Bestyrelsens årsberetning for 2009

Bestyrelsens årsberetning for 2009

v/ Formand Maj Green

Byplan Nyt og Byplan 2009
Vi udgiver bladene Byplan og Byplan Nyt. Byplan Nyt er Byplanlaboratoriets eget blad og er for den travle læser. Der er udkommet 5 numre i 2009 – flere i samarbejde med eksterne parter omkring temanumre. Det har været en spændende proces at samarbejde med de eksterne sponsorer.

Der er udkommet 4 numre af Byplan, som har mere dybdegående artikler. De 4 blade har haft blandet stof med. Byplan udgives i samarbejde med FAB.

Begge blade er en del af vores ansigt udadtil.

Projekter 2009
Projektet Bæredygtige bydele har fokuseret på de dilemmaer, der optræder i forbindelse med at skulle udvikle og samtidig tage hensyn til en bæredygtig udvikling. Projektet har kørt i samarbejde med KUBEN Management og SBI. Produktet er et inspirationskatalog med eksempler på, hvad der kan arbejdes med på det lokale plan.

Projektet 2BG. Byens vand har fokus på samspillet mellem vandet og byplanlægningen. Vores rolle er at lave kurser om det, så faglighederne mødes. I 2009 blev der afholdt det første kursus med stor succes.

I 2009 udgav DB Byplanhåndbogen. Det er et opslagsværk skrevet af Arne Post. I håndbogen kan man orientere sig om begreber og love vedrørende byplanlægning. Håndbogen sælges via Byplanlaboratoriet, og netversionen ajourføres årligt.

Byplanlaboratoriet har arbejdet videre med Byplanguiden. Her er formålet at få formidlet planlægningen. Projektet er 2 delt bestående af en byplanguide og metodeguides. Der har været mange spændende diskussioner i bestyrelsen omkring, hvad der skal medtages i guiden, herunder hvordan formidlingen af planlægningen skal ske.

Projektet: Offentligt Privat Samarbejde (OPS) blev afrapporteret. Fokus i projektet har været samspillet mellem lokalplanprocesserne og OPS. Herunder hvordan borgerinddragelsen er foregået, når de private har været inde over. Publikationen kan findes på nettet.

Projektet Virksomhedernes stedstilknytning er et projekt, der fokuserer på hvordan virksomhederne inddrages i en områdebaseret indsats. Projektet afdækker barrierer og muligheder gennem en række eksempler. Projektet er et samarbejdsprojekt med SBI og afsluttes i 2010.

DB har skrevet et hæfte om Kommunal boligpolitik: Publikation er udgivet i plan 09 regi og handler om, hvordan man kan analysere boligmarkedet og hvordan boligpolitikken kan bruges aktivt i planlægningen. Der er 4 cases: Vejle, Herning, Køge og Odense

DB har i årets løb været proceskonsulenter for de 4 Kulturarvskommuner: Halsnæs, Jammerbugt, Vordingborg og Det sydfynske Øhav. Fokus har været sammenhængen mellem kulturarv og planlægning.

Kurser og seminarer 2009
En væsentlig del af byplanlaboratoriets aktivitet er kurser og seminarer med en bred vifte af temaer.

Forår 2009: Digital planlægning, landsbyer under pres, den bevarende lokalplan, CO2neutrale bydele, den almene sektor i spil, byrum-byliv-bevægelse, benspænd for bæredygtighed, åben land konference.

Efterår 2009: Et helt boligmarked, byplanbiennale i Nancy, miljøvurdering af planer, bygenbrug (byplanhistorisk udvalg), planloven i praksis, byens vand, grøn vækst, lokalplankvalitet, arkitekter som planlæggere.

Herunder 3 gåhjemmøder med forskellige vinkler på aktuelle temaer. God tilslutning - Måske blandt andet fordi det er gratis. Dejligt fordi vi imødegår barrieren omkring det økonomiske spørgsmål for deltagerne.

Trafik og mobilitet er udskudt til 2010(og senere helt aflyst) og Vandet stiger samt fysiske helhedsplaner er udskudt til 2010 pga. manglende tilslutning. De er begge gennemført i 2010.

Det 59. Danske Byplanmøde blev holdt i Slagelse i oktober 2009 med 609 deltagere. Temaet var: Byer i bevægelse. Det et traditionsrigt møde, som udgør en del af vores identitet, men vi skal stadig finde en balance mht. fornyelse.
Vi ved at byplanmødet i Slagelse blev evalueret over gennemsnittet i 19 år.
22 % af deltagerne er politikere – det er af stor betydning for os, at politikerne deltager.
Fordelingen af mænd og kvinder er efterhånden nogenlunde lige.

Byplanprisen 2009
Byplanprisen 2009 gik til Sluseholmem i København, som var indstillet sammen med Kaserneområdet i Hvidovre og Havnefronten i Aalborg.
Alle kan indstille til prisen, hvor fristen for indstilling til 2010 prisen var d. 19. maj 2010.

Bestyrelses fokuspunkter

Bestyrelsens rolle
Bestyrelses arbejde i 2009 har været lidt indadvendt, fordi tid på at diskutere vores egen rolle. Vi lægger vægt på at være en debatterende og arbejdende bestyrelse, som bidrager med både inspiration og knofedt til den faglige udvikling og sekretariatets indsats. Vi deltager fra tid til anden aktivt i kursustilrettelæggelsen, og vi er mødeledere på Byplanmødet. Vi lægger bevidst op til en sammensætning af bestyrelsen, som bidrager til den faglige udvikling med forskellige vinkler og synspunkter. Det udfordrer os så, når vi udarbejder høringssvar. Resultatet af drøftelserne om bestyrelsens rolle er blevet et par notater, som bliver tilgængelige på Byplanlaboratoriets hjemmeside.

Kursusinstitutionen
Der er en OK efterspørgsel efter kurser, men nogen gange må vi aflyse. Sekretariatet prøver at komme det lidt nærmere. Der er en del kommuner, som vi har fat i, men hvem forsømmes? Det skal vi tale mere om. Hvordan skal kursusformen være? Hvem er det, vi gerne vil have fat i, og hvordan gør vi det? Skal vi lave flere kurser for de erfarne? Hvad er der efterspørgsel på?

Nye indsatser
En vigtig del af bestyrelsen indsats er naturligvis at drøfte, hvilke temaer vi vil bidrage til at sætte på dagsordnen. Vi satte os for at udpege tre temaer, der får særligt fokus i 2010.

Vi har valgt henholdsvis trafik og mobilitet, det åbne land og planlæggerkompetencer som indsatsområderne i 2010. Vi har valgt at afsætte ressourcer til at igangsætte en kortlægning af planlæggeruddannelser og rejse diskussionen om planlæggerkompetencer. Vi ser Byplanlaboratoriet som en vigtig aktør i denne sammenhæng – der er ikke andre, der byder ind med et fokus, der arbejder på tværs af de mange uddannelsestilbud på området.

Forslag til landsplanredegørelsen
Byplanlaboratoriet udarbejdede i 2009 et papir, som vi kaldte refleksioner i forbindelse med forslag til landsplanredegørelsen. Uddrag af refleksionerne lyder:

”Byplanlaboratoriet opfordrer til, at redegørelsen i højere grad udnyttes som potentiale i forhold til at skabe debat om de væsentligste udviklingstræk- såvel politisk som fagligt.

På væsentlige områder som klima, trafik og bystruktur savner vi et oplæg til diskussion. Selvom kommunerne har overtaget en meget stor del af plankompetencen, er der stadig meget, der fastlægges centralt. De nationalpolitiske prioriteringer bidrager til at sætte rammer for den regionale og lokale planlægning, ligesom Danmark er en del af et europæisk samarbejde. ”
Vi har jo endnu til gode at se den endelige Landsplanredegørelse. Men debatten om ”det skæve Danmark” og statens rolle og prioriteringer er jo siden rejst ad anden vej. Ellen har været på TV i den forbindelse – taletiden blev ikke lang, men til gengæld var det korte budskab meget præcist: Det handler om politisk mod.

Arven efter Plan 09
Plan 09 lukkede her i 2009. DB huser hjemmesiden og følger op på formidlingen. Desuden har DB overtaget plan 09´s sidste projekt: På vej mod kommuneplan 13. Undersøgelsen af hvad der kendetegnede kommuneplan 2009 mundede ud i 5 anbefalinger til kommuneplan 2013. DB har fået en rolle i forhold til at formidle disse anbefalinger og vedligeholde den medfølgende værktøjskasse.

Sekretariatet 2009: En stor tak til sekretariatet som består af Christian Broen, Ellen Højgaard Jensen, Eva Josephsen, Henrik Witthøft, Ny Weisser Øhlenschlæger, Marie Partoft, Susanne Saxholt, Vibeke Meyling, Andreas Hvidt, Bjarke Fogh, Mathias Møller Prægel, Bastian Junker, Ane Rottbøl Jørgensen, Gry Olivia Christophersen, Johanne Fabricius. Sekretariatet yder en fornem indsats og når rigtig meget.

Bestyrelsen 2009: Tak til bestyrelsen. Bestyrelsen er en blanding af forskellige fagligheder og kompetencer. Det er bestyrelsens styrke. Vi består af: Maj Green (Gladsaxe Kommune), Svend Erik Rolandsen (Plan09), Marie Louise Madsen(KL), Ole Blandt Hansen(Lundgaard konsulenterne), Hanne Møller Jensen(Taarnby Kommune), Jannik Nyrup(Odense Kommune), Ulrik Winge(Københavns Kommune), Thorkild Ærø(SBI), Sven Kofoed Hansen(By-og Landskabsstyrelsen), Mai-Britt Jensen(Faaborg-Midtfyn), Lars Vildbrad(Region Midtjylland).