælland, Andreas Klarlund, Sigrid Jessen, Louise Jacobsen og Rena Gonates. Velkommen til Marianne Bendixen, der startede i januar 2015.

Bestyrelsen 2014: Tak til bestyrelsen. Bestyrelsen er en blanding af forskellige fagligheder og kompetencer, hvilket er bestyrelsens styrke. Vi bestod i 2014 af Maj Green (Gladsaxe kommune), Peter Vergo (Vordingborg Kommune), Marie Louise Madsen (KL), Jes Møller (Køge Kyst), Lene Krogh (Horsens Kommune), Filip Zibrandtsen (Realdania By), Anne Skovbro (Københavns kommune), Boris Brorman, Oluf Engberg (Naturstyrelsen), Mats Olsson, Lars Vildbrad (Region Midtjylland), Christian Lützen (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter).