Sommerhuse og planlægning i Danmark

Sommerhuse v solnedgang

Sommerhuse og planlægning i Danmark

Tre webinarer d. 27. 5, 10.6 og 24.6

Målgruppe: Planlæggere, lokalpolitikere, interesseorganisationer og forskere

COViD19 har for alvor sat gang i den indenlandske turisme og efterspørgslen på sommerhuse har nået nye højder; både når det gælder udlejning og køb. Med i udviklingen får kommunerne i vandkanten både nye muligheder og nye udfordringer. Med webinarerne sætter vi fokus på, hvordan kommunerne kan bruge planlægningen proaktivt til at håndtere udviklingen.

Øget national turisme og brug af fritids- og sommerhuse sætter på den ene side pres på naturen, klimabelastningen, den kommunale service og skaber også visse konflikter mellem de forskellige anvendelser i områderne. De såkaldte kæmpesommerhuse er bare én faktor i udviklingen. Håndteres turismen – i bred forstand – ikke rigtigt, så kan det skævvride lokalområder og regioner.

På den anden side er turismen og ferie- og fritidsområdet et potentielt vigtigt bidrag til lokal bosætning, handel og til kulturlivet i sommerlandets kommuner, der generelt oplever faldende befolkningstal. Turister og fritidsborgere får øjnene op for kvaliteterne i områderne og interessen for aktivt udeliv er stor. Hvordan balancerer kommunerne i denne udvikling vækstambitionerne med hensynet til naturen, helårsbeboere, nuværende sommerhusbeboere og deres egen serviceorganisation? Og hvordan får vi et helhedssyn på behovet for sommerhuse og feriefaciliteter regionalt og nationalt.

Vi sætter på 3 hurtige webinarer fokus på komplekset og har fokus på erfaringer, ny viden og inspiration til arbejdet med at udvikle, planlægge og administrere. Programmet er løbende under opdatering med oplægsholdere. Vi forbeholder os ret til at flytte rundt på elementerne i pakken. Vi håber, at deltagerne vil bidrage med at dele deres erfaringer og viden.


Webinar 1
Planlægning for sommerhusområder d. 27. maj 13.00 til 15:00

Kommunerne har traditionelt været tilbageholdne med at planlægge for sommerhusområderne, selvom planlægning kan være et godt redskab til at skabe et ønsket udtryk for natur og byggeri, og forudsigelighed for områdets beboere. Omplacering af uudnyttede sommerhusgrunde og udlæg af nye understreger behovet for planlægning. Efterspørgslen på store udlejningssommerhuse – de såkaldte kæmpesommerhuse – udfordrer grænserne for, hvad lokalplaner i sommerhusområder kan rumme. Hvad er centrale temaer, når man planlægger for sommerhusområder og hvad kan man opnå med planlægningen?  

Brug af lokalplaner i sommerhusområder v. Professor Anne-Mette Hjalager, SDU
Større sommerhuse, mere udlejning, fortætning og mere intensiv udnyttelse af sommerhusområderne generelt giver konflikter. Men hvad kendetegner konflikterne og kan de løses og forebygges med aktiv brug af planlægning? Noget tyder på, at kommuneplanrammer, lokalplaner og lokalplanvedtægter for sommerhusområderne mange steder ikke er tidssvarende og, at disse ikke i nødvendigt omfang regulerer de forhold som ofte er omdrejningspunkt for konflikterne, fx naturmæssige og æstetiske kvaliteter. Få svar på, hvor mange sommerhuse, der er lokalplanlagt for og få inspiration til den konkrete planlægning.
Professor Anne-Mette Hjalager forsker bl.a.  krydsfeltet mellem turisme, sommerhuse og udvikling i landdistrikter.  Aktuelt med i projektet ”Sommerhuse og verdensmål”

Hvordan kan vi håndtere ansøgninger om store sommerhuse? v. Arkitekt maa Arne Post, AP Byplanrådgivning
Opførelse af kæmpesommerhuse har flere steder medført protester og klager. Bl.a. når byggetilladelsen er i strid med lokalplanen, hvilket bl.a. er tilfældet i to sager på Falster. Hvad er gået galt i disse sager, og hvad kan vi lære af dem?
Plangrundlaget for eksisterende sommerhusområder giver mange steder mulighed for huse på mere end 300 m2, og de kan give konflikter både visuelt og ved udlejning. En ønskelig ajourføring af plangrundlaget kan være tidskrævende, men måske kan man på en enklere måde sikre, at kæmpesommerhuse kun placeres på grundlag af planlægning?
Arkitekt maa Arne Post er ekspert i lokalplanlægning og bl.a. forfatter til Byplanhåndbogen, der er obligatorisk i de fleste planafdelinger.

 

Webinar 2
Natur og klima i sommerhusområderne d. 10. juni 13.00 til 15:00

Utæmmet natur uden synlige skel har historisk være sommerhusområdernes kendetegn. Men husene bliver større med anlagte haver og carporte, så de nogle steder fremstår mere parcelhusagtige – i modstrid med intentionerne i lovgivningen. Hvilken betydning får det for den rekreative værdi og biodiversiteten. Og er der brug for at styre udviklingen mere, så naturindholdet i sommerhusområderne ikke forsvinder eller forringes?
Øget anvendelse af sommerhusene uden for sæsonen og flere energiforbrugende bekvemmeligheder kombineret med dårlig isolering giver en relativt stor klimabelastning. Simple septiktankanlæg, der kun i langsomt tempo bliver erstattet af kloakering, bidrager til en uheldig miljøprofil på anvendelse af sommerhusene. Hvordan kan vi sikre en bæredygtig udvikling?


Webinar 3
Forstå udviklingen og reglerne d. 24. juni 13.00 til 15:00

En række initiativer og lovændringer har i de sidste par år haft fokus på ferie- og fritidshuse. Ambitionen er at øge anvendelsen, tiltrække turister og sætte gang i lokal vækst og skabe forbedret livskvalitet i kommunerne i sommerlandet. Og så er det hele blevet overhalet af pandemien.

Sted
Webinar
Pris
975 kr for de tre webinarer
Kursusdato
Tilmeldingsfrist
23. juni