Byplanlaboratoriets årsberetning 2012

Byplanlaboratoriets årsberetning 2012

Bestyrelsens beretning ved formand Maj Green

Byplanlaboratoriets har to indsatsområder:

1. Velfærdsstatens nye geografi. Udfoldet i 2012 – Byplanmøde 12: Vækst og velfærd
2. Smart planlægning. Udviklet i 2012 – Byplanmøde 13: Smart planlægning

Det er forholdsvis nyt med den tætte kobling mellem indsatsområder og Byplanmøde. Det fungerer godt. Nu diskuterer vi hvor længe et indsatsområde skal/kan vare.

I 2012 har vi arbejdet med følgende projekter:

Ældre og udkant
Byplanlaboratoriet har sammen med SBI fået en bevilling fra byfornyelsens forsøgsmidler til at undersøge mulighederne for innovative løsninger i de mindre bysamfund. I 2012 har der været afholdt 4 workshops. Projektets resultat er et inspirationskatalog, der vil sammenfatte danske og udenlandske løsninger, der samtænker mobilitet og service for ældre i yderområderne. Projektet ligger indenfor indsatsområdet: Velfærdsstatens nye geografi.

LAG og områdefornyelse
Dansk Byplanlaboratorium har i 2012 evalueret de områdefornyelsesprojekter, der har fået tildelt supplerende EU midler af den Lokale Aktionsgruppe (LAG) . Alle projekterne er placeret i landsbyer og mindre bysamfund. Helt centralt er at de bygger på inddragelse af frivillige kræfter. Evalueringen har to formål. Det første er en kortlægning og analyse af modeller for samarbejde mellem LAG og områdefornyelse. Hvilke synergieffekter har der været, og hvor har det været svært? Analysen har været gennemført som en kombination af deskresearch, telefoninterviews, fokusgruppeinterviews og besøg rundt omkring i landet. Det andet formål med evalueringen er en beskrivelse af en række gode eksempler på områdefornyelsesindsatser, der har modtaget ekstraordinære Lag-midler. Eksemplerne skal vise veje for samarbejde og fremvise konkrete gennemførte resultater. Projektet ligger indenfor indsatsområdet: Velfærdsstatens nye geografi

Innovativ plankultur
- er et projekt, der har til formål at skabe bedre samspil mellem de aktører, der er involveret i planlægning. Vi har arbejdet sammen med Svendborg Kommune og Trekantsområdet. Svendborg har fokus på samarbejdet med bygherre og investorer. Trekantsområdet arbejder med ejerskab blandt politikere og brugere. På bestyrelsens sommermøde drøftede vi temaet innovation og blev enige om at arbejde videre med innovativ plankultur – også efter at projektet afsluttes med en pjece i 2013.

Plan09 og Plan13
Plan09 startede som et udviklingsprojekt, der kom i halen af reform. DB fik i 2010 overdraget hjemmesiden. I 2011 og 2012 har DB fulgt op på en række af de projekter, der blev sat i gang. Vi har undersøgt, hvad der fungerer, og hvad der blev ført ud i livet. Plan13 står oven på Plan09. Det var det sidste projekt, som Plan09 udførte. Det er erfaringer og inspiration til brug i de nye planprocesser. Derudover er Plan13 en værktøjskasse Byplanlaboratoriets hjemmeside. Den blev i 2012 holdt i live med faktaark og små interviews. I foråret afholdt vi en planmesse med fokus på kommuneplan13. Erfaringerne fra planmessen bruges til at arbejde med messeformen på byplanmødet i 2013.

Vand i byer er et partnerskab med mere end 75 deltagere. Der er fokus på nye løsninger med erhvervsudvikling og eksport. En af ambitionerne er at udvikle løsninger, så fremtidens store nedbørsmængder kan anvendes som en ressource frem for at udgøre et problem.

Byplan Nyt og Byplan 2012

Der er udkommet fem numre af Byplan Nyt med varierede temaer:
1. Planlægning af kystområder
2. De regionale udviklingsplaner
3. Fremtidens by
4. Vækst og velfærd
5. Ældre i yderområderne

Der er udkommet 4 numre af Byplan. 3 med blandet stof og et temanummer om trafik og mobilitet (digitalisering af Byplan er udskudt på ubestemt tid, da FAB ønskede at vente)

Kurser og seminarer 2012

Kurser og seminarer er en væsentlig del af Byplanlaboratoriets virksomhed. Nogle kurser er nye andre er gentagelser. Nogle lægger sig op ad indsatsområderne

Gentagelser
Strategisk byforskning – konference ( om bynatur)
Planmesse
Åben Land konference
Omdannelse af almene boligområder
Byrumskursus
Bevarende lokalplaner
Danske byers udfordringer

Nye i 2012
Landskabsanalyser
Planlægning og borgerinddragelse
Innovation i en krisetid
Detailhandelsanalyser 1 og 2
Unge i planlægningen
Gratis-åbent arrangement: Goldens days: 50-er boligen
I 2012 var der en del tilbud, der måtte aflyses på grund af manglende deltagelse. Det fører til at vi fremover vil lave flere skræddersyede kurser og flere kurser af kortere varighed. (det ser pt. fornuftigt ud for 2013)

Byplanmøde 2012

Byplanmødet blev afholdt i Svendborg – landets eneste Citta Slow by
Vi stillede spørgsmålet: Hvordan kan vi sikre vækst og velfærd i en krisetid? Det er et af de helt centrale spørgsmål i samfunds- og plandebatten. Men der er langtfra enighed om, hvilken slags vækst vi taler om, og hvad det gode liv er. Hvilke værdier er egentlig på spil, og hvordan kan de håndteres i planlægningen i byer og egne med henholdsvis udvikling og afvikling?

Byplanprisen 2012

Byplanprisen 2012 gik Roskilde kommune for Musicon og koblingen mellem byudvikling og regnvandshåndtering. De to andre nominerede var Ikast/brande kommune med deres områdefornyelse i Nørre Snede, hvor der er etableret et nyt midtpunkt, hvor der før kun var et vejkryds samt Københavns kommune for deres konsekvente byrumspolitik. Alle kan indstille til prisen. Der er stadig åbent for indstilling af ideer. Fristen er 3. juni.

Plansamlingen

Byplanlaboratoriet har i 2012 overdraget plansamlingen, der består af registrerede planer for før 2007 til arkitektskolens bibliotek og til Københavns kommunes stadsarkiv. Planerne kan ikke længere søges via byplanlaboratoriets hjemmeside.

Ny hjemmeside

Til gengæld er der kommet andre nye ting på hjemmesiden. I 2012 brugte vi en del kræfter på at udvikle en ny hjemmeside, der gik i luften i januar 13. Den giver plads til flere billeder og er bedre integreret med vores nyhedsmail. Kalenderfunktionen er forstærket. Det er vores mål at være den side, hvor alle orienterer sig om, hvad der er af arrangementer indenfor byplanlægning i Danmark. Derudover har vi oprettet en ny feature, nemlig stillingsannoncer. Vi screener selv blandt vores tilskudsgivere, men er også glade, hvis folk selv vil lægge

Byplanlaboratoriet på facebook

I foråret 2012 gik vi på facebook. Det viser sig, at vi her får fat i en anden målgruppe end på hjemmesiden og i nyhedsbrevene. Der er en overvægt af yngre kvinder. Vi bestræber os på, at facebooksiden ikke bliver en reklamesøjle, men en gavebod.

(Næsten) papirløst byplanlaboratorium

I løbet af 2012 har vi indsamlet e-mailadresser på alle dem, som før fik tilsendt kursusprogrammer med posten. Desuden har vi reklameret for den service på hjemmesiden, hvor folk selv har kunnet tilmelde sig. Alle ”normale” kursusprogrammer udkommer fra nu af kun digitalt. Byplan og Byplan Nyt forbliver dog trykte medier. Nogle vil huske, at vi sidste år talte om digitalt Byplan, men FAB har ikke ønsket at gå videre med modellen pt. Derfor er bladene stadig trykte medier. Byplanmødeprogrammet findes også stadig i trykt form.

Sekretariat og bestyrelse

Sekretariatet 2012: En stor tak til sekretariatet som har bestået af Christian Broen, Ellen Højgaard Jensen, Eva Josephsen, Henrik Witthøft, Ny Weisser Øhlenschlæger, Marie Partoft, Susanne Saxholt, Vibeke Meyling, Andreas Hvidt, Andreas Klarlund, Emil Egerod Hubbard, Søren Schaumburg Jensen, Soffia Gudmundsson og Charlotte Sjælland . Sekretariatet yder en fornem indsats og når rigtig meget.

Bestyrelsen 2012: Tak til bestyrelsen. Bestyrelsen er en blanding af forskellige fagligheder og kompetencer. Det er bestyrelsens styrke. Vi bestod i 2011 af: Maj Green (Gladsaxe Kommune), Marie Louise Madsen (KL), Ole Bladt Hansen (Billund kommune), Anne Skovbro (Københavns Kommune), Thorkild Ærø (SBI), Sven Kofoed Hansen (Naturstyrelsen), Mai-Britt Jensen (Faaborg-Midtfyn kommune), Lars Vildbrad (Region Midtjylland); Filip Zibrandtsen (RealDania By), Lene Krogh (Horsens kommune) og Peter Vergo (Vordingborg kommune).