Miljøvurdering af planer og programmer

Ud fra erfaringerne fra tidligere gennemførte kurser om Miljøvurdering af planer og programmer, er kurset tilpasset således, at – store dele af kurset – er fokuseret på at være praksisnært. 

Kurset giver indledningsvis en grundlæggende indføring i miljøvurderingslovens bestemmelser om begrebet Planer og Programmer – og de øvrige begreber der knytter sig miljøvurdering, herunder hvilke planer og programmer der er omfattet af miljøvurderingsloven. 

Vi gennemgår processen med screening, høringer og screeningsafgørelsen – hvad er der af formalier der skal overholdes, og hvad er en fornuftig fremgangsmåde. Herunder også om forholdet til miljøvurdering af konkrete projekter (VVM). Vi gennemgår processen, hvis en plan eller program er omfattet af en obligatorisk miljøvurdering – eller screenet til at have en væsentlig indvirkning på miljøet. Vi ser på udpegning af berørte myndigheder, og gennemgår de enkelte trin i processen, med udarbejdelse af miljørapport og til sidst den sammenfattende redegørelse. Ovennævnte processer gennemgås med fokus på de værktøjer der kan/skal understøtte miljøvurderingsarbejdet.

Vi gennemgår Miljø- og fødevareklagenævnets – og andre nævns - praksis og centrale emner, med udgangspunkt i en række principielle afgørelser. Her præsenteres gode råd til sagsbehandlingen.

Et centralt element i kurset, er at eksemplificere arbejdet med miljøvurdering af planer og programmer i praksis, gennem præsentation af en/flere cases. Herunder beskrivelse af konkret sagsgang med vurdering af ansøgning, screening, afgørelse, afgrænsning af indhold i miljørapport, konkretisering af indhold i miljørapport, offentlighed, klage, m.v.

Kursets centrale formål er, at give deltagerne en opdateret juridisk indsigt i det gældende regelsæt - og praksis - for miljøvurderinger af planer og programmer, og gennem cases at eksemplificere konkret miljøvurdering af planer og programmer, i praksis.

Læs mere om arrangementet

Sted
Vejle
Dato
Kursusdato