Byplanprisen 2001

Byplanprisen 2001

Torsdag aften den 4. oktober fik Vejles borgmester Flemming Christensen på sin bys vegne overrakt Byplanprisen i overværelse af knap 700 kommunalpolitikere og planlæggere på Det Danske Byplanmøde. Byplanmødet finder i år sted i Hirtshals.

Juryen begrunder tildelingen af Byplanprisen til Vejle med, at kommunen har formuleret og gennemført en arkitekturpolitik, - en arkitekturpolitik, som har styrket og udviklet kvaliteten af planlægningen i kommunen.

Ved gennemførelsen af arkitekturpolitikken er der praktiseret en vellykket dialog med kommunens borgere, private bygherrer og andre aktører. Arkitekturpolitikken har videre ført til, at en række traditionelle planredskaber er brugt på en mere målrettet og dialogegnet måde med det for øje at fremme den arkitektoniske kvalitet i kommunen.

Senest er der vedtaget en strategi- og handlingsplan for Vejle Midtby, hvor kommunen med tiltag til fremme af byøkologi, byparker og grønne forbindelser, frilægning af åløb og en trafikplan yder sin del til en fælles indsats for en bedre by.

Ved at introducere arkitekturpolitikken har Vejle Kommune åbnet en ny debatfront, som aktiverer diskussionen og opmærksomheden omkring byens fremtid.

Arkitekturpolitikken er således blevet løftestang for byplandiskussionen, som derved meget konkret gøres egnet til en bred diskussion med byens borgere og en andre vigtige aktører.

Motivering for Byplanprisen 2001

Vejle Kommune tildeles Byplanprisen 2001 for formulering og gennemførelse af en kommunal arkitekturpolitik. Blandt de mange forslag til Byplanprisen har juryen lagt særlig vægt på, at en række gode og synlige resultater af den kommunale planlægning i Vejles tilfælde beror på, hvordan den offentlige debat er grebet an.

Dialog er som bekendt en vigtig forudsætning for vellykket planlægning og for trivsel i kommunen. I Vejles tilfælde er den forgået som åben dialog om byens fremtidige udseende med kommunens borgere, bygherrer og andre aktører. Ved at tage udgangspunkt i arkitekturpolitikken har Vejle Kommune åbnet en ny debatfront, som aktiverer diskussionen og opmærksomheden omkring byens fremtid. Diskussionen af kommunens planlægning er derved gjort konkret og egnet til en bred diskussion.

Processen startede i 1997, og har i de fem år, den har varet, været medvirkende til at definere kommunens rolle som myndighed, som støttegiver og som bygherre. Gennem arkitekturpolitikken er det lykkedes at styrke og udvikle planlægning og arkitektonisk kvalitet i kommunen. Herudover definerer arkitekturpolitikken en række aktiviteter, både som planlægningsopgaver og som vejledninger i øvrigt, som skal udføres med henblik på at fremme den arkitektoniske kvalitet.

Arkitekturpolitikken har givet sig udtryk i en række planaktiviteter ud over det sædvanlige. Senest er der vedtaget en strategi- og handlingsplan for Vejle Midtby, hvor kommunen med tiltag til fremme af byøkologi, byparker og grønne forbindelser, frilægning af åløb og en trafikplan mv. yder sin del til en fælles indsats for en bedre by.

Private byggeprojekter skal diskuteres med udgangspunkt i arkitekturpolitikken og indgår som element i strategi- og handlingsplanen.

Arkitekturpolitikken har dannet grundlag for retningslinier/procedurer for ombygning af boligforeningers bygninger. Dette gælder både i Midtbyen og i forstadskvartererne.

Arkitekturpolitikken har været udgangspunkt for planlægning af nye boligområder i alle Vejles bydele. Udbygningen af Lille og Store Grundet nord for bymidten startede ganske vist før vedtagelsen af arkitekturpolitikken, men er fulgt op heraf. Man kan stille forventninger til et nyt parcelhusområde i Skibet vest for bymidten, som planlægges med udgangspunkt i arkitekturpolitikken.

Herudover har kommunen udarbejdet flere overordnede temaplaner så som en perspektivplan for Vejle Ådal.

En række mere traditionelle vejledninger og planer - f.eks. vejledning om facader og skilte, lokalplan for smukkere indfaldsveje - er isoleret set måske ikke usædvanlige for en by af Vejles størrelse, men viser tilsammen den bredde, arkitekturpolitikken rummer.

Juryen bemærker sig, at arkitekturpolitikken også har sat sine spor i kommuneplanen. Juryen noterer dog en klar mangel, der hvor arkitekturpolitikken omsættes til mere konkrete og bindende rammer for planlægningen. - Rammer, som netop skal sikre kontinuitet og robusthed i Vejles udformning fremover.

Nu blev Rom som bekendt ikke bygget på en dag. Vejle kommune igangsatte arkitekturpolitik initiativet for kun 4 år siden. Juryen ser derfor med spænding og interesse frem til de mange nye initiativer, som allerede er vedtaget og ikke mindst til de fremtidige kommuneplanrevisioner, hvor vi forventer en betydelig fornyelse og inovativ - men også forpligtigende - iderigdom demonstreret.

JURYEN
den 4. oktober 2001

Peder Baltzer Nielsen
Dansk Byplanlaboratorium

Henrik W. Jensen
Dansk Byplanlaboratorium

Lisbet Snoager Sloth
Danske Arkitekters Landsforbund

Hans Martin Skou
Danske Arkitekters Landsforbund

Jens Kvorning
Foreningen af byplanlæggere

Byplanprisen er indstiftet i 1996 af Danske Arkitekters Landsforbund og Dansk Byplanlaboratorium. Prisen uddeles hvert år. Tidlige har Århus, Køge, Grenå, Esbjerg, Odense og Vejle modtaget prisen.