Høring af forslag til Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling, 1. maj 2002

Høring af forslag til Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling, 1. maj 2002

1. maj 2002
Dansk Byplanlaboratorium har med interesse læst regeringens nye forslag til strategi for en bæredygtig udvikling. Det er Byplanlaboratoriets opfattelse, at

  • Der mangler en samlet oversigt over regeringens ændringer i forhold til den tidligere udsendte bæredygtighedsstrategi. Dette fremmer ikke den offentlige debat.

Rent formmæssigt kan man sige, at der er foretaget så mange indholdsmæssige ændringer i forhold til den tidligere offentliggjorte strategi "Udvikling med omtanke", at man kunne ønske, at der med høringsmaterialet var en samlet oversigt over disse ændringsforslag. Dette set på baggrund af den meget korte tid, der stilles til rådighed for høringen og regeringens udtrykte ønske om en bred offentlig debat.

Det er videre Byplanlaboratoriets opfattelse, at

  • Strategiforslaget mangler konkrete mål og handlingsanvisninger vedrørende afkobling af sammenhængen mellem vækst og miljøpåvirkning.

Et af forslagets væsentligste omdrejningspunkter er målet om, at der skal ske en afkobling af sammenhængen mellem vækst og miljøpåvirkning. Tilsyneladende mangler strategiforslaget konkrete mål for en sådan udvikling. Der savnes ligeledes konkrete handlingsanvisninger eller en direkte kobling mellem dette overordnede mål og målene i de enkelte hovedafsnit i strategien. Denne manglende sammenhæng svækker strategien som udtryk for politisk vilje og handlekraft.

Mere specifikt skal Byplanlaboratoriets høringsbesvarelse i det følgende handle om det åbne land og om byernes udvikling.

Det åbne land

  • Byplanlaboratoriet er bekymret for, at den forestående ændring af landzonebestemmelserne vil medføre til byspredning og forøget trafik.
  • Staten bør differentiere sin landdistrikspolitik i forhold til landdistrikter nær større byer og landdistrikter i tyndt befolkede egne af landet.
  • Det vil herudover være nødvendigt, at de lokale planmyndigheder får de fornødne redskaber til at forhindre en uønsket bolig- og erhvervsudvikling i det åbne land.

Det åbne land behandles hovedsageligt i afsnittet om fødevareproduktion.

Det er regeringens mål at sikre grundlaget for økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtige landdistrikter. Dette mål skal blandt andet nås ved at gøre reglerne om brug og udvidelse af overflødiggjorte landbrugsbygninger mere fleksible og ved at give bedre muligheder for at opføre boliger i forbindelse med landbrugsejendomme.

Målet som sådan kan Byplanlaboratoriet fuldt ud tilslutte sig. Men ændringerne af landzonebestemmelserne er vi bekymrede for, fordi disse ændringer efter vores vurdering vil medføre byspredning. En byspredning, der især vil opstå i de egne af landet, hvor der generelt er stort pres på byerne. Det vil sige i Hovedstadsområdet, omkring Århus, omkring Ålborg og i Trekantsområdet. En sådan udvikling vil bl.a. medføre forøget trafik i disse byregioner og være i direkte modstrid med regeringens mål om en bæredygtig byudvikling.

De nye regler om naboorientering, der omtales i strategien på side 43, er alene ikke nok til at sikre en hensigtsmæssig bebyggelsesudvikling i det åbne land. Det vil efter Byplanlaboratoriets opfattelse være nødvendigt for det første, at der føres en differentieret national politik i forhold til landdistrikter beliggende tæt på storbyområder og landdistrikter beliggende i tyndt befolkede egne af landet.

Dernæst vil det være nødvendigt, at de lokale planmyndigheder får de fornødne redskaber til at fremme en hensigtsmæssig udvikling i landsbyerne og til at forhindre en lokalt uønsket bolig- og erhvervsudvikling i det åbne land.

By- og boligudviklingen

  • Byplanlaboratoriet savner konkrete handlingsanvisninger for, hvordan regeringen forestiller sig målene om en bæredygtig byudvikling skal nås.
  • Der savnes også mål vedrørende byernes arkitektoniske og kulturhistoriske værdier.

Afsnittet om by- og boligudvikling opstiller en række mål om bl.a. genanvendelse af eksisterende byområder, integration af bolig- og erhverv, et differentieret udbud af boliger, brug af partnerskaber ved byomdannelse, bæredygtigt byggeri og socialt bæredygtige byområder. Mål som Byplanlaboratoriet finder vigtige og relevante i forhold til byerne.

Imidlertid savnes der mere konkrete anvisninger på, hvordan regeringen forestiller sig disse mål realiseret. Der savnes også mål om byernes arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, som efter Byplanlaboratoriets opfattelse er en del af en bæredygtig byudvikling.

Med hensyn til forslaget til indikatorer for det åbne land og for byerne savnes der indikatorer, med hensyn til landskabskvaliteter, - f.eks. uforstyrrede landskaber, - og både for byernes og det åbne lands vedkommende savnes indikatorer vedr. kulturmiljøet. Dette kunne f.eks. være i form af beskyttede kulturmiljøer, bevarende lokalplaner, kommuneatlas mv. For byernes vedkommende ses der frem til indikatorer på det sociale område.

  • Det er Byplanlaboratoriets opfattelse, at den nuværende planlov, og den måde den anvendes på ikke matcher de mål, som regeringen opstiller i forhold til byernes udvikling.

Byplanlaboratoriet finder det interessant, at regeringen i regeringsgrundlaget har meddelt, at man ønsker at forny og fremtidssikre planloven.

Det er Byplanlaboratoriets opfattelse at den nuværende planlov, og den måde den anvendes på, ikke matcher de mål, som regeringen stiller op i afsnittet om by- og boligudvikling. Netop ønsket om at bruge partnerskaber i større omfang og ønsket om en dialogorienteret planlægning er vanskelige at opnå med den nuværende måde at planlægge på. Samtidig må man konstatere, at det er svært gennem den nuværende planlægning at opnå den fornødne kvalitet i byudviklingen.

Byplanlaboratoriet har her i foråret startet en diskussion om en revitalisering af byplanlægningen i Danmark. Vi håber, at vi gennem debatoplæg og på anden måde, at kunne skabe forståelse for nødvendigheden af mere gennemgribende ændringer af plansystemet. Vi håber også, at regeringen vil indgå i en dialog herom senere på året.

Mere konkret holdes der en række workshops i løbet af foråret. I forbindelse med disse publiceres der debatoplæg til en bred kreds af beslutningstagere og fagfolk. Debatten følges op efter sommerferien med en konference den 3. september for beslutningstagere. Regeringen inviteres til denne konference sammen med en række nøgleaktører indenfor byudviklingsområdet.

Med venlig hilsen
Freddy Avnby, Formand for bestyrelsen