Fysisk planlægning og klimamål

Header til projekt Fysisk planlægning og klimamål

Fysisk planlægning og klimamål

- et inspirationskatalog samt strategisk og faglig debat om planlægningens rolle

Kommunalteknisk Chefforening (KTC) er projektejer af et nyt projekt om den fysiske planlægnings rolle i realiseringen af kommunernes klimamål. Projektet udføres i et samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium, CONCITO og Gate21 samt med den filantropiske forening Realdania, som har valgt at støtte projektet og ligeledes er en del af styregruppen – et stærkt hold! Dansk Byplanlaboratorium er projektleder

Se inspirationshæftet "Klimamål og planlægning


Hvad batter?
Baggrunden for dette initiativ er, at kommunerne står foran udarbejdelse af klimaplaner for hele den kommunale geografi, og at den fysiske planlægning i denne sammenhæng ikke fremstår tydeligt som et indsatsområde, der kan have væsentlig effekt på CO2-aftrykket. Det skyldes, at en stor del viden om sammenhænge mellem den fysiske planlægning og klimaplanlægningen p.t. ikke findes i en lettilgængelig form for kommunerne og de kommunale planlæggere.

Formålet med projektet er derfor at samle, analysere og bearbejde erfaringer og fragmenteret, foreliggende viden til et brugbart redskab og inspirationskatalog for kommunerne – foreliggende viden skal her forstås bredt som summen af dokumentation, evidens og praktiske erfaringer. En sådan opsamling vil være en afgørende forudsætning for at kunne identificere væsentlige problemstillinger og mulige effekter, som der eventuelt kan arbejdes videre med i et videre udviklingsprojekt, der eksempelvis inkluderer mere kvantitative værktøjer.

Inspirationskataloget udformes som en letlæselig og overskuelig publikation på 30-40 sider inkl. illustrationer, primært fotos, og det udgives i andet halvår af 2021. Hovedafsnittene vil omhandle bymønster, byudvikling og mobilitet.

Som et led i indsamlingen og bearbejdelsen af den foreliggende viden vil projektets partnere d. 25. august afholde workshops, som vil danne rammen for såvel strategiske som praktiske og faglige dialoger på tværs af kommuner og fagligheder. Det er planlagt, at dialogerne skal komme rundt om emnet og i særdeleshed gøre alle endnu klogere på, hvad vi mangler mere viden om. Der vil snarest blive udsendt en invitation med information om tilmelding, sted m.v. til alle landets kommuner.

Se inspirationshæftet "Klimamål og planlægning

Hvem efterspørger viden?
Projektets målgruppe er den brede pallette af folk, der er involveret i enten fysisk planlægning eller klimaplanlægning, dvs. både politikere, direktører, chefer, planlæggere og andre fagfolk i kommunerne samt øvrige aktører i den kommunale byudvikling.

Kontaktpersoner:
Ellen Højgaard Jensen, Direktør i Dansk Byplanlaboratorium