Byplanprisen 2002

Byplanprisen 2002

På Byplanmødet, som fandt sted i Århus den 3. - 4. oktober 2002 modtog borgmester Lars Krarup, Herning Kommune Byplanprisen 2002. Byplanprisen tildeles hvert år til en kommune, der har ydet en særlig indsats for at fremme gode og smukke bymiljøer. Prisen tildeles specielt for planlægning og udviklingen af Birk Centerpark.

Byplanprisjurien motiverer overrækkelsen af prisen på følgende måde:

For mere end 40 år siden tog den lille sognekommune Gjellerup initiativ til at få udarbejdet en plan for industriområdet i Birk. Gjellerup blev senere til en del af Herning Kommune.

Planen blev udarbejdet af Anne Marie Rubin og Bo Jensen og var en af de første "professionelt udarbejdede" planer for et industriområde udenfor Københavnsområdet.

Anledningen til planen var, at brødrene Damgaard havde taget initiativ til opførelsen af en ny højskole på stedet, og at disse "lokale kræfter" senere ville følge op med et noget utraditionelt industribyggeri. Nemlig den såkaldte Angli V - fabrik.

Fra starten blev der inddraget en række kunstnere, først i forbindelse med de enkelte bebyggelser, senere også som aktive i udviklingen og planlægningen af området. Kunsten blev ikke bare brugt som en efterfølgende udsmykning, men som et integreret redskab i udviklingen af området. Navne som Paul Gadegaard, Carl-Henning Pedersen og senere Ingvar Cronhammar blev knyttet til Birk området.

På landskabsområdet markerede Birk sig også tidligt i og med C.Th. Sørensen var rådgiver for Åge Damgaard. Det kom der bl.a. De geometriske haver og Skulpturparken ud af.

Allerede så tidligt som i 1960'erne griber udviklingen af området langt ind i fremtiden. Man kan sige at området allerede dengang var et eksempel på et offentligt-privat partnerskab. Det at placere en højskole bl.a. med tektilindustriens arbejdere som målgruppe ved siden af tekstilfabrikker foregriber på en måde vidensamfundets komme, hvor skellet mellem produktion, kreativitet og udvikling udviskes, - og hvor den livslange læring bliver et must. Man kan også sige, at her er der et forsøg på den funktionsblandende by - noget som kommer til at karakterisere områdets videre udvikling frem til i dag.

Højskolen og Angli fabrikken blev fulgt op af en stribe byggerier, der alle havde høj arkitektonisk kvalitet, - og som både var markante, hver for sig, men som alligevel følger et sæt fælles spilleregler for farve, materialer og placering i forhold til hinanden. Det cirkelrunde Angli hus blev forsynet med en "tangent" af beslægtede byggerier.

Området er udvidet og gennemplanlagt flere gange siden 1960'erne. Angli fabrikken med tangenten er suppleret med nye selvstændige former. Lokalplaner har sikret og videreudviklet de særlige arkitektoniske toner, som blev slået an allerede ved de første bebyggelser.

Der blev i 1989 udarbejdet en landskabsanalyse og fastlagt en landskabsstrategi, hvor bl.a. Sven-Ingvar Anderson satte sit umiskendelige præg.

Landskabsstrategien blev senere indarbejdet i masterplanen fra 1996. Igen et innovativt element i udviklingen af Birk området. Masterplanen er en overordnet plan for hele området, hvor en række grundlæggende strukturerende træk fastlægges. Masterplanen realiseres gennem en række konkrete lokalplaner, som knytter sig til det enkelte projekt.

Masterpanen arbejder med nord-sydgående skovbælter, - ofte langs åbne græsstrøg, hvilket giver området gennemsigtighed og kontakt til det omgivende landskab. Områdets bebyggelse er placeret i de landskabsrum, som opstår mellem skovbælterne. Herved bliver bebyggelsen velafgrænset i forhold til det omgivende landskab, således at både sigtelinier og væsentlige landskabstræk bevares. Masterplanen er senest revideret i 2001.

Birk området er i dag karakteriseret ved at være et integreret erhvervs-, undervisnings-, bolig- og forsknings- og udviklingsområde. Allersenest er den såkaldte Manual for Studenterstrøget Birk offentliggjort.

Manualen er igen et eksempel på hvordan kommune, kunstner, landskabsarkitekt, byplanlægger og projekterende arkitekt arbejder sammen om en langsigtet udviklingsstrategi, - og hvor kommune, virksomheder, brugere og sponsorer står bag i et dynamisk partnerskab.

Det er derfor med meget stor glæde, at Byplanprisjuryen har besluttet, at Herning Kommune tildeles Byplanprisen 2002 for planlægning og udvikling af området Birk Centerpark.

Prisen tildeles fordi kommunen på forbilledlig vis i en langtidsholdbar planlægningsproces sammen med virksomheder, ejere, brugere og rådgivere har formået at skabe et byområde, hvor landskabelig og arkitektonisk planlægning integrerer kultur, -uddannelses- og erhvervsbyggeri.

Birk Centerpark er således et nutidigt eksempel i international klasse på et funktionsblandet byområde, hvor landskab, arkitektur og kunst integreres på fornemste vis.

Byplanprisjuryen, den 3. oktober 2002
Juryen består af følgende personer:

Lisbet Snoager Sloth, udpeget af Danske Arkitekters Landsforbund

Hanne Lyhne , udpeget af Dansk Byplanlaboratorium

Hans Martin Skou, udpeget af Danske Arkitekters Landsforbund

Jannik Nyrop, udpeget af Dansk Byplanlaboratorium

Peer Frank, udpeget af Foreningen af byplanlæggere